Katalog

Edyta Fałkowska, 2018-06-01
Wrocław

Pedagogika, Sprawozdania

Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego za i semestr

- n +

SPRAWOZDANIE PEGAGOGA SZKOLNEGO
Działania wychowawczo-profilaktyczne podejmowane w I semestrze roku szkolnego … przez pedagoga szkolnego Edytę Fałkowską


Praca pedagoga szkolnego realizowana była zgodnie z ustaleniami podjętymi w rocznym planie pracy. Biorąc pod uwagę problemy z jakimi spotkano się w poprzednim roku szkolnym oraz analizując sprawy wychowawcze jakie zgłaszali wychowawcy klas i nauczyciele w trakcie roku szkolnego podejmowałam następujące działania:
-kontrolę realizacji obowiązku szkolnego;
-zapobieganie zachowaniom nieodpowiednim i patologicznym;
-nawiązanie ścisłej współpracy z rodzicami dzieci trudnych w celu zaangażowania ich do jednolitych działań wychowawczych;
-diagnozowanie środowiska wychowawczego uczniów klas pierwszych;
-otoczenie opieką uczniów sprawiających problemy wychowawcze, niedostosowanych społecznie, przejawiających zaburzenia emocjonalne;
-pomoc rodzicom borykającym się z trudnościami w postępowaniu z nastolatkami;
-ścisła współpraca z funkcjonariuszami policji z wydziału do spraw nieletnich;
-ścisła współpraca z kuratorami sądowymi naszych uczniów;
-ścisła współpraca z opiekunami Domu Dziecka przy ul. Storczykowej i Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Pocztowej;
-działanie na rzecz organizowania pomocy materialnej uczniom z rodzin ubogich;
-poradnictwo zbiorowe i indywidualne dotyczące uczniów i ich rodzin – rozmowy indywidualne z uczniami na temat: kultury osobistej, norm obowiązujących w szkole
i w środowisku, problemów dydaktycznych, przyczyn niewłaściwego zachowania ucznia na terenie szkoły;
-rozpoznanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności wychowawcze realizowane było przez rozmowy z rodzicami i dziećmi na temat: organizacji pracy dziecka w domu, planowanie odrabiania zadań domowych, radzenia sobie z problemami wychowawczymi, zaniedbań wychowawczych, pomocy socjalnej w tym pomoc przy wnioskowaniu o stypendia i zasiłki szkolne, badań specjalistycznych w przypadku dzieci
z różnego rodzaju zaburzeniami rozwojowymi.


1.Kontakt i współpraca z nauczycielami, wychowawcami klas

W okresie sprawozdawczym wszystkie informacje uzyskane od wychowawców klas i nauczycieli szkoły n/t uczniów niedostosowanych i sprawiających trudności wychowawcze były na bieżąco rozwiązywane poprzez rozmowy interwencyjno-wychowawcze z uczniem jak również rozmowy z rodzicami.
Podejmowane były działania mediacyjne i rozmowy interwencyjne z uczniami i ich rodzicami
w obecności wychowawcy klasy, pedagoga szkoły. Stała współpraca wychowawców klas gimnazjalnych z rodzicami i pedagogiem zaczęła procentować poprawą sytuacji wychowawczej w większości zespołów klasowych na koniec I semestru. Na zebraniach z rodzicami wychowawcy przekazywali informacje dotyczące uczniów sprawiających problemy wychowawcze. Najczęściej przejawiały się one w postaci przeszkadzania w prowadzeniu zajęć lekcyjnych, popadania w konflikty z rówieśnikami, aroganckiej postawy wobec nauczycieli oraz rówieśników, braku motywacji do nauki, opuszczaniu godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia, paleniu papierosów na terenie szkoły.
Uczniowie wskazani przez wychowawców zostali objęci opieką pedagogiczną.
Wzywano ich na rozmowy indywidualne, dyscyplinowano w przypadku zachowań nieodpowiednich, kontrolowano realizację obowiązku szkolnego, nawiązywano kontakt
z rodzicami, których zachęcano do systematycznej współpracy ze szkołą. Zauważając przy tym u wielu rodziców brak umiejętności wychowawczych. W kilku sytuacjach zostały skierowane sprawy do sądu z prośbą o rozpatrzenie sytuacji opiekuńczo-wychowawczej
i ustanowienie nadzoru kuratora dla ucznia/uczennicy naszej szkoły.
W celu przeciwdziałania zachowaniom patologicznym systematycznie kontaktowano się
z kuratorami sądowymi i społecznymi sprawującymi nadzór nad uczniami naszej szkoły. Ścisła współpraca była z wychowawcami z Domu dla Dzieci przy ul. Storczykowej 43.
Niektórzy uczniowie mimo podejmowanych przez nas wspólnych działań nie poprawili swojego zachowania i frekwencji.
W celu poznania przyczyn nieodpowiednich zachowań proponowano rodzicom aby skonsultowali dzieci z pedagogiem/ psychologiem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 9 przy ul. Wieczystej 105 lub ul. Krakowskiej 102 we Wrocławiu.
Wizytę w Poradni proponowano też uczniom mającym problemy w nauce lub przejawiających cechy nadpobudliwości psychoruchowej.
Najistotniejszym zadaniem w mojej pracy pedagogicznej była kontrola realizacji obowiązku szkolnego.
Wielu uczniów miało poważne problemy z regularnym uczęszczaniem na wszystkie lekcje, powszechne były pojedyncze godziny nieobecności oraz spóźnienia:
-dbałam o prawidłową realizację obowiązku szkolnego przez uczniów – poprzez bieżącą analizę frekwencji w poszczególnych klasach, rozmowy z uczniami, konsultacje
z nauczycielami. Podejmowałam działania w stosunku do uczniów opuszczających zajęcia szkolne ( współpracowałam w tym zakresie z rodzicami i wychowawcami klas, udzielałam wychowawcom wskazówek i porad jak postępować z uczniem wagarującym);
-monitorowałam i analizowałam przyczyny niepowodzeń szkolnych i występujących trudności wychowawczych (rozmowy z uczniami i wychowawcami, rozmowy z rodzicami na temat organizacji pracy dziecka w domu, udzielałam rodzicom wskazówek dotyczących monitorowania planowego odrabiania prac domowych czy też radzenia sobie z problemami wychowawczymi). Ze szczególną uwagą śledziłam funkcjonowanie w szkole uczniów drugorocznych i z niepowodzeniami dydaktycznymi oraz uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej. Zachęcałam uczniów do systematycznego korzystania z oferowanych
w szkole form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, natomiast rodziców do udziału
w wywiadówkach. W celu zminimalizowania zaległości dydaktycznych, rozwijania umiejętności i zainteresowań kierunkowych proponowałam uczniom udział w zajęciach pozalekcyjnych;
-uczestniczyłam w działaniach wychowawczych wynikających z wcześniej prowadzonych interwencji pedagogicznych np. w przypadkach łamania regulaminu szkolnego. Współpracowałam z wychowawcami klas, dyrekcją szkoły.
Wobec niektórych dzieci podejmowano działania w postaci wprowadzenia zeszytów obecności na zajęciach, które miały być codziennie podpisywane przez rodziców.
Niestety w wielu przypadkach rodzice ich nie sprawdzali. Jeżeli nie skutkowały podejmowane kroki i uczniowie wciąż nie uczęszczali na lekcje, zwoływano Komisje Wychowawcze
i kierowano sprawy do Sądu, Policję.
Ważnym zadaniem realizowanym przez cały semestr była troska o bezpieczeństwo naszych uczniów. We wszystkich klasach I przeprowadzono zajęcia integracyjne i pogadanki dotyczące zasad odpowiedniego zachowania uczniów wobec siebie oraz prawidłowego reagowania wobec zjawiska przemocy i agresji.2.Kontakt i organizowanie pomocy pedagogicznej rodzicom (prawnym opiekunom)
Wsparcie i pomoc uczniom polegała na rozpoznawaniu i zaspokajaniu ( poprzez określenie
i wdrażanie odpowiednich form wsparcia) ich indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu ich indywidualnych możliwości psychofizycznych.
W odniesieniu do rodziców i nauczycieli pomoc psychologiczno-pedagogiczna polegała na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz na rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.
Celem pracy pedagoga było udzielanie wsparcia dla uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli
i wychowawców. Uczestniczyłam w życiu klas i uczniów, organizowałam spotkania indywidualne oraz grupowe w odpowiedzi na zgłoszone potrzeby. Organizowałam zajęcia
z klasami dotyczące m.in. relacji w klasie, integracji uczniów klas pierwszych, profilaktyki uzależnień oraz innych propozycji zgłaszanych przez uczniów i wychowawców.
Pomoc pedagogiczna udzielana jest w szkole uczniom o indywidualnych potrzebach edukacyjno – wychowawczych, a w szczególności niedostosowanym społecznie, zagrożonym niedostosowaniem społecznym, szczególnie uzdolnionym, ze specyficznymi trudnościami
w nauce, mającym zaburzenia komunikacji językowej, przewlekle chorym, znajdującym się
w sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych, doznającym niepowodzeń edukacyjnych, pozostającym w szczególnie trudnych warunkach bytowych, zaniedbanym wychowawczo
w środowisku rodzinnym, mającym trudności adaptacyjne wynikające różnic kulturowych lub zmiany środowiska.
Pedagog zawsze był i jest do dyspozycji rodziców w godzinach pracy a niejednokrotnie po. Na wszystkich wywiadówkach i konsultacjach z rodzicami byłam zawsze obecna i służyłam pomocą i radą w problemach zgłaszanych przez rodziców. Udzielałam porad oraz rozmów wspierających rodzicom w zakresie: eliminowania napięć psychicznych, pomagałam
w rozwiązywaniu trudności na tle konfliktów rodzinnych i rówieśniczych oraz problemów wieku dorastania.
Jako pedagog starałam się współpracować z rodzicami wszystkich uczniów wymagających szczegółowej troski wychowawczej lub stałej opieki.
W kilku przypadkach kierowałam rodziców do odpowiednich, specjalistycznych placówek tj. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Stowarzyszenie „JESTEM”, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.
3.Praca z uczniem wymagającym dodatkowej opieki ( dzieci z domu dziecka, rodzin zastępczych, adoptowanych, rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń w nauce, uwagi-brak dyscypliny na zajęciach lekcyjnych, problem z realizacją obowiązku szkolnego, pomoc materialna)

Roztaczałam opiekę nad uczniami trudnymi, niedostosowanymi, zagrożonymi negatywnymi oddziaływaniami środowiska, a także nad uczniami sprawiającymi problemy dydaktyczne. Prowadziłam rozmowy wspierające w sytuacjach trudnych dla młodzieży, starałam się organizować różne formy pomocy, w zależności od problemu – pozyskiwałam do współpracy MOPS i Policję. Prowadziłam także rozmowy dyscyplinujące i działanie interwencyjne wobec uczniów łamiących normy i zasady społeczne. Prowadziłam działania mające na celu wykrywanie negatywnych czynników wychowawczych w środowisku lokalnym ucznia w tym celu współpracowałam z wychowawcami klas, nauczycielami dyżurującymi, rodzicami w/w uczniów.
Lista dzieci:
-
-
-.. itd.

4.Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, izbą dziecka, instytucjami pozaszkolnymi, itp.
Prowadzona jest stała współpraca z takimi instytucjami jak:
•Poradnia psychologiczno-pedagogiczna nr 9 przy ul. Borowskiej 105/ lub Wieczysta 105 we Wrocławiu.
(stała współpraca polega na poprawnym respektowaniu opinii z poradni, kierowaniu rodziców z uczniami podejrzanych o dysfunkcje )

•Policja Wrocław- Krzyki ul. Ślężnej 115-129 we Wrocławiu
-policja do spraw prewencji-
-policja do spraw nieletnich-L
-policja do spraw nieletnich-
•Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nr 4
(Na początku roku szkolnego zawsze dokonywana jest analiza sytuacji rodzinnej uczniów. Punktem wyjścia do rozpoczęcia dalszych działań jest opracowanie listy uczniów wymagających szczególnej pomocy materialnej, która jest przekazana MOPS.)
•SĄD- kuratorzy zawodowi, społeczni (stały kontakt i współpraca z kuratorami, którzy mają nadzór kuratorski wobec naszych uczniów)
•Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „MONAR”- uczniowie z „MONARU” uczęszczają do naszej szkoły lub mają indywidualne nauczanie w ośrodku przez nauczycieli naszej szkoły
•Dom dla Dzieci
(w naszej szkole jest obecnie jeden uczeń przebywający w placówce)
•Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej ul. Kościuszki 80A
•Towarzystwo Rozwoju Rodziny ul. Zelwerowicza 4
•Aperiamus – Wspieranie Rozwoju Osobowego ul. Jedności Narodowej 85/1
•Stowarzyszenie „ARKA”-
•Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych-
•Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna we Wrocławiu ul. Pretficza 7
•Straż Miejska-Dzielnicowy –
•Straż Miejska-
•Policja- Dzielnicowy Krzyki- Borek-
•Bufet Szkolny –

5.Działania indywidualne i zespołowe z uczniami (opieka i pomoc uczniom sprawiającym trudności wychowawcze, posiadającymi problemy rodzinne – współpraca
z wychowawcami, nauczycielami wdż.
Pedagog na bieżąco, przez cały rok szkolny monitorował frekwencje i wyniki nauczania, sytuację rodzinną oraz szkolną uczniów wskazanych przez wychowawców klasy, kuratorów.
6.Działania indywidualne i zespołowe z uczniami (problemy zdrowotne m.in. dyslekcja, dysfunkcja, itp.)
W przypadku występowania trudności rozwojowych pedagog proponuje rodzicom wizytę
w poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu dokonania dokładnej i szczegółowej diagnozy pojawiających się trudności. Większości przypadkach uczeń otrzymuje opinię, która trafia do pedagoga, wychowawcy oraz do wszystkich nauczycieli uczących danego ucznia.
Zgodnie z ustawą, wymagania wobec takich uczniów muszą być nieco złagodzone.
Pedagog pomaga uczniom w rozwiązywaniu ich problemów w nauce, w relacjach
z nauczycielami i rówieśnikami, a także problemów rodzinnych, osobistych takich, jak: trudna sytuacja materialna, rozwód rodziców, konflikty w rodzinie.
W szkole wśród społeczności uczniowskiej znajdują się dzieci, które świetnie aklimatyzują się w szkole, dobrze się uczą, nie mają problemów w kontaktach z rówieśnikami, jak i osobami dorosłymi.
Jest też spora grupa uczniów, która: doświadcza niepowodzeń szkolnych, posiada zaburzenia rozwojowe, charakteryzuje się objawami niedostosowania społecznego, jest zaniedbana środowiskowo ( z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych).
Jeżeli chodzi o dysfunkcyjność - zaburzone zostają funkcje rodziny, przejściowe lub dłuższa niewydolność ogólnego jej funkcjonowania.
Rodziny dysfunkcyjne są w bardzo trudnej sytuacji. Uczniowie z tych rodzin tracą chęć do nauki, wagarują albo popadają w depresje.

7.Działania na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się
w trudnej sytuacji życiowej.
W ramach działalności opiekuńczej, po konsultacjach z wychowawcami oraz indywidualnych rozmowach z dziećmi sporządzono listę uczniów z ubogich rodzin, którzy mogli korzystać
z darmowych obiadów opłacanych przez właściciela naszego bufetu szkolnego.
Na terenie szkoły objęto pomocą materialną uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji:
•w formie dożywiania (obiady)uzyskuje ogółem pomoc – 2 uczniów
- finansowane przez właściciela bufetu szkolnego – 2 uczniów
•- zakup butów przez Wolontariat Szkoły – 1 uczeń
•w formie paczek świątecznych ufundowanych przez przedstawicieli Osiedla Borek otrzymało 9 – uczniów z rodzin ubogich.
•w formie Szlachetnej Paczki zostało zgłoszonych 8 rodzin naszych uczniów.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
•W naszej szkole jest 176 uczniów w tym 36 z opinią z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
•Czworo uczniów nasze szkoły jest zwolnionych z 2 języka (z języka niemieckiego)
•Nauczanie indywidualne w szkole-
•Nauczanie indywidualne w Monarze
-
-
-
•Prorodzinne Formy Opieki (rodzinne domy dziecka, domy dziecka, rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze)
- Rodzinny Dom Dziecka -
- Rodziny Zastępcze-
•Uczniowie mieszkający w Internacie
•Nadzór kuratora- 11 uczniów naszej szkoły.

Przeprowadzone zajęcia w I semestrze roku szkolnego
KLASY I
1.Zajęcia adaptacyjno-integracyjne –„Ja i Inni”- budowanie relacji interpersonalnych w grupie – 3 godz.
2.Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV- 1 godz.
3.Spotkanie z policjantem w ramach Programu Prewencyjnego „ Gimnazjalisto! Twoje życie- Twój wybór” Spotkanie n/t „Dopalacze- nowe spojrzenie dla współczesnej profilaktyki” – 1 godz
4.Wycieczka do Policyjnej Izby Dziecka przy ul. Szymanowskiego 11. Na terenie Izby Dziecka przeprowadzone szkolenie n/t „Odpowiedzialność prawna nieletnich w świetle obowiązujących przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. 3 godz.
5.Zajęcia „Żyję bez ryzyka HIV/AIDS” 1 godz.
Uczniowie klas I zostali objęci Ogólnopolskim Programem Profilaktyki Cukrzycy i Chorób cywilizacyjnych. W ramach badań przesiewowych była ocena ciśnienia tętniczego krwi, ocena ostrości widzenia, ocena postawy ciała, ocena sprawności krążeniowo-oddechowej oraz ocena masy ciała.
KLASY II
1. Spotkanie z policjantem w ramach Programu Prewencyjnego „ Gimnazjalisto! Twoje życie- Twój wybór” Spotkanie n/t „Dopalacze- nowe spojrzenie dla współczesnej profilaktyki” – 1 godz.
2. Zajęcia „Żyję bez ryzyka HIV/AIDS” 1 godz.
3. Wycieczka do Policyjnej Izby Dziecka przy ul. Szymanowskiego 11. Na terenie Izby Dziecka przeprowadzone szkolenie n/t „Odpowiedzialność prawna nieletnich w świetle obowiązujących przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. 3 godz. ( klasa 2a)

KLASY III
1. Spotkanie z policjantem w ramach Programu Prewencyjnego „ Gimnazjalisto! Twoje życie- Twój wybór” Spotkanie n/t „Dopalacze- nowe spojrzenie dla współczesnej profilaktyki” –1 godz
2. Zajęcia „Żyję bez ryzyka HIV/AIDS” 1 godz.
3. Program profilaktyczny NOE - 3 godz.
4. Wycieczka do Aresztu Śledczego przy ul. Świebodzkiej 1 we Wrocławiu ramach programu prewencyjnego "Gimnazjalisto! Twoje życie-Twój wybór" spotka się z osadzonymi oraz zwiedzanie aresztu śledczego.-4 godz

Brałam czynny udział w szkoleniach i warsztatach w zakresie problematyki wychowawczej
i profilaktycznej, dzięki którym rozwijałam własny warsztat pracy.
1.Szkoleniowa Rada Pedagogiczna „ Przepisy prawa oświatowego w praktyce”
2.V Konferencja szkoleniowa dla koordynatorów ds. promocji zdrowia programu „ Szkoła w Formie pod hasłem Siedem dźwigni skutecznej profilaktyki jako narzędzie realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020
3.Szkolenie Koordynatorów Promocji Zdrowia – ( raz w miesiącu).

INNE CZYNNOŚCI
•Zorganizowałam wraz z nauczycielami biologii w dniu ….Olimpiadę Wiedzy o HIV/AIDS - etap szkolny. W etapie szkolnym uczestniczyło 16 uczniów. Zwycięzcami zostały 2 uczennice:
•Uczestniczyłam jako opiekun wraz z uczennicami w półfinałach XVI Międzygimnazjalnej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS
•Zorganizowałam przy pomocy rady rodziców, samorządu szkolnego oraz całej społeczności szkolnej zbiórkę darów dla 2 potrzebujących rodzin w ramach ” Szlachetnej Paczki”
•1 godzinę w tygodniu w ramach swoich godzin pracy, sprawowałam opiekę nad uczniami, którzy w roku szkolnym …… nie uczęszczają na lekcje religii.
•Pełnienie dyżurów 1raz w tygodniu stołówka-rekreacja na długiej przerwie.
•Uczestniczenie w komisji na Egzaminie Zawodowym .

Spostrzeżenia pedagoga, uwagi, wnioski:
-w dalszym ciągu podejmować działania wychowawcze mające na celu eliminowanie pojawiających się zagrożeń i wzmacnianie właściwych zachowań oraz motywować uczniów do nauki;
-w dalszym ciągu należy kontrolować realizację obowiązku szkolnego;
-uważam, że słuszne jest kontynuowanie działań wychowawczych i profilaktycznych promujących zdrowe odżywianie, rekreację, zdrowy styl życia;
-kontynuować współpracę z instytucjami wspierającymi rozwój dziecka( MOPS, Policja, Sąd Rodzinny, Stowarzyszenia i Organizacje, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne);
-wspierać uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodziców i nauczycieli;
-szczególną uwagę należy zwrócić na konsekwencje w egzekwowaniu nieobecności na zajęciach lekcyjnych oraz notorycznych spóźnień;
Pedagog szkoły
Edyta Fałkowska
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.