Katalog

Renata Szczygłowska, 2018-05-22
Częstochowa

Pedagogika, Ćwiczenia

Program rewalidacji dziecka z niepłenosprawnościami sprzężonymi

- n +

I. Mocne strony dziecka:

Dziecko nawiązuje kontakt pod względem społecznym,
dosyć chętnie współpracuje z terapeutą,
uczestniczy w proponowanych czynnościach,
próbuje inicjować zabawę,
próbuje odwzorowywać czynności pokazywane przez terapeutę,
wykazuje zainteresowanie otoczeniem.

II. Słabe strony dziecka:

Dziecko reaguje nadmiernymi emocjami w stosunku do sytuacji (krzyk, ekscytacja, nadmierna ruchliwość),
podczas wykonywania zadań szybko się zniechęca,
wymaga częstej zmiany aktywności,
ma duże problemy z koncentracją uwagi,
podczas wykonywania różnych czynności występuje u chłopca nadmierna ruchliwość,
prezentuje zachowania trudne w różnych sytuacjach,
naśladuje mowę na etapie dźwiękonaśladowczym oraz sylaby – nierozwinięta synteza,
słabo są rozwinięte zdolności w zakresie analizy i syntezy wzrokowej,
notorycznie dziecko funkcjonuje poniżej normy rozwojowej,
u chłopca jest słaba koordynacja rąk oraz koordynacja wzrokowo – ruchowa,
obniżone są funkcje poznawcze,
chłopiec nie rozumie zwrotów o charakterze abstrakcyjnym.

III. Cel główny programu:

Celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie zaburzonych sfer rozwojowych dziecka, wyrównywanie szans w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej i uczestniczenie w procesie dydaktyczno – wychowawczym. Jest również ważne, aby w przyszłości dziecko lepiej radziło sobie w różnych sytuacjach i mogło podejmować wyzwania.

IV. Proponowany zakres oddziaływań rewalidacyjnych:

Ćwiczenia treningu słuchowego:

słuchanie czytanych przez nauczyciela bajek, wierszyków, opowiadań,
powtarzanie słów, zdań,
słuchanie, rozpoznawanie i naśladowanie różnych dźwięków,
słuchanie wyliczanek oraz odgłosów zwierząt i odgłosów z przyrody.

Ćwiczenia rozwijające zainteresowanie otoczeniem:

stwarzanie różnych sytuacji służących bogaceniu doświadczeń (spacery, obserwacja zjawisk przyrody, wspólna zabawa, rozmowa z dzieckiem, ćwiczenia ruchowe na sali gimnastycznej z treningiem świadomości ciała, koordynacji, słuchanie i śpiewanie piosenek, rysowanie, zabawa w grupie, wspólne budowanie z klocków, zabawy ruchowe, zabawy inicjujące),
dostarczanie wrażeń zmysłowych przez obcowanie z osobami i dziećmi w różnych sytuacjach, miejscach przez operowanie zmysłami (wzrok, słuch, smak, węch, dotyk),
pokazywanie i nazywanie przedmiotów, zjawisk, nauka imion kolegów z grupy.

Ćwiczenia wzbogacające doświadczenia słuchowe dziecka i stymulowanie rozwoju mowy przez:

stałe nazywanie przedmiotów,
nazywanie wykonywanych czynności,
zwracanie się do dziecka w sposób „teatralny”, mówienie prostymi zdaniami pokazując jednocześnie, o czym mówimy,
przedstawianie werbalnie czynności opisując poszczególne czynności w czasie zabawy lub nauki czynności samoobsługowych,
uczenie dziecka rozpoznawania odgłosów z otoczenia, np. zwierząt, pojazdów, odgłosów sprzętu domowego, np. pralki, dzwonka, budzika, dźwięków charakterystycznych, np. grzmoty przy wyładowaniach atmosferycznych, rozróżniane deszczu od ulewy, słabego od mocnego wiatru.

Ćwiczenia kształtujące percepcję wzrokową:

wyróżnianie elementów na obrazkach,
rozróżnianie kolorów, kształtów, wielkości,
grupowanie elementów podobnych,
układanie klocków, np. wieży, zamku i mówienie jednocześnie krok po kroku – co teraz robimy,
dopasowywanie kształtu do otworu z wykorzystaniem gier edukacyjnych,
porównywanie cech przedmiotów wyraźnie różniących się od siebie, dobieranie w pary, szukanie takich samych elementów,
rozpoznawanie ludzi, zwierząt, zjawisk atmosferycznych, pór roku.

Ćwiczenia doskonalące sprawność myślenia:

rozpoznawanie przedmiotów na podstawie użyteczności,
dopasowywanie takich samych przedmiotów, obrazków,
odtwarzanie sekwencji ruchów, obrazów, dźwięków itp.

Ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową:

rozpoznawanie przedmiotów, zjawisk na podstawie dźwięku,
rozpoznawanie obrazków na podstawie wyrażeń dźwiękonaśladowczych,
rozróżnianie dźwięków z otoczenia.

Ćwiczenia usprawniające ruchowo w zakresie motoryki dużej i małej:

kontrolowanie ruchu rąk i palców,
doskonalenie chwytu,
doskonalenie umiejętności manipulowania przedmiotami,
zabawy paluszkowe,
zabawy ruchowe przy muzyce,
zabawy z piłką.

Ćwiczenia rozwijające poczucie własnego ciała i orientację przestrzenną:

zabawy z elementami masażu,
przeciąganie, turlanie, pełzanie, czworakowanie (z wykorzystaniem terapii Sherborne, zabaw ruchowych, metody Dennisona),
ćwiczenia manualne z rożnymi fakturami (twardość, gładkość, konsystencja materiałów stałych i płynnych),
rozpoznawanie różnych temperatur, smaków i zapachów (lód, ciepła i zimna woda, cukier, glina, piasek, farby, kisiel, ryż, przyprawy, mąka, pasta do zębów, itp.),
malowanie palcami.

Ćwiczenia wzbogacające wiedzę o otaczającym świecie:

rozmowy i opowiadanie dziecku,
oglądanie książeczek i historyjek obrazkowych,
ćwiczenia w obserwowaniu, nazywaniu i rozróżnianiu obiektów na obrazkach i w środowisku naturalnym,
uczenie obserwowania,
uczenie wyszukiwania szczegółów,
zabawy ruchowe na świeżym powietrzu,
spacery tematyczne z obserwowaniem przyrody i nazywanie obiektów, roślin, zjawisk atmosferycznych, kwiatów, słońca.


Opracowanie:

Renata Szczygłowska
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.