Katalog

Marta Szablińska, 2018-02-14
Biała Piska

Zajęcia przedszkolne, Projekty edukacyjne

,,Zaczarowany świat teatru" - projekt edukacji teatralnej dla dzieci 5 - 6 letnich

- n +
,,Zaczarowany świat teatru”
– projekt edukacji teatralnej
dla dzieci 5 – 6 letnich
autor projektu (imię i nazwisko nauczyciela) nauczycielka edukacji przedszkolnej
w Miejskim Przedszkolu w …………………I. Wstęp.
Dzieci w wieku przedszkolnym charakteryzuje spontaniczna aktywność a ich psychika jest szczególnie plastyczna i podatna na oddziaływania edukacyjne. Dzieci mają naturalną potrzebę wyrażania się w różnych formach ekspresji: w mowie, ruchu, geście, rysunku, śpiewie. Pojawia się u nich wtedy naturalna ciekawość i skłonność do badania otoczenia.
Zabawa w teatr jest jednym ze sposobów nauczania i wychowywania dzieci. Daje możliwość spontanicznej zabawy z rówieśnikami, oderwania od rzeczywistości. Rozwija umiejętność współdziałania, podporządkowania się i obcowania z innymi. Dzięki kontaktom ze sztuką dziecko rozwija myślenie, inteligencję, wyobraźnię, poznaje skutki zachowań bohaterów, wnika w ich przeżycia. Dziecko styka się z normami społecznymi, wartościami, bohaterami pozytywnymi i negatywnymi. Wczesne kontakty ze sztuką zachęcają do własnej twórczości. Zabawa
w teatr jest czymś bardzo naturalnym, zapewnia dziecku prawidłowy rozwój. Zabawa w ,,role” służy zaspakajaniu wewnętrznej potrzeby przyjmowania przez dziecko roli dorosłego. Są one wstępem do działalności teatralnej, w której różne rodzaje ekspresji znajdują swój najpełniejszy wyraz. W teatralnych doświadczeniach kształtują się u dziecka specyficzne głębokie przeżycia artystyczne.


II. CELE GŁÓWNE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU EDUKACJI TEATRALNEJ.
1. Stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci.
2. Uwrażliwianie na piękno słowa mówionego, nabycie czystej poprawnej wymowy.
3. Rozwijanie logicznego myślenia poprzez kształtowanie pojęć.

II.I CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU EDUKACJI TEATRALNEJ.
1. Nabywanie doświadczeń zarówno w sposób werbalny , jak i niewerbalny.
2. Wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie.
3. Zaspakajanie potrzeb natury emocjonalnej.
4. Wyrabianie potrzeb społecznych.
5. Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem literackim.
6. Bogacenie czynnego słownictwa dzieci i uściślenie pojęć związanych z działalnością teatralną.
7. Rozwijanie umiejętności przedstawiania poznanych utworów za pomocą gestu, mimiki, ruchu.
8. Wdrażanie do posługiwania się mową poprawną pod względem gramatycznym i fleksyjnym.
9. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych jako źródła wiedzy i przeżyć.
10. Rozwijanie aktywności twórczej w zakresie słowa mówionego.
11. Rozwijanie umiejętności operowania głosem pod względem intonacyjnym.
12. Rozwijanie umiejętności przekładania czynności manipulacyjnych na konkretne prace umysłowe.
13. Stwarzanie dzieciom okazji do twórczości plastycznej (wykonywanie lalek, masek, rekwizytów, dekoracji, plakatów itp.).

III. PROJEKT EDUKACJI TEATRALNEJ ,,ZACZAROWANY ŚWIAT TEATRU” SKIEROWANY JEST DO DZIECI 5 – 6 LETNICH.

IV. TERMIN REALIZACJI PROJEKTU / PAŹDZIERNIK 2016 – CZERWIEC 2016.

V. PROCEDURA OSIĄGANIA CELÓW.

V.I METODY PRACY.
Realizacja projektu opiera się na stosowaniu aktywnych metod. Większość zadań wymaga realizacji w grupie. Jest to bardzo istotne
w nabywaniu przez dzieci umiejętności pracy w grupie i komunikowania się. Podczas zajęć wykorzystywane będą różnorodne metody, które pozwolą dzieciom przyswajać wiedzę, umiejętności, rozwijać twórczość, wyrażać ekspresję ( w różnych jej formach). Będą wśród nich:
- inscenizacja
- drama
- pantomima
- pedagogika zabawy
- gry i zabawy integracyjne
- praktyczne działania
- pokaz
- obserwacja
- prezentacje multimedialne
- swobodna rozmowa,
- dialog,
- opis,
- pogadanka,
- słuchanie czytanych baśni, legend, bajek,
- opowiadanie treści utworów
- odimienna metoda nauki czytania I. Majchrzak
V.II FORMY PRACY.
- Zajęcia z całą grupą z zastosowaniem aktywnych metod pracy.
- Zajęcia w zespołach.
- Zajęcia indywidualne wyzwalające swobodną ekspresję.
Podstawową formą aktywności dziecka w przedszkolu jest zabawa. Z nią związany jest proces nauczania, na niej też oparte będą wszystkie działania związane z realizacją projektu.

V.III ŚRODKI DYDAKTYCZNE.
- Kukiełki, pacynki, sylwety, lalki, kostiumy, czapki, opaski, elementy scenografii, dekoracji, teksty literackie, nagrania utworów muzycznych itp.

VI. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ I SPOSOBÓW REALIZACJI.

L.p Działania i sposoby realizacji Termin realizacji
1. „Nasz kącik teatralny” – stworzenie kącika teatralnego w sali, gromadzenie rekwizytów tj.: kukiełki, sylwety, lalki, kostiumy, czapki, opaski itp.
„W teatrze” – komponowanie gazetki tematycznej, porządkowanie ilustracji
i sylwet z rekwizytami teatralnymi. W ciągu całego roku/ na bieżąco.
2. „Po co jest teatr?”- słuchanie wiersza Joanny Kulmowej, rozmowa na temat przesłania wiersza.
„Magiczne miejsce – teatr” – pokaz ilustracji, rozmowa na temat budynku oraz znajdujących się w nim pomieszczeń, zapoznanie z nazewnictwem: scena, kurtyna, garderoba itp.
„Spektakle i widowiska teatralne” – pokaz multimedialny, oglądanie nagrań
przedstawiających różne formy teatralne tj. drama, teatr lalkowy, pantomima, teatr cieni, teatr żywego aktora; dyskusja na temat spostrzeżeń i wrażeń dzieci. W ciągu roku szkolnego/ w ramach tematu kompleksowego.
3. ,,Aktorzy w moim przedszkolu” – oglądanie przedstawień teatralnych na terenie przedszkola wystawianych przez profesjonalne studia artystyczne z całego kraju.
„Dobry czy zły” - ocena postępowanie głównych bohaterów oglądanych przedstawień, wyróżnianie pozytywnych i negatywnych cech zachowania postaci, rozpoznawanie wątków humorystycznych, smutnych itp. w oglądanych spektaklach teatralnych. W ciągu roku szkolnego.
4. Nawiązanie współpracy z kołem teatralnym działającym przy MGOK w Białej Piskiej.
 Organizacja spotkania z kołem na terenie MGOK w Białej Piskiej.
Poznanie aktorów, zapoznanie z miejscem ich spotkań, oglądanie prób do przedstawień teatralnych, występów artystycznych
 Zaproszenie rodziców do współpracy przy realizacji projektu (oglądanie przestawień w wykonaniu dzieci, udział w warsztatach plastycznych).
,,Dla Babci i Dziadka” – montaż słowno – artystyczny w wykonaniu dzieci dla babci i dziadka.
,,Najpiękniejsza maska karnawałowa” – konkurs plastyczno techniczny dla dzieci 4 – 6 letnich z Miejskiego Przedszkola w Białej Piskiej. W ciągu roku szkolnego.Styczeń 2017r.
Luty 2017.
5. „W teatrze pantomimy”- przedstawienie za pomocą ruchu, gestu i mimiki
i z muzyką w tle postaci z bajek, wykorzystanie znanych kroków tanecznych.
„Aktorzy”- zabawy w reżysera i aktorów, poruszanie się według instrukcji podawanej przez partnera.
„Bajka o Królowej śniegu”- wysłuchanie muzycznej bajki opowiadanej przez nauczycielkę, próby stworzenia bajki muzycznej przez dzieci.
„Co wiem o teatrze”- quiz teatralny- rozwiązywanie zagadek o teatrze, rozwijanie umiejętności kojarzenia, utrwalenie wiadomości.
„Przyjaciele zajączka” – inscenizacja wiersza; rozwijanie twórczej postawy dziecka i własnej ekspresji poprzez tworzenie widowiska teatralnego w zespole dziecięcym.
„Teatr cieni” – improwizacja ulubionymi sylwetami, podejmuje inicjatywę, wymyśla dla siebie rolę.
„Nasze pacynki” – wykonanie pacynek z pomocą nauczyciela i rodziców, spontaniczne zabawy w teatr pacynek. W ciągu roku szkolnego.
6. ,,Wiosenne przebudzenie” – wystawienie przedstawienia teatralnego przez dzieci dla pozostałych grup przedszkolnych oraz rodziców. Marzec 2017r.
7. ,,Mały widz, czyli podróż do teatru” – organizacja wyjazdów na przedstawienia teatralne do PDK w Piszu ECK w Ełku, do Centrum Aktywnego Wypoczynku ,,Gwarek” w Pięknej Górze. W ciągu roku szkolnego.
8
ZABAWY TEAMTYCZNE (w tym zabawy plastyczne, ruchowe, manipulacyjne)

„Guzikowy teatrzyk”- dorysowywanie pastelami do przyklejonych guzików obrazka według własnego pomysłu, ćwiczenie kreatywnego i twórczego myślenia, estetyczne wykonanie swojej pracy.
„W teatrze”- rozmowy na temat teatru, odwołując się do wysłuchanego utworu oraz wiedzy i doświadczenia dzieci, dzielenie się swoimi spostrzeżeniami.

„W świecie teatru”- zabawy na powietrzu z wykorzystaniem gwizdka, szybka reakcja na sygnał dźwiękowy nauczycielki.
„Czerwony Kapturek”- wysłuchanie słuchowiska, uważne słuchanie
i ilustrowanie treści sylwetami.
„Aktor także tańczy”- gimnastyka rytmiczna według Kniessów, dobieranie ruchów i gestów do proponowanej muzyki.
„Aktorzy na scenę”- burza mózgów, wymyślanie własnego tekstu do określonej roli.
„Eksperyment z cieniem- odgadywanie co przedstawia cień, ćwiczenie spostrzegawczości, podejmowanie zabaw w teatr.
„Magiczne miejsce”- nauka piosenki o teatrze, próby indywidualnego śpiewania piosenki , dołączanie ruchu do słów piosenki.
„Teatr jednego aktora czyli zagadki pantomimiczne” – zabawa integracyjna, wyrażanie treści ruchem ciała.
W ciągu roku szkolnego.

VII. EWALUACJA PROJEKTU.
Celem ewaluacji projektu jest pozyskanie informacji o poziomie wiedzy i umiejętności dzieci w zakresie edukacji teatralnej oraz skuteczności metod i form aktywności wprowadzanych do zajęć z dziećmi. Wyniki ewaluacji pozwolą na określenie przydatności projektu oraz dadzą wskazówki do jego uzupełnienia czy zmodyfikowania.
Należy przede wszystkim skupić się na ocenie trzech aspektów:
• poziom wiedzy i umiejętności przedszkolaków w zakresie edukacji teatralnej,
• aktywna postawa podczas przygotowań do inscenizacji,
Podstawa oceny projektu:
• obserwacja dzieci w czasie zajęć i zabaw (arkusz obserwacji dziecka – obserwacja wstępna i końcowa)
• rozmowy indywidualne z dziećmi,
• quizu teatralnego dla dzieci „Co wiem o teatrze”,
• wykonanych różnorodnych prac plastycznych o tematyce teatralnej, kart pracy ; prezentowaniu inscenizacji.


BIBLIOGRAFIA
1. H. Mystkowska.: Rozwijamy mowę i myślenie dzieci w wieku przedszkolnym. WSIP,Warszawa1992
2. E. Kędzior- Niczporuk: Wprowadzenie do pedagogiki zabawy. Lublin1998
3. J. Zborowski. : Rozwijanie aktywności twórczej dzieci. WSIP, Warszawa1986
4. Z. Wójcik.: Zabawa w teatr: .Didasko, cop. 1996-1997

ARTYKUŁY:
1. D. Juśko.: Bawimy się w teatr, W: Wychowanie w Przedszkolu.1997/6
2. M. Narożnik, H.Usielska. : Edukacja teatralna w przedszkolu, W: Wychowanie w Przedszkolu.1992/8
3. E. Stójkowa. : Przedszkolne teatrzyki, W: Wychowanie w Przedszkolu.1998/9
4. E. Kisslinger-Dąbrowska.: Jak inspirować przedszkolaka do twórczości? W: Edukacja w Przedszkolu, Raabe,1999Opracowała:

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.