Katalog

Kasia Heller, 2018-06-19
brenna

Różne, Różne

Inscenizacja Dzień Matki

- n +

PLAN ZAJĘĆ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ
“Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczanie i likwidowanie czynników, które blokują prawidłowy rozwój i zaburzają zdrowe życie.”
Jak powszechne wiadomo człowiek jest istotą społeczną, więc nie może żyć w oderwaniu od innych, nie potrafi żyć sam. Najlepiej rozwija się, uczy, pracuje, gdy ma wokół siebie innych najlepiej życzliwych ludzi. Bywa jednak tak, iż nie dostrzegamy wokół siebie tych, którzy śpieszą nam z pomocą, co gorsze często nie doceniamy ich obecności, a to naprawdę potrzebne by wokół panowała harmonia. W związku ze zwiększającą się potrzebą przeciwdziałania zjawiskom zagrażającym zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów istnieje konieczność podjęcia kompleksowych działań profilaktycznych zwłaszcza na terenie szkoły. Naszym priorytetem jest wychowanie uczniów rozumiejących siebie i umiejących żyć z innymi i dla innych.

Jednym z najważniejszych zadań szkoły jest wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia. Muszą jednak zostać zachowane właściwe proporcje pomiędzy wiedzą, umiejętnościami, a wychowaniem. To trudne zadanie, szczególnie jeśli dotyczy to dzieci przeżywających silne stresy związane ze zmianą środowiska i umieszczeniem w nowym miejscu. Adaptacja w nowym otoczeniu często jest bardzo trudna i przebiega burzliwie. Do tego często dochodzą chęć zaimponowania kolegom oraz konflikty interpersonalne. Sytuacja ta wpływa na rozwój zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży.
Niepokojącym jest fakt iż, nadal wzrasta liczba młodych ludzi podejmujących rozmaite zachowania ryzykowne. Tym terminem określa się różne działania niosące ryzyko negatywnych konsekwencji zarówno dla zdrowia fizycznego, psychicznego jednostki, jak i dla jej otoczenia społecznego.

Do najpoważniejszych zachowań ryzykownych zalicza się:
 palenie tytoniu,
 używanie alkoholu,
 używanie innych środków psychoaktywnych,
 wczesną aktywność seksualną,
 zachowania agresywne i przestępcze.
Lista innych niepokojących zachowań, które podejmują uczniowie, jest bardzo długa. Porzucenie nauki szkolnej, ucieczki z domu lub stosowanie różnych dziwnych diet dla poprawienia swej atrakcyjności fizycznej to tylko kilka przykładów. Na wszystkich poziomach profilaktyki stosuje się różne strategie, których zadaniem jest zapobieganie niepożądanym zjawiskom .
Strategia I: INFORMACYJA. Jej celem jest dostarczenie adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych i tym samym umożliwienie dokonywania racjonalnego wyboru. Działania informacyjne kierowane do dzieci i młodzieży muszą spełniać kilka ważnych warunków:
 przekazywane informacje powinny być dostosowane do możliwości percepcyjnych odbiorcy i do już posiadanego zasobu wiedzy
 informacja powinna być rzetelna
 informacja powinna być podawana rzeczowo (aby nie wzbudzać ciekawości lub niedowierzania)
 informacja nie powinna być zbyt szczegółowa ( aby nie stanowiła instruktażu dla konkretnego zachowania ryzykownego).

Strategia II: EDUKACJA. Jej zadaniem jest pomoc w rozwijaniu ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych (umiejętności nawiązywania kontaktów z ludźmi, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, opierania się naciskom otoczenia). Zakłada się, że rozwój takich umiejętności umożliwia młodym ludziom zaspokojenie najważniejszych potrzeb w sposób akceptowany społecznie. Programy edukacyjne składają się z bloków ćwiczeń, w których uczestnicy mogą poznać swoje braki w zakresie różnych umiejętności i zacząć je trenować.


Strategia III: TRUDNY WYBÓR. Jego dążeniem jest pomoc w zaspokojeniu ważnych potrzeb (np. sukcesu, przynależności) oraz osiągnięcie satysfakcji życiowej przez stwarzanie możliwości zaangażowania się w działalność pozytywną (artystyczną, społeczną, charytatywną, sportową). Działania alternatywne polegają na stworzeniu alternatyw dla zachowań ryzykownych.
Strategia IV: INTERWENCJA. Celem tych działań jest pomoc osobom mającym trudności w identyfikowaniu i rozwiązywaniu swoich problemów oraz wspieranie w sytuacjach kryzysowych. Najczęściej wymienia się dwa warunki skuteczności programów wczesnej interwencji: profesjonalizm i odpowiednie cechy osobowości osoby udzielającej pomocy oraz pozyskanie i włączenie rodziców.
Założenia programu:
W okresie zagrożeń bezpieczeństwa życia i zdrowia człowieka, wynikającego z szybkiego rozwoju cywilizacji ważnym zadaniem szkoły jest wyposażenie dzieci i młodzieży w wiedzę i umiejętności umożliwiające podejmowanie działań przeciwdziałających współczesnym zagrożeniom oraz kształtowanie czynnej postawy wobec własnego losu - planowania i podejmowania działań na rzecz własnego zdrowia i rozwoju.
Szkolny program profilaktyki stanowi integralną część Programu Wychowawczego Szkoły, jest spójny z treściami nauczania oraz realizowanymi w ramach ścieżki prozdrowotnej. Jak już zostało wspomniane jego głównymi założeniami jest: kreowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie zachowaniom agresywnym, profilaktyka uzależnień oraz szeroko rozumiana edukacja niezbędna do wyrobienia właściwych postaw i nawyków. Treści przekazywane uczniom oraz sposoby realizacji są dostosowane do wieku rozwojowego na poszczególnych etapach, edukacji oraz do indywidualnych potrzeb dzieci i młodzieży przebywających w placówce leczniczej .

Cele programu
CEL GŁÓWNY: Kształtowanie osobowości młodego człowieka, który potrafi poradzić sobie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia. Ma poczucie własnej wartości i jest odpowiedzialny za własne zdrowie.

Cele operacyjne:
Uczniowie:
 potrafią radzić sobie z własnymi emocjami, uczuciami, dbać o zdrowie psychiczne wybierają właściwe sposoby komunikacji z otoczeniem, znają zasady postępowania w sytuacjach konfliktowych
 przewidują zagrożenia i niebezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych
 rozumieją pojęcie i stosują zasady zdrowego stylu życia
 uświadamiają sobie znaczenie prawidłowego odżywiania dla zdrowia,
 wiedzą o szkodliwości zażywania narkotyków, nadużywania leków, palenia papierosów, picia alkoholu
 poznają zasady racjonalnego żywienia
 wybierają właściwe formy wypoczynku
 potrafią planować własne zajęcia
 poznają zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia, udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w różnego rodzaju wypadkach
 potrafią znaleźć pomoc w przypadku różnych problemów życiowych
 znają konsekwencje niebezpiecznych zachowań

Nauczyciele:
 podnoszą swoją wiedzę i doskonalą swoje kompetencje wychowawcze poprzez udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej i indywidualnych
 wspierają rodziców i opiekunów w wychowaniu
 integrują zespół uczniowski
 podejmują konkretne działania mające na celu realizację zadań

Szkoła jako instytucja:
 stwarza bezpieczne i higieniczne warunki pobytu uczniów w szkole
 prowadzi rozpoznanie zagrożeń dla bezpiecznego pobytu w szkole
 organizuje zajęcia w wybranych dziedzinach rekreacyjno-sportowych

Wstępna identyfikacja problemu
Wstępna identyfikacja problemu zastała dokonana na podstawie obserwacji, rozmów z uczniami, opiekunami, nauczycielami i pozostałymi pracownikami DOLR.
Główne problemy pojawiające się w życiu codziennym uczniów to:
 Niski stopień integracji zespołów klasowych,
 Brak umiejętności współdziałania,
 Niski poziom umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
 Niski stopień tolerancji,
 Nastawienie konsumpcyjne do świata (najważniejsze są moje sprawy)
 Eksperymentowanie młodzieży z papierosami, alkoholem.
 Główne problemy w kontaktach z rodzicami to:
 Postawy nadopiekuńcze,
 Nastawienie rodziców na osiąganie przez dzieci bardzo wysokich wyników nauczania, przy jednoczesnym małym zainteresowaniu sprawami wychowawczymi

Strategie, metody i formy realizacji

a) Uczniowie:
 prowadzenie lekcji wychowawczych metodami aktywnymi
 prowadzenie pogadanek, prelekcji przez wychowawców,
 prowadzenie zajęć integrujących uczniów
 prowadzenie indywidualnych porad uczniom i rodzicom
 prowadzenie zajęć i warsztatów przez zaproszonych specjalistów i pracowników różnych instytucji
 udział w uroczystościach, imprezach i konkursach szkolnych

b) Nauczyciele:
 doskonalenie poprzez udział w kursach, warsztatach, szkoleniach z zakresu profilaktyki
 rady szkoleniowe
 samodoskonalenie poprzez studiowanie literatury fachowejEwaluacja programu.
Ewaluacja to systematyczne badanie wartości lub cech konkretnego programu, działania lub obiektu z punktu widzenia przyjętych kryteriów celu jego usprawnienia. Ewaluacja procesu powinna przebiega dwuetapowo: 1) Jak realizowano program, czy udało się go zrealizować, kto brał w nim udział 2) Ewaluacja wyniku ( czy zrealizowano cele zakładane w programie)
Szczegółowy plan działań profilaktycznych

Szkoła Podstawowa klasy I-III
Cele Zadania
Rozwijanie samoświadomości,
samopoznanie: Ja i inni.
Integracja zespołów klasowych
Rozpoznawanie i nazywanie emocji (złość, agresja jak sobie z nią skutecznie radzić).
Wyrabianie tolerancji w stosunku do innych
Kształtowanie prawidłowego stosunku do osób chorych i niepełnosprawnych.
Uczenie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.
Wpajanie prawidłowych nawyków (odżywianie, stosowne ubieranie, ruch na świeżym powietrzu.
Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa.
Uświadomienie dzieciom różnic w kontaktach międzyludzkich (zaufanie
i ostrożność, gdzie jest granica)
Szkoła Podstawowa klasy IV – VI

Cele Zadania
Rozwijanie samoświadomości
(kim jestem?)
Rozpoznawanie i nazywanie emocji (jak sobie radzić ze złością i stresem).
Szukanie swoich słabych i mocnych stron (jaki jestem?).
Poznawanie samego siebie (jak być nastolatkiem, problemy dojrzewania, higiena osobista).
Rozwijanie swoich zainteresowań i pasji.
Wprowadzenie do tematu uzależnienia.
Kształtowanie umiejętności interpersonalnych Wprowadzanie zasad dobrej komunikacji (jak słuchać, jak mówić, komunikacja niewerbalna).
Nauka jak skutecznie rozwiązywać problemy.
Rozwijanie tolerancji
Przewidywanie skutków własnych działań
Zaufanie – co to jest, na czym polega.

Gimnazjum klasy I – III

Cel Zadania
Przygotowanie do radzenia sobie w sytuacjach trudnych Prelekcje na temat właściwego reagowanie w sytuacji różnorodnych zagrożeń.
Jak skutecznie radzić sobie ze stresem? -Definicja stresu, objawy psychiczne i fizjologiczne -Sposoby radzenia sobie z napięciem emocjonalnym -Stres jako czynnik motywujący.
Przygotowanie do życia w rodzinie
i społeczeństwie Prowadzenie warsztatów integracyjnych
Budowanie prawidłowych relacji interpersonalnych w danej społeczności: -Co to znaczy być tolerancyjnym? -Jak skutecznie współpracować w grupie? -Przyjaźń – co to znaczy, na czym polega? -Uczeń chory lub niepełnosprawny w klasie.
Rola rodziny w społeczeństwie.
Wdrażanie do zdrowego stylu życia i harmonijnego rozwoju Uświadamianie znaczenia różnych form aktywnego wypoczynku dla rozwoju człowieka w okresie jego intensywnego rozwoju.
Dojrzewanie – próba odpowiedzi na pytania: -Jak sobie radzić ze zmianami? -Kim tak naprawdę jestem?
Zagrożenia związane z okresem dojrzewania -Uzależnienia -Depresja -Zaburzenia łaknienia (anoreksja, bulimia, otyłość)
Umiejętne planowanie wolnego czasu.
Zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu – podejmowanie odpowiednich wyborów

KALENDARIUM WRAZ Z TEMATYKĄ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ


24 września Światowy Dzień Serca
• Przyczyny chorób serca.
• Sposoby postępowania zapobiegające występowaniu chorób serca.
• Wpływ alkoholu i nikotyny na powstawanie chorób serca.
• Przyczyny, objawy i skutki miażdżycy.
• Stres, nadwaga, nadmiar soli przyczyną nadciśnienia tętniczego.
• Wpływ cholesterolu na układ krążenia.
• Udzielanie pierwszej pomocy przy krwotokach i omdleniach.
• Rola ćwiczeń fizycznych w usprawnianiu pracy mięśnia sercowego.
1 października Międzynarodowy Dzień Osób Starszych
• Zmiany w organizmie człowieka wpływające na starzenie się.
• Znaczenie aktywności ruchowej w zachowaniu sprawności.
• Rola rodziny w życiu osoby starszej.
14 listopada Światowy Dzień Cukrzycy
• Przyczyny powstawania cukrzycy.
• Objawy sugerujące rozwój cukrzycy w stanie utajenia.
• Poznanie metod badania poziomu cukru we krwi i w moczu.
• Rozwój chorób, będących następstwem cukrzycy.
• Wpływ otyłości na powstawanie cukrzycy.
23 listopada Światowy Dzień Honorowego Krwiodawcy
• Budowa i rola krwi.
• Grupy krwi.
• Krew darem życia- prawda czy mit?
3 grudnia Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
• Bariery na jakie napotykają niepełnosprawni.
• Tolerancja wobec niepełnosprawnych?
11 grudnia Światowy Dzień Astmy
• Przyczyny i objawy astmy.
• Zanieczyszczenie powietrza a występowanie astmy.
• Sposoby leczenia astmy.
• Inne choroby układu oddechowego, będące następstwem zanieczyszczenia powietrza.
22 marca Światowy Dzień Wody
• Woda źródłem życia.
• Rola wody w przyrodzie i gospodarce.
• Zanieczyszczenia wody.
• Rola sportów wodnych w usprawnianiu organizmu.
• Wypoczynek czynny nad wodą.
• Woda a higiena ciała.
7 kwietnia Światowy Dzień Zdrowia
• Pojęcie zdrowia i choroby.
• Czynniki powodujące choroby.
• Choroby społeczne i cywilizacyjne,
• Ochrona zdrowia.
31 maja Światowy Dzień bez Papierosa
• Nikotyna a rak płuc.
• Palenie bierne.
• Kształtowanie asertywnej postawy wobec palących w obecności innych.

5 czerwiec Światowy Dzień Środowiska
• Formy wypoczynku czynnego.
• Ochrona środowiska przyrodniczego.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.