Katalog

Barbara Hajdrowska, 2018-06-22
Poznań

Zajęcia przedszkolne, Sprawozdania

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

- n +

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393)
I. Dane osobowe:
Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
Nazwa placówki:
Stanowisko:
Posiadane kwalifikacje:

II. Staż:
Data rozpoczęcia stażu:
Data zakończenia stażu:
Opiekun stażu:
Dyrektor placówki:

III. Cele opracowanego planu rozwoju:

Cel główny: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Zapoznanie się z dokumentacją obowiązującą w przedszkolu i sposobami jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącymi.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego.
7. Poznanie dzieci, ich środowiska oraz pogłębienie współpracy z rodzicami.

IV. Plan działania:

Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki, w której nauczyciel odbywa staż (§ 6 ust.2 pkt.1, także § 6 ust.1 pkt.1.)

L.p. Zadania Formy i sposoby realizacji Sposób dokumentacji Termin
1 Poznanie procedury awansu zawodowego - analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego
- gromadzenie informacji z Internetu i prasy poświęconej oświacie - notatki, ksero dokumentacji wrzesień
2 Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu - rozmowa na temat systemu awansu zawodowego
- określenie formy współpracy
- ustalenie terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych - zatwierdzony plan rozwoju zawodowego
- scenariusze i potwierdzenie opiekuna stażu wrzesień i cały okres stażu
3 Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola - analiza dokumentacji przedszkola: statutu, rocznego planu pracy dydaktyczno-wychowawczej, koncepcji pracy, regulaminu rady pedagogicznej, rady rodziców i innych regulaminów
- prowadzenie dzienników i konspektów - zapis w dokumentacji przebiegu stażu
- zapisy w dzienniku
- scenariusze okres stażu
4 Poznanie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego - zapoznanie się z programami realizowanymi w placówce
- zapoznanie się z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego - zapis w dokumentacji przebiegu stażu oraz ksero protokołu spotkania z rodzicami wrzesień
5 Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpiecznego, higienicznego przebywania i pracy na terenie przedszkola - analiza regulaminu BHP i p.poż
- udział w próbnym alarmie przeciwpożarowym
- udział w szkoleniu BHP – wstępnym dla pracowników - zapis w dokumentacji przebiegu stażu
- protokół wrzesień
6 Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji - zapoznanie się z rocznym planem pracy dydaktyczno-wychowawczej - opracowanie planów miesięcznych
- wpisy do dziennika zajęć
- prowadzenie kart obserwacji dziecka i zeszytu kontaktów z rodzicami. - prowadzenie dokumentacji przebiegu wychowania i nauczania, planów miesięcznych okres stażu
7 Dokumentacja realizacji planu zawodowego - gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego - zaświadczenia, sprawozdania, scenariusze okres stażu
8 Przygotowanie projektu sprawozdania - opis realizacji sporządzonego planu rozwoju - sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego czerwiec


Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki (§ 6 ust.2 pkt.2)

L.p. Zadania Formy i sposoby realizacji Sposób dokumentacji Termin
1 Poznanie zasad konstruowania planu - opracowanie planów miesięcznych z uwzględnieniem treści pracy dydaktyczno-wychowawczej ustalonej w programie wychowania przedszkolnego i w planie rocznym - plan pracy zatwierdzony do realizacji wrzesień i cały okres stażu
2 Poznanie prawidłowego konstruowania scenariuszy zajęć - przygotowanie i analiza scenariuszy prowadzonych zajęć z opiekunem stażu - zgromadzone scenariusze okres stażu
3 Wzbogacenie własnego warsztatu pedagogicznego - uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, m.in.: w kursach, warsztatach, szkoleniach, itp. - zaświadczenie o ukończonych kursach okres stażu
4 Współpraca z logopedą, rehabilitantem ruchowym, nauczycielem wspomagającym i innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia terapeutyczne - rozmowa z logopedą w przedszkolu oraz rehabilitantką - potwierdzenie logopedy i innych specjalistów okres stażu
5 Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej - tworzenie i opracowywanie wszelkiego rodzaju dokumentacji, korzystanie z nowoczesnych programów komputerowych: plany pracy, scenariusze zajęć, uroczystości, imprezy okolicznościowe, konkursy, sprawozdania, ogłoszenia,
- konstruowanie tekstów, kart pracy dla dzieci,
- przygotowanie materiałów na spotkania z rodzicami, scenariusze imprez okolicznościowych,
- wykonywanie dyplomów dla dzieci i wszelkiego rodzaju zaproszeń dla rodziców i gości,
- śledzenie informacji dotyczących aktualizacji prawa oświatowego,
- opracowywanie dokumentacji związanych z własnym stażem,
- korzystanie z poczty elektronicznej, posiadanie własnego adresu email, który pomaga w szybkim przekazywaniu informacji i korespondencji z innymi nauczycielami - publikacje w Internecie,
- scenariusze zajęć,
- pomoce dydaktyczne okres stażu
6 Poszerzenie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod wychowania - czytanie różnych pozycji książkowych, artykułów, pedagogicznych stron internetowych okres stażu
7 Uczestnictwo w wewnątrz przedszkolnych formach doskonalenia - obserwacja zajęć koleżeńskich,
- uczestniczenie w radach szkoleniowych okres stażu
8 Dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi nauczycielami - publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie - portale internetowe,
- plan dostępny w dokumentacji przedszkola okres stażu


Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem (§ 6 ust. 2 pkt. 3)

L.p. Zadania Formy i sposoby realizacji Sposób dokumentacji Termin
1 Współpraca z rodzicami - rozmowy z rodzicami,
- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków,
- informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniu dziecka,
- spotkania z rodzicami,
- spotkania okolicznościowe okres stażu
2 Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych dzieci - stała obserwacja dziecka,
- rozmowy indywidualne z dzieckiem,
- współpraca z rodziną,
- udział w warsztatach szkoleniowych dotyczących również problemów rozwojowych dziecka - arkusze obserwacji,
- zaświadczenia okres stażu
3 Organizacja i udział w uroczystościach, wycieczkach oraz imprezach przedszkolnych zamkniętych i otwartych - włączenie się do organizacji imprez okolicznościowych w przedszkolu (np. Pasowanie na Przedszkolaka, Dzień Jeża, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kota, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Mamy i Taty)
- udział w wycieczkach przedszkolnych - potwierdzenie nauczyciela współpracującego,
- zdjęcia okres stażu


Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§ 6 ust. 2 pkt. 4)

L.p. Zadania Formy i sposoby realizacji Sposób dokumentacji Termin
1 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, nauczycieli lub dyrektora - przygotowanie scenariuszy zajęć,
- prowadzenie zajęć w obecności dyrektora lub opiekuna stażu,
- omówienie zajęć - scenariusze zajęć okres stażu
2 Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli - obecność i obserwacja na zajęciach,
- omówienie zajęć - notatki własne,
- scenariusz zajęć,
- wnioski z obserwacji okres stażu


Podpis stażysty Podpis opiekuna stażu Podpis dyrektora


……………………………… ……………………………… ………………………………

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.