Katalog

Magdalena Buczel, 2018-06-22
Wrocław

Język polski, Projekty edukacyjne

Program kola teatralnego

- n +

PROGRAM
KOŁA TEATRALNEGO

I Cele ogólne:
• Rozbudzanie zainteresowań uczniów teatrem.
• Przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze, obcowania ze sztuką, bywania w teatrze.
• Udział w życiu kulturalnym szkoły.
• Doskonalenie wyrazistej mowy poprzez dostarczanie wzorów pięknej mowy polskiej /język nauczyciela, teksty w wykonaniu aktorów/
• Rozwijanie dziecięcej wrażliwości na żywe słowo, mówienie w taki sposób, by inni chcieli słuchać.
• Wyrabianie odwagi i śmiałości.


II Cele szczegółowe:
• Zaznajomienie uczniów z wartościowymi utworami literackimi.
• Kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym.
• Kontrolowanie własnej wymowy – korygowanie wad, doskonalenie dykcji.
• Wzbogacanie słownika czynnego i biernego dziecka.
• Rozwijanie wyobraźni, wrażliwości i inwencji twórczej uczniów.
• Doskonalenie pamięci mechanicznej i logicznej.
• Kształtowanie poczucia odpowiedzialności i dyscypliny, a także samodzielności, wytrwałości i rzetelności w pracy.
• Rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole.
• Dostarczanie radosnych przeżyć emocjonalnych i estetycznych.
• Eliminowanie nieśmiałości.
• Wzmacnianie poczucia własnej wartości.
• Stwarzanie możliwości do swobodnej ekspresji plastycznej podczas tworzenia dekoracji i strojów.
• Rozwijanie uzdolnień aktorskich, plastycznych, muzycznych i innych predyspozycji indywidualnych.
• Przygotowanie do odbioru sztuki teatralnej.

III Procedury osiągania celów:
Realizację zamierzonych celów umożliwi stosowanie odpowiednich metod i form pracy z dziećmi . Metody i formy pracy stosowane przy realizacji programu maja w jak największy stopniu zaspokoić naturalne potrzeby fizyczne i psychiczne dzieci, pomóc w wyrównywaniu ewentualnych zaległości dydaktycznych i kompensowaniu braków rozwojowych, stworzyć atmosferę akceptacji, zaufania, rozwijać indywidualne zdolności, zainteresowania, pozwolić na osiągnięcie sukcesu na miarę możliwości dziecka. Stwarzamy więc takie sytuacje, klimat i warunki, aby każde dziecko mogło odnieść swój osobisty sukces, który stymuluje do większego wysiłku i staje się motywacją do nowych wyzwań.

Proponowane metody pracy:
• Metoda inscenizacji (umożliwia realizację wielu ćwiczeń w czytaniu i opracowywaniu tekstów, mówieniu, ćwiczeń słownikowo-frazeologicznych i syntaktycznych. Przygotowanie inscenizacji wymaga zaangażowania wszystkich dzieci, a przez to umożliwia każdemu dziecku zapewnienie poczucia sukcesu, ośmielenie i aktywizowanie.)
• Drama (rozwija wyobraźnię, fantazję, wrażliwość emocjonalną, a także plastykę ciała. Stosowanie dramy pozwala na wykorzystanie spontanicznej ekspresji aktorskiej dziecka. Jest metodą wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości.)
• Doświadczenia poszukujące (technika ta polega na uczeniu się przez samodzielne działanie, poszukiwanie, rozwiązywanie problemów. Dziecko wykonuje doświadczenia, czyta, przeprowadza wywiady, przez co rozwija swoje zainteresowania, zaspokaja naturalną ciekawość, rozwija aktywność twórczą.)

Proponowane formy pracy:
• Zabawa tematyczna (polega na odgrywaniu przez dzieci różnych ról).
• Gra z wykorzystaniem znanego tekstu – czytanki, wiersza (dziecko wciela się w postać i odtwarza rolę bohatera ).
• Przedstawienia kukiełkowe (uczestnik zabawy posługuje się pacynką, sylwetką, lalką).
• Gry sceniczne (zadaniem uczestników jest wyuczenie się swoich ról i gra aktorska, a także przygotowanie dekoracji, strojów i oprawy muzycznej).


IV Materiał nauczania:

Lp. Tematyka zajęć Cele edukacyjne Oczekiwane osiągnięcia Metody i środki realizacji
1. Poznajmy się! Przedstawianie i określanie swoich
oczekiwań.
Ustalenie zasad
pracy. Poznanie oczekiwań
i możliwości dzieci.
Wstępne ustalenie składu grupy.
Zintegrowanie zespołu. Pogadanka z elementami
dyskusji.
Określenie zadań
i obowiązków.
2. Potrafimy więcej niż nam się wydaje. Przełamanie zahamowań.
Poznanie własnych
i cudzych odczuć
i możliwości.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania czyichś wypowiedzi i
rozpoznawania intencji mówiącego.
Pozytywne nastawienie do świata.
Poczucie przynależności do zespołu. Zestaw ćwiczeń i zabaw uwzględniających mimikę, gest, głos, dźwięk.
Drama.
3. Integracja form ekspresji. Improwizowanie
krótkich scenek – indywidualnie lub w grupie .
Rozwijanie umiejętności nazywania własnych uczuć, wrażeń oraz formułowania sądów,
ze świadomością odpowiedzialności za słowo.

Dbanie o kulturę języka ojczystego.
Pracuje w grupie
z zachowaniem dyscypliny. Drama
Gry
dydaktyczne
4. Teatr to nie tylko aktorzy. Ekspresja plastyczna
(portret /rzeźba /maska)
Środki wizualne
Wspólne głośne
odczytanie tekstu
Propozycje
rozwiązań inscenizacyjnych, przełożenie zdobytych doświadczeń na praktyczne opracowanie inscenizacji
Weryfikacja pomysłów
Podział czynności
Uczniowskie
prezentacje projektów scenografii, kostiumów, rekwizytów, itd.
Próba z tekstem
- interpretacja głosowa
- ruch sceniczny
- zgranie
Analizowanie
inscenizacji i przebiegu widowiska
Wyodrębnianie
i korygowanie własnych błędów i niedopatrzeń
Poznanie możliwości plastycznych dzieci.
Refleksja na temat zależności między uczuciem a postawą, gestem, mimiką.
Opracowanie projektu
z uwzględnieniem preferencji widowni młodzieżowej
Uświadomienie sobie własnych predyspozycji
Podniesienie sprawności wyrazistego czytania i mówienia
Podniesie-nie sprawności dykcji, intonacji i interpretacji głosowej
Oswojenie z kostiumami, oświetleniem i muzyką
Umiejętność samokrytyki i samooceny Indywidualna i zbiorowa
praca z tekstem literackim
Rozmowa
Przekład intersemiotyczny
Drama
Gry dydaktyczne
Burza
mózgów
Inscenizacja


5. Edukacja kulturalna Film i spektakl teatralny – wspólne obejrzenie, dyskusja, recenzja
Głosowa interpretacja wybranych utworów poetyckich i fragmentów prozy – współudział w przygotowaniu uroczystości szkolnych
Bogacenie zasobów
słownictwa: ćwiczenia, zabawy, zestawienia itp.
Porównywanie utworów literackich z ich filmową lub teatralną adaptacją, analizowanie gry aktorów
Rozwijanie umiejętności nazywania własnych uczuć, wrażeń oraz formułowania sądów, ze świadomością odpowiedzialności za słowo
Kształcenie umiejętności aktywnego uczestnictwa w dialogu, uzasadniania własnego stanowiska, argumentowania; kulturalne słuchanie wypowiedzi
innych osób.
Indywidualna i zbiorowa
praca z tekstem literackim
Dyskusja
Burza
mózgów
Sondaż
Analiza wierszy


7. Sztuka pisania. Radość czy męka
tworzenia? – dyskusja na podstawie samodzielnych zgromadzonych materiałów
Jesteśmy autorami
własnych scenariuszy inscenizacji
Wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego
Świadome wprowadzanie dialogu, słownictwa opisującego przeżycia bohatera jako elementów ożywiających akcję.
Posługiwanie się terminami związanymi z przekazami ikonicznymi, teatrem Dyskusja
Burza mózgów

8. Region, w którym żyjemy i jego tradycje kulturowe Poeci i pisarze
naszego regionu
Twórczość ludowa
najbliższej okolicy Rozbudzanie świadomości języka jako składnika dziedzictwa kulturowego
Zapoznanie się z niektórymi tekstami kultury regionalnej

Indywidualna i zbiorowa
praca z tekstem literackim
Dyskusja
Sondaż

V Formy prezentowania osiągnięć:
• Występy przed pozostałymi uczniami w szkole,
• Występy dla członków rodzin,
• Przedstawienia dla zaproszonych gości,
• Występy poza szkołą,
• Udział w konkursach pozaszkolnych.Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.