Katalog

Edyta Kulik, 2018-01-18
Głogów

Pedagogika, Projekty edukacyjne

IPET ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim

- n +

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNY
NA ……… ETAP EDUKACYJNY (ROK SZKOLNY………… )

CZĘŚĆ I

Imię i nazwisko ucznia
Data urodzeniaNumer orzeczenia:

Rozpoznanie z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
Zalecenia Poradni Psychologiczno-PedagogicznejInne informacje
Pieczątka i podpis dyrektora

IPET……………..( imię i nazwisko ucznia)

CZĘŚĆ II
ZAKRES I SPOSÓB DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
ZAKRES IPET-U Modyfikacje IPET-u

Rok szkolny: 2017/18 UWAGI
Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia z uwzględnieniem oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej I WOPFU
Przeprowadzone badanie psychologiczne wykazało zaniżone wyniki ze względu na silne lęki występujące u Marty. Wpływają on na trudności w zadaniach wymagających myślenia i przywoływania wiedzy. Sprawność umysłowa Marty pozostaje na poziomie lekkiej niepełnosprawności intelektualnej.
Najmocniejsza stroną Marty jest uogólnianie pojęć i kategoryzowanie. Słabiej radzi sobie z liczeniem. Potrafi dodawać i odejmować jednak nie pamięta tabliczki mnożenia. Wiedza ogólna i zasób słownictwa pozostają na niskim poziomie. Ma trudności z przywoływaniem z pamięci informacji dotyczących zachowań społecznych. Bardzo dekoncentruje się wraz z upływem czasu, szybko rezygnuje. Najlepiej wyćwiczona jest umiejętność kodowania symboli co przekłada się na sprawną umiejętność pisania. Słabiej radzi sobie z analizą wzrokową , ma trudność w dostrzeganiu detali i wykonywaniu zadań wymagających myślenia przyczynowo-skutkowego i przewidywania konsekwencji zdarzeń. Bardzo słabo radzi sobie z syntezą wzrokową. Mocną stroną uczennicy jest dobra technika czytania; tempo czytania na wysokim poziomie. Słaba jest natomiast merytoryczna strona czytania, nie zapamiętuje treści czytanego tekstu. Marta pisze poprawnie, w dobrym tempie, poziom graficzny pisma prawidłowy. Lateralizacja jednorodna prawostronna. Bardzo dobrze rozwinięta analiza słuchowa i synteza głoskowa, w normie pamięć werbalna fonologiczna i słuch fonemowy.
Z matematyki duże trudności z opanowaniem treści programowych. Dodaje z trudnością z przekroczenie progu, wykonując działania wzrokowo przelicza na palcach. Dodaje dziesiątki nie radzi sobie z działaniami na liczbach dwucyfrowych. Wykonuje proste przykłady działań sposobem pisemnym w zakresie dodawania i odejmowania. Nie dostrzega zależności w prostych zadaniach tekstowych. II WOPFU
Indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne


Kwalifikuje się do kształcenia specjalnego dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej z oddziałami integracyjnymi, w szkole specjalnej z zastosowaniem form i metod pracy dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczennicy.
Konieczna jest konsultacja psychiatryczna w związku z ujawnionymi zachowaniami lękowymi.
Praca na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w obrębie tych przedmiotów, które sprawiają największe problemy .
Doskonalenie rozumienia czytanych treści, werbalizowania myśli.
Ćwiczenie myślenia pojęciowego, uogólniania oraz analizy i syntezy wzrokowej.
Stawianie wymagań, którym jest w stanie sprostać, praca na konkretach, na mniejszych partiach materiału.
Obniżanie lęku i niepokoju w sytuacjach trudnych, uczenie technik redukcji stresu, relaksacyjnych.
Częste chwalenie i nagradzanie nawet za najdrobniejsze, ale rzeczywiste efekty pracy, wspierające pokazywanie niedociągnięć.
Unikanie nadopiekuńczej postawy wobec Marty, która przeszkadza w budowaniu właściwej samooceny dziecka.
Stwarzanie okazji i zachęcanie Marty do rozwijania swoich zainteresowań doświadczania sukcesu.
Przygotowanie uczennicy do aktywnego spędzania czasu wolnego.
Rozwijanie zainteresowań, cech charakteru, które zapewnią jej różne formy aktywności po ukończeniu szkoły.
Współpraca z rodzicami.


Formy i wymiar pomocy psychologiczno-pedagogicznej
I inne zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
3x45 min
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
2x45 min

Programy realizowane przez nauczycieli-Zintegrowane działania o charakterze rewalidacyjnym


Uczennica realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego dla pierwszego etapu edukacyjnego.
Plan pracy indywidualnej:
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
3x45 min
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
2x45 min

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych 1. W zakresie realizowania podstawy programowej:
- doskonalenie rozumienia czytanych treści, werbalizowania myśli;
- ćwiczenie myślenia pojęciowego, uogólniania oraz analizy i syntezy wzrokowej;
- praca na konkretach, na mniejszych partiach materiału.
2. W zakresie organizowania warunków nauki:
- uczenie technik redukcji stresu, relaksacyjnych;
- potrzebuje wsparcia nauczyciela wspomagającego.

Metody i formy pracy Formy pracy:
- indywidualna
- zespołowa
- zbiorowa
Metody pracy:
Praktyczna, poglądowa, słowna, drama, praca z książką, tekstem, obrazkami gry i zabawy dydaktyczne, scenki rodzajowe, techniki relaksacyjne, elementy treningu wzroku.
Działania wspierające rodziców lub ucznia i zakres współpracy (w tym współpraca z PPP i innymi placówkami, organizacjami, instytucjami)

Współpraca z rodzicami:
- stały kontakt telefoniczny z opiekunem
- konsultacje raz w miesiącu;
- warsztaty wspierające dla rodziców;
- angażowanie rodziców w uroczystości szkolne i klasowe.
Współpraca z Poradnią Psychiatryczną.
Działanie wspierające ucznia:
- niwelowanie sytuacji stresowych wywołujących lęki;
- wzmacnianie pozytywne;
- indywidualny kontakt podtrzymujący uwagę;
- używanie jasnych i konkretnych komunikatów,
- zadawanie dodatkowych pytań w trakcie wypowiedzi ustnych.

Modyfikacji IPET-u dokonał
(data i podpis nauczyciela)

Program opracowany w składzie:
1. .................................... …– koordynator zespołu- wychowawca klasy- ……………………………..
2. Nauczyciele specjaliści *- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Nauczyciele- zajęć edukacyjnych/przedmiotowcy *- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
*czytelny podpis
Podpis rodzica, opiekuna ....................................


Pieczątka i podpis dyrektora

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.