Katalog

Marta Modzelewska, 2018-01-09
Białystok

Pedagogika, Plany metodyczne

Plan wychowawczy

- n +TRZYLETNI
PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ
I – III f
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018wych. Marta ModzelewskaCel
wychowawczy Zadania Sposób realizacji
Organizacja zespołu klasowego 1. Zapoznanie uczniów ze społecznością klasową, szkolną, z budynkiem szkoły 1. Wycieczka po szkole, poznanie świetlicy, biblioteki, stołówki, kancelarii szkoły, itp.
2. Wzajemne poznanie się poprzez gry i zabawy integracyjne.
3. Wspólne ustalenie zasad i norm zachowania ucznia w klasie i w szkole, na zajęciach, podczas przerw i wycieczek.
Kształtowanie postaw samodzielności i samorządności
Funkcje społeczne w klasie 4. Wybór samorządu klasowego i ustalenie zakresu jego obowiązków.
5. Wybór dyżurnych (zmiany co tydzień) – ocena pracy dyżurnych.
Wyrabianie samodzielności, samodyscypliny 1. Utrzymywanie w czystości klasy, swoich książek i przyborów szkolnych.
2. Odpowiedzialność za swoje miejsce w klasie, za stolik, krzesełko i to co znajduje się w klasie.
3. Porządkowanie miejsca pracy i posiłków.
4. Kształtowanie postaw estetycznych i higienicznych nawyków podczas posiłku i po posiłku.
Praca dla siebie i innych 1. Pomoc szkole, rodzinie, środowisku:
 dbałość o kwiaty i urządzenia w klasie
 utrzymanie porządku w klasie
 przynoszenie pomocy potrzebnych do zajęć, dekoracji klasy
2. Poszanowanie przyrody wokół szkoły, na osiedlu i w miejscach, w których przebywamy.
3. Pomaganie w domu przy sprzątaniu, robieniu zakupów, pomoc w przygotowaniu posiłków.
Współżycie w zespole klasowym 1. Zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia.
2. Ustalenie zasad zachowania się na przerwie, w stołówce.
3. Wdrażanie uczniów do wzajemnej pomocy w różnych sytuacjach.
4. Uczenie terminowego zwracania pożyczonych rzeczy (zeszyt, ołówek, długopis, itp.).
Wyrabianie odpowiedzialności za siebie
1. Zapoznanie uczniów z kryteriami oceniania i klasyfikowania.
2. Zapoznanie uczniów z kryteriami oceny zachowania.
3. Ustalenie od czego zależy nasz nastrój.
4. Rozmowy z uczniami na temat wpływu mediów i komputerów na życie człowieka.
5. Nauka tolerancji – każdy z nas może być i jest inny.
6. Samoocena uczniów
Kształtowanie postaw patriotycznych Rozwijanie szacunku do symboli, tradycji, obrzędowości kraju, szkoły, klasy 1. Aktywny udział w apelach ciągu klasowego grupy wiekowej i Małego Samorządu.
2. Porządkowanie grobów żołnierzy i złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.
3. Rozmowa o symbolach narodowych i ich poszanowaniu.
4. Nawiązanie do polskiego czynu zbrojnego w czasie II Wojny Światowej.
5. Przypomnienie postaci patrona szkoły i jego związku z edukacją
(Stanisław Staszic).
6. Szkoła - dziecko jako uczeń, kolega, przyjaciel – określenie norm postępowania.
Troska o wyniki w nauce Opieka nad uczniami mającymi trudności w nauce 1. Organizacja wzajemnej pomocy koleżeńskiej.
2. Udział uczniów słabych w Zespole Kompensacyjno – Korekcyjnym
Wychowanie prozdrowotne Rozwój fizyczny i zdrowotny


1. Utrzymywanie i kontrolowanie prawidłowej postawy ucznia w czasie lekcji.
2. Zasady zdrowego odżywiania.
3. Wdrażanie do przestrzegania higieny (mycia ciała, zębów, czysty ubiór).
4. Uświadomienie uczniom znaczenia regularnego wypoczynku i systematycznej pracy.
5. Uświadomienie uczniom szkodliwego wpływu alkoholu i tytoniu na organizm człowieka.
6. Prowadzenie przerw śródlekcyjnych
7. Spotkania z pielęgniarką
8. Kształtowanie nawyku jedzenia owoców i warzyw
9. Pogadanki tematyczne
Wychowanie komunikacyjne 1. Bezpieczna droga do szkoły - ćwiczenia praktyczne.
2. Poznajemy znaki drogowe.
3. Spotkanie z policjantem
4. Pogadanki tematyczne
Wychowanie ekologiczne

Poznajemy i szanujemy przyrodę, dostrzegamy jej piękno 1. Dostarczanie uczniom tematyki oraz tworzenie możliwości zdobywania wiadomości na tematy związane z przyrodą.
2. Zaznajamianie uczniów z różnorodnością świata roślinnego, zwierzęcego i zjawisk przyrodniczych .
3. Omawianie na lekcjach ważniejszych zagadnień związanych z ekologią.
4. Stwarzanie możliwości celowego i samodzielnego obserwowanie zjawisk przyrodniczych, do analizowania i uogólniania spostrzeżeń i doświadczeń.
5. Aktywne włączanie uczniów w ochronę przyrody.
6. Kształtowanie postaw w stosunku do świata przyrody związanych z porą roku, np. jesień: barwy liści, opad liści, odlot ptaków, zbiór warzyw i owoców .
Wychowanie estetyczne
Piękno w czystości, zdrowiu
i postępowaniu ludzi1. Wskazywanie porównawczo na piękno i brzydotę w utrzymywaniu swojego wyglądu i kultury otoczenia.
2. Troska estetyczna o pismo, o utrzymanie w czystości zeszytów i książek.
3. Stwarzanie na zajęciach warunków dla wzruszeń estetycznych na podstawie lektury, czytanek, wierszy i filmów.
Wychowanie w dziedzictwie kulturowym regionu
Poznajemy nasze miasto Białystok 1. Wycieczki po Białymstoku - poznawanie ważniejszych zabytków miasta.

Poznajemy najbliższe okolice miasta 1. Wycieczka do skansenu - Muzeum Wsi Białostockiej
 Poznawanie dawnych budowli wiejskich, dawnych narzędzi pracy.
 Poznajemy prace dawnych zawodów: kowala, garncarza.
Kształtowanie postaw społecznych, współpracy i współżycia klasowego
„Wielkie sprzątanie świata” 1. Porządkowanie terenu wokół szkoły.
Wrzesień miesiącem pamięci o tych, co polegli w II Wojnie Światowej
1. Rozmowa z uczniami o wydarzeniach wojennych na podstawie tekstów, wierszy, albumów.
2. 15 września – obrona Białegostoku.
Powitanie pierwszaków 1. Wręczenie upominków wykonanych na zajęciach z edukacji technicznej.
Dzień Edukacji 1. Patron naszej szkoły Stanisław Staszic.
2. Udział uczniów w uroczystościach szkolnych i klasowych.
Święto Zmarłych 1. Realizacja tematyki na lekcjach.
2. Wycieczka na cmentarz wojskowy.
Rocznica Odzyskania Niepodległości

1. Przybliżenie uczniom pojęć: niepodległość, wolność, rozbiory na zajęciach z edukacji polonistycznej.
2. Czytanie wierszy związanych z tematyką.
Święto
Bożego Narodzenia 1. Apel grupy wiekowej.
2. Spotkanie opłatkowe.
Zabawa Karnawałowa 1. Zorganizowanie i udział uczniów w zabawie choinkowej.
2. Przygotowanie strojów i dekoracji klasy.
Ferie zimowe,
wakacje 1. Bawimy się bezpiecznie i w miejscach bezpiecznych.
– pogadanki na zajęciach
– filmy
Wychowanie czytelnicze i medialne 1. Przygotowanie do samodzielnego
poszukiwania potrzebnych
informacji i materiałów.
2. Przygotowywanie do świadomego
i odpowiedzialnego korzystania ze
środków masowej informacji 1. Wyszukiwanie materiałów i informacji na dany temat w różnych
źródłach.
2. Rozmowy na temat właściwego i odpowiedzialnego korzystania ze
środków masowej informacji.
Współpraca z rodzicami Wybór Rady Rodziców
Spotkania z rodzicami 1. Informacja o postępach w nauce i zachowaniu uczniów (słowna, pisemna).
2. Zebrania z rodzicami.
3. Indywidualne rozmowy na życzenie rodziców i nauczyciela.
4. Udział rodziców w uroczystościach klasowych i szkolnych.
5. Udział rodziców w „lekcjach otwartych”.
6. Pomoc rodziców w opiece nad dziećmi podczas wycieczek.
7. Udział rodziców w warsztatowych spotkaniach z wychowawcą.


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.