Katalog

Anna Bogdanowicz, 2018-02-26
Leszno

Lekcja wychowawcza, Arkusze

Techniki socjometryczne w klasie szkolnej

- n +

TECHNIKA „ZGADNIJ KTO?”

Przeczytaj uważnie każde zdanie i w miejscu wykropkowanym wpisz imię i pierwszą literę nazwiska kolegi (koleżanki), który (-a) posiada wymienioną w zdaniu cechę w stopniu najwyższym.
Może się zdarzyć, że któreś nazwisko trzeba będzie podać kilka razy, ponieważ ten kolega (koleżanka) wyróżnia się pod kilkoma względami. Może być i tak, że nie ma w Waszej klasie nikogo, do kogo mogłoby się odnosić dane zdanie; wtedy przy tym zdaniu wstaw kreskę.
Możesz również podać siebie, jeśli uważasz, że w danym zdaniu o Ciebie chodzi.
Po przeczytaniu każdego zdania zastanów się, zanim wpiszesz odpowiedź, tak żeby twoja opinia była prawdziwa i sprawiedliwa.
Dziękuję za pomoc i zrozumienie.

Powiedz, to w Twojej klasie:
1. Ciągle śmieje się z innych..................................................
2. Jest dobrym kolegą, koleżanką.......................................................
3. Zawsze pożyczy, gdy go poproszę......................................................
4. Jest zawsze uśmiechnięty, pogodny..................................................
5. Często sam bawi się na przerwach..................................................
6. Niechętnie pożycza swoje rzeczy.........................................
7. Żyje w zgodzie z innymi..................................
8. Unika udziału w zabawach..............................
9. Nikt się z nim nie przyjaźni................................
10. Uważa, że zawsze ma rację..................................
11. Często bez powodu zaczepia innych...............................
12. Zawsze dotrzymuje słowa.................................
13. Jest niekoleżeński........................................
14. Jest najlepszym kolegą.............................
15. Chętnie pomaga w kłopotach......................
16. Bije słabszych.......................
17. Używa wulgarnych słów..........................
18. Lubi kłócić się z innymi...............................
19. Łatwo się złości...............................
20. Łatwo zniechęca się do pracy............................
21. Płacze o błahe powody........................
22. Jest odważny...........................

PRÓBA ZDAŃ NIEDOKOŃCZONYCH
DLA DZIECI NIEAKCEPTOWANYCH

Przeczytaj uważnie początki każdego zdania, a następnie w miejscu wykropkowanym wpisz własne ich dokończenie. Zdania te dotyczą Twoich stosunków z kolegami i koleżankami z klasy szkolnej. Po przeczytaniu każdego zdania zastanów się, zanim wpiszesz jego dokończenie, tak żeby twoja opinia była prawdziwa.
Dziękuję za pomoc i zrozumienie.
Dokończ zdania:
1. Moi koledzy...............................
2. Moja wychowawczyni..........................
3. Gdy moi koledzy robią coś lepiej niż ja....................
4. Moi koledzy i ja.....................
5. Kiedy ktoś się ze mnie śmieje......................
6. Moja klasa......................
7. Gdy ktoś chce mnie zbić, ja......................
8. W szkole czuję się........................
9. Kiedy nikt nie chce się ze mną bawić, ja.......................
10. Chciałbym, aby moi koledzy..........................
11. Kiedy moi koledzy są bardziej lubiani ode mnie....................
12. Moje samopoczucie w klasie jest.................... ponieważ..............

PYTANIA SOCJOMETRYCZNE
DO TESTU L. J. MORENO

Chciałabym poznać Twoją klasę i dlatego proszę Cię o szczere odpowiedzi na poniższe pytania. W miejsce kropek wstaw imię i pierwszą literę nazwiska kolegi lub koleżanki z klasy szkolnej, których wybierzesz.

Pytania:

1. Z kim chciałbyś (chciałabyś) siedzieć w ławce?
2. Z kim raczej wolałbyś (wolałabyś) nie siedzieć w jednej ławce?

KWESTIONARIUSZ WYWIADU
Z DZIEĆMI NIEAKCEPTOWANYMI

Wywiad, który dzisiaj z Tobą przeprowadzę, dotyczy życia w Twojej klasie. Przy niektórych pytaniach podam Ci kilka odpowiedzi, a następnie Ty powiesz, którą wybierasz. Na niektóre pytania trzeba dać pełniejszą odpowiedź, w kilku zdaniach. Mam nadzieję, że odpowiesz mi szczerze, a wywiad służyć mi będzie celom naukowym.

1. Czy lubisz chodzić do szkoły:
• tak, bo......................................................
• nie, bo.....................................................
2. Czy lubisz swoją klasę i dlaczego?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
3. Jak czujesz się w swojej klasie?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
4. W swojej klasie lubisz:
• wszystkie koleżanki i kolegów, bo.....................
• większość koleżanek i kolegów, bo........................
• niektóre koleżanki i kolegów, bo.........................
• bardzo niewiele osób, bo..........................
• nikogo, bo......................
5. Czy jesteś w swojej klasie lubiany przez:
• wszystkie koleżanki i kolegów
• większość osób
• niektóre osoby
• niewiele osób
• nikogo
• nie wiem
6. Czy jesteś szczęśliwy przebywając z kolegami z klasy szkolnej? Uzasadnij odpowiedź.
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
7. Czy w przyszłym roku chciałbyś kontynuować naukę w gronie tych samych kolegów i koleżanek?
• bardzo chciałbym, bo......................
• raczej chciałbym, bo...........................
• jest mi to obojętne, bo.......................
• raczej nie chciałbym, bo.....................
• nie chciałbym, bo..................
8. Czy swoich przyjaciół masz w klasie czy poza klasą?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

KWESTIONARIUSZ WYWIADU
Z DZIEĆMI AKCEPTOWANYMI
Wywiad, który dzisiaj z Tobą przeprowadzę, dotyczy życia w Twojej klasie. Przy niektórych pytaniach podam Ci kilka odpowiedzi, a następnie Ty powiesz, którą wybierasz. Na niektóre pytania trzeba dać pełniejszą odpowiedź, w kilku zdaniach. Mam nadzieję, że odpowiesz mi szczerze, a wywiad służyć mi będzie celom naukowym.
1. Czy chętnie chodzisz do szkoły:
• tak, bo......................................................
• nie, bo.....................................................
2. W swojej klasie lubisz:
• wszystkie koleżanki i kolegów, bo........................
• większość koleżanek i kolegów, bo...........................
• niektóre koleżanki i kolegów, bo..........................
• bardzo niewiele osób, bo........................
• nikogo, bo......................
3. Jakie cechy, zachowania innych dzieci powodują, że ich nie lubisz?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
4. Czy w przyszłym roku chciałbyś kontynuować naukę w gronie tych samych kolegów i koleżanek?
• bardzo chciałbym, ponieważ..............................................
• raczej chciałbym, ponieważ................................................
• jest mi to obojętne, ponieważ..............................................
• raczej nie chciałbym, ponieważ..........................................
• nie chciałbym, ponieważ.....................................................
KWESTIONARIUSZ ANKIETY
DLA NAUCZYCIELI
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wzięcie udziału w badaniu. Proszę o uważne przeczytanie każdego pytania, a następnie udzielenie szczerych i wyczerpujących odpowiedzi na pytania tej ankiety. Pragnę zapewnić, że pytania te są całkowicie anonimowe i zostaną wykorzystane jedynie w mojej pracy magisterskiej. Dziękuję za pomoc i zrozumienie.

1. Wykształcenie: .................................
2. Jaki jest Pani staż zawodowy? (odpowiednie podkreślić):
• 1 do 3 lat
• 3 do 6 lat
• 6 do 15 lat
• powyżej 15 lat
3.Czy jest Pani wychowawcą klasy?
tak (której?)............... nie
4. Jakimi motywami kierowała się Pani wybierając zawód nauczyciela? (odpowiednie podkreślić):
• zainteresowanie pracą dydaktyczno – wychowawczą
• koniecznością szybkiego usamodzielnienia się
• możliwością stałego dokształcania się
• namową osób trzecich
• innymi motywami (jakimi?)
5. Czy praca z dziećmi daje Pani satysfakcję zawodową? (odpowiednie podkreślić):
• tak
• raczej tak
• raczej nie
• nie
6. Jak oceniłaby Pani swoje relacje z uczniami?
bardzo dobre dobre dostateczne słabe
7. Jak mogłaby Pani określić swój stosunek do klasy, w której jest Pani wychowawczynią?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................


8. Jak Pani sądzi, jakie cechy określają Panią jako wychowawcę klasy? (odpowiednie podkreślić):
• wrażliwa
• niedostępna
• tolerancyjna
• prawdomówna
• otwarta
• sprawiedliwa
• kompromisowa
• przyjazna
• wyrozumiała
• nieżyczliwa
• kiepski organizator
• twórcza, miła
• aktywna
• cierpliwa
• konsekwentna
9. Czy uczniowie w Pani klasie są ze sobą zaprzyjaźnieni?
tak raczej tak raczej nie nie nie wiem
10. Czy w Pani klasie są uczniowie nieakceptowani przez grupę?
tak (ile?) ......... w tym ........dziewczynek nie nie wiem
........chłopców
11. Czym, zdaniem Pani, charakteryzują się osoby nieakceptowane w klasie?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
12. Co, zdaniem Pani, jest przyczyną nieakceptacji kolegów i koleżanek w Pani klasie?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
13. Jakie metody wychowawcze stosuje Pani w pracy z dzieckiem nieakceptowanym?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
14. Jakie metody pracy stosuje Pani w pracy z klasą szkolną w celu włączenia dzieci nieakceptowanych do grupy?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
15. Jakie formy pracy pozalekcyjnej stosuje Pani w celu zintegrowania grupy?
• kółka zainteresowań
• zajęcia sportowe
• świetlica terapeutyczna
• rajdy piesze lub rowerowe
• wycieczki
• zabawy integrujące klasę
16. Co, zdaniem Pani przyczynia się do wytworzenia przyjemnej atmosfery w klasie?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
17. Czy łączy Pani w zadaniach grupowych dzieci nieakceptowane i akceptowane?
W jakim celu?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
18. Jak reaguje Pani na zachowania agresywne ucznia w klasie szkolnej? (proszę wybrać jedną odpowiedź)
• natychmiastowa rozmowa z uczniem
• uspokojenie ucznia i rozmowa
• pisemna nagana
• inna kara (jaka?).....................................
19. Jakie formy doskonalenia zawodowego pomogły Pani rozwiązać problem dzieci nieakceptowanych w klasie?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.