Katalog

Maria Jodłowska, 2018-02-28
Targowiska

Zajęcia przedszkolne, Ankiety

Ankieta ewaluacyjna dla rodziców - ocena skuteczności podejmowanych w naszym przedszkolu działań w zakresie kształtowania postaw i respektowania norm

- n +

KWESTIONARIUSZ ANKIETY
(dla rodziców i pracowników obsługi przedszkola)

Szanowni Państwo!

Celem tej ankiety jest ocena skuteczności podejmowanych w naszym przedszkolu działań w zakresie kształtowania postaw i respektowania norm.
W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie szczerych i wyczerpujących odpowiedzi na poniższe pytania. Ankieta ma charakter anonimowy, a jej wyniki będą służyć wyłącznie ewaluacji wewnętrznej i podniesieniu jakości naszej pracy wychowawczo – dydaktycznej. Proszę zaznaczyć wybraną odpowiedź.

1. Czy pani/pana zdaniem dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie?
Tak Nie
2. Czy pani/pana zdaniem przyprowadzanie i odbieranie dzieci odbywa się w sposób dobrze zorganizowany i zgodny z procedurami?
Tak Nie
3. Czy w przedszkolu istnieje miejsce, gdzie dziecko nie czuje się bezpiecznie?
Tak Nie
Jeżeli tak, to proszę podać gdzie? …………………………………………………………………………………………

4. Czy pani/pana zdaniem zagospodarowanie sal, w których przebywa dziecko jest funkcjonalne i bezpieczne?
Tak Nie
5. Jakie działania pani/pana zdaniem powinny być podjęte w przedszkolu dla zwiększenia bezpieczeństwa dzieci w placówce?
…………………………………………………………………………………………..
6. Czy pani/pana zdaniem nauczyciele informują rodziców o niepożądanych zachowaniach dziecka?
Tak Nie
7. Czy pani/pana zdaniem dzieci wiedzą jakich zachowań się od nich oczekuje?
Tak Nie
8. Czy Pani/Pana zdaniem w czasie pobytu dziecka w przedszkolu dziecko jest chwalone i nagradzane?
Tak Nie
9. Czy Pana/Pani zdaniem w czasie pobytu dziecka w przedszkolu jest upominane za niewłaściwe zachowanie?
Tak Nie
10. Czy pani/pana zdaniem w przedszkolu podejmuje się działania wychowawcze i profilaktyczne mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań?
Tak Nie
11. Czy pani/pana zdaniem w przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania własne i działania w grupie?
Tak Nie
12. Czy pani/pana zdaniem podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne są monitorowane, czy ocenia się ich skuteczność i w razie potrzeby są modyfikowane? Tak Nie
13. Czy pani/pana zdaniem przedszkole podejmuje działania w zakresie kształtowania
u dzieci umiejętności oceniania swojego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych w następujących przypadkach:
- przyjmowania zasad zabawy w grupie Tak Nie
- respektowania zasad zabawy w grupie Tak Nie
- tworzenia zasad zabawy w grupie Tak Nie
- współdziałania z dziećmi w zabawie Tak Nie
- podejmowania prac użytecznych Tak Nie
- podczas odpoczynku Tak Nie
14. Czy pani/pana zdaniem podejmowane w przedszkolu działania przyczyniają się do respektowania przez dzieci swoich praw i obowiązków?
Tak Nie
15. Czy pani/pana zdaniem przedszkole podejmuje skuteczne działania w zakresie kształtowania u dzieci poczucie przynależności do wymieniowych niżej grup:
rodziny Tak Nie
narodu Tak Nie
grupy przedszkolnej Tak Nie
grupy chłopców Tak Nie
grupy dziewczynek Tak Nie
16. Czy pani/pana zdaniem rodzice są informowani o działaniach przedszkola zapewniających ich dzieciom bezpieczeństwo?
Tak NieMetryczka
Rodzic mający dziecko w jednej grupie
Rodzic mający dziecko w więcej niż jednej grupie
Pracownik obsługi przedszkola


Dziękujemy za współpracę i wypełnienie ankiety.
Raport z ewaluacji wewnętrznej zostanie udostępniony rodzicom

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.