Katalog

Renata Szymczak, 2018-05-22
Lubsko

Zawodowe, Artykuły

INFORMACJA, JEJ ROLA I WAŻNOŚĆ W TSL

- n +


Informacją nazywamy dane, dzięki którym zmniejsza się stopień niewiedzy odbiorcy oraz które wnoszą do jego świadomości element nowości. Odbiorcą tych danych może, co prawda być zarówno człowiek jak i maszyna jednak tylko i wyłącznie człowiek posiada umiejętność zinterpretowania danych, dzięki czemu stają się one dla niego informacjami. Przesyłanie danych opiera się na przekazywaniu ich zarówno w czasie (rejestracja oraz zapamiętywanie) jak i przestrzeni, (czyli z miejsca A do miejsca B). Teoria informacji skupia się głównie na cechach zasobu, z którego te wiadomości pochodzą natomiast cechom poszczególnych wiadomości nie poświęca już tak dużej uwagi. Informacja patrząc pod kątem cybernetyki oraz teorii informacji to wszystkie dostępne czynniki, dzięki którym człowiek może wykonywać swoje działania w sposób bardziej efektywny.
Aby informacje pozyskiwane i wytwarzane w toku pracy prawidłowo spełniały swą rolę, powinny być:
- dostarczone szybko i terminowo,
- jasne, zwięzłe i wyczerpujące,
- dokładne i rzetelne,
- kompletne,
- odpowiednio sklasyfikowane i zaewidencjonowane i przechowywane.
Informacje można klasyfikować według różnych kryteriów:
1. Sposób pozyskiwania: informacje pierwotne nie podlegające rejestracji, pierwotne rejestrowane, zbiorcze;
2. Kryterium formy: informacje pisemne, ustne, telefoniczne;
3. Sposób przekazu: bezpośrednie, pośrednie;
4. Kryterium sformalizowania: formalne, półformalne, nieformalne.
„Przepływy informacyjne tworzą „układ nerwowy” logistyki umożliwiający efektywne zarządzanie zasobami magazynowymi oraz sprawne sterowanie procesami transportu, magazynowania i wytwarzania, opierając się na decyzjach menedżerskich podejmowanych na podstawie przesłanej informacji. Nie bezpodstawnie zatem, informację uważa się za „katalizator zarządzania”- czynnik, który scala funkcje zarządzania i warunkuje jego skuteczność oraz traktuje się ją jako czynnik produkcji, na równi z siłą roboczą, ziemią, kapitałem i przedsiębiorczością ”.

Fazy procesu informacji:
1. generowanie informacji (produkcja)
2. gromadzenie informacji (zbieranie)
3. przechowywanie informacji (pamiętanie, archiwizowanie, magazynowanie)
4. przekazywanie informacji (transmisja)
5. przetwarzanie informacji (przekształcanie, transformacja)
6. udostępnianie informacji (upowszechnianie)
7. interpretacja informacji (translacja na język użytkownika)
8. wykorzystywanie informacji (użytkowanie)
W dzisiejszej gospodarce informacja to jeden z najważniejszych zasobów. Zarządzanie nią stanowi o możliwości działania na rynku. Szczególne dbanie o informację,
jej prawidłowy przepływ i synchronizację, jest podstawową kwestią dla przedsiębiorstw.
Z dużym zasobem informacji a także danych mają do czynienia działy logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych oraz firmy świadczące usługi logistyczne
na zewnątrz. W skład działów logistyki wchodzą komórki, które zajmują się magazynowaniem, transportem, planowaniem oraz zakupami. Ogromne przepływy informacji o surowcach i materiałach potrzebnych do zaopatrzenia działu produkcji, o realizowanych zamówieniach, które trzeba przewieźć do klientów, muszą być obsłużone w systemach informatycznych firm. W tej dziedzinie logistyki informatyka jest wręcz nieodzowna.
Wydaje się być czymś nieodzownym, aby firma zajmująca się logistyką była wyposażona w narzędzia informatyczne, bo tylko przy ich użyciu jest w stanie w pełni wykorzystywać wszystkie możliwości jakie podsuwa współczesna koncepcja logistyki. W firmach logistycznych wykorzystuje się systemy informatyczne pozwalające na minimalizowanie nakładów ponoszonych na działalność, dzięki efektywnej gospodarce magazynowej oraz stwarzające możliwość zarządzania poszczególnymi procesami, jakie zachodzą w wyniku podjęcia współpracy w celu realizacji zamówienia.
Z funkcjonalnego punktu widzenia informacje w całym logistycznym łańcuchu dostaw można podzielić na kilka typów. Typu "A" tzw. informacje twarde – to dokumenty papierowe (listy przewozowe, dokumenty magazynowe itp.), typu "B" - informacje związane z produktem – naklejki adresowe, produktowe, logistyczne (np. opakowaniowe), typu "C" - informacje związane z obsługą procesu – zlecenia, potwierdzenia (elektroniczne, papierowe, ustne), typu "D" - dokumenty księgujące proces (np. faktury), typu "E" - informacje związane z przepływem materiałowym – elektroniczne pliki danych, polecenia technologiczne (np. polecenie pobrania w procesie kompletacji, które może być głosowe, świetlne, papierowe lub na skanerze) oraz typu "F" - informacje ogólne i pomocnicze dla realizacji procesu.
Dynamiczny rozwój Internetu i nowych technologii spowodował zmiany sposobów przekazywania informacji, które są coraz szybsze i pełniejsze, a jednocześnie coraz bardziej wymagające. Z przedmiotu procesu logistycznego informacja stała się jego podmiotem. Dzisiaj zarządzanie informacją w logistycznym łańcuchu dostaw to de facto zarządzanie całym procesem. Bez właściwej wymiany i pełnej informacji żaden operator logistyczny nie jest w stanie świadczyć nawet najprostszych usług. Operatorzy podkreślają często, że kluczowym elementem sukcesu na rynku logistycznym jest jakość świadczonych usług. Ale co stanowi o jakości usługi? Przede wszystkim informacja.
Klient/Odbiorca usługi wymaga informacji o swoim towarze, statusie dostawy, jego stanie itd. To na jej podstawie planuje i organizuje cały swój proces biznesowy. Co ważne, informacja, nawet ta zła ( np. spóźnienie, uszkodzenie ) jest dla Klienta dużo lepsza niż jej brak, dlatego też, prawdziwą miarą sukcesu i wyznacznikiem wysokiej jakości obsługi jest pełna i otwarta wymiana niezbędnych informacji z Klientem/Odbiorcą na każdym etapie procesu.
Narzędzia do wymiany informacji w procesach logistycznych
Obecnie na rynku usług logistycznych nie można funkcjonować bez odpowiedniej infrastruktury, zasobów, wiedzy oraz narzędzi , służących do wymiany informacji. Tymi narzędziami są wszelkiego typu mniej lub bardziej zaawansowane systemy logistyczne, spedycyjne lub magazynowe. Standardem w tego typu systemach, oprócz głównych funkcjonalności, jest szeroki zakres baz danych, raportów operujących na tych bazach oraz elementów pozwalających na automatyczną wymianę danych z Klientami/Odbiorcami.
Jednym z systemów jest modułu EDI, pozwalający wymieniać zdalnie określone pliki z danymi, niezbędnymi do zarządzania procesem (pliki awizacji dostaw, pliki zleceń wysyłkowych, dane stałe o produktach, bazy adresowe itp. czyli pliki wsadowe do systemów). Takimi systemami są także – obecnie dość popularne – moduły WEB, umożliwiający prostą i tanią wymianę danych z poziomu przeglądarki internetowej.
Warto podkreślić, że z odpowiednio skonfigurowanych stron internetowych ( zabezpieczonych i przeznaczonych tylko dla zdefiniowanych odbiorców ) można czerpać wszelkie niezbędne informacje dotyczące procesu – np. popularny w firmach spedycyjnych, przewozowych i kurierskich moduł pozwalający śledzić status przesyłki TRACK&TRACE czy też moduł stanów magazynowych, pozwalający np. handlowcowi w dowolnej chwili sprawdzać dostępność produktów on-line.

BIBLIOGRAFIA:
1. Gołębiewska E., „Kompendium wiedzy o logistyce” PWN Warszawa-Poznań 2002.
2. http://mojafirma.infor.pl/moto/logistyka/zarzadzanie-lancuchem-dostaw/655524,Jakie-znaczenie-ma-informacja-w-logistycznym-lancuchu-dostaw.html dostęp 30.03.2015r.
3. http://sciaga.pl/tekst/100539-101-rola_informatyki_w_logistyce dostęp 30.03.2015r.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.