Katalog

Małgorzata Szota, 2018-06-19
Szyce

Fizyka, Konspekty

przyspieszenie - konspekt lekcji

- n +

KONSPEKT LEKCJI FIZYKI
DLA KLASY VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Temat lekcji: Przyspieszenie ciała w ruchu prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym.

Prowadzący: mgr Małgorzata Szota – nauczyciel
Czas trwania lekcji: 45 minut
Klasa: VII
Typ lekcji: utrwalająca

Cele lekcji
Cele ogólne:
posługiwanie się pojęciem wartości przyspieszenia do opisu ruchu jednostajnie przyspieszonego,
umiejętność obliczania wartości przyspieszenia z wykresu v(t) oraz wzoru,
sporządzanie wykresów v(t) i a(t) dla ruchu jednostajnie przyspieszonego.
Cele szczegółowe - uczeń:
wie co oznacza przyspieszenie,
zna jednostkę przyspieszenia,
podaje wzór na wartość przyspieszenia a = (v-v_0)/t ,
oblicza wartość przyspieszenia korzystając z wzoru na przyspieszenie,
sporządza wykres v(t) i odczytuje zmianę wartości przyspieszenia w danym czasie,
oblicza wartość przyspieszenia korzystając z wykresu v(t),
sporządza wykres a(t).
Metody pracy:
pogadanka,
rozwiązywanie zadań.
Formy pracy:
praca zbiorowa (z całą klasą),
praca indywidualna,
praca w grupach.
Środki dydaktyczne:
telefon z internetem,
karty pracy dla uczniów,
quiz kahoot.
Przebieg lekcji
Czynności nauczyciela i uczniów
Uwagi, wykorzystanie środków dydaktycznych
Czynności organizacyjne. Sprawdzenie obecności i podanie tematu lekcji.
Powtórzenie wiadomości dotyczących przyspieszenia, omawianych na poprzedniej lekcji.
Uczniowie odpowiadają na pytania zadane przez nauczyciela.
- Co to jest przyspieszenie?
- Jaka jest jednostka i symbol przyspieszenia?
- W jaki sposób obliczamy przyspieszenie?
Uczniowie wraz z nauczycielem obliczają przyspieszenie samochodu ,który w czasie 10 s osiągnął prędkość 72 km/h. Wykonywanie obliczeń na tablicy.

Uczniowie w grupach odszukują w internecie (np. na stronie http://www.motofakty.pl/samochody/dane- techniczne/) czas ,jaki nieruchomy pojazd potrzebuje na osiągnięcie szybkości 100 km/h. Uczniowie obliczają przyspieszenia dla trzech różnych marek samochodów.
Prezentacja wyników obliczeń przez poszczególne grupy. Każda grupa prezentuje wynik obliczonego przyspieszenia dla wybranych przez siebie marek samochodów.
Rozwiązywanie zadań z przygotowanej przez nauczyciela karty pracy. Uczniowie rysują wykresy v(t) i a(t) dla ciała poruszającego się ruchem jednostajnie przyspieszonym oraz obliczają przyspieszenie korzystając z wykresu szybkości od czasu.
Podsumowanie lekcji. Uczniowie korzystając z telefonów rozwiązują quiz sprawdzający z wykorzystaniem platformy Kahoot.


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.