Katalog

Sylwia Dudanowicz, 2018-05-18
Olecko

Język polski, Plany pracy

INDYWIDUALNY PROGRAM POMOCYZ JĘZYKA POLSKIEGO

- n +

INDYWIDUALNY PROGRAM POMOCYZ JĘZYKA POLSKIEGO
CELE:
 Udzielanie uczniowi pomocy w opanowaniu materiału zaległego, jak też i bieżącego.
 Uzupełnienie braków wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań edukacyjnych na ocenę dopuszczającą.
 Informowanie ucznia i rodziców o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz
o trudnościach i postępach w tym zakresie.
 Zwiększenie zaangażowania rodziców w pomoc uczniowi.
 Motywowanie ucznia do systematycznej nauki.

ZADANIA:
 Umożliwienie uczniowi uzupełnienie i zaliczenie materiału z I semestru.
 Zmobilizowanie ucznia do systematycznej pracy.
 Indywidualna praca z uczniem.
 Systematyczny kontakt rodziców (prawnych opiekunów) z nauczycielem.

SPOSOBY REALIZACJI:
1. Uczeń do 1 marca musi zaliczyć materiał z I semestru.
2. Raz w miesiącu uczeń sam zgłasza się do odpowiedzi ustnej z trzech ostatnich tematów (pięć razy w semestrze). Uczeń może być pytany na zajęciach obowiązkowych lub, jeżeli wyrazi taka chęć, na zajęciach dodatkowych.
3. Raz w miesiącu uczeń wykonuje dodatkową pracę domową zadaną przez nauczyciela ( pięć prac w semestrze).
4. Uczeń jest zobowiązany do poprawy w ciągu dwóch tygodni ocen niedostatecznych z dyktand, testów i prac klasowych.
5. Nauczyciel organizuje dodatkowe zajęcia mające na celu uzupełnienie wiadomości i umiejętności. Uczeń aktywnie uczestniczy w tych zajęciach:
6. Raz w miesiącu rodzice (osobiście lub telefonicznie) kontaktują się nauczycielem oraz podpisują arkusz poprawy. Nauczyciel przekazuje im informacje o postępach ucznia w nauce, ewentualnych trudnościach i sposobach pomocy uczniowi.

Kijewo, 21.01.2014r. ................................... .........................................................
podpis rodzica podpis ucznia

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.