Katalog

Renata Szymczak, 2018-05-22
Lubsko

Zawodowe, Artykuły

e-logistyka

- n +

Internet to ogólnoświatowa sieć komputerowa, określana również jako sieć sieci. W znaczeniu informatycznym Internet to przestrzeń adresów IP przydzielonych hostom i serwerom połączonym za pomocą urządzeń sieciowych, takich jak karty sieciowe, modemy i koncentratory, komunikujących się za pomocą protokołu internetowego z wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyjnej.
Technologia internetowa zapewnia bardzo szybki przepływ informacji oraz nieograniczony zasięg. Dzięki temu sieć Internet znajduje duże zastosowanie nie tylko do celów na przykład reklamowych, ale również przy przepływie dóbr materialnych, wspierając procesy logistyczne przedsiębiorstw.
Pod pojęciem logistyki, według definicji opracowanej przez Council of Logistics Management, rozumiemy proces planowania, realizacji i kontroli wydajnego przepływu i magazynowania surowców, półfabrykatów i wyrobów gotowych, w warunkach umożliwiających efektywne kształtowanie kosztów i związanych z tym informacji, od punktu dostawy do punktu odbioru, zgodnie z wymaganiami klienta. W logistyce Internet wykorzystywany jest przede wszystkim do elektronicznej wymiany danych (EDI), ale także w logistyce zaopatrzenia do obsługi zamówień, czy zakupów na giełdach internetowych, w logistyce transportu np. przy systemach śledzenia przesyłek, na giełdach usług transportowych, w logistyce dystrybucji przy sprzedaży towarów.
Prowadzenie działalności gospodarczej przy wykorzystaniu technologii i zasobów sieci Internet określa się mianem e-biznesu.
Zastosowanie Internetu w logistyce zawiera się w następujących obszarach :
 elektroniczna wymiana danych (EDI),
 logistyka zaopatrzenia,
 logistyka transportu,
 logistyka dystrybucji.

Dokładniej te zależności pokazuje tabela:
Tabela 1 Obszary wykorzystania sieci Internet w logistyce

logistyka EDI mail-based EDI z wykorzystaniem poczty elektronicznej
web-EDI z wykorzystaniem stron www
XML-EDI z wykorzystaniem języka opisu dokumentów XML
logistyka zaopatrzenia obsługa zamówień
system zakupów na stronach internetowych
logistyka transportu giełdy usług transportowych
system śledzenia przesyłek
logistyka dystrybucji sprzedaż towarów rzeczowych
sprzedaż produktów cyfrowych

EDI, to jak powszechnie wiadomo, elektroniczna wymiana danych handlowych lub administracyjnych między różnymi systemami komputerowymi, za pomocą uzgodnionego standardu formatowania tych danych. W przypadku wykorzystania EDI, zamiast dokumentów papierowych przesyłanych pocztą (np. zamówienie, potwierdzenie zamówienia, faktura), przekazywane są odpowiedniki tych dokumentów w formie plików komputerowych. Pliki przesyłane są elektronicznie do systemu komputerowego adresata, a następnie przetwarzane przez aplikację interpretującą otrzymane struktury danych. Zastosowanie elektronicznej wymiany danych redukuje koszty, eliminuje błędy podczas wprowadzania danych i, co nie jest obecnie bez znaczenia, likwiduje bariery językowe. Pozwala także na szybkie przekazywanie i przetworzenie danych, a więc usprawnia organizację i obieg informacji, redukuje zapasy i poprawia konkurencyjność firmy.
Ze względu na otwarty charakter sieci Internet przesyłane dokumenty narażone są na wiele niebezpieczeństw. W internetowych rozwiązaniach komunikacyjnych dla potrzeb EDI stosowanych jest kilka typów EDI: Mail-based EDI - z wykorzystaniem poczty elektronicznej, WEB-EDI - z wykorzystaniem stron WWW, protokołu http oraz protokołu szyfrowania danych SSL oraz XML-EDI z wykorzystaniem nowego języka opisu dokumentów XML.
Obecnie nowoczesne techniki stają się dostępne nie tylko dla dużych przedsiębiorstw, ale także dla małych i średnich firm. W przedsiębiorstwach, które do tej pory nie stosowały EDI, schemat przetwarzania z użyciem składni XML jest uproszczony, ponieważ pozbawiony jest translacji komunikatów EDI. Koszty wdrożenia takiego systemu są dużo niższe niż tradycyjnego EDI. Wynika to z łatwości dostępu do Internetu i niewielkich kosztów oprogramowania.
W przypadku obsługi zamówień istotnym składnikiem czasu dostawy jest czas potrzebny na opracowanie zamówienia. Za pomocą poczty elektronicznej możliwe jest szybsze wysyłanie i przyjmowanie zamówień niż np. za pomocą listu wysłanego metodą tradycyjną. Istnieje także możliwość, w odróżnieniu od faksu, przesyłania różnego rodzaju informacji, w postaci plików komputerowych (arkuszy kalkulacyjnych, edytorów tekstów, plików graficznych, baz danych), które mogą zostać poddane obróbce. Materiał dostarczany w ten sposób jest bardzo dobrej jakości, a samo korzystanie z poczty elektronicznej przyczynia się do obniżenia kosztów działalności przedsiębiorstwa. Niestety, wykorzystanie poczty elektronicznej pociąga za sobą pewne zagrożenia, jak choćby małą wiarygodność podpisu czy konieczność drukowania zamówień.
Bardzo często w logistyce zamówień wykorzystuje się przeglądarkę internetową, jako narzędzie umożliwiające składanie zamówień w wirtualnych sklepach. Dzięki użyciu takiej techniki następuje znaczne uproszczenie i automatyzacja procesu obsługi zamówień, a czas opracowania zamówienia jest bardzo krótki. Giełdy internetowe są natomiast platformą do nawiązywania kontaktów handlowych pomiędzy przedsiębiorstwami, a więc w segmencie B2B (Business-to-Business).
Giełdy mogą mieć charakter globalny lub lokalny. Obecnie wirtualnymi rynkami najbardziej zainteresowane są wielkie firmy, gdyż mogą istotnie zmniejszyć koszty zaopatrzenia w materiały do produkcji. Dzięki możliwości negocjowania na giełdzie z tysiącami dostawców oferujących swoje towary można uzyskać niskie ceny w stosunkowo krótkim czasie. Można przypuszczać, że giełdy w sieci Internet wywrą głęboki wpływ na proces produkcyjny i system dystrybucji. Giełdy internetowe pozwalają obniżyć koszty znalezienia nowych dostawców i odbiorców oraz przyspieszają przepływ informacji. Sprzyjają efektywnym sposobom prowadzenia działalności gospodarczej. Giełdy w Internecie są swoistymi ,,aukcjami” zapytań ofertowych, zamówień na towary oraz wspólne korzystanie z logistyki. Sprzyjają efektywnym sposobom prowadzenia działalności gospodarczej. Osoby prowadzące handel detaliczny, dystrybutorzy hurtowi i dostawcy uczestniczący w giełdach internetowych oszczędzają na kosztach transakcji. Mogą robić mniejsze zapasy i optymalizują stopień wykorzystania zasobów oraz eliminują część strat z łańcucha wartości.
W przypadku logistyki transportu Internet oferuje giełdy usług transportowych oraz system śledzenia przesyłek. Wirtualne giełdy logistyczne to strony internetowe, na których znajdują się oferty podaży i popytu na usługi logistyczne, takie jak na przykład wolne przewozy. Korzystanie z tego typu giełd przynosi firmom wiele korzyści, polegających na ograniczeniu pustych przebiegów i wynikających z nich ograniczeń kosztów. Firmy dzięki giełdom mogą zoptymalizować drogę transportu i zwiększyć liczbę zleceń. W Europie jedną z najprężniej działających internetowych giełd usług transportowych jest ,,DAT Services”. Także w Polsce funkcjonuje kilka giełd transportowych.
System śledzenia przesyłek jest komplementarną usługą do przewozu towarów stosowaną przez nowoczesne przedsiębiorstwa logistyczne. Jej celem jest podnoszenie poziomu obsługi klienta dzięki wykorzystaniu nowej technologii (system GPS, poczta elektroniczna, strony WWW oraz WAP). Funkcjonowanie systemu śledzenia przesyłek polega na przydzieleniu każdemu ładunkowi indywidualnego numeru. Numer może być odczytywany za pomocą skanera podłączonego to telefonu komórkowego GSM i przesyłany do jednostki kierującej. Po załadowaniu towaru na środek transportu trasa przewozu jest śledzona za pomocą systemu GPS. Po dostawie towaru, fakt ten jest rejestrowany przy użyciu skanera. Nadawca i odbiorca przesyłki korzystając z przeglądarki stron WWW, poczty elektronicznej lub telefonu komórkowego mogą obserwować, co dzieje się z towarem oraz na tej podstawie oszacować czas dostawy. Numer przesyłki zawsze znany jest nadawcy, natomiast odbiorca chcąc go poznać musi się skontaktować z nadawcą.
Logistyka dystrybucji obejmuje sprzedaż towarów rzeczowych oraz sprzedaż produktów cyfrowych. Sieć Internet stanowi kanał dystrybucji dla towarów sprzedawanych w systemie on-line, poprzez sklepy internetowe. Ponadto Internet umożliwia przesyłanie wszystkich produktów, które są możliwe do zapisania w formie cyfrowej. Rozwiązanie to znacząco skraca kanał dystrybucji, dzięki czemu osiąga się szybszy dostęp do konsumentów oraz nieograniczony zasięg sprzedaży. Za pomocą tego kanału dystrybucji możliwe jest przesyłanie m.in. oprogramowania, gazet, książek, muzyki itp.
Znaczenie Internetu dla procesów logistycznych jest bardzo duże, ponieważ sieć Internet jest efektywnym nośnikiem informacji i doskonałym kanałem dystrybucji. Internet jest źródłem nowych szans dla logistyki, poprzez redukcję kosztów, ograniczenie liczby pośredników i współpracę w kanałach dystrybucji. Istotna dla procesów logistycznych jest możliwość wykorzystania sieci do wymiany danych. Może to oznaczać ściślejszą współpracę między przedsiębiorstwami na każdym poziomie łańcucha dostaw.
E-gospodarka to wykorzystywanie technologii informatycznych w procesach gospodarki rynkowej: produkcja, sprzedaż i dystrybucja produktów poprzez sieci teleinformatyczne. Obejmuje między innymi, przekazywanie sformatowanych lub niesformatowanych informacji biznesowych, administracyjnych i innych, za pomocą środków elektronicznych (takich jak poczta elektroniczna, Internet, elektroniczne tablice informacyjne, elektroniczne operacje finansowe, elektroniczny transfer funduszy i elektroniczna wymiana danych) pomiędzy dostawcami, odbiorcami, jednostkami rządowymi i innymi partnerami w celu przeprowadzenia i realizacji transakcji w biznesie, działalności administracyjnej i usługowej. Początki handlu elektronicznego sięgają lat 60., gdy duże międzynarodowe firmy rozpoczęły tworzenie firmowych sieci informatycznych służących wymianie informacji z partnerami handlowymi czy siedzibami koncernów w poszczególnych krajach. Jednak jego rozwój na masową skalę był dopiero możliwy dzięki popularyzacji Internetu w latach 90. W dobie społeczeństwa informacyjnego, w której informacja jest traktowana jako szczególne dobro niematerialne, cenniejsze niejednokrotnie od dóbr materialnych, e-gospodarka udostępnia niezastąpione narzędzia analityczne wspomagające procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie.
E-logistyka to dział logistyki, który koncentruje się wokół zastosowania Internetu i informatycznych systemów do pogłębiania integracji i współpracy w łańcuchach oraz sieciach dostaw. Wspomaga procesy planowania, realizowania i nadzorowania skutecznego przepływu materiałów, towarów, informacji. E-logistyka dotyczy przede wszystkim takich kwestii jak przewidywanie popytu, odbieranie i wykonywania zamówień, nadzorowanie kwestii dotyczącej zapasów magazynowych i gospodarki magazynowej czy obsługi zaopatrzenia. Podstawą rozwoju e-logistyki jest upowszechnienie się e-biznesu, który wykorzystuje nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu procesami biznesowymi.
Podstawowe zagadnienia którymi zajmuje się e-logistyka to:
1. Kwestia zaopatrzenia w dobra konieczne do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa
2. Magazynowanie
3. Rozprowadzanie towarów końcowych do określonych pośredników i konsumentów
4. Transport związany z zachowaniem płynności produkcji i posiadanym zaopatrzeniem
5. Promocja i oferowanie określonego asortymentu, obsługa zamówień
6. Pertraktacje z partnerami biznesowymi i pozyskiwanie osób, które włączone zostaną do pracy przedsiębiorstwa w zakresie zaopatrzenia i dystrybucji; poszukiwanie nowych dostawców i odbiorców asortymentu
7. Kwestia przyjmowania płatności za zamówienia.
Skuteczne monitorowanie i kierowanie łańcuchem dostawy jest wspierane przez funkcjonowanie określonych witryn biznesowych, dotyczących takiej tematyki jak: e-commerce, e-banking, elektroniczne aukcje i giełdy, e-hurtownie, zamówienia i katalogi elektroniczne.
E-logistyka pozwala na redukcję kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dzięki wykorzystaniu komputera i Internetu, a także specjalistycznych oprogramowań większość procesów logistycznych osiągnąć można przy znacznie zredukowanych kosztach - zarówno tych dotyczących działań transakcyjnych, komunikacyjnych, jak i operacyjnych. Następuje optymalne wykorzystanie czasu - skraca się czas realizacji logistycznych procesów, a także cykl składania zamówień i usprawnia kontrolowanie zachodzących procesów.
Dzięki e-logistyce skracaniu ulegają łańcuchy dostawy. Możliwe jest to chociażby dzięki braku konieczności wykorzystania niektórych pośredników w kanałach zaopatrzenia. Dodatkowo prowadzić można skuteczne i pomocne badania rynku, a ich wyniki odpowiednio wykorzystać. W sieci dostępne są informacje na temat uczciwości naszych partnerów biznesowych - pozwala to ograniczyć ryzyko i ewentualne straty wynikające z niewłaściwego dobrania partnerów w biznesie.
Korzyści z wdrożenia elementów e-logistyki zdecydowanie przewyższają ewentualne ograniczenia. Nie mniej jednak należy zdać sobie sprawę, że wdrożenie rozwiązań e-logistyki nie należy do najtańszych. Faktem jest natomiast, że odpowiednio wdrożone przyniosą zyski finansowe w dłuższej perspektywie. Technologie teleinformatyczne w pewnym stopniu redukują prywatność osób z nick korzystających - rejestrowane są różne sytuacje i czynności. Przykładem może być chociażby zastosowanie systemu lokalizacyjnego GPS - kierowcy mogą być stale nadzorowani przez pracodawców.
System ERP jako przykład zastosowania e-logistyki w firmie:
ERP (Enterprise Resources Planning) to typ zintegrowanych zasobów informatycznych. Jest to planowanie zasobów przedsiębiorstwa, które pojawiło się w wyniku rozwoju systemu MRP II. Jest on bardzo pomocny w kierowaniu przedsiębiorstwem w aspekcie planowania oraz dystrybucji i produkcji. Pozwala zdobyć informacje dotyczące zmiany popytu na rynku i określić panujące na nim uwarunkowania. Bardzo ważnym zadaniem oprogramowania jest możliwość zdobycia za jego pośrednictwem pomocnych analiz finansowych oraz zintegrowanie wszystkich obszarów funkcjonowania firmy. Systemy klasy ERP zmieniają firmę w organizację zarządzaną informacjami i zwiększają wydajność produkcyjną.
System CRM
Jego zastosowanie koncentruje się wokół nadzorowania i pogłębiania relacji z klientami - zarówno już pozyskanymi, jak i potencjalnymi. Obejmuje takie działania jak sprzedaż, kampanie marketingowe, obsługa klienta po przeprowadzonej transakcji, call center i inne. Ułatwia przeprowadzanie analizy rynku i zarządzanie zamówieniami. Dzięki zastosowaniu CRM proces sprzedaży jest usprawniony, a relacje z klientami pogłębione.
System SRM
Oprogramowanie SRM (Supplier Relationship Management) jest pomocne w zakresie zarządzania relacjami z dostawcami. Pozwala przedsiębiorstwom na kompleksowe podejście do kierowania bazą dostawców, dzięki automatyzacji działań oraz większej czytelności strategii dotyczącej zakupów. Pozwala na integrację wielu operacji, zwiększenie przejrzystości zapasów czy też ułatwienie oceny pracy dostawców.
Podstawowe korzyści wynikające z zastosowania SRM to:
• ułatwienie dokonania analizy dostawców
• znacznie łatwiejsze zarządzanie aktywnością dotyczącą zamówień i dostaw
• większa automatyzacja wielu procesów w obrębie firmy
System SCM
SCM (Supply Chain management) to system zarządzania łańcuchami dostaw. Wiąże się on z kompletnym zarządzaniem zarówno przepływem informacji, rzeczy, jak i finansów pomiędzy firmami. System skutecznie wspiera procesy produkcyjne oraz sprzedażowe, a także skutecznie wspomaga działania strategiczne organizacji. Poprzez zastosowanie SCM firmy mają możliwość bardziej efektywnego oddziaływania na dostawców oraz odbiorców. Dzięki wdrożeniu w przedsiębiorstwie SCM możliwa jest optymalizacja procesów biznesowych wewnątrz danej organizacji. Główny zakres funkcjonowania omawianego oprogramowania to: realizowanie kolejnych etapów łańcucha dostaw oraz kwestie dotyczące jego planowania.
Bibliografia:
1. Adamczewski P., Informatyczne wspomaganie łańcucha logistycznego, Poznań 2001
2. Gołembska E., Szymczak M., Informatyzacja w logistyce przedsiębiorstw, Warszawa- Poznań 1997
3. Informatyczne wspomaganie procesów logistycznych, praca zbiór. pod red. J. Grabara, Warszawa 2004
4. Majewski J., Informatyka dla logistyki, Poznań 2002
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.