Katalog

Joanna Witek-Sołtys, 2018-05-24
Kraków

Zajęcia przedszkolne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na stopień mianowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
mgr Joanny Witek
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
w Przedszkolu Publicznym "Karmelkowy Zakątek"
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2015 r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31. 05. 2018 r.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr 97, poz. 674, z późniejszymi zmianami)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393)

CEL GŁÓWNY:
1. Uzyskanie w wyniku postępowania egzaminacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

1. Uczestnictwo w pracach organów Państwowego Przedszkola „Karmelkowy Zakątek” związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu placówki oraz potrzeb przedszkola
i środowiska lokalnego
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
3. Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty, w zakresie funkcjonowania placówki z uwzględnieniem jej specyfiki
SPOSÓB REALIZACJI WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO:
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
- Analiza przepisów prawa oświatowego- Wrzesień 2015
- Systematyczne śledzenie zmian w prawie oświatowym na stronach internetowych MEN - Cały okres stażu
- Udział w szkoleniu dotyczącym rozwoju zawodowego nauczycieli - W trakcie trwania stażu

2. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia stażu
- Złożenie wniosku do dyrektora przedszkola o rozpoczęcie stażu
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego

3. Współpraca z opiekunem stażu
- Omówienie kontraktu i ustalenie zasad współpracy
- Analiza planu rozwoju zawodowego
- Ustalenie terminów spotkań z opiekunem
- Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczyciel
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli – konsultacje, opracowanie scenariuszy zajęć, dokonywanie analizy przebiegu zajęć
- Analiza i ocena stażu

4. Aktywne uczestnictwo w WDN
- Udział w wewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia zawodowego
- Przygotowanie i przeprowadzenie rady szkoleniowej

5. Uczestnictwo w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego
- Udział w warsztatach metodycznych, kursach, szkoleniach, konferencjach podnoszących umiejętności, kompetencje i kwalifikacje
6. Zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych
- Studia podyplomowe - Organizacja i zarządzanie oświatą lub Oligofrenopedagogika

7. Tworzenie własnego warsztatu pracy
- Gromadzenie materiałów, pomocy dydaktycznych, istotnych artykułów z czasopism pedagogicznych
- Czytanie literatury pedagogicznej
- Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.

8. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
- Wpisy w dzienniku, miesięczne plany pracy, arkusze obserwacji, plan współpracy z rodzicami
-Współutworzenie procedur przedszkolnych, pracy indywidualnej z dzieckiem przedszkolnym

9. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- Uporządkowanie zgromadzonych podczas trwania stażu dokumentów, materiałów, pomocy dydaktycznych itd.
- Opis realizacji planu rozwoju zawodowego
- Dokonanie samooceny za okres stażu, autorefleksji

§ 7 ust. 2, pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców
- Obserwacja, rozmowy z dziećmi
- Zebrania grupowe, indywidualne konsultacje z rodzicami
- Zajęcia otwarte, uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców i dzieci

2. Rozwiązywanie problemów wychowawczo-dydaktycznych
- Pedagogizacja rodziców podczas zebrań, konsultacji z rodzicami
- Udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w środowisku domowym

3. Stosowanie różnorodnych aktywnych form i metod pracy z dzieckiem
-Praca z dzieckiem zdolnym oraz z dzieckiem z trudnościami
- Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod:
• Pedagogika Zabawy Klanza
• Decoupage
• "Fabryka z kubka" - opowiadania twórcze
• Umuzykalnianie metodą C. Orffa
• Dobrego Startu M. Bogdanowicz
• P. Dennisona
• Edukacja Przez Ruch D. Dziamskiej,
• Ruch Rozwijający W. Sherborne
• Aktywne słuchanie muzyki B. Strauss
• Dziecięca Matematyka E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, itd.

4. Przygotowywanie uroczystości okolicznościowych i imprez w przedszkolu z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci
- Organizacja i współorganizacja uroczystości okolicznościowych oraz imprez dla całej społeczności przedszkolnej zgodnie z rocznym planem pracy przedszkola, np. wewnątrz przedszkolny konkurs kolęd, zabawa Andrzejkowa, Jasełka, wspólne kolędowanie, Dzień Babci i Dziadka, Zabawa Karnawałowa, Dzień Wiosny, Dzień Muzyki, Dzień Ziemniaka, Zajączek, Dzień Strażaka, Festyn Rodzinny, Pożegnanie Starszaków, itp.

5. Współpraca z rodzicami i dziadkami – angażowanie środowiska rodzinnego wychowanków w życie przedszkola
- Organizowanie i współorganizowanie i przygotowanie uroczystości przedszkolnych
- Angażowanie rodziców w pomoc na rzecz przedszkola (dostarczanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć, pomoc w organizacji zajęć z przedstawicielami różnych zawodów)
- Prowadzenie kącika czytelniczego na tablicy przedszkolnej z ciekawymi artykułami dla rodziców i opiekunów

6. Pełnienie dodatkowych funkcji związanych z pracą w przedszkolu
-Prowadzenie zajęć dodatkowych:
• 1 raz w tygodniu "Zajęcia wokalno-instrumentalne"
• 1 raz w miesiącu "Mali badacze"- zajęcia badawcze (do wyczerpania pomysłów na eksperymenty)
• 2 razy w tygodniu prowadzenie zajęć z j. angielskiego w najstarszych grupach przedszkolnych (od 2 roku stażu)

7. Współpraca ze specjalistami
- Korzystanie z wiedzy i doświadczenia psychologa i logopedy do rozwiązywania bieżących problemów

8. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagających przedszkole
- Nawiązanie współpracy z Policją, Straż Pożarną, Biblioteką, itp.

§ 7 ust. 2, pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz danych z zakresu prawa oświatowego
- Wyszukiwanie i drukowanie potrzebnych informacji z zakresu awansu zawodowego i przepisów prawa oświatowego

2. Doskonalenia umiejętności wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i obsługi komputera
- Udział w kursach i szkoleniach z zakresu technologii informacyjnej i komunikacyjnej

3. Wykorzystanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej w pracy wychowawczo-dydaktycznej
- Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera
- Pisanie scenariuszy zajęć oraz prowadzenie dokumentacji przedszkolnej na komputerze

4, Wykorzystanie Internetu do dzielenia się swoją wiedzą z innymi nauczycielami
- Opublikowanie planu rozwoju zawodowego i kontraktu zawartego z opiekunem stażu na stronie portalu edukacyjnego
- Zamieszczanie scenariuszy zajęć i imprez okolicznościowych na stronach portali edukacyjnych
- Wyszukiwanie scenariuszy, propozycji zabaw dla dzieci na stronach portali edukacyjnych

5. Wykorzystywanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej do realizacji projektów w ramach współpracy międzynarodowej eTwinnnig
- Wyszukiwanie ciekawych programów multimedialnych do opracowywania materiałów zrealizowanych w ramach eTwinning
- Zamieszczanie efektów realizacji projektów na platformie TwinSpace oraz na stronie internetowej przedszkola

6.
Wykorzystywanie programów multimedialnych do prowadzenia zajęć komputerowych
- Wyszukiwanie i zapoznanie dzieci z ciekawymi programami (Paint, Luna Pic, Bomomo, Zoo Burst, Tagxedo, Flash Page Flip)
- Wprowadzanie na zajęciach ciekawych gier edukacyjnych

7.
Opracowanie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego
- Dokumentacja stażu w formie elektronicznej (prezentacja w programie Prezi lub PowerPoint).

§ 7 ust. 2, pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
1. Wykorzystanie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej w pracy z dziećmi, a także podczas współpracy z rodzicami
- Identyfikacja problemów dotyczących dzieci i podejmowanie działań naprawczych
- Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
- Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców

2. Wykorzystanie zasad i metod nauczania i wychowania w pracy dydaktyczno – wychowawczej
- Planowanie zajęć i tworzenie scenariuszy w oparciu o wiedzę pedagogiczną i metodyczną

3. Organizowanie i prowadzenie zajęć w ramach podnoszenia kultury pedagogicznej rodziców
- Zebrania dla rodziców – pogadanki i prelekcje dotyczące wybranych zagadnień wychowawczo – dydaktycznych

4. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju szkoleniach, kursach, warsztatach
- Udział w wewnątrz- i zewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia zawodowego dotyczących wymienionej problematyki
- Wymiana informacji i doświadczeń z innymi nauczycielami

5. Tworzenie biblioteczki z zakresu literatury psychologiczno – pedagogicznej
- Aktywne samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi
- Studiowanie literatury psychologiczno – pedagogicznej i tworzenie notatek z przeczytanych pozycji
- Śledzenie nowinek wydawniczych dotyczących wymienionej tematyki
- Sporządzenie wykazu przeczytanej literatury

6. Dzielenie się swoją wiedzą z rodzicami i innymi nauczycielami
- Zamieszczanie artykułów z zakresu wychowania na stronie internetowej przedszkola i w gazetce przedszkolnej
- Przekazywanie zdobytych wiadomości i umiejętności podczas zebrań z rodzicami i rad pedagogicznych

§ 7 ust. 2, pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
1. Analiza przepisów prawa oświatowego
- Analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących pracy nauczyciela:
• Karta Nauczyciela
• Rozporządzenia MEN
• Ustawa o systemie oświaty
• Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

2. Przeanalizowanie Konwencji Praw Dziecka
- Opracowanie Kodeksu Praw i Obowiązków Przedszkolaków
- Nawiązanie kontaktu z Rzecznikiem Praw Dziecka

3. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i radach szkoleniowych
- Przygotowywanie na posiedzenia Rady Pedagogicznej notatek dotyczących zmian w przepisach prawa oświatowego
- Prezentacja zmian innym nauczycielom

4. Studiowanie dokumentacji przedszkolnej
- Analiza dokumentacji przedszkolnej:
• Statut przedszkola
• Miesięczne plany pracy
• Regulaminy, itp.

5.Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań
- Uwzględnianie obowiązujących przepisów i procedur w codziennej pracy
- Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego podczas spotkań metodycznych, śledzenie zmian na stronach


Powyższy plan może ulec zmianie w trakcie jego realizacji. Wszelkie zmiany dokonywane będą w formie aneksów.


................................................................................
Podpis nauczyciela

Zatwierdzam do realizacji

........................................................................................
Data i podpis Dyrektora
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.