Katalog

Magdalena Buczel, 2018-06-22
Wrocław

Język polski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju na nauczyciela mianowanego

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

§ 7 ust. 2 pkt 1 umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;
Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
Wstępna ocena własnych umiejętności. Analiza i ocena własnych działań, formułowanie wniosków do dalszej pracy. IX 2010r. Plan rozwoju zawodowego
Pogłębienie wiedzy metodycznej
i merytorycznej poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego służących mojemu rozwojowi.

Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli, prowadzenie zajęć hospitowanych przez opiekuna stażu i dyrektora szkoły.

Uczestnictwo w zebraniach zespołu humanistycznego.

Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.

Uczestniczenie w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego: konferencjach metodycznych, warsztatach metodycznych dotyczących nauczania języka polskiego, szkoleniach prowadzonych przez WCDN
i DODN. Okres stażu Potwierdzenie uczestnictwa
w formach doskonalenia, konspekty zajęć, dokumentacja pracy zespołu.
Lektura prasy pedagogicznej, wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań metodycznych. Samodzielne studiowanie fachowej literatury i czasopism a także przeglądanie edukacyjnych stron www.


Okres stażu Notatki, scenariusze zajęć wykorzystujące nowo nabytą wiedzę
i umiejętności.
Ocena skuteczności podejmowanych działań.


Mierzenie jakości swojej pracy z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi badawczych (np. testy, sprawdziany).

Analiza i interpretacja wyników próbnego
i właściwego sprawdzianu po klasie szóstej.

Opracowanie i analiza wyników diagnozy
z języka polskiego. Okres stażu Zestawienie wyników testów
i sprawdzianów.

§ 7 ust. 2 pkt 2 umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska
lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
Wspieranie rozwoju intelektualnego uczniów. Opracowanie planu pracy i prowadzenie kółka dla uczniów zainteresowanych teatrem.

Wspieranie uczniów w przygotowaniach do konkursów szkolnych oraz pozaszkolnych.

Wspieranie uczniów w przygotowaniach do sprawdzianu szóstoklasisty.

Organizowanie i współorganizowanie szkolnych konkursów polonistycznych.
Organizacja pozaszkolnego konkursu z języka polskiego.
Prowadzenie konsultacji dla uczniów.
Praca z uczniem z problemami w nauce. Okres stażu Plan pracy koła teatralnego, sprawozdanie z koła teatralnego.
Realizacja szkolnego programu wychowawczego. Stosowanie różnorodnych form pracy wychowawczej.

Promowanie pożądanych postaw uczniów. Rozwijanie patriotyzmu lokalnego
i globalnego.

Przeciwdziałanie wagarom, agresji, wandalizmowi i nałogom.

Uczestnictwo i współrealizacja ogólnoszkolnych imprez organizowanych na rzecz środowiska. Okres stażu Program wychowawczy klasy.
Dostosowanie sposobu prowadzenia zajęć do uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Motywowanie uczniów do podjęcia dodatkowych wysiłków w zdobywaniu wiedzy wykraczającej poza ramy programowe.

Wyrównywanie szans między uczniami na określonym etapie edukacyjnym poprzez indywidualizację procesu nauczania. Okres stażu Konspekty lekcji, notatki z lekcji.
§ 7 ust. 2 pkt 3 umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Wykorzystanie technologii informatycznej i komunikacyjnej w doskonaleniu
i organizacji warsztatu pracy. Tworzenie materiałów dydaktycznych
i narzędzi pomiaru osiągnięć uczniów z wykorzystaniem internetu, multimedialnych programów edukacyjnych.
Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem komputera.

Doskonalenie umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnej i komunikacyjnej poprzez samokształcenie lub formy doskonalenia zawodowego.
Okres stażu Przykładowe testy, scenariusze i konspekty lekcji.
Świadectwa ukończenia doskonalenia zawodowego.
Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii informatycznej
i komunikacyjnej w rozwoju osobistym
i zawodowym. Przygotowywanie dokumentacji: przedmiotowej, dotyczącej awansu zawodowego.

Korzystanie z portali internetowych w celu pogłębienia wiedzy na temat awansu zawodowego.

Dzielenie się wiedzą i korzystanie
z doświadczenia innych nauczycieli na forach internetowych. Okres stażu Dokumentacja.
§ 7 ust. 2 pkt 4 umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych
zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;
Pełnienie funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Stała współpraca z psychologiem
i pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas.

Realizowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych przewidzianych
w obowiązkach wychowawcy klasy.

Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków poprzez indywidualne spotkania z rodzicami.

Bieżące rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych. Okres stażu Opis rozwiązywanych problemów.
Zapisy
w dzienniku lekcji.
Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych. Poszerzenie wiedzy psychologicznej
i pedagogicznej poprzez samokształcenie, literaturę i inne formy doskonalenia zawodowego. Okres stażu Notatki opisujące zastosowanie zdobytej wiedzy.
Świadectwa ukończonych kursów.
Wykorzystanie wiedzy psychologiczno-
pedagogicznej. Praca z uczniami zdolnymi i z uczniami zaniedbanymi środowiskowo.
Okres stażu Wpisy w dzienniku zajęć pozalekcyjnych.

§ 7 ust. 2 pkt 5 umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub
postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywa staż
Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego, omówienie jego treści z opiekunem stażu. Wrzesień 2010r. Sporządzenie planu rozwoju zawodowego
Wykorzystanie w praktyce znajomości przepisów. Właściwa organizacja wycieczek, procedury postępowania z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze.

Prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Wyszukiwanie odpowiednich informacji prawnych w odpowiednich dokumentach. Okres stażu Karty wycieczek
Wpisy w dzienniku lekcji
Wpisy w dokumentach szkolnych.
Notatki.
Uczestnictwo w aktualizowaniu prawa wewnątrzszkolnego. Udział w radach pedagogicznych i zespołach przedmiotowych opracowujących i weryfikujących dokumenty wewnątrzszkolne.

Dostosowanie planów wynikowych i przedmiotowego systemu oceniania do obowiązujących uregulowań prawnych.

Udział w pracach komisji: egzaminacyjnych, konkursów przedmiotowych. Okres stażu Potwierdzenie obecności.
Sprawozdanie
ze zmian.

Zatwierdzam do realizacji:Wrocław dnia.............................. ..............................................................
(podpis i pieczęć dyrektora szkoły)

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.