Katalog

Elżbieta Gut-Kornik, 2018-06-01
Rzeszotary

Ogólne, Regulaminy

regulamin samorządu uczniowskiego

- n +

Regulamin samorządu uczniowskiego
Gimnazjum w Mogilanach


Wstęp

Samorząd uczniowski działa na podstawie art. 55 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty oraz jest zgodny ze Statutem Gimnazjum w Mogilanach.

Postanowienia ogólne
§ 1

1. W Gimnazjum w Mogilanach działa samorząd uczniowski.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
3. Uczniowie stają się członkami samorządu uczniowskiego w chwili przyjęcia do szkoły,
a przestają nimi być, gdy ją opuszczają.
4. Niezależnymi organami samorządu uczniowskiego są:
a) rada młodzieżowa czyli zgromadzenie przewodniczących klas,
b) zarząd samorządu uczniowskiego.
5. Organy samorządu współpracują ze sobą, mając na względzie przede wszystkim dobro
wszystkich uczniów.
6. Samorząd współpracuje ze wszystkimi organami szkoły.

Cele samorządu uczniowskiego
§ 2

1. Do podstawowych zadań samorządu uczniowskiego należą:
a) motywowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków
szkolnych,
b) współdziałanie z organami szkoły w zapewnianiu uczniom należytych warunków do
nauki,
c) działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw,
d) rozwijanie demokratycznych form współżycia i współdziałania uczniów,
e) dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji,
f) godne reprezentowanie szkoły w środowisku,
g) występowanie z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego,
h) prowadzenie działalności kulturalnej poprzez planowanie i organizację ważnych
uroczystości i imprez szkolnych,
i) współpracowanie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi.

Prawa samorządu uczniowskiego
§ 3

1. Samorząd uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
a) prawo do zapoznawania się z programami nauczania, ich treścią, celami
i stawianymi wymaganiami,
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji
między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych
zainteresowań,
d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w
porozumieniu z dyrektorem szkoły,
h) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego.

Rada młodzieżowa czyli zgromadzenie przewodniczących klas
§ 4

1. W skład rady młodzieżowej wchodzą wszyscy przewodniczący klas.
2. Rada młodzieżowa jest wyrazicielem opinii zespołów klasowych, zwanych potocznie klasami.
3. Zebrania rady młodzieżowej zwołuje opiekun samorządu uczniowskiego lub przewodniczący samorządu uczniowskiego.
4. Kadencja rady młodzieżowej trwa rok.
5. Kompetencje rady młodzieżowej:
a) podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działań samorządu
uczniowskiego,
b) powoływanie sekcji i wybór jej członków.

Zarząd samorządu uczniowskiego
§ 5

2. W skład zarządu samorządu uczniowskiego wchodzi 3 uczniów, którzy w wyniku głosowania
uzyskali największą liczbę głosów. Zarząd tworzą:
- przewodniczący,
- zastępca przewodniczącego,
- skarbnik.
3. Zarząd kieruje bieżącą działalnością samorządu uczniowskiego.
4. Kadencja zarządu samorządu uczniowskiego trwa rok.
5. Celem działań zarządu samorządu uczniowskiego jest uczestniczenie w życiu szkoły i bycie współpartnerem organów szkoły w realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych.
6. Przewodniczący zarządu samorządu uczniowskiego:
a) kieruje pracami zarządu samorządu uczniowskiego,
b) planuje i zwołuje zebrania zarządu samorządu uczniowskiego,
c) angażuje jak największą liczbę uczniów na rzecz pracy samorządu uczniowskiego,
d) współpracuje z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną i opiekunem samorządu
uczniowskiego,
e) pełni funkcję łącznika między uczniami a pozostałymi organami szkoły;
f) reprezentuje samorząd uczniowski na zewnątrz.
7. Zastępca przewodniczącego:
a) jest pełnomocnikiem przewodniczącego,
b) w czasie nieobecności przewodniczącego pełni jego obowiązki.
8. Skarbnik:
a) współpracuje z przewodniczącym i opiekunem samorządu uczniowskiego w sprawach
budżetu i finansów samorządu uczniowskiego,
b) zajmuje się funduszami, prowadzi dokumentację finansową.

Opiekun samorządu uczniowskiego
§ 6

1. Opiekunem samorządu uczniowskiego może zostać każdy nauczyciel Gimnazjum w Mogilanach.
2. Kandydatów na funkcję opiekuna zgłaszają przewodniczący klas po wcześniejszym
uzgodnieniu ze swoimi zespołami klasowymi w postaci przedłożenia kandydatury do dyrektora szkoły. Nauczyciel proponowany do pełnienia funkcji opiekuna powinien zostać o tym poinformowany i wyrazić zgodę.
3. W klasach przewodniczący przeprowadzają głosowanie. Każdy uczeń może oddać po jednym głosie na dwóch nauczycieli.
4. Opiekunami samorządu uczniowskiego zostają osoby, które w głosowaniu uzyskały największą ilość głosów.
5. Komisja skrutacyjna składająca się z przewodniczących klas liczy głosy, sporządza protokół i ogłasza wyniki wyborów.
6. Opiekun samorządu uczniowskiego:
a) czuwa nad całokształtem prac samorządu uczniowskiego,
b) współpracuje ze wszystkimi organami samorządu uczniowskiego i organami szkoły,
c) mobilizuje uczniów do podejmowania nowych inicjatyw,
e) sporządza roczny plan pracy samorządu uczniowskiego i sprawozdanie z pracy
samorządu uczniowskiego.

Ordynacja wyborcza do zarządu samorządu uczniowskiego
§ 7

1. Zarząd samorządu uczniowskiego wybierany jest przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym, powszechnym i bezpośrednim.
2. Wybory do zarządu samorządu uczniowskiego są ogłaszane przez opiekuna samorządu
uczniowskiego.
3. Wybory do zarządu samorządu uczniowskiego odbywają się w drugiej połowie września każdego roku szkolnego.
4. Kandydatem do zarządu samorządu uczniowskiego może zostać każdy uczeń szkoły pod
warunkiem, że nie został zawieszony w prawach ucznia.
5. Kandydatem do zarządu samorządu uczniowskiego może być uczeń wytypowany przez klasę w wyborach wewnątrzklasowych. Uczniowie mogą również zgłaszać swoje kandydatury indywidualnie do opiekuna samorządu uczniowskiego. Każdy kandydat powinien przedstawić listę z minimum piętnastoma podpisami uczniów popierających jego start w wyborach.
6. Zgłoszenie kandydatury do zarządu samorządu uczniowskiego ma formę pisemną i zawiera: nazwisko, imię i klasę kandydata oraz wyrażoną przez niego zgodę na udział w wyborach.
7. Osoby kandydujące do zarządu samorządu uczniowskiego powinny znać Statut Szkoły, w
szczególności punkty dotyczące Praw i Obowiązków Ucznia, Wewnątrzszkolny System
Oceniania i Regulamin samorządu uczniowskiego.
8. Poszczególni kandydaci mają prawo do prowadzenia aktywnej kampanii wyborczej w
określonym miejscu i czasie, tj. spotkań przedwyborczych, akcji plakatowych, happeningów z
zachowaniem wysokiej kultury i zasad „fair play”.
9. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów zarządu samorządu uczniowskiego czuwa komisja wyborcza.
310. Komisja wyborcza jest powoływana spośród przewodniczących klas, którzy nie kandydują do zarządu samorządu uczniowskiego.
11. Komisja przygotowuje karty do głosowania. Na karcie do głosowania umieszczone są
wszystkie nazwiska i imiona uczniów kandydujących do zarządu samorządu uczniowskiego
oraz klasa, do której uczęszczają.
12. Wyboru dokonuje się przez postawienie na karcie do głosowania znaczka x przy jednym
kandydacie.
13. Osoba upoważniona do głosowania wrzuca kartę wyborczą do urny w obecności komisji
wyborczej oraz opiekuna samorządu uczniowskiego czuwającego nad przebiegiem wyborów.
14. Głos jest nieważny, jeżeli karta do głosowania została zniszczona lub dokonano większej liczby skreśleń.
15. Po zakończeniu wyborów komisja wyborcza liczy głosy i sporządza protokół powyborczy. W protokole należy wymienić liczbę osób uprawnionych do głosowania, liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, liczbę głosów ważnych, liczbę głosów nieważnych.
16. Uczeń, który uzyskał największą liczbę głosów zostaje przewodniczącym samorządu
uczniowskiego, drugi w kolejności zastępcą przewodniczącego, a trzeci skarbnikiem
samorządu uczniowskiego.
17. Wyniki wyborów zostają podane do publicznej wiadomości następnego dnia po wyborach
w formie komunikatu i protokołu powyborczego umieszczonego na tablicy informacyjnej.
18. Członka zarządu samorządu uczniowskiego można odwołać na wniosek rady młodzieżowej, opiekuna samorządu uczniowskiego, dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej, jeżeli narusza Statut Szkoły, Regulamin samorządu uczniowskiego lub nie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków.
19. Odwołanie członka zarządu samorządu uczniowskiego rozpatrują pozostali członkowie zarządu w obecności opiekuna samorządu uczniowskiego przy współudziale dyrektora szkoły
i reprezentantów rady pedagogicznej.
20. Podjęcie decyzji o ewentualnym odwołaniu następuje w wyniku głosowania tajnego, równego i bezpośredniego pod nieobecność zainteresowanego.
21. Decyzja o odwołaniu jest ostateczna.
22. Na miejsce odwołanego członka zarządu samorządu uczniowskiego powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach uzyskał kolejno największą ilość głosów.
23. Członek zarządu samorządu uczniowskiego może sam zrezygnować z działalności w zarządzie.

Fundusze samorządu uczniowskiego
§ 8
1. Samorząd uczniowski może gromadzić fundusze z następujących źródeł:
a) organizacja dyskotek i imprez szkolnych,
b) dotacje rady rodziców, dyrektora szkoły, sponsorów,
c) inne źródła.
2. Fundusze samorządu uczniowskiego mogą być przeznaczane na:
a) organizację działalności samorządu wynikającą z rocznego planu pracy,
b) nagrody dla aktywnie działających członków samorządu uczniowskiego.
Postanowienia końcowe
§ 10

1. Regulamin jest dostępny dla wszystkich uczniów szkoły.
2. Regulamin działalności samorządu uczniowskiego Gimnazjum w Mogilanach wchodzi w
życie z dniem jego uchwalenia przez …
3. Regulamin samorządu uczniowskiego został uchwalony w dniu …

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.