Katalog

Renata Szczygłowska, 2018-05-22
Częstochowa

Pedagogika, Ćwiczenia

Program rewalidacji dziecka z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

- n +

I. Zasady prowadzenia zajęć:

Ÿ Stworzenie atmosfery bezpieczeństwa i akceptacji;
Ÿ Życzliwość i zrozumienie w stosunku do dziewczynki;
Ÿ Akceptowanie dziecka;
Ÿ Dostosowanie ćwiczeń do możliwości dziecka;
Ÿ Przechodzenie od ćwiczeń łatwiejszych do trudniejszych;
Ÿ Dostosowanie rodzaju ćwiczeń i czasu pracy do wydolności dziecka w danym dniu
Ÿ ćwiczenia umożliwiające pracę samodzielną i w grupie;
Ÿ Motywowanie dziecka do działania i podejmowania wysiłku.


II. Działania wspierające rodziców:

Ÿ Porady;
Ÿ Rozmowy;
Ÿ Konsultacje;
Ÿ Warsztaty, np.. udział w warsztatach “Szkoła dla rodziców i wychowawców” na terenie poradni psychologiczno - pedagogicznej


III. Rodzaj i zakres pomocy na terenie szkoły:

Ÿ Działania o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym nakierowane na niwelowanie trudności i deficytów rozwojowych dziecka;
Ÿ Wdrażanie dziecka do systematyczności i wytrwałej pracy;
Ÿ wydłużenie koncentracji uwagi;
Ÿ Rozwijanie autokontroli swoich działań (porady, konsultacje, wymiana doświadczeń i informacji oraz instruktarze).


IV. Słabe strony dziecka:

Ÿ Najwolniej rozwijające się funkcje w rozwoju poznawczym ( zdolność myślenia przyczynowo - skutkowego);
Ÿ Osłabiona koordynacja wzrokowo - ruchowa, słuchowa;
Ÿ Osłabiona analiza i synteza wzrokowa;
Ÿ Obniżony poziom spostrzegania słuchowego i pamięci słuchowej;
Ÿ Obniżony zasób słownictwa;
Ÿ Obniżona motoryka mała oraz sprawność graficzna i manualna;
Ÿ Zwolnione tempo czytania (nie przestrzeganie znaków interpunkcyjnych, zniekształcenia, zmiana końcówek);
Ÿ Słabe rozumienie tekstu czytanego i słyszanego;
Ÿ Przy przepisywaniu tekstu lub pisaniu z pamięci liczne błędy, w tym ortograficzne;
Ÿ Trudność w rozpoznawaniu niektórych figur geometrycznych, brak znajomości tabliczki mnożenia, dziewczynka dodaje i odejmuje na konkretach w obrębie dziesięciu, trudności w porównywaniu zbiorów, myli znaki < i > (matematyczne), ma duże trudności w rozwiązywaniu zadań z treścią;
Ÿ Zmienna koncentracja uwagi i średnia świadomość popełnianych błędów, nie do końca odczytuje intencje innych osób, rówieśników.


V. Mocne strony dziecka:

Ÿ Dziewczynka jest pogodna, optymistycznie nastawiona do ludzi, jest bardzo miłym dzieckiem;
Ÿ Występuje u niej dobra motywacja do pracy;
Ÿ Jest gotowa do uczestnictwa w życiu klasy, współpracuje w grupie;
Ÿ Komunikuje się słownie (przekazuje informacje, słucha, wykonuje polecenia, zwraca się ze swoimi problemami do osób dorosłych);
Ÿ przy przepisywaniu tekstu robi znacznie mniej błędów niż podczas pisania z pamięci, umie je poprawić (z pomocą nauczyciela);
Ÿ Przyporządkowuje rzeczownikowi przymiotnik;
Ÿ Dokonuje pisemnej analizy sylab;
Ÿ Posługuje się liczydłem;
Ÿ Układa proste zdania z rozsypani wyrazowej.


Ustalając rodzaj zajęć rewalidacyjnych uwzględniłam diagnozę i zalecenia zawarte w orzeczeniu wydanym przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną nr 2 w Częstochowie.


VI. Ogólne cele zajęć rewalidacyjnych:

Ÿ Stymulowanie rozwoju poznawczego;
Ÿ Stymulowanie rozwoju motorycznego (motoryka duża i mała);
Ÿ Stymulowanie rozwoju emocjonalnego.


VII. Cele szczegółowe zajęć rewalidacyjnych:

Ÿ Kształtowanie umiejętności dokonywania analizy syntezy wzrokowej;
Ÿ Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, pamięci wzrokowej;
Ÿ Rozwijanie koordynacji wzrokowo - ruchowej;
Ÿ Rozwijanie pamięci słuchowej i wzrokowo - ruchowej;
Ÿ Rozwijanie koncentracji uwagi;
Ÿ Rozwijanie orientacji przestrzennej i kierunkowej;
Ÿ Rozwijanie sprawności grafomotorycznej;
Ÿ Doskonalenie sprawności myślenia (ćwiczenia rozwijające myślenie analityczne, logiczne);
Ÿ Rozwijanie percepcji słuchowej;
Ÿ Kształtowanie operatywności myślenia na materiale arytmetycznym (w tym zadania arytmetyczne);
Ÿ Doskonalenie techniki czytania i pisania.

VIII. Środki dydaktyczne:

Ÿ Układanki mozaikowe, obrazkowe;
Ÿ Domino obrazkowe, literowe, sylabowe;
Ÿ Książki (bajki, opowiadania, wiersze);
Ÿ Ćwiczenia z czasopism dla dzieci;
Ÿ Gry dydaktyczne;
Ÿ Materiały o różnych fakturach;
Ÿ Materiały plastyczne;
Ÿ Mandale oraz inne materiały przydatne do pracy samodzielnej ucznia lub pracy z nauczycielem.L.P.


ZADANIA (ZALECENIA)


CELE


ŚRODKI REALIZACJI - RODZAJE STOSOWANYCH ĆWICZEŃ

7


ĆWICZENIA ROZWIJAJĄCE MOTORYKĘ DUŻĄ ORAZ POPRAWIAJĄCE OGÓLNY ROZWÓJ
STYMULACJA ROZWOJU EMOCJONALNEGO


Kształtowanie sprawności ogólnej dziecka oraz motoryki dużej i małej niezbędnej do zadań szkolnych i czynności życia codziennegoWzmacnianie zachowań pożądanych.

Doskonalenie kompetencji emocjonalnych i społecznych.

Kształtowanie rozumienia obowiązujących reguł i zasad.

Doskonalenie samodzielności i niezależności.

Uczenie granic w relacjach z dorosłymi oraz dystansu.

Wzmacnianie poczucia wartości i chęci do działania.


Ÿ Zabawy ogólnorozwojowe w sali gimnastycznej;

Ÿ Ćwiczenia na przyrządach (sala korekcyjna);

Ÿ Zabawy z piłką, ze skakanką, na ławeczce, na drabince (rozwijające koordynację ruchową);

Ÿ Ćwiczenia antygrawitacyjne (przy drabince, z piłką);

Ÿ Ćwiczenia profilaktyczne przeciw płaskostopiu;

Ÿ Biegi, rzuty, chwyty, rzuty do celu;

Ÿ Poznawanie zasad gier zespołowych;

Ÿ Gimnastyka ogólnorozwojowa;

Ÿ Zabawy z piłeczkami gumowymi, jeżykami;

Ÿ Nawlekanie nitki na igłę;

Ÿ Przyszywanie guzika;

Ÿ Chwytanie naprzemienne lewą i prawą ręką pisaków o różnej grubości;

Ÿ Gięcie papieru lewą i prawą ręką;

Ÿ Elementy metody Dennisona;

Ÿ Ugniatanie plasteliny, Modliny;

Ÿ malowanie palcem farbami po dużym arkuszu papieru;

Ÿ Pisanie piaskiem, ryżem, solą;

Ÿ Przekładanie przedmiotów o różnej wielkości;

Ÿ Kolorowanie małych obrazków;

Ÿ Pisanie po śladzie z zachowaniem liniatury;

Ÿ gra w bierki, warcaby, inne gry planszowe.Ÿ Rozmowy z nauczycielem (uczenie reguł, zasad współpracy w grupie, nawiązywania kontaktów rówieśniczych);

Ÿ Zabawy w grupie (wspólne zajęcia w świetlicy oraz przebywanie i zabawy z dziećmi na przerwach);

Ÿ Wyjście do kina, teatru, na imprezy szkolne (zabawa karnawałowa, Andrzejki, dyskoteka);

Ÿ Ćwiczenia uczące znajomości topografii szkoły i drogi do domu;

Ÿ Ćwiczenia znajomości ważnych telefonów (alarmowe do rodziców, rodziny);

Ÿ Ćwiczenia uczące zachowania się w sytuacji trudnej i niebezpiecznej;

Ÿ Uczenie właściwej interpretacji usłyszanych komunikatów.

Przedstawiony program zajęć rewalidacyjnych będzie modyfikowany i uzupełniany w zależności od potrzeb, z równoczesnym uwzględnieniem postępów czynionych przez dziecko, po konsultacjach z nauczycielami uczącymi i jego rodzicami.


Program opracowała

Renata Szczygłowska


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.