Katalog

Elżbieta Telman, 2017-09-28
Konin

Różne, Konspekty

Konspekt zajęć świetlicowych - Magia świąt Bożego Narodzenia

- n +

KONSPEKT ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH

TEMAT: Magia świąt Bożego Narodzenia
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 60 minut

Cele ogólne:
• poszerzanie wiedzy dzieci na temat tradycji bożonarodzeniowych;
• rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
• ćwiczenie umiejętności tworzenia wypowiedzi na temat usłyszanego opowiadania;
• rozwijanie umiejętności plastycznych;
• kształtowanie wyobraźni twórczej u dzieci;
• rozwijanie umiejętności pracy w grupie;
• integracja grupy świetlicowej.

Cele szczegółowe:
Po skończonych zajęciach dziecko potrafi:
• opowiedzieć o bożonarodzeniowych zwyczajach w swoim domu;
• nazwać dwanaście tradycyjnych potraw wigilijnych;
• wymienić elementy tradycyjnego wystroju świątecznego;
• udekorować wigilijny stół;
• wymienić skojarzenia związane z Bożym Narodzeniem;
• opowiedzieć o wydarzeniach rozgrywających się w usłyszanym opowiadaniu oraz skomentować je i wyrazić własną opinię;
• samodzielnie wykonać papierową choinkę techniką orgiami oraz ozdobić ją według własnego pomysłu;
• odnaleźć się w konkretnej sytuacji związanej z przygotowaniami do świąt Bożego Narodzenia, dokonując wyboru odpowiednich elementów i logicznie uzasadniając swoją decyzję.

Metody pracy:
Słowna (praca z książką, pogadanka, rozmowa kierowana)
Czynna (wykonanie pracy plastyczno-technicznej)

Formy pracy:
• praca indywidualna;
• praca zespołowa.

Potrzebne środki i materiały dydaktyczne:
- zbiór opowiadań „Opowiadania wigilijne – pod choinkę od polskich pisarzy”;
- kolorowe kartki;
- dziurkacze ozdobne;
- nożyczki;
- klej;
- szablon choinki;
- magnesy;
- elementy nakrycia stołu (biały obrus);
- sianko;
- papierowe bombki z hasłami;
- talerzyki z potrawami;PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1.Organizacja grupy, powitanie, zapoznanie z tematyką i celami zajęć.

2. Głośne odczytanie opowiadania ze zbioru „Opowiadania wigilijne – pod choinkę
od polskich pisarzy”. Podczas czytania aktywizowanie dzieci poprzez zadawanie pytań, prośbę o wygłoszenie własnej opinii na określony temat.

3. Pogadanka na temat tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych kultywowanych
w rodzinach dzieci i sposobach przygotowania do świąt w ich domach. Zwrócenie szczególnej uwagi na dwanaście potraw wigilijnych oraz na tradycyjne elementy dekoracji świątecznego stołu (biały obrus, sianko, dodatkowe nakrycie).

4. Podział dzieci na dwie grupy, wykonywania zadań według poniższego planu:

a) GRUPA I – nakrywa świąteczny stół, dobierając odpowiednie elementy dekoracji oraz dokonując wyboru dwunastu potraw spośród dwudziestu zaproponowanych. Dzieci uzasadniają swój wybór, wykorzystując informacje zdobyte podczas wcześniejszych etapów zajęć oraz wiedzę własną.

b) GRUPA II – ubiera choinkę, wybierając bombki zawierające hasła tematycznie związane ze świętami Bożego Narodzenia i przyczepiając je za pomocą magnesów. Dzieci uzasadniają swój wybór, wykorzystując informacje zdobyte podczas wcześniejszych etapów zajęć oraz wiedzę własną.

5. Wykonywanie papierowej choinki techniką orgiami – zapoznanie dzieci z kolejnymi etapami składania papieru, układania ich oraz przyklejania do kolorowej kartki (pokaz). Samodzielne ozdobienie drzewka według własnego pomysłu. Przygotowanie wystawy prac uczniów.

6. Podsumowanie zajęć, weryfikacja stopnia zrealizowania poszczególnych celów (rozmowa z uczniami, zadawanie pytań), spontaniczne wypowiedzi dzieci
o charakterze opiniującym – określenie atmosfery podczas zajęć. Pozyskanie wiadomości zwrotnej od uczniów – ocena stopnia przygotowania nauczyciela
i atrakcyjności dobranych form pracy.

7. Zakończenie zajęć, wręczenie uczestnikom drobnych upominków.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.