Katalog

Beata Ponomarenko, 2018-06-19
Biała Podlaska

Zajęcia przedszkolne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodoweg

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 26 marca 2013, poz. 393).Cel główny:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Imię i nazwisko: Beata Elżbieta Ponomarenko
Placówka:
Nauczany przedmiot: wychowanie przedszkolne, historia i społeczeństwo
Posiadane kwalifikacje:
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Termin rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2015
Termin zakończenia stażu: 31 maj 2018
Dyrektor Szkoły:
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego:

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp. Zadanie Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. · Wyszukiwanie i analiza przepisów prawaoświatowego oraz informacji dotyczącychawansu zawodowego (ustawy,rozporządzenia). · Plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju. Wrzesień 2015Okres stażu
2. Odbycie stażu dotyczącego awansuzawodowego. · Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.· Opracowanie planu rozwoju zawodowego.· Dokumentowanie realizacji planu rozwojuzawodowego.· Sporządzenie sprawozdania z realizacjiplanu rozwoju zawodowego. · Wniosek o rozpoczęcie stażu.· Plan rozwoju zawodowego.· Dokumentacja.· Sprawozdanie z realizacji planu. IX. 2015r.IX. 2015r.Okres stażu.V. 2018r.
3. Przeprowadzenie analizy własnej pracy. · Hospitacje zajęć przez dyrektora.· Autorefleksja. · Harmonogram spotkań.· Arkusz hospitacji. Wg kalendarza hospitacjikażdego roku
4. Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych. · Uczestniczenie w różnych formachwewnętrznego i zewnętrznego doskonaleniazawodowego (zespoły samokształceniowe, rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy).· Systematyczne śledzenie literaturymetodycznej i dydaktycznej, korzystaniez zasobów biblioteki własnej, przedszkolneji portali internetowych.· Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali. · Zaświadczenia. Referaty.· Wykaz interesującychksiążek. Wykaz stron internetowych.· Materiały, pomoce, zdjęcia. Okres stażu. Zgodnie z potrzebami przedszkola.Na bieżąco.Okres stażu.
5. Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola. · Opracowanie i realizowanie rocznego planu pracy przedszkola.· Założenie i prowadzenie teczek obserwacji dziecka ( diagnoza wstępna i końcowa).· Prowadzenie kroniki przedszkolnej. · Roczny plan pracy.· Teczka obserwacji dzieci.Plany pracy.· Potwierdzenie Dyrektora.Kronika przedszkolna. Okres stażu.
6. Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy. · Stosowanie w pracy metod aktywizujących np. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, pedagogika zabawy, drama, metody badawcze itp.· Zaangażowanie się w projektowanie i urządzenie kącików plastycznych, eksponujących różne techniki plastyczne stosowane przez dzieci – wystawy prac plastycznych.· Rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych, recytatorskich i tanecznych dzieci. Kierowanie przygotowaniem wychowanków do uczestnictwa w konkursach. · Scenariusze zajęć.· Zdjęcia, prace plastyczne dzieci.· Dziennik zajęć. Okres stażu.
7. Wykonywanie czynnościdodatkowych. · Uczestniczenie w przeprowadzeniu rekrutacji do przedszkola. · Potwierdzenie Dyrektoraprzedszkola. Okres stażu.
8. Współpraca z rodzicamii środowiskiem rodzinnym. · Opracowanie planu współpracy z rodzicami.· Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.· Pedagogizacja rodziców.· Konsultacje indywidualne z rodzicami.· Informacje dla rodziców o zamierzeniachdydaktyczno-wychowawczych na tablicyogłoszeń, kąciki dla rodziców· Organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków – przygotowywanie programów artystycznych, upominków i dekoracji.· Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościachprzedszkolnych.· Organizowanie spotkań z rodzicamiwykonującymi ciekawe zawody. Spotkaniew przedszkolu lub w miejscu pracy rodzica.Rozmowa, poznanie interesujących zawodów. · Plany współpracy.· Lista obecności. Protokoły zebrań.· Referaty.· Zeszyt kontaktówindywidualnych.· Scenariusze uroczystości, kronika przedszkolna.· Podziękowania.· Kronika przedszkolna, podziękowania. Okres stażu.Zgodnie z potrzebami przedszkola.
9. Współpraca ze środowiskiem lokalnym. · Opracowanie planu współpracy ześrodowiskiem lokalnym.· Organizowanie wycieczek do różnychinstytucji i miejsc np. biblioteka, straż pożarna, nadleśnictwo.· Zapraszanie do przedszkola przedstawicieliposzczególnych zawodów np. strażak,policjant itp.· Współpraca z Urzędem Gminy – udział w konkursach, akcjach. · Plan współpracy.· Adnotacje w dzienniku, kronikaprzedszkolna.· Adnotacje w dzienniku, kronikaprzedszkolna. · Potwierdzenie Dyrektoraprzedszkola.· Zaświadczenia, zdjęcia. Okres stażu.

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp. Zadanie Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin
1. Organizowanie warsztatu pracy przyużyciu techniki komputerowej. · Wykonywanie środków dydaktycznych zapomocą komputera.· Opracowywanie dokumentów, sprawozdań,scenariuszy, planów miesięcznych korzystając z komputera.· Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów,zaproszeń, podziękowań przy użyciukomputera.· Gromadzenie niezbędnych przepisówoświatowych z Internetu.· Wykorzystywanie w pracy encyklopediimultimedialnych i Internetu.· Korzystanie z internetowych publikacjiinnych nauczycieli odbywających staż. · Zdjęcia, pomoce dydaktyczne.· Dokumentacja, sprawozdania,scenariusze, plany.· Wzory dyplomów, zaproszenia,podziękowania.· Wykaz stron internetowych. Okres stażu.Na bieżąco zgodnie z potrzebami przedszkola.Okres stażu.Na bieżąco.
2. Współpraca w prowadzeniu stronyInternetowej przedszkola. · Aktualizowanie strony internetowej przedszkola. · Strona przedszkola zamieszczona w Internecie. Okres stażu.
3. Wykorzystywanie nośnikówaudiowizualnych w trakcie pracy. · Uzupełnianie i wzbogacanie własnegozestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD, DVD) – wykorzystywanie ich w pracyz dziećmi.· Relacjonowanie ważnych wydarzeńprzedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego. · Płyty DVD i CD.· Potwierdzenia Dyrektora przedszkola. Zdjęcia. Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp. Zadanie Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin
1. Opublikowanie na stronie internetowej ,,Planurozwoju zawodowego”. · Opublikowanie w portalu internetowymzatwierdzonego planu rozwoju zawodowego. · Zaświadczenie, publikacja w Internecie. Rok szkolny 2015/2016
2. Opracowywanie i udostępnianie dowykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych. · Wzbogacanie biblioteki przedszkolnej.· Udostępnianie koleżankom swojegowarsztatu pracy – scenariusze zajęć,pomoce dydaktyczne. · Potwierdzenie Dyrektora przedszkola. Okres stażu
3. Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego. · omówienie i podpisanie kontraktu współpracy;- pomoc przy napisaniu planu rozwoju;· obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela kontraktowego i wspólne ich omawianie;· prowadzenie zajęć otwartych dla nauczyciela kontraktowego. · Kontrakt o współpracy. · Konspekty zajęć. Okres stażuRok szkolny 2015/2016
4. Dzielenie się informacjami w ramach WDN. · Opracowanie i wygłoszenie referatówszkoleniowych dla nauczycieli. · Referaty. PotwierdzenieDyrektora przedszkola. Okres stażu.
5. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami. · Wspólne rozwiązywanie problemów(podejmowanie decyzji, opracowywaniedokumentów).· Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach. Prowadzenie szkoleniowych RadPedagogicznych.· Udostępnianie swoich opracowań,materiałów ze szkoleń.· Polepszenie współpracy i wymiany doświadczeń. · Potwierdzenie współpracy przezinnych nauczycieli.· Potwierdzenie Dyrektoraprzedszkola. Okres stażu.Okres stażu.Okres stażu.§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych
związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp. Zadanie Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin
1. Opracowanie i wdrożenie własnych programów: edukacji czytelniczej ,,Książeczka przyjacielem dziecka” i edukacji matematycznej ,,Wesoła matematyka”. · Opracowanie programu;- przedstawienie programu na Radzie Pedagogicznej celem zatwierdzenia go. · Zapoznanie rodziców z programami.· Realizacja programu według ustalonego planu pracy.· Dokonanie ewaluacji wdrożonych programów. · Tekst programów.· Konspekty zajęć.· Ewaluacja wdrożonych programów. Październik 2015r – maj 2018r

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp. Zadanie Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin
1. Diagnozowanie i rozwijaniezainteresowań dzieci. · Obserwacja dzieci na tle grupy.· Rozmowy indywidualne z dziećmi i ichrodzicami.· Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy. · Potwierdzenie dyrektora.· Arkusze obserwacji. · Scenariusze zajęć. Okres stażu
2. Prowadzenie kółka historycznego. · Prowadzenie zajęć z dziećmi.· Udział dzieci w konkursach przedmiotowych.· Organizacja apeli szkolnych.. · Plany zajęć pozalekcyjnych i sprawozdania z ich realizacji. · Potwierdzenia dyrektora szkoły, przykładowe konspekty zajęć.· Zdjęcia. Okres stażu
3. Praca z dziećmi z trudnościami. · Prowadzenie zajęć indywidualnych. · Wpisy do dziennika.· Dokumentacja pracy z dzieckiem słabym. Okres stażuwg potrzeb
4. Praca z dzieckiemzdolnym. · Przygotowywanie dzieci do różnorodnych konkursów. · Dyplomy, podziękowania. Okres stażuwg potrzeb
5. Organizacja uroczystości i konkursów na terenie przedszkola · Przygotowanie i przeprowadzenie we współpracy uroczystości i konkursów według kalendarza zawartego w planie rocznym. · Opracowane scenariusze, regulaminy; zdjęcia. Okres stażu
6. Udział w akcjach charytatywnych. · Zachęcanie i motywowanie do udziału w akcjach. · Potwierdzenie dyrektora. Okres stażu
7. Organizowanie wycieczek poza terenem przedszkola. · Organizowanie wycieczek pieszych (np. doparku, sklepu) i autokarowych.· Zapoznanie dzieci z najbliższym środowiskiem oraz z instytucjamiużyteczno – społecznymi. · Adnotacje w dzienniku, kronikaprzedszkolna. Okres stażu.
8. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym. · Zamieszczanie informacji dotyczącej działalności na stronie internetowej przedszkola.· Organizowanie uroczystościprzedszkolnych, kiermaszów. · Strona internetowa.· Scenariusze, zdjęcia. Na bieżąco.Okres stażu
§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp. Zadanie Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin
1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. · Kierowanie dzieci na konsultacje, następnie realizacja wytycznych.· Zapraszanie pracowników poradni doprowadzenia prelekcji dla rodziców orazzajęć dla dzieci.· Zasięganie porad i wskazówek specjalistów. · Opinie.· Potwierdzenia.· Zdjęcia. Okres stażu
2. Współpraca z przedszkolnympedagogiem i logopedą. · Prowadzenie konsultacji z pedagogiem i logopedą.· Zapraszanie ich na prowadzenie zajęć z dziećmi. · Wpisy do dziennika.· Potwierdzenie Dyrektora Przedszkola. Okres stażu.
3. Współpraca ze Szkolnictwem Wyższym. · Pełnienie roli opiekuna praktyk studenckich ( prowadzenie zajęć dla studentów, pomoc w przygotowywaniu zajęć i przeprowadzeniu ich przez studentów). · Umowa o praktykach. · Zaświadczenia. Okres stażu
4. Współpraca ze Szkołą Podstawową · Zwiedzanie szkoły podstawowej.· Udział dzieci w uroczystościach szkolnych.· Ułatwianie dzieciom przedszkolnym przejście w kolejny etap edukacji. · Wpisy do dziennika.· Zdjęcia. Okres stażu Wg kalendarza
5. Współpraca z Publiczną Biblioteką · Wycieczka do biblioteki, zapoznanie z pracą bibliotekarza.Zainteresowanie dzieci książkami. · Adnotacje w dzienniku, kronikaprzedszkolna. Okres stażu
6. Współpraca z Ochotniczą StrażąPożarną · Zwiedzanie pobliskiej Straży Pożarnej.· Zaproszenie przedstawicieli straży napogadanki. Zainteresowanie zawodemstrażaka.· Zapoznanie z zasadami postępowania na wypadek pożaru. · Potwierdzenie współpracy.· Kronika przedszkolna. Okres stażu
7. Udział w różnych akcjach i zbiórkach. · Udział w akcjach: „Sprzątanie świata”,„Cała Polska czyta dzieciom.”· Aktywny udział w organizowaniu pomocydla dzieci z Domu Dziecka. Zebranie książek, zabawek, słodyczy dla dzieci z Domu Dziecka.· Udział w zbiórkach: baterii, makulatury i zakrętek. · Potwierdzenia Dyrektora Przedszkola.· Podziękowania.· Kronika Przedszkolna. Okres stażu.Okres stażu.Okres stażu.§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której jest zatrudniony.

Lp. Zadanie Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin
1. Opis i analiza dwóch przypadków -rozpoznawanie i rozwiązywanieproblemów edukacyjnych,wychowawczych lub innych. · Identyfikacja problemu.· Geneza i dynamika zjawiska.· Znaczenie problemu.· Prognoza.· Propozycje rozwiązania.· Wdrażanie oddziaływań.· Efekty oddziaływań. · Opis przypadków. Okres stażu.
Program będzie podlegał stałej ewaluacji, gdyż trudno jest zaplanować szczegółowe działania na tak długi okres czasu jak 3 lata.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.