Katalog

Iwona Kalisiak, 2018-06-01
Skierniewice

Zajęcia zintegrowane, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego

- n +

CELE OPERACYJNE NA OKRES STAŻU:

 znam przepisy prawa dotyczące systemu oświaty, umiem się nimi posługiwać w praktyce,
 posiadam umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy i metod, co przekłada się na uzyskiwanie pozytywnych efektów w działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 potrafię wykorzystywać w swojej pracy technologię informacyjną i komunikacyjną,
 umiem realizować zadania służące podnoszeniu jakości pracy szkoły,
 posiadam umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
 umiem współpracować z instytucjami samorządowymi i innymi podmiotami wspierającymi działalność szkoły.


§ 8.2. pkt 1 - uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

Zadania Formy realizacji Dowody realizacji
lub oczekiwane efekty Termin realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.  Poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela;
 analiza materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela publikowanych w Internecie i innych źródłach;
 udział w szkoleniach dotyczących awansu zawodowego i prawa oświatowego. Wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego, zaświadczenia o ukończonych szkoleniach dotyczących awansu zawodowego, prawidłowo prowadzona dokumentacja.
Projekt sprawozdania. wrzesień 2015r.

zgodnie z terminem kursów

czerwiec 2018r.
2. Systematyczne pogłębianie swojej wiedzy służące własnemu rozwojowi oraz podnoszeniu jakości pracy szkoły.  Udział w konferencjach metodycznych, warsztatach i szkoleniach;
 udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej;
 studiowanie fachowej literatury;
 poszukiwanie rozwiązań problemów pedagogicznych w różnych źródłach (Internet, prasa pedagogiczna). Zaświadczenia, wpis w księdze protokołów.

cały okres stażu
3. Udział w pracach Rady Pedagogicznej.  Przygotowanie materiałów na posiedzenia Rady Pedagogicznej. Wpis w księdze protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej, sprawozdania. cały okres stażu


§ 8.2. pkt 2 - wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Zadania Formy realizacji Dowody realizacji
lub oczekiwane efekty Termin realizacji
1. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera i Internetu.  Wykorzystywanie programów multimedialnych, encyklopedii multimedialnych;
 opracowywanie prezentacji multimedialnych. Scenariusze lekcji, prezentacje multimedialne. cały okres stażu
2. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych oraz prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej.  Opracowanie testów, sprawdzianów, kart pracy, krzyżówek, rebusów, scenariuszy zajęć lekcyjnych, uroczystości, regulaminów konkursów, informacji dla uczniów i rodziców;
 prowadzenia dokumentacji wychowawcy klasy. Scenariusze, karty pracy, prezentacje.

cały okres stażu
3. Przygotowywanie dyplomów i wyróżnień.  Projektowanie i drukowanie dyplomów. Dyplomy.

cały okres stażu
4. Wykorzystanie Internetu; udział w życiu portali edukacyjnych, nauczycielskich itp.  Systematyczne śledzenie publikacji internetowych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli oraz nowoczesnych technik nauczania w edukacji wczesnoszkolnej. Wpisy w Internecie.
cały okres stażu
5. Zachęcanie uczniów do korzystania z Internetu.  Rozmowy z uczniami dotyczące konieczności wyszukiwania informacji w Internecie.
 Zadawanie prac dodatkowych wymagających skorzystania z Internetu. cały okres stażu§ 8.2. pkt 3 – umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania Formy realizacji Dowody realizacji
lub oczekiwane efekty Termin realizacji
1. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.  Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli, zarówno stażystów, jak i kontraktowych;
 przygotowanie scenariuszy zajęć. Scenariusze lekcji, sprawozdania.

cały okres stażu
2. Udział w zajęciach otwartych.  Obserwowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Doskonalenie własnych kompetencji zawodowych.cały okres stażu
3. Udział w spotkaniach Zespołu Samokształceniowego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.  Tworzenie planu pracy zespołu;
 organizacja warsztatów w ramach pracy zespołu;
 realizacja zadań zawartych w planie pracy zespołu, dyskusje, wymiana poglądów.
Sprawozdania.
cały okres stażu
4. Współpraca z innymi nauczycielami (działania interdyscyplinarne).  Wspólne opracowanie scenariuszy uroczystości szkolnych, świątecznych, konkursów, szkoleń itp. Scenariusze.
cały okres stażu
5. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z innymi.  Opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom własnych materiałów dydaktycznych, wychowawczych, metodycznych itp.;
 konsultacje z innymi nauczycielami;
 pedagogizacja rodziców – opracowanie materiałów dotyczących trudności wychowawczych. Materiały dydaktyczne i inne.

cały okres stażu
6. Publikacje w internetowym portalu edukacyjnym.  Umieszczanie na stronie internetowej wybranego
portalu edukacyjnego konspektów zajęć, scenariuszy uroczystości.
Wpisy w Internecie. cały okres stażu


§ 8.2. pkt 4 a – opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania Formy realizacji Dowody realizacji
lub oczekiwane efekty Termin realizacji
1. Opracowanie programu pracy np. z dziećmi uzdolnionymi plastycznie. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.  Skonstruowanie programu. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów. Plan pracy, scenariusze zajęć.

cały okres stażu
2. Udział w życiu klasy i szkoły.  Opracowanie dla potrzeb własnych planu pracy wychowawcy uwzględniając w nim priorytetowe działania szkoły;
 integracja zespołu klasowego;
 udział w imprezach i uroczystościach klasowych i szkolnych;
 opracowanie programów wybranych uroczystości klasowych i szkolnych. Plan pracy, scenariusze.cały okres stażu
3. Współpraca z rodzicami.  Przygotowanie i wdrożenie programu pedagogizacji;
 prowadzeni zebrań z rodzicami;
 integrowanie rodziców ze społecznością szkolną celem pozyskania ich zaufania;
 włączanie rodziców w życie klasy i szkoły;
 prowadzenie rozmów indywidualnych. Opis działań, scenariusze spotkań.

cały okres stażu
4. Organizowanie wycieczek.  Czynna współpraca z biurami podróży;
 przygotowanie programu wycieczek i czasu wolnego;
 pełnienie opieki podczas wycieczek. Karty wycieczek, program wycieczki. cały okres stażu§ 8.2. pkt 4 c – poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania Formy realizacji Dowody realizacji
lub oczekiwane efekty Termin realizacji
1. Rozwijanie kulturalnych zainteresowań uczniów.  Organizacja wyjazdów do kina, teatru, muzeum, wycieczek dydaktyczno – krajoznawczych mającym na celu zapoznanie z dziedzictwem kulturowym i religijnym regionu i kraju. Programy i karty wycieczek.
cały okres stażu
2. Profilaktyka prozdrowotna.  Rozwijanie świadomości uczniów, że zdrowie jest rzeczą nadrzędną.
Zdrowy tryb życia prowadzony przez uczniów. cały okres stażu
3. Praca z uczniem zdolnym.  Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach. Wpisy w dzienniku zajęć dodatkowych, podziękowania. cały okres stażu
4. Organizacja konkursów.  Przygotowanie regulaminów konkursowych;
 przeprowadzenie konkursów. Regulaminy konkursów, protokoły i sprawozdania z konkursów. cały okres stażu


§ 8.2. pkt 4 e – wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania Formy realizacji Dowody realizacji
lub oczekiwane efekty Termin realizacji
1. Współpraca z pedagogiem szkolnym, logopedą.  Systematyczne spotkania, konsultacje i rozmowy;
 diagnozowanie środowiska uczniów;
 niesienie wsparcia uczniom i ich rodzicom. Zapis w dokumentacji szkoły, notatka ze spotkania i przebiegu rozmowy.
cały okres stażu
2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.  Kierowanie ucznia na badania psychologiczne. Rozpoznawanie i analiza trudności dydaktycznych i wychowawczych. Uzyskiwanie wskazówek do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

cały okres stażu
3. Współpraca z biblioteką szkolną i Miejską Biblioteką Publiczną.  Udział w zajęciach bibliotecznych. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

cały okres stażu
4. Współpraca z pielęgniarką szkolną.  Spotkania z pielęgniarką, pogadanki na temat profilaktyki zdrowotnej. Ustalenie oddziaływań prozdrowotnych.

cały okres stażu
5. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej.  Aktywny udział w życiu szkoły;
 prowadzenie gazetki klasowej;
 organizowanie uroczystości szkolnych. Scenariusze, zdjęcia. cały okres stażu zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych
6. Współpraca z instytucjami samorządowymi.  Pomoc w organizacji akcji charytatywnych.

§ 8.2. pkt 4 f – uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

Zadania Formy realizacji Dowody realizacji
lub oczekiwane efekty Termin realizacji
1. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji.  udział w szkoleniach, warsztatach, kursach. Zaświadczenia ukończenia kursów. Zgodnie z harmonogramem szkoleń i kursów.

8.2. pkt 5 – umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania Formy realizacji Dowody realizacji
lub oczekiwane efekty Termin realizacji
1. Praca z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze.  Stworzenie indywidualnych sposobów działania. Wpis w dokumentacji szkoły, własne notatki. cały okres stażu
2. Integracja zespołu klasowego.  Organizacja wycieczki integracyjnej;
 stworzenie planu działań integracyjnych podczas wycieczki;
 zdiagnozowanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych w swojej klasie;
 prowadzenie zajęć integracyjnych. Karta wycieczki, scenariusze zajęć.

cały okres stażu
3. Praca z uczniem słabym.  Prowadzenie zajęć wyrównawczych;
 udział w szkoleniach dotyczących danego problemu. Plan pracy, wpisy w dzienniku zajęć wyrównawczych.
cały okres stażu
4. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemu wychowawczego lub edukacyjnego.  Zdiagnozowanie dwóch przypadków edukacyjnych lub wychowawczych;
 dostosowanie skutecznych metod rozwiązywania problemu edukacyjnego lub wychowawczego;
 systematyczna praca nad rozwiązaniem problemów. Opis i analiza dwóch przypadków.


Autor: Iwona Kalisiak

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.