Katalog

Magdalena Buczel, 2018-06-22
Wrocław

Język polski, Program nauczania

program wychowawczy

- n +PROGRAM WYCHOWAWCZY
GŁÓWNE ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE:
1. Poznanie nowych wychowanków, ich potrzeb, zainteresowań i środowiska rodzinnego.
2. Integracja zespołu klasowego.
3. Wdrażanie uczniów do samorządności i samodzielności.
4. Aktywizacja poznawcza.
5. Kształtowanie postaw patriotycznych.
6. Kształtowanie aktywności perspektywicznej.
7. Nabywanie umiejętności odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach.
8. Prowadzenie zdrowego trybu życia.

TREŚCI WYCHOWAWCZE:
• budzenie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka,
• uświadamianie potrzeby współżycia w grupie i środowisku rówieśników,
• wpajanie szacunku do kultury, historii i tradycji polskich,
• kształtowanie uczuć i postaw patriotycznych,
• budowanie poczucia własnej wartości,
• wpajanie podstawowych zasad moralnych,
• określanie własnej tożsamości,
• kształtowanie nawyku odpowiedniego zachowania się w danych sytuacjach,
• rozwijanie empatii,
• dostrzeganie znaczenia rodziny,
• pobudzanie motywacji do samodoskonalenia,
• zapoznanie z zasadami postępowania w sytuacjach konfliktowych,
• lansowanie aktywnego i zdrowego trybu życia.

EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH:
Uczeń:
• jest wrażliwy na potrzeby i krzywdę innych,
• potrafi kształtować relacje między ludźmi,
• rozpoznaje wartości moralne,
• dokonuje wyborów zgodnie z przyjętymi normami społecznymi,
• potrafi prawidłowo funkcjonować w środowisku szkolnym, domowym i grupie rówieśniczej,
• wspólnie z rodzicami włącza się w życie klasy i szkoły,
• poznaje siebie- dokonuje samooceny,
• akceptuje siebie, mając świadomość swych słabych i mocnych stron,
• ma poczucie bliskości z narodem i jego kulturą,
• jest otwarty i tolerancyjny dla innych,
• dba o zdrowie psychiczne i fizyczne.

EWALUACJA CELÓW:
Ewaluacja odbywać się będzie poprzez:
• widoczne dokonania wychowawcze (osiągnięcia, sukcesy, porażki),
• obserwacje,
• rozmowy z rodzicami i uczniami,
• analizę dokumentacji wychowawcy i pozostałych nauczycieli,
• wywiady z nauczycielami, uczniami i rodzicami.

Program przewiduje prowadzenie zajęć metodami aktywnymi, powszechne zatem będzie stosowanie dramy, pantomimy, przeprowadzanie sondaży, ankiet, tworzenie plakatów, burza mózgów, dyskusje, gry, zabawy.

Formy pracy: indywidualna, grupowa, zespoły zadaniowe.
CELE OGÓLNE ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI
Wdrażanie uczniów do samorządności Znajomość praw i obowiązków ucznia. Kształtowanie postawy aktywnego uczestnika w życiu szkoły, znającego jej regulaminy. Doskonalenie umiejętności pracy w zespole. Rozumienie potrzeby znajomości zasad postępowania. Poszukiwanie swojego miejsca w społeczności szkolnej. Zapoznanie uczniów i rodziców ze Statutem szkoły i systemami oceniania. Wspólne spotkania z rodzicami.
Rozwijanie aktywności samowychowawczej Nabywanie umiejętności mówienia o sobie, prezentacji swojej osoby. Poznanie swoich mocnych i słabych stron. Wpływanie na rozwój zainteresowań. Umiejętność wysłuchania uwag krytyki ze strony innych. Rozumienie potrzeby posiadania przyjaciół. Różne sposoby pozyskiwania przyjaciół. Poznanie zasad dobrej przyjaźni. Wyrabianie nawyku okazywania szacunku innym. Nabywanie umiejętności wysłuchania racji innych. Rozmowy na temat zainteresowań uczniów. Wskazywanie cech dobrego przyjaciela. Stworzenie kodeksu prawdziwego przyjaciela. Zwiększanie kultury wobec siebie.
Wyrabianie nawyku kulturalnego zachowania Preferowanie wychowania kulturalnego oraz troska o kulturę osobistą we wzajemnych relacjach między ludźmi. Wyrabianie nawyku dbałości o kulturę języka. Opracowanie kodeksu uczniowskiego określającego zasady zachowywania się podczas lekcji.
Rozwijanie szacunku do tradycji narodowych Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez szacunek do tradycji narodowej, rodzinnej i szkolnej. Znajomość symboli narodowych. Rozwijanie miłości i szacunku do ojczyzny. Rozbudzanie patriotyzmu lokalnego, poznanie własnego środowiska. Organizowanie i uczestniczenie w uroczystościach szkolnych. Zapraszanie rodziców na uroczystości klasowe.
Poznawanie siebie, poszukiwanie swojego miejsca w zespole klasowym Wzmacnianie więzi grupowej. Kształtowanie u uczniów postawy samowychowania poprzez formowanie zdrowej ambicji, odpowiedniej postawy wobec trudności. Wyrabianie silnej woli, samokrytycyzmu, dostrzeganie u siebie zalet i wad. Tematyka godzin wychowawczych.
Wychowanie estetyczno-zdrowotne Kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń zdrowotno – higienicznych, dbałości o swój wygląd i troski o zdrowie. Wychowanie estetyczne przez dbałość o otoczenie. Zachęcanie do czynnego uprawiania sportu, wpływ sportu na prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i pielęgniarką szkolną. Pogadanki z rodzicami i uczniami na temat higieny osobistej. Propagowanie czynnego wypoczynku.


Życie w rodzinie Dostrzeganie znaczenia rodziny w naszym życiu. Moje miejsce w rodzinie, moje prawa i obowiązki. Rozumienie potrzeb innych, rozwijanie postawy wobec osób niepełnosprawnych. Kontynuowanie tradycji rodzinnych. Rozbudzanie wrażliwości na potrzeby ludzi starszych. Uświadamianie celu polskiej tradycji i obyczajowości. Wzmocnienie więzi osobowych. Zdjęcia, drzewo genealogiczne rodziny. Dyskusja nad sposobem traktowania osób niepełnosprawnych. Formy organizowania pomocy. Przygotowanie klasowego spotkania wielkanocnego. Przygotowanie miniakademii dla mam. Zwyczaje wielkanocne w naszych domach.
Wychowanie ekologiczne Pogłębianie świadomości ekologicznej. Organizowanie wycieczek.
Wychowanie komunikacyjne Zapoznanie z zasadami ruchu drogowego i bezpiecznej drogi do szkoły. Uświadamianie zagrożeń wypadków i analizowanie ich przyczyn. Wyrabianie odpowiedzialności za innych Pogadanki. Analizowanie różnych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu. Bezpieczne ferie i wakacje.
Kształtowanie aktywności perspektywnej Ukazywanie różnych możliwości spożytkowania wolnego czasu. Pobudzanie aktywności ucznia w dziedzinie rozwijania różnych zainteresowań. Uatrakcyjnianie form spędzania wolnego czasu. Rozwijanie wyobraźni. Opracowanie najciekawszych propozycji spędzania wolnego czasu w formie ilustracji- wystawa prac.TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH
1. Chcę znać swoje prawa i obowiązki (Zapoznanie uczniów ze Statutem Szkoły, WSO).
2. Jak to jest w naszej klasie i szkole?
3. Przyjaciel potrzebny od zaraz. Rola przyjaźni w życiu młodego człowieka.
4. Moja rodzina i ja.
5. Jak się zachować w różnych sytuacjach.
6. Jak troszczyć się o swoje zdrowie?
7. Cóż to były za ferie.
8. Pan Zmartwychwstał - tradycje wielkanocne w moim domu.
9. Recepta na nudę, czyli jak spędzać wolny czas.
10. Inny, nie znaczy gorszy – lekcja tolerancji.
11. Zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania komputera.
12. Internet – wróg czy przyjaciel?
13. Piękna nasza Polska cała- miejsca, które warto odwiedzić.(planowanie wycieczki)
14. Bezpieczna wycieczka.
15. Moje wakacyjne plany.
16. Żegnaj szkoło!- bezpieczne wakacje w górach i nad morzem.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.