Katalog

Katarzyna Judek, 2018-05-22
Chorzów

Zajęcia przedszkolne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego

- n +


mgr Katarzyna Judek
nauczyciel mianowany
Miejskie Przedszkole nr 94
w KatowicachPlan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego


Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Termin rozpoczęcia: 1.09.2015r.
Planowany termin zakończenia stażu: 31.05.2018r.
§ 8 ust.2 punkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających
na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.


Lp.


Zaplanowane działania

Formy realizacji


Termin

Sposób dokumentowania

1.

Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.

Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
Opracowanie planu rozwoju zawodowego
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
Śledzenie zmian dokonywanych w Karcie Nauczyciela, Prawie Oświatowym oraz Ustawy
o Systemie Oświaty
Sporządzenie sprawozdania realizacji planu rozwoju zawodowegoIX 2015

IX 2015
Na bieżąco

Na bieżąco

VI 2018
Wniosek o rozpoczęcie
stażu
Plan rozwoju zawodowego
Zaświadczenia,
Potwierdzenia,

Sprawozdania

2.

Podnoszenie własnych kwalifikacji i doskonalenie warsztatu pracy.
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego w zależności od potrzeb własnych
i placówki: kursy, szkolenia, warsztaty, rady pedagogiczne
Samokształcenie poprzez zapoznawanie się
z literaturą pedagogiczną i czasopismami – wyszukiwanie ciekawych artykułówwedług oferty szkoleńCały okres stażu
Dyplomy, świadectwa,
zaświadczenia


Książki prywatne
Notatki własne
Spis literatura

3.

Stosowanie nowych metod
w pracy dydaktyczno – wychowawczej
Wykorzystywanie metodyki konstruowania gier
E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej w celu rozwijania umiejętności intelektualnych oraz kształtowania odporności emocjonalnej
Przygotowywanie środków dydaktycznych
Cały okres stażu
Scenariusze zajęć


4.

Podnoszenie jakości pracy przedszkola

Praca w komisji kwalifikacyjnej do nagród dyrektora
Aktywny udział w realizacji programu Partnerskie przedszkole w celu ponownego uzyskania Certyfikatu potwierdzającego jakość naszej placówki
Udział w tworzeniu koncepcji pracy przedszkola
Udział w pracach na rzecz nadania placówce imienia

Cały okres stażu
Dokumentacja komisji
Kserokopie dokumentacji


Kserokopie dokumentacji
Kserokopie dokumentacji5.

Rozbudzanie aktywności uczniów
i rozwijanie ich zainteresowań
Udział w ogólnopolskich programach przedszkolnych
- „Kubusiowi przyjaciele natury”
- „Aquafresh”
- „ Miś Haribo”
Przygotowywanie dzieci do konkursów i różnego rodzaju przeglądów wynikających z pracy placówki


Cały okres stażu
Certyfikaty
Dyplomy
Zaświadczenia
§ 8 ust.2 punkt 2:
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


Lp.

Zaplanowane działania

Formy realizacji

Termin

Sposób dokumentowania

1.

Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych

Opracowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym
Opracowanie miesięcznych planów pracy, scenariuszy, kart obserwacji itp. przy użyciu edytora tekstu Microsoft Word
Przygotowywanie informacji dla rodziców
Przygotowywanie prezentacji multimedialnych przy użyciu MS Power PointCały okres stażu
Dokumentacja pracy: plany miesięczne, scenariusze, karty obserwacji, karty pracy

2.

Wykorzystanie w pracy technologii komunikacyjnej
Współtworzenie strony internetowej przedszkola przez dostarczanie odpowiednich materiałów koordynatorowi strony
Elektroniczny kontakt z nauczycielami
Korzystanie z czasopism, książek, atlasów, map, albumów ze zdjęciami
Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem laptopa
Cały okres stażu
Scenariusze
Dokumentacja przedszkolna

3.

Wykorzystanie internetu
w codziennym warsztacie jako źródła informacji


Wyszukiwanie artykułów i publikacji dotyczących zagadnień psychologiczno- pedagogicznych
Umieszczenie opracowanych materiałów na stronach portali internetowych- plan rozwoju, referaty, publikacje, Umieszczanie przepisów kulinarnych promujących zdrowe odżywianie
na stronie naszego przedszkola
Wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych
do zdobywania ciekawych materiałów do pracy
z dziećmi
Wyszukiwanie informacji dotyczących kursów
i szkoleń
Komunikowanie się z innymi nauczycielami
w celu wymiany doświadczeń.

Cały okres stażu
Karty pracy

Potwierdzenia portali internetowych
Przepisy kulinarne


Pomoce dydaktyczne
§ 8 ust.2 punkt 3:
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.Lp.

Zaplanowane działania

Formy realizacji

Termin

Sposób dokumentowania

1.

Aktywne dzielenie się zdobytą wiedzą z członkami grona pedagogicznego i innymi nauczycielami
Prowadzenie zajęć w obecności nauczyciela kontraktowego w roli obserwującego zajęcie
Współpraca i wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli
Udostępnianie samodzielnie opracowanych materiałów dydaktyczno-wychowawczych

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu


Scenariusze zajęć
Pomoce dydaktyczne


2.

Publikacje artykułów w internecie

Opracowanie referatów i scenariuszy zajęć dotyczących edukacji zdrowotnej


Dwa razy w roku
Potwierdzenia

3.

Zorganizowanie rady szkoleniowej
Opracowanie referatów na Radę szkoleniową w przedszkolu
Prowadzenie szkolenia

1 raz w okresie stażu
Potwierdzenie Dyrektora

§ 8 ust. 2 punkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.Lp.

Zaplanowane działania

Formy realizacji

Termin

Sposób
dokumentowania

1.

Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego
Wdrożenie programu autorskiego: „Zdrowo żyję
i jem zdrowo wokół mnie tak kolorowo”
Pisanie rocznych planów programu
Ubieganie się o Certyfikat „Szkoła promująca zdrowie”


Rok szkolny
2015/2016
2016/2017
Opracowany program
Uchwała rady pedagogicznej
Sprawozdania
Wyniki ewaluacji programu

2.


Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu kulinarnego

Gromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu.
Opracowanie planu zajęć kółka kulinarnego
Podróże kulinarne po Polsce- Tour de Pologne
Podróże kulinarne po świecie
Wdrożenie programu w pracy własnej
Ewaluacja programu.
Udostępnienie programu innym nauczycielom.
Cały okres stażu
Scenariusze zajęć
Zdjęcia
Prezentacje multimedialne
Opracowany program
Plan kółka kulinarnego


§ 8 ust.2 punkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.


Lp.


Zaplanowane działania

Formy realizacji


Termin

Sposób
dokumentowania

1.

Organizacja i prowadzenie imprez
i uroczystości przedszkolnych
Urządzanie i prowadzenie grupowych imprez okolicznościowych
Przygotowanie scenariuszy i organizowanie przedstawień
Cały okres stażu
Scenariusze
Zdjęcia2.

Poszukiwanie niekonwencjonalnych form współpracy z rodzicami
Organizowanie i prowadzenie uroczystości przedszkolnych

Cały okres stażu
Scenariusze
zdjęcia

3.

Organizacja wycieczek przedszkolnych
Opracowanie rocznego planu wycieczek
Dopracowanie i wdrażanie zasad BHP
Organizowanie wyjazdów (teatr, kino) na bieżąco wg potrzeb placówki
Cały okres stażu
Roczne plany
Dokumentacja wycieczki
Zdjęcia

4.

Organizacja międzyprzedszkolnych konkursów

Opracowanie regulaminu konkursów:
- „ Bukiet z fantazją”
- „Stroik bożonarodzeniowy”
- „ Jedz owoce i warzywa to na zdrowie dobrze
wpływa”
Wykonanie wystawy i oceny prac
Cały okres stażu
Regulamin konkursu
Dyplomy

5.

Organizacja „Zielonej nocy” dla
6-latków
Zorganizowanie dla dzieci 6-letnich „Zielonej nocy”


Maj 2018
Plan „Zielonej nocy”
Zdjęcia


§ 8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty , pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami , instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami .


Lp.

Zaplanowane działania

Formy realizacji

Termin

Sposób
dokumentowania

1.

Dążenie do nowych rozwiązań metodycznych, inspirowania twórczej aktywności dzieciWspółpraca z przedszkolami - udział
w międzyprzedszkolnych imprezach, konkursach, spartakiadach


Cały okres stażu
Dyplomy
Podziękowania

2.


Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną nr 1 w KatowicachDziałania wspomagające rozwój dzieci, konsultacje, wymiana doświadczeńCały okres stażu
Potwierdzenie

3.

Współpraca z Parafią Podwyższenia Krzyża św. i św. Herberta
w Katowicach


Współudział w Rodzinnym kolędowaniu
Styczeń 2016
Styczeń 2017
Styczeń 2018

Potwierdzenie

4.

Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną w Katowicach
(filia nr 12)
Wycieczka do biblioteki
Pogadanka z dziećmi na temat funkcjonowania placówki i pracy bibliotekarza
Spotkania z panią bibliotekarką w ramach akcji
„Cała Polska czyta dzieciom”

Cały okres stażu
Potwierdzenie

5.


Organizowanie akcji charytatywnych
Zorganizowanie akcji charytatywnej:
- Pomaganie przez odkręcanie- zbiórka zakrętek
- Zbiórka karmy, kocy itp. dla bezdomnych zwierząt


Cały okres stażu
Potwierdzenia
Zdjęcia

6.

Współpraca ze Złomnicą
w Chorzowie
Koordynator akcji „Złota puszka”
Cały okres stażu
Potwierdzenie

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem
specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.


L.p.

Zaplanowane działania


Formy realizacji

Termin

Sposób dokumentowania

1.

Rozpoznanie i rozwiązywanie trudności i problemów w pracy
z dziećmi
Współpraca ze specjalistami w celu ustalenia form pomocy dziecku w zależności od napotkanych trudności
Kierowanie dzieci do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej


Według potrzeb

Cały okres stażu
Dokumentacja przedszkolna
Opinie z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

2.


Opis i analiza dwóch przypadków: wychowawczych lub edukacyjnych.
Zdiagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych: identyfikacja i znaczenie problemu, ustalenie metod pracy z dziećmi, systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu

Cały okres stażu
Opis i analiza przypadków

Plan ma formę otwartą, dopuszcza się nanoszenie modyfikacji dotyczących podejmowanych zadań, form ich realizacji czy też dokumentowania, w zależności od wynikających potrzeb przedszkola i własnych.
Opracowała: mgr Katarzyna Judek zatwierdzam do realizacji………....................
(podpis dyrektora)
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.