Katalog

Renata Szymczak, 2018-05-22
Lubsko

Zawodowe, Wypracowania

Istota procesów logistycznych i spedycyjnych.

- n +


Proces logistyczny to uporządkowany łańcuch operacji związany z przepływem materiałów. Całość zintegrowanych procesów tworzy system logistyczny. Efektem procesu logistycznego jest usługa logistyczna, czyli odpowiednie przetransportowanie lub magazynowanie produktów w jakości, ilości oraz czasie zgodnym z oczekiwaniami klientów. Procesy logistyczne są związane zarówno z przepływem materiałów, jak i informacji od dostawców czynników produkcji do ich użytkowników, a nawet dalej po utylizację odpadów. Obecnie można zaobserwować tendencje do przejmowania funkcji sprawnej organizacji zewnętrznych procesów logistycznych przez operatorów spedycyjno-transportowych (logistycznych).
Przez pojęcie procesu logistycznego rozumiemy np. procesy:
• komunikacji;
• zarządzania opakowaniami i jednostkami ładunkowymi;
• magazynowania;
• transportu;
• zarządzania zapasami;
• zarządzania przepływem materiałów;
• opracowywania zamówień klientów.
Proces logistyczny może być częścią:
• logistyki zaopatrzenia która zajmuje się przemieszczaniem materiałów od dostawców do przedsiębiorstw produkcyjnych. Stawia sobie za cel niedopuszczenie do przerwania produkcji, poprzez zapewnienie przedsiębiorstwu produkcyjnemu wszystkich niezbędnych do funkcjonowania surowców, materiałów i półproduktów. Brak surowców oznacza przerwę w produkcji, co przekłada się na straty. W logistyce zaopatrzenia niezbędne jest składanie odpowiednich zamówień we właściwym czasie i ilości, oraz utrzymywanie zapasów.
• logistyki produkcji która skupia się na ogóle działań, mających na celu efektywne przemieszczanie surowców w procesie produkcyjnym i transporcie gotowych produktów po jego zakończeniu do magazynu, przy jak najniższym koszcie. Pełni ważną rolę w integrowaniu działań produkcyjnych. Uczestniczy także w procesie planowania lokalizacji i budowy fabryki oraz organizacji procesów. Jej miejsce jest pomiędzy logistyką zaopatrzenia a logistyką dystrybucji.
• logistyki dystrybucji która dotyczy organizacji transportu w celu sprzedania wyrobów końcowych i dostarczenia ich odpowiednim klientom przy jak najniższych kosztach. Jej celem jest zapewnienie wysokiego poziomu obsługi kupującego. Im wyższy poziom logistyki dystrybucji, tym większa jest konkurencyjność przedsiębiorstwa.
Procesy w logistyce mają następujące cechy:
• charakter integracyjny i kreatywny;
• przetworzenie czynników i elementów wejściowych w elementy wyjściowe, stanowiące większą wartość dla klienta;
• każdy obiekt procesu doświadcza przyrostu wartości;
• proces pociąga za sobą koszty transformacji obiektów;
• proces tworzy całość;
• służy realizacji zadań.
Wszystkie procesy logistyczne powinny spełniać wymagania zasady 7W:
• właściwy towar;
• we właściwej ilości;
• we właściwym czasie;
• na właściwe miejsce,
• o właściwej jakości;
• po właściwych kosztach
• właściwemu klientowi.
Istota procesów logistycznych:
- sprawny przepływ dóbr materialnych i informacji,
- poszukiwanie oszczędności łącznych kosztów:
- zaopatrzenia
- produkcji
- dystrybucji
- jak najlepsze zaspokojenie potrzeb klienta,
- marketingowa koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem:
• Jako koncepcja operacyjna to sterowanie podstawowymi procesami technicznymi i ekonomicznymi w sferze przepływów towarowych w ramach danych struktur, potencjału i potrzeb oraz racjonalizacja tych procesów.
• Jako koncepcja zarządzania organizacją - zorientowane rynkowo, zintegrowane zarządzanie przedsiębiorstwem jako warunek działania i sukcesu na współczesnym, konkurencyjnym rynku.
• Jako dziedzina wiedzy ekonomicznej badająca prawidłowości i zjawiska przepływu dóbr i informacji w gospodarce a także w jej ogniwach.
- logiczne działanie i tworzenie logicznych relacji pomiędzy procesem głównym realizowanym przez przedsiębiorstwo, a procesami go wspierającymi.
Proces spedycyjny jest definiowany jako: "uporządkowany ciąg czynności mających na celu zorganizowanie i zapewnienie dostawy towaru od producenta do ostatecznego odbiorcy." Proces spedycyjny rozpoczyna się wysłaniem (otrzymaniem) zlecenia spedycyjnego, a kończy rozliczeniem danej operacji.
Jest to szeroka, operacyjna definicja procesu spedycyjnego obejmująca pełny zakres usługi spedycyjnej. Oznacza ono, że fizyczne przemieszczenie towaru może być dokonane przez inne przedsiębiorstwo (np.: przewoźnik lub operator magazynu), co odpowiada definicji spedycji czystej. Poszczególne czynności składające się na proces spedycji są wykonywane przez krajowych i w przypadku spedycji międzynarodowej zagranicznych podwykonawców działających na zlecenie spedytora głównego, który przyjął zlecenie od klienta. Patrząc na proces spedycyjny z punktu widzenia jednego spedytora można by zakwestionować w definicji stwierdzenie od producenta do ostatecznego odbiorcy. Często spedytor zapewnia przemieszczenie towaru np.: od hurtownika do sklepu detalicznego. Jeżeli jednak spojrzymy na proces spedycyjny z punktu widzenia ładunku, to niewątpliwie, choć często obsługiwany przez kilka firm spedycyjnych w łańcuchu dostawy, pokonuje drogę od producenta do ostatecznego odbiorcy. Z drugiej strony należy spojrzeć na proces spedycji od strony uczestniczących w nim podmiotów.
W przypadku spedycji krajowej i międzynarodowej są to najczęściej:
- przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne działające w handlu krajowym i zagranicznym;
- spedytorzy krajowi i zagraniczni;
- przewoźnicy różnych gałęzi transportu, krajowi i zagraniczni; • przedsiębiorstwa rzeczoznawstwa i kontroli ładunków;
- urzędy celne (tylko przy spedycji międzynarodowej);
- towarzystwa ubezpieczeniowe;
- banki komercyjne;
- inne instytucje związane z obrotem krajowym i międzynarodowym.

Elementy procesu spedycyjnego:


Cechy idealnego procesu transportowego:


BIBLIOGRAFIA
1. K. Ficoń, Logistyka ekonomiczna : procesy logistyczne, BEL Studio, Warszawa 2008.
2. Rydzkowski W., Transport, PWN, Warszawa 1998.
3. Szczepaniak T., Transport i spedycja w handlu zagranicznym, PWE, Warszawa 2002.
4. Tarski J, Ekonomika i organizacja transportu międzynarodowego, PWE, Warszawa 1973.


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.