Katalog

Beata Gruchoła, 2018-01-09
Ząbki

Różne, Plany rozwoju zawodowego

Plan awansu zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowy nauczyciela dyplomowanego (świetlica szkolna)

- n +

Imię i nazwisko: Beata Gruchoła nauczyciel mianowany
Imię i nazwisko dyrektora szkoły: mgr Irena Małyszczuk
Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach,
Ząbki, ul. Batorego 11 kod: 05-091

Zajmowane stanowisko: wychowawca świetlicy szkolnej

Staż pracy pedagogicznej: 16 lat

Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2017 r.

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Data zakończenia stażu: 31.05.2020 r.


CEL PODEJMOWANEGO STAŻU:

Doskonalenie i rozwijanie działań podejmowanych w świetlicy szkolnej oraz uzyskanie, w wyniku postępowania egzaminacyjnego, stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego.

Posiadane kwalifikacje:

1. licencjat -kierunek: pedagogika opiekuńcza (studia ukończone w 1998 roku)

2. studia magisterskie (uzupełniające): pedagogika ogólna (studia ukończone w 2000 roku)

3. studia podyplomowe na II etapie kształcenia: przyroda (studia ukończone w 2013 roku)PODSTAWA PRAWNA.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli i zawartymi tam wymaganiami planuję zrealizować przedstawione poniżej zadania.
PLAN DZIAŁANIA


§ 8. Ust. 1. pkt.1
Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


ZADANIA
FORMA
REALIZACJI

SPODZIEWANE
EFEKTY

TERMINY

1. Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli.

* analiza przepisów prawa oświatowego
dotyczącego awansu zawodowego –
Karty Nauczyciela, Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dn. 1 marca 2013 r., z późniejszymi zmianami

* Posiadanie aktualnej
i fachowej wiedzy z
zakresu przepisów
prawa oświatowego.wrzesień 2017r.

2. Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.

* złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,


*Opracowanie wniosku o rozpoczęcie stażu i złożenie dokumentu we właściwym czasie.wrzesień 2017r.

3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

* terminowe złożenie planu rozwoju
zawodowego,

* Opracowanie planu rozwoju zawodowego wg aktualnych wymagań oraz z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły.
wrzesień 2017r.

4.Udokumentowa - nie realizacji planu.

* regularne opracowywanie
sprawozdań do tego planu.
* Terminowe składanie sprawozdań.
cały okres stażu

5. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

* analiza i znajomość przepisów prawa
oświatowego,

* sporządzenie sprawozdania na
podstawie opracowanego wcześniej planu rozwoju zawodowego,

* Opracowanie sprawozdania na podstawie zatwierdzonego we wrześniu 2017r. planu rozwoju zawodowego.

maj 2020 r.

6. Publikacja swojego planu
rozwoju zawodowego w wirtualnym pokoju nauczycielskim oraz na forach internetowych najczęściej odwiedzanych przez nauczycieli (np.www.profesor.pl)

* publikowanie efektów swojej pracy, rozmowy i konsultacje z innymi nauczycielami ze szkoły,

* Dzielenie się
swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami pracującymi w świetlicy.


cały okres stażu

§ 8. Ust.1. pkt.2
Realizacja zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły.


1. Aktywny udział
w opracowywaniu różnych dokumentów.

* współtworzenie planu pracy świetlicy
z uwzględnieniem Statutu szkoły oraz
programu – wychowawczo – profilaktycznego.
* orientacja w zmianach i udział w pracach zespołów wprowadzających
zmiany i aktualizacje do dok. placówki,

* posiadanie bieżących wiadomości w zakresie dokumentów szkolnych i prawa oświatowego,
wykorzystywanie tych przepisów
w codziennej pracy,

* plan pracy świetlicy szkolnej.

* Tworzenie i gromadzenie planów, kryteriów i odpowiedniej dokumentacji niezbędnej do wykonywania swojej pracy.

* Zrealizowanie
poszczególnych
zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego,

* podniesienie jakości pracy szkoły.cały okres stażu.wrzesień
2017 r.

2. Ewaluacja własnego warsztatu pracy i jego doskonalenie.

* prowadzenie notatek, tworzenie sprawozdań, formułowanie
wniosków do dalszej pracy.

*Udoskonalanie umiejętności dydaktycznych i pedagogicznych.


cały okres stażu

§ 8. Ust.1. pkt.3
Pogłębianie wiedzy umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.


1. Udział w szkoleniach, kursach,
warsztatach rozwijających
umiejętności z
zakresu działań edukacyjnych,
wychowawczych
i opiekuńczych.


* udział w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego,


* uczestnictwo w kursach, szkoleniach
rozwijających umiejętności niezbędne w pracy wychowawcy świetlicy.

* Rozwijanie
umiejętności własnych,
poszerzanie wiedzy
specjalistycznej.

* Znajomość
zmieniających się
przepisów z prawa oświatowego.


cały okres stażu

2. Samodzielne studiowanie i wykorzystanie wiadomości z literatury
pedagogiczno -
psychologicznej i
dydaktycznej oraz literatury metodycznej.

* gromadzenie literatury tematycznej,

* tworzenie pomocy
dydaktycznych i właściwe ich wykorzystanie do prowadzenia zajęć świetlicowych

* umiejętne wykorzystywanie zasobów literatury uprzednio zgromadzonej,

* Poszerzanie wiedzy i umiejętności z dziedziny
pedagogiki i psychologii.

* Tworzenie i ewaluowanie pomocy dydaktycznych z uwzględnieniem możliwości i potrzeb uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej.cały okres stażu

3. Obserwacja i udział w zajęciach
innych nauczycieli.

* prowadzenie notatek z obserwowanych zajęć, ich analiza, wyciąganie wniosków.

* Poszerzanie wiadomości z zakresu dydaktyki i pedagogiki.


cały okres stażu

4. Ewaluacja własnego warsztatu
pracy i jego doskonalenie.

* prowadzenie notatek, tworzenie sprawozdań, formułowanie
wniosków do dalszej pracy.

*Udoskonalanie umiejętności dydaktycznych i pedagogicznych.


cały okres stażu

§ 8. Ust.2. pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej oraz
opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy
własnej i podniesienie, jakości pracy szkoły.


1.Indywidualizacja zajęć świetlicowych i dostosowanie metod dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

* Rozwijanie umiejętności
rozpoznawania i rozwiązywania
problemów edukacyjnych,
wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki typu i
rodzaju problemu.

* Udzielenie pomocy uczniom z trudnościami
szkolnymi.

*Kompensowanie braków dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych z uczniem znajdującym się w trudnej sytuacji wychowawczej lub mającym trudności w nauce.


cały okres stażu

§ 8. Ust.2. pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


1. Korzystanie ze sprzętu komputerowego oraz programów
edukacyjnych, Internetu oraz tablic interaktywnych.

* wykorzystywanie komputera w pracy dydaktycznej,

* wykorzystanie tablicy interaktywnej do prezentacji multimedialnych,

* współtworzenie w prowadzeniu blogu świetlicy.

* Wspomaganie
i usprawnianie
procesu nauczania.

* Wzbogacanie
oferty edukacyjnej placówki.

cały okres stażu

2. Opracowywanie dokumentacji dotyczącej pracy świetlicy
szkolnej, przygotowywanie
pomocy dydaktycznych.
* pisanie sprawozdań,
informacji dla rodziców, dokumentów
szkolnych, zaproszeń, dyplomów, kart pracy, krzyżówek,
scenariuszy zajęć, gazetek ściennych, list obiadowych, list obecności ect.
wykorzystując komputer i
dostępne
oprogramowanie,


* Poszerzanie zakresu swojej wiedzy i umiejętności na
temat technologii
informatycznej.

* Do wykorzystania przez wszystkich nauczycieli świetlicy kart pracy, scenariusze,dyplomy, listy obiadowe
i listy obecności.
cały okres stażu

3.Opracowanie dokumentacji
własnej, dotyczącej awansu zawodowego.

* Publikacja
dokumentów na stronie internetowej szkoły oraz na str www.profesor.pl.

* wykonanie za pomocą komputera
dokumentacji związanej z awansem
zawodowym, wykonanie planów,
wniosków, sprawozdań oraz prezentacji multimedialnych.

* Wzbogacanie i poszerzanie swojej
wiedzy z zakresu
obsługi komputera
i programów
komputerowych.

cały okres stażu

4. Śledzenie zmian w przepisach
prawa oświatowego.
* wydruki z Internetu.

* Zbieranie
ciekawych
materiałów do
wykorzystania w
codziennej pracy.cały okres stażu

5. Korzystanie z literatury
pedagogicznej polecanej przez
innych nauczycieli na forach.

* Korzystanie z forów dla
nauczycieli w celu wymiany
doświadczeń.

* czytanie i odwiedzanie witryn
internetowych:
www.literka.pl, http:
//nauczycieleprze
dszkola.pl, http://www.wychmuz.pl

* wydruki ważnych informacji i nowinek z Internetu do ogólnego wglądu dla wszystkich pracowników świetlicy.

* pozyskiwanie informacji wzbogacającej umiejętności własne, poszerzanie wiedzy
Specjalistycznej.


cały okres stażu

6. Opisywanie działań, swojej pracy w świetlicy oraz publikacja dokumentów. Opisywanie wydarzeń z życia świetlicy oraz z życia szkoły. Wykonywanie fotografii i umieszczanie ich na stronie szkoły czy facebooku.

* Współpraca przy aktualizowaniu informacji na stronie
internetowej szkoły oraz szkolnym facebooku.


* Aktywny udział w prowadzeniu relacji związanych z funkcjonowaniem świetlicy.

* Aktualna strona
internetowa,
promocja szkoły,
dzielenie się
wiedzą.* Wzbogacona strona internetowa szkoły i facebook o aktualności z życia świetlicy.cały okres stażu

§ 8. Ust.2. pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym
przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.


1.Prowadzenie zajęć
otwartych dla uczniów,
nauczycieli stażystów,
kontraktowych oraz
praktykantów.
Współpraca z
innymi nauczycielami, wymiana doświadczeń, rozmowy na temat
uczniów, rozwiązywanie
problemów wychowawczych.

* opieka merytoryczna dla nauczycieli stażystów,praktykantów oraz osób rozpoczynających pracę w świetlicy szkolnej.
Wprowadzanie ich
w "rzeczywistość
szkolną",

* wpisy w dzienniku, sprawozdania.

* Pomoc w tworzeniu i wzbogacanie
warsztatu pracy w
szczególności
nauczycieli
stażystów i
kontraktowych.

* Wprowadzanie
nowych pomysłów
i sposobów na
prowadzenie zajęć świetlicowych.

cały okres stażu

2.Sporządzanie scenariuszy zajęć i
udostępnianie ich nauczycielom
ubiegającym się o kolejny stopień
awansu.

* udostępnianie scenariuszy zajęć w wirtualnym pokoju nauczycielskim.
* Tworzenie i udostępnianie materiałów do wykorzystywania
w pracy dydaktycznej i
wychowawczej.
cały okres stażu

§ 8. ust.2. pkt.4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych,
opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub
postępowaniem w sprawach nieletnich.


1. Opracowanie
i wdrożenie programu własnego przyrodniczo – geograficznego dla uczniów klas trzecich,


* tworzenie prezentacji multimedialnych i wykorzystywanie ich podczas zajęć,

* gromadzenie prezentacji w zbiory tematyczne.
* Wykorzystywanie
w pracy programów i sprzętu komputerowego oraz tablic interaktywnych.od
listopad 2017r.
do
maj 2020r.

2. Dostosowanie metod dydaktycznych i wychowawczych w działaniach edukacyjnych.
* Rozwijanie umiejętności
rozpoznawania i rozwiązywania
problemów edukacyjnych,
wychowawczych lub innych, z
uwzględnieniem specyfiki typu i
rodzaju problemu.

* Udzielenie pomocy uczniom z trudnościami
szkolnymi.

*Kompensowanie braków dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych z uczniem znajdującym się w trudnej sytuacji wychowawczej lub mającym trudności w nauce.


cały okres stażu

§ 8. ust.2. pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.


1. Podejmowanie działań rozwijających aktywność ruchową
dzieci.

* organizowanie zawodów sportowych, zajęć
ruchowych, na boisku, lodowisku, sali gimnastycznej, przyszkolnym placu zabaw,


*sezonowe prace w ogródku przyszkolnym,

* sprawozdania, wpisy do dzienników,

* Aktywne spędzanie
czasu wolnego, z uwzględnieniem zasad BHP, poprawa
umiejętności i sprawności ruchowej uczniów.

*Aktywny udział w organizacji i prowadzeniu Jesiennych Biegów Przełajowych.* Poszerzanie
wiedzy z zakresu
rekreacji ruchowej,
zdrowego stylu życia, aktywnego spędzania czasu w świetlicy i poza nią.cały okres stażu
wrzesień 2017r.

cały okres stażu

2. Promowanie zdrowego trybu
życia

* przygotowywanie gazetek
dotyczących zdrowego stylu życia,

* aktywny udział w tworzeniu jadłospisu szkolnego,
* Rozmowy z uczniami nt. sposobu odżywiania się, negatywnych skutków otyłości,

* wykonana przez uczniów piramida żywienia,

* spotkanie z pracownikami kuchni przygotowującymi obiady w szkole, przedstawienie pomysłów do jadłospisu.

* Uświadamianie uczniom jak ważna jest troska o własne zdrowie.


cały okres stażu

październik 2017

3.Udział dzieci w konkursach świetlicowych oraz
szkolnych.

* praca z dziećmi przygotowywanie,
udział w konkursach,

*dyplomy, zgłoszenia na konkursy, regulaminy konkursów, wpisy do dziennika, sprawozdania.

* Wzbogacanie
oferty zajęć świetlicowych i pozalekcyjnych z uwzględnieniem
zainteresowań
i potrzeb ucznia.

cały okres stażu

4. Organizowanie wyjść do biblioteki szkolnej.

* zajęcia w bibliotece i czytelni szkolnej. Korzystanie z zasobów bibliotecznych.
* Świadome uczestnictwo w kulturze.

* Wyrabianie
nawyku czytania.cały okres stażu

5. Aktywny udział w koncercie charytatywnym organizowanym przez grono pedagogiczne.

* Zbiórka nakrętek
i przekazanie ich
określonym instytucjom.

* angażowanie społeczności szkolnej do uczestnictwa w akcjach mających na celu pomoc innym,


* fotograficzna relacja z koncertu umieszczona na stronie internetowej szkoły.


* Wyrabianie u podopiecznych
empatii i umiejętności dostrzegania potrzeb innych.luty 2018

cały okres stażu

6. Udział w akcjach: „Sprzątanie świata”
„Dzień Ziemi” oraz akcji „Cała
Polska czyta Dzieciom”.

* wpisy do dziennika, sprawozdania, zdjęcia,
* Wyrabianie u podopiecznych pozytywnych nawyków
np.: troski o
dziedzictwo, jakim
jest Ziemia, czy nawyku czytania.
cały okres stażu

7. Organizowanie prelekcji i pogadanek profilaktycznych, np.: nt bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
zagrożenia pożarem oraz udział w
programach profilaktycznych
proponowanych przez Policję, Straż
Pożarną.

* Zaproszenie na zajęcia strażaka oraz policjanta.

* sprawozdania, zdjęcia, zapisy w
dzienniku,

*Relacja fotograficzna na facebooku i stronie www szkoły.

* Zwiększenie
bezpieczeństwa
uczniów.

cały okres stażu

8.Współpraca z pielęgniarką
szkolną

* zapraszanie pielęgniarki na
zajęcia,

* realizowanie elementów ujętych w
szkolnym programie wychowawczo- profilaktycznym,

* sprawozdania, zdjęcia, wpisy w dzienniku,


w miarę potrzeb

9. Współpraca z innymi placówkami oświatowymi

*Pozyskiwanie informacji na
temat przedsięwzięć i działań podejmowanych w innych
placówkach, przenoszenie
wybranych działań szkoły macierzystej.

* wykorzystywanie wiedzy, doświadczenia i działań podejmowanych w innych placówkach w swojej pracy zawodowej.

* udział uczniów w spotkaniach i przedsięwzięciach
organizowanych
przez pobliskie przedszkole "Leśny Zakątek".

* sprawozdania, zdjęcia, wpisy w dzienniku.

* nabycie umiejętności współpracy i zdrowej rywalizacji pomiędzy rówieśnikami oraz podopiecznymi z różnych placówek.

* umiejętność dzielenia się doświadczeniami i przekazywanie informacji.
cały okres stażu

§ 8. ust.2. pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami


1. Udział w warsztatach organizowanych przez psychologa i pedagoga,
* podejmowanie różnorodnych działań mających na celu rozwiązywanie sytuacji trudnych.

* Rozwijanie
własnych umiejętności, poszerzanie wiedzy
specjalistycznej.cały okres stażu

2. Organizowanie wspólnych
spotkań z rodzicami ucznia z trudnościami szkolnymi, psychologiem, pedagogiem oraz dyrekcją placówki.
* zorganizowanie dla rodziców uczniów z dysfunkcjami sposobności do rozwiązywania sytuacji trudnych wychowawczo,

* wpisy do dziennika

* Zmniejszenie
przejawów agresji
w świetlicy szkolnej.

* Przestrzeganie
przez uczniów
zasad zachowania.cały okres stażu

3.Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.

* występy uczniów podczas ważnych dla
regionu wydarzeń,

*sprawozdanie, zdjęcia

* Podkreślanie znaczenia edukacji w życiu człowieka.cały okres stażu

§ 8. ust.2. pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych,
wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły.


1.Analiza przypadku ucznia stwarzającego problemy wychowawcze.

2. Określenie metod pracy

* praca nad rozwiązaniem
problemu.

* obserwacja i analiza zachowań ucznia
wymagającego szczególnej opieki.

* opis i analiza przypadku ucznia z dysfunkcją.

* Poszerzanie
wiedzy z zakresu
pedagogiki i
psychologii,

*Rozwiązanie problemu.

* Systematyczne
rozwiązywanie
problemów wychowawczych pojawiających się w codziennej pracy nauczyciela świetlicy szkolnej.
* dopasowanie odpowiednich środków i wybór
metod do rozwiązania problemów,

styczeń 2018rZąbki, dnia 12 września 2017 r.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.