Katalog

Katarzyna Tarłowska, 2018-06-01
Lublin

Zajęcia przedszkolne, Plany rozwoju zawodowego

Plan Rozwoju Zawodowego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Stażysta: mgr …
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015r.
Planowany termin zakończenia stażu: 31.05.2018 r.


§ 8. ust.2 pkt1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Działanie, zadanie Formy realizacji Termin realizacji Sposób
dokumentowania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego  Analiza dokumentów:
o Karta Nauczyciela
o Ustawa o systemie oświaty
o Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli
 Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu;
 Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego;
 Udział w kursach dotyczących awansu zawodowego;
 Przygotowanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego; Sierpień - Wrzesień 2015
Czerwiec 2018
Wniosek
Plan Rozwoju Zawodowego

Zaświadczenie, notatki
Sprawozdanie
2. Organizowanie własnego warsztatu pracy  Analiza dokumentacji obowiązującej w Szkole;
 Opracowanie miesięcznych planów pracy na cały rok szkolny;
 Opracowanie scenariuszy i materiałów do zajęć;
 Wykonanie pomocy dydaktycznych zgodnie z bieżącymi potrzebami edukacyjnymi;
 Systematyczna prezentacja wytworów dziecięcych – aktualizowanie gazetek w sali;
 Systematyczne prowadzenie dziennika zajęć w przedszkolu;
 Założenie i prowadzenie zeszytów obserwacji; Wrzesień 2015W okresie stażu
Miesięczne plany pracy;

Materiały i scenariusze zajęć;
Pomoce dydaktyczne


Dziennik zajęć

Zeszyty obserwacji dziecka
3. Współpraca z Dyrektorem Szkoły  Realizacja zadań poleconych przez Dyrektora Szkoły;
 Aktywne uczestniczenie w Radach Pedagogicznych;
 Na bieżąco śledzenie i analizowanie zadań i potrzeb Szkoły;
W okresie stażu

Protokoły z posiedzenia Rady Pedagogicznej
4. Pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych  Uczestniczenie w różnych formach wewnątrzszkolnego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy);
 Analizowanie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów własnej biblioteczki oraz portali internetowych;
 Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami; W okresie stażu
Zaświadczenia


Spis literatury, spis oświatowych portali internetowych

5. Praca z dzieckiem zdolnym – prowadzenie koła plastyczno - technicznego  Opracowanie programu koła plastyczno - technicznego;
 Rozwijanie zainteresowań dzieci poprzez zajęcia dodatkowe;
 Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach; W okresie stażu Plan pracy;

Zdjęcia prac konkursowych
6. Praca z dzieckiem mającym trudności dydaktyczne  Prowadzenie zajęć wyrównawczych zgodnie z opracowanymi planami pracy;
 Prowadzenie zajęć z dziećmi odroczonymi, zgodnie z wytycznymi zawartymi w opiniach PPP.
W okresie stażu

W razie potrzeby Plan pracy;
Karty pracy
7. Diagnozowanie poziomu rozwoju dzieci  Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków;
 Przeprowadzanie diagnozy gotowości szkolnej dzieci 6-cio letnich

W okresie stażu Karty do diagnozy
Sprawozdania
8. Organizowanie uroczystości przedszkolnych wynikających z kalendarza imprez zaplanowanych na dany rok szkolny  Andrzejki
 Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia
 Mikołajki
 Jasełka
 Dzień Babci i Dziadka
 Bal Karnawałowy
 Powitanie wiosny
 Dzień Rodziny
 Dzień Dziecka W okresie stażu Scenariusze, stroje, dekoracje, zdjęcia i filmy z uroczystości, prezenty dla babci i dziadka, mamy i taty;
9. Współpraca z rodzicami  Przygotowanie planu współpracy z rodzicami
 Prowadzenie zebrań grupowych i konsultacji indywidualnych;
 Zachęcanie do interesowania się literaturą wychowawczo – pedagogiczną, prezentacja ciekawych artykułów;
 Przygotowywanie informacji dla rodziców na „Tablicę Rodzica”;
 Prowadzenie zajęć otwartych z aktywnym udziałem rodziców;
 Organizacja imprez okolicznościowych, przygotowywanie programów artystycznych i dekoracji;
 Angażowanie rodziców w prace na rzecz grupy:
o uświetnianie uroczystości przygotowaniem poczęstunku;
o przygotowanie dekoracji, strojów, rekwizytów do różnych inscenizacji, konkursów, zabaw;
o czynny udział w akcjach charytatywnych i ekologicznych;
o czynny udział w przygotowaniu z dziećmi prac plastycznych i konstrukcyjnych na wystawy;
o ubieranie dzieci w kolorowe elementy stroju podczas „kolorowych dni”;
o pozyskiwanie sponsorów na nagrody do konkursówW okresie stażu Pisemne informacje dla rodziców;
Listy obecności na zebraniach;
Wykaz ciekawych pozycji książkowych;
Informacje na „Tablicę Rodzica”
Scenariusze zajęć otwartych;Scenariusze Imprez, dekoracja, zdjęcia z uroczystości

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Działanie, zadanie Formy realizacji Termin realizacji Sposób
Dokumentowania
1. Wykorzystanie komputera w organizowaniu własnego warsztatu pracy.

 Opracowanie na komputerze dokumentów wychowawcy grupy, scenariuszy zajęć, sprawozdań, miesięcznych planów pracy;
 Opracowanie wyników badania gotowości szkolnej dzieci;
 Wykonanie środków dydaktycznych za pomocą komputera (karty pracy, liczmany, zdjęcia);
 Przygotowanie ogłoszeń dla rodziców, zaproszeń, dyplomów, podziękowań przy użyciu komputera;
 Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż;
 Wykorzystywanie w pracy Internetu: korzystanie z poczty elektronicznej, odwiedzanie portali edukacyjnych i oświatowych.
W okresie stażu
Dokumenty, scenariusze, miesięczne plany pracy, środki dydaktyczne, ogłoszenia, wzory dyplomów, podziękowań.
2. Współpraca w prowadzeniu strony internetowej szkoły  Przygotowanie krótkich informacji „Z życia przedszkolaków” na szkolna stronę internetową;
 Fotograficzna dokumentacja życia oddziałów przedszkolnych; W okresie stażu Zdjęcia i informacje zamieszczane na szkolnej stronie internetowej.
3. Prowadzenie zajęć dla dzieci z wykorzystaniem technik multimedialnych  Opracowanie i przeprowadzenie zajęć z dziećmi(prezentacje, tablica interaktywna)
 Wykorzystanie podczas zajęć programów komputerowych przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym; W okresie stażu
Scenariusze zajęć, prezentacje multimedialne (zapis), zdjęcia, programy komputerowe przeznaczone dla przedszkolaków

4. Publikacja na stronach internetowych  Opublikowanie w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego;
 Opracowanie i publikacja artykułów lub scenariuszy zajęć; W okresie stażu Strona publikacji
5. Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w pracy  Korzystanie z odtwarzacza CD, DVD – systematyczne uzupełnianie własnego zestawu pomocy dydaktycznych;
 Korzystanie z aparatu fotograficznego; Według potrzeb Płyty CD, DVD


Zdjęcia

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Działania, zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposób
dokumentowania
1. Współpraca z nauczycielami na terenie Szkoły  Prowadzenie zajęć w obecności Dyrektora Szkoły;
 Prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli – zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym;
 Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli, wymiana doświadczeń; W okresie stażu

Scenariusze zajęć, lista obecności innych nauczycieli, potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli.
2. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami Opracowanie i udostępnianie scenariuszy zajęć, uroczystości, innych materiałów związanych z pracą dydaktyczno – wychowawczą ;
 Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach, szkoleniach, warsztatach;
 Warsztaty dla nauczycieli w okresie stażu

Scenariusze, opracowane materiały, notatki z kursów, szkoleń.
Scenariusz spotkania warsztatowego
3. Systematyczne wzbogacanie biblioteczki dla nauczycieli w przedszkolu
 Uczestniczenie w WDN i pracach w zespołach powołanych przez Dyrektora;
 Opracowanie i udostępnianie w biblioteczce przedszkolnej artykułów związanych z problematyką pracy nauczyciela;
 Pozyskiwanie artykułów, pozycji książkowych z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki, przydatnych w pracy nauczyciela; w okresie stażuSpis książek, artykułów
§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Działania, zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposób
dokumentowania
1. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.  Opracowanie i realizacja programu „Bezpieczny Przedszkolak”
 Opracowanie i realizacja programu „Jestem Europejczykiem”
 Ewaluacja wdrożonych programów Wrzesień 2016

Wrzesień2017 Programy, zdjęcia z realizacji, karty pracy.

Sprawozdania z realizacji programów

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Działania, zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposób
dokumentowania
1. Organizacja wycieczek szkolnych  Zorganizowanie wycieczek autokarowych do ciekawych miejsc, instytucji,itp.
 Organizowanie wycieczek pieszych( na pole, łąkę, do lasu, sadu, do sklepu) – zapoznanie dzieci z najbliższym środowiskiem
W okresie stażu


Opracowanie planu i przebiegu wycieczki
Lista uczestników wycieczki, karta wycieczki, zdjęcia
2. Organizacja ogólnopolskich akcji charytatywnych w przedszkolu Prowadzenie na terenie szkoły akcji:
 Góra Grosza;
 Twój Dar Serca dla Hospicjum;
 Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę;
W okresie stażu Podziękowania, sprawozdania

3. Udział w ogólnopolskich programach prozdrowotnych i profilaktycznych Wdrażanie programów:
 Akademia Zdrowego Przedszkolaka;
 Czyste powietrze wokół nas;
 Kubusiowi Przyjaciele Natury;
 Mamo, Tato wolę wodę
W okresie stażu Sprawozdania z realizacji
4. Organizacja międzyszkolnych konkursów
 Przygotowanie dzieci do udziału w różnego rodzaju konkursach;
 Organizowanie konkursów na terenie szkoły
W okresie stażu Podziękowania, dyplomy,


Regulamin uczestnictwa w konkursie
5. Organizacja wystawy plastycznej
 Przygotowanie wystawy prac dzieci uczęszczających na zajęcia plastyczno – techniczne
W okresie stażu Zdjęcia z wystawy
6. Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w Wólce
 Udział w zajęciach edukacyjnych organizowanych przez pracowników biblioteki
W okresie stażu Potwierdzenie współpracy przez Bibliotekę


§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Działania, zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposób
Dokumentowania
1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Lublinie
 Kierowanie dzieci na konsultacje i realizowanie zaleceń;
 Uczestnictwo w szkoleniach, prelekcjach organizowanych przez poradnię;
W okresie stażu

Opinie, potwierdzenia, zaświadczenia
2. Współpraca ze szkolnym pedagogiem, psychologiem i logopedą  Konsultacje;
 Zapraszanie specjalistów do prowadzenia zajęć z dziećmi.


W okresie stażu Potwierdzenie współpracy

3. Współpraca z przedszkolem „Pliszka” Kształtowanie otwartości, życzliwości;
 Udział w konkursach organizowanych przez przedszkole;
 Zapraszanie do wspólnego świętowania niektórych uroczystości przedszkolnych.


W okresie stażu
Potwierdzenie współpracy, zdjęcia
4. Współpraca z Wojewódzką Komendą Policji w Lublinie  Zapraszanie przedstawicieli policji na spotkania z dziećmi;
 Pogadanki na temat bezpieczeństwa
W okresie stażu
Zaświadczenia, podziękowania, potwierdzenia współpracy

5. Współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku  Zapraszanie Strażaków na pogadanki;
 Zainteresowanie dzieci zawodem strażaka;
 Zwiedzanie jednostki - wycieczka

W okresie stażu Zdjęcia, potwierdzenie współpracy, podziękowania

6. Współpraca z przychodnią Lekarza Rodzinnego  Zorganizowanie spotkania z pielęgniarką
 Zorganizowanie spotkania z dentystką W okresie stażu Zdjęcia, potwierdzenie współpracy, podziękowania

7. Współpraca z Wydawnictwem Nowa Era
 Korzystanie z rozwiązań metodycznych i publikacji zamieszczonych na stronie wydawnictwa
 Udział w konferencjach, E-konferencjach i szkoleniach organizowanych przez wydawnictwo W okresie stażu

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której jest zatrudniony.
Działania, zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposób
Dokumentowania
1. Opis i analiza dwóch przypadków – rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych Identyfikacja problemów, propozycje ich rozwiązania, wdrażanie oddziaływań, efekty oddziaływań. W czasie stażu
Opis przypadkówPlan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późniejszymi zmianami.
Zatwierdzam do realizacji:

................................................................................... ……………………………………
data i podpis Dyrektora podpis nauczycielaWyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.