Katalog

Urszula Pych, 2018-05-30
Nowy Sącz

Zajęcia przedszkolne, Plany metodyczne

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGOImię i nazwisko: mgr Beata Smaga-Pydych
Placówka oświatowa: Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 20
z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2015 r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2015 r. – 31.05.2018 r.)
Opiekun stażu: dr Agata Kalinowska
……………………………………… ……………………………………

Data zatwierdzenia planu Podpis i pieczęć dyrektora placówki

CEL GŁÓWNY:
1. Uzyskanie w wyniku postępowania egzaminacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:
1. Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu placówki oraz potrzeb przedszkola i środowiska lokalnego,
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego,
3. Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty, w zakresie funkcjonowania placówki z uwzględnieniem jej specyfiki.

SPOSÓB REALIZACJI WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO:
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

§ 7 ust. 2, pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Lp. Zadanie do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego;- Śledzenie strony internetowej MEN. Wrzesień 2015
Cały okres stażu Kserokopie aktów prawnych;- Wydruki istotnych informacji ze stron internetowych
2. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia stażu Złożenie wniosku do dyrektora przedszkola o rozpoczęcie stażu;- Opracowanie planu rozwoju zawodowego. Wrzesień 2015 Wniosek o rozpoczęcie stażu;- Plan rozwoju zawodowego
3. Współpraca z opiekunem stażu – Ustalenie zasad współpracy;- Analiza planu rozwoju zawodowego;- Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu;
– Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacje, opracowanie scenariuszy zajęć, dokonywanie analizy przebiegu zajęć.
Okres stażu (według harmonogramu) – Kontrakt i harmonogram współpracy;- Plan rozwoju zawodowego;- Harmonogram i arkusze obserwacji - Scenariusze prowadzonych zajęć
4. Aktywne uczestnictwo w WDN Udział w wewnątrz przedszkolnych formach doskonalenia zawodowego Okres stażu – Notatki z form doskonalenia zawodowego
5. Uczestnictwo w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego Udział w warsztatach metodycznych, kursach, szkoleniach, konferencjach podnoszących umiejętności, kompetencje i kwalifikacje. Okres stażu – Zaświadczenia
6. Tworzenie własnego warsztatu pracy Gromadzenie materiałów, pomocy dydaktycznych, istotnych artykułów z czasopism pedagogicznych;- Czytanie literatury pedagogicznej;- Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.
Okres stażu – Materiały oraz pomoce dydaktyczne;- Scenariusze zajęć;- Kserokopie artykułów z czasopism pedagogicznych;- Wykaz przeczytanych lektur
7. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej Wpisy w dzienniku, miesięczne plany pracy, arkusze obserwacji, plan współpracy z rodzicami. Okres stażu – Dziennik;- Arkusze obserwacji- Zeszyt współpracy z rodzicami
8. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Uporządkowanie zgromadzonych podczas trwania stażu dokumentów, materiałów, pomocy dydaktycznych itd.;- Opis realizacji planu rozwoju zawodowego;- Dokonanie samooceny za okres stażu, autorefleksja. Maj 2018 – Teczka zawierająca zebrane dokumenty;- Opis realizacji planu rozwoju zawodowego

§ 7 ust. 2, pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Lp. Zadanie do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców – Obserwacja, rozmowy z dziećmi;- Zebrania grupowe, indywidualne konsultacje z rodzicami;- Zajęcia otwarte, uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców i dzieci, przeprowadzenie ankiety Okres stażu – Arkusze obserwacji, listy obecności z zebrań i uroczystości;- Scenariusze oraz dokumentacja fotograficzna zajęć otwartych i uroczystości przedszkolnych, ankieta
2. Rozwiązywanie problemów wychowawczo-dydaktycznych – Pedagogizacja rodziców podczas zebrań, konsultacji z rodzicami;- Udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w środowisku domowym. Okres stażu – Listy obecności z zebrań grupowych i konsultacji;- Kserokopie ciekawych artykułów przygotowanych dla rodziców
3. Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy Kolorowe dni w przedszkol:
- Dzień koloru czerwonego
- Dzień koloru zielonego
- Dzień koloru białego
- Dzień koloru żółtego
- Dzień marchewki
- Dzień igły i nitki
- Dzień czekolady
- Dzień Pluszowego misia
- Korowód jesienny, wiosenny Okres stażu Scenariusze zajęć, dokumentacja fotograficzna, wpisy w dzienniczku, sprawozdanie na stronie internetowej przedszkola, prace dzieci
4. Wspieranie uzdolnień dzieci - Prowadzenie kółka plastycznego
- Udział w konkursach dla przedszkoli Okres stażu - Plan kółka plastycznego
- dyplomy, podziękowania
5. Praca z dziećmi z trudnościami - Szukanie rozwiązań do bieżących problemów w grupie, zabawy na wyciszenie, zabawy dla dzieci nieśmiałych, agresywnych Okres stażu - Propozycje zabaw
6. Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z dzieckiem –Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod:
• Pedagogika Zabawy Klanza,
• Edukacja Przez Ruch
• D. Dziamskiej,
• Ruch Rozwijający W. Sherborne
• Dziecięca Matematyka
• E. Gruszczyk – Kolczyńskiej.
• Metoda projektów Okres stażu – Wpisy w dzienniku zajęć;
-Scenariusze zajęć;
- Dokumentacja fotograficzna
7. Przygotowywanie uroczystości okolicznościowych i imprez w przedszkolu z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci – Współorganizacja uroczystości okolicznościowych oraz imprez w przedszkolu zgodnie z rocznym planem pracy przedszkola. Okres stażu – Dokumentacja fotograficzna;
- Adnotacje w dzienniku zajęć,
- Scenariusze imprez

8. Współpraca z rodzicami i dziadkami – angażowanie środowiska rodzinnego wychowanków w życie przedszkola – Współorganizowanie i przygotowanie uroczystości przedszkolnych;
- Angażowanie rodziców w pomoc na rzecz przedszkola (dostarczanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć, pomoc w organizacji zajęć z przedstawicielami różnych zawodów).
- Udział w realizacji programów profilaktycznych „Cała Polska czyta dzieciom”,Kubusiowi przyjaciele natury’’
- Zorganizowanie konkursu wewnątrzprzedszkolnego dla rodziców i dzieci:
- uaktualnienia na tablicy informacyjnej, konsultacje indywidualne z rodzicami, współprowadzenie spotkań z rodzicami Okres stażu – Scenariusze uroczystości , dokumentacja fotograficzna, opis na stronie internetowej, sprawozdanie z konkursu,lista obecności ,,,Ksiega czytających gości’’
9. Współpraca ze specjalistami – Korzystanie z wiedzy i doświadczenia psychologa, logopedy do rozwiązywania bieżących problemów. Okres stażu – Notatki;
- Arkusze obserwacji dziecka
10. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole – Nawiązanie współpracy z Policją, Strażą Pożarną, Biblioteką, instytucjami użyteczności publicznej (poczta, sklep, zakład fryzjerski, przedszkola, organizowanie wycieczek Okres stażu – Wpisy w dzienniku zajęć;
- Sprawozdania, dokumentacja fotograficzna§ 7 ust. 2, pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadanie do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz danych z zakresu prawa oświatowego – Wyszukiwanie i drukowanie potrzebnych informacji z zakresu awansu zawodowego i przepisów prawa oświatowego. Okres stażu – Teczka zawierająca podstawowe akty prawa oświatowego
2. Wykorzystywanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej w pracy wychowawczo – dydaktycznej – Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera;- Pisanie scenariuszy zajęć oraz prowadzenie dokumentacji przedszkolnej na komputerze, przygotowanie inf. dla rodziców. Okres stażu – Opracowane materiały i pomoce dydaktyczne
- wykaz stron internetowych
3. Wykorzystanie Internetu do dzielenia się swoją wiedzą z innymi nauczycielami
Wyszukiwanie scenariuszy, propozycji zabaw dla dzieci na stronach portali edukacyjnych.
Okres stażu – Wydruki;- Zaświadczenia o publikacjach
4. Opracowanie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego – Dokumentacja stażu w formie elektronicznej (prezentacja w programie Prezi lub PowerPoint). Kwiecień – maj 2018 – Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego – prezentacja na płycie CD

§ 7 ust. 2, pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Lp. Zadanie do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Wykorzystanie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej w pracy z dziećmi, a także podczas współpracy z rodzicami – Identyfikacja problemów dotyczących dzieci i podejmowanie działań naprawczych;- Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;- Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.
Okres stażu – Arkusze obserwacji dzieci;- Wpisy w dzienniku,- Scenariusze zajęć otwartych dla rodziców, listy obecności
2. Wykorzystanie zasad i metod nauczania i wychowania w pracy dydaktyczno – wychowawczej – Planowanie zajęć i tworzenie scenariuszy w oparciu o wiedzę pedagogiczną i metodyczną. Okres stażu – Scenariusze zajęć
3. Organizowanie i prowadzenie zajęć w ramach podnoszenia kultury pedagogicznej rodziców – Zebrania dla rodziców – pogadanki i prelekcje dotyczące wybranych zagadnień wychowawczo – dydaktycznych;- Opracowanie ankiety dla rodziców.
Okres stażu – Listy obecności ze spotkań z rodzicami;- Ankieta
4. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju szkoleniach, kursach, warsztatach – Udział w wewnątrz- i zewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia zawodowego dotyczących wymienionej problematyki;- Wymiana informacji i doświadczeń z innymi nauczycielami. Okres stażu – Własne notatki;- Zaświadczenia ukończonych kursów
5. Tworzenie biblioteczki z zakresu literatury psychologiczno – pedagogicznej – Aktywne samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi;- Studiowanie literatury psychologiczno – pedagogicznej i tworzenie notatek z przeczytanych pozycji;- Śledzenie nowości wydawniczych dotyczących wymienionej tematyki;
– Sporządzenie wykazu przeczytanej literatury.

Okres stażu – Wykaz lektur, notatki

§ 7 ust. 2, pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Lp. Zadanie do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Analiza przepisów prawa oświatowego – Analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących pracy nauczyciela:
• Karta Nauczyciela,
• Rozporządzenia MEN,
• Ustawa o systemie oświaty,
• Podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Okres stażu – Teczka zawierająca podstawowe akty prawa oświatowego
2. Przeanalizowanie Konwencji Praw Dziecka – Opracowanie Kodeksu Praw i Obowiązków Przedszkolaków. Wrzesień 2015 r. – Kodeks Praw i Obowiązków Przedszkolaków, Kodeks zachowań
3. Studiowanie dokumentacji przedszkolnej – Analiza dokumentacji przedszkolnej:
• Statut przedszkola,
• Roczne plany pracy,
• Regulaminy,
• Programy autorskie. Okres stażu – Wykaz dokumentów;- Notatki
4. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań – Uwzględnianie obowiązujących przepisów i procedur w codziennej pracy;- Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego podczas spotkań metodycznych, śledzenie zmian na stronach internetowych MEN. Okres stażu – Wpisy w dzienniku;- NotatkiPodpis nauczyciela stażysty


………………………….
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.