Katalog

Joanna Witek-Sołtys, 2018-05-24
Kraków

Zajęcia przedszkolne, Plany pracy

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

- n +

Plan współpracy ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym
Rok szkolny 2016/2017
OPRACOWAŁA: JOANNA WITEK-SOŁTYS

Cel główny:
Pozyskiwanie partnerów do współpracy z przedszkolem i umożliwienie im udziału
w tworzeniu warunków wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

Cele szczegółowe:
• wzmacnianie więzi rodzinnych
• aktywizacja rodziców do uczestnictwa w „ życiu grupy i przedszkola”
• obustronne wsparcie Rodzic-Nauczyciel-Rodzic, w oddziaływaniach edukacyjno-wychowawczych oraz niesienie pomocy rodzicom w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych
• dostarczenie wiedzy na temat rozwoju dziecka we wszystkich sferach oraz jego funkcjonowania w grupie rówieśniczej
• nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami
• nawiązanie współpracy z przedstawicielami instytucji działających na rzecz dzieci

Lp.
Forma organizacyjna
Termin
1.
Organizowanie zebrań z rodzicami:
- Zebranie organizacyjne
- Spotkania indywidualne podsumowujące wstępne obserwacje, przekazanie wyników i wniosków z prowadzonej diagnozy i obserwacji oraz przekazanie wskazówek do indywidualnej pracy z dzieckiem
- Podsumowanie pracy w I semestrze i organizacja pracy w II semestrze
- Spotkania indywidualne podsumowujące pracę w roku szkolnym 2016/2017, przekazanie informacji o postępach dziecka

12.09.2016 r.
X 2016r.
13.02..2017r.
Czerwiec 2017r.
2.
Prowadzenie konsultacji indywidualnych z rodzicami:
- Na wniosek nauczycielki, bądź rodziców: Rozmowy informujące o osiągnięciach i postępach oraz sygnalizujące niepokojące zachowania dziecka

Środa 15:00-16:00
Oraz wg potrzeb
3.
Organizowanie uroczystości i świąt grupowych oraz przedszkolnych z udziałem członków rodziny dziecka:
- Zabawa Andrzejkowa
- Wigilijne Kolędowanie
- Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka
- Dzień Mamy i Taty
- Festyn Rodzinny

25.11.2016r
21.12.2016r
2.01.201r
7.06.2017r
10.06..2017r.
4.
Dni i zajęcia otwarte dla rodziców:
- Obserwacja dziecka w czasie zajęć edukacyjnych
- Aktywny udział we wszystkich rodzajach aktywności proponowanych podczas zajęć edukacyjnych
- Popołudniowe zajęcia otwarte z udziałem rodziców

Każdy ostatni czwartek miesiąca
Raz na rok
5.
Pozyskiwanie rodziców do współpracy na rzecz grupy i przedszkola:
- Włączanie rodziców w organizację uroczystości przedszkolnych i grupowych (pieczenie ciast, dekoracja sali, szycie strojów, itp.)
- Pomoc w organizacji wyjść i wycieczek
- Pomoc w zagospodarowaniu kącików przedszkolnych
- Udział w zajęciach dydaktycznych – prezentacja wykonywanego przez rodzica zawodu, bądź zajęcia wykonywanego w ramach hobby
-Pomoc w wyszukiwaniu ciekawych propozycji z oferty kulturalnej i edukacyjnej instytucji działających na rzecz dzieci
- "Rodzice czytają dzieciom"

6
Informowanie rodziców o działaniach wychowawczo-dydaktycznych podejmowanych w grupie:
- Zamieszczanie zamierzeń dydaktycznych na dany miesiąc na grupowej tablicy informacyjnej
- Prezentacja tekstów wierszy i piosenek poznanych przez dzieci
- Zamieszczanie zamierzeń dydaktycznych oraz zdjęć w zakładce grupy na stronie internetowej przedszkola
- Przekazywanie bieżących informacji za pomocą ogłoszeń w szatni, notatek przekazywanych dzieciom przy opuszczaniu sali przedszkolnej, bądź pozostawianych w półkach dzieci, a także drogą mailową

7.
Organizowanie współpracy z psychologiem, logopedą i pedagogiem:
- Umawianie rodziców na konsultacje psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne
- Korzystanie z pomocy psychologa, logopedy i pedagoga w rozwiązywaniu sytuacji trudnych

8.
Rozwijanie współpracy ze środowiskiem lokalnym:
• Współpraca z placówkami Kultury:
- udział dzieci w konkursach plastycznych, muzycznych oraz przeglądach organizowanych przez Domy Kultury
• Współpraca z biblioteką publiczną – wypożyczanie książek, korzystanie z proponowanej oferty
• Włączenie się w akcje charytatywne na rzecz potrzebujących
• Udział w wydarzeniach organizowanych przez instytucje kulturalne oraz działające na rzecz dzieci o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim
• Zapraszanie do przedszkola interesujących ludzi
• Współpraca z teatrem, podróżnikami
Cały rok szkolny
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.