Katalog

Magda Wika Czarnowska, 2018-06-22
Sulęczyno

Edukacja regionalna, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

- n +
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA
MIANOWANEGO


Magdalena Wika Czarnowska ♦ nauczyciel kontraktowy
♦ nauczyciel języka kaszubskiego
w Szkole Podstawowej w WęsiorachDATA ROZPOCZĘCIA STAŻU 01.09.2015 r.
DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU 31.05.2018 r.


Opiekun stażu:
§7 ust.1.pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły, realizowanie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, które wynikają ze statutu oraz potrzeb szkoły


§7 ust.2.pkt 5
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie
lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.§ 7 ust. 2.pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;

Lp.
Zadania do wykonania


Formy realizacji
Termin realizacji

Sposób dokumentowania

Uwag
1.
Wstępna ocena własnych umiejętności
Samoocena
Opracowanie planu rozwoju zawodowego
Wrzesień 2015
Plan rozwoju zawodowego

2.
Poznanie procedury awansu zawodowego
- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem awansu na stopień nauczyciela mianowanego. Udział w radach pedagogicznych, warsztatach, kursach dotyczących tematyki awansu zawodowego.
początek stażu

Przedłożenie wniosku o rozpoczęcie stażu. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

3.

Współpraca z opiekunem stażu.
- ustalenie zasad współpracy – zawarcie kontraktu;
IX 2015
Kontrakt, harmonogram współpracy

.
4.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna i innych nauczycieli
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli. Omówienie obserwowanych zajęć.
Cały okres stażu
Wnioski z obserwowanych zajęć

5.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
Przeprowadzenie zajęć, omówienie przeprowadzonych zajęć.
Cały okres stażu
Scenariusze, wnioski


6.Analiza i określenie mocnych i słabych stron swojej działalności.
Ocena skuteczności własnych działań. Dokonywanie, w razie potrzeby modyfukacji, korekt,planów i metod pracy.
Cały okres stażu
Wnioski, korekty w planach nauczania.7.8.Poszerzenie wiedzy i umiejejętności w procesie aktywnego udziału w węwnątrzskolnym i zewnątrzszkonym doskonaleniu.
-Udział w różnych formach kształcenia zawodowego. Uczestniczenie w formach dokosnalenia zwodowego- szkoleniowych radach pedagogicznych, uczestnictwo w pracach zespołu przedmiotowego, udział w zajęciach otwartch realizowanych przez innych nauczycieli.
okres stażu
Zaświadczenia o ukończonych kursach, warsztatach,


Rozbudowa własnego warsztatu pracy.
Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki, samodzielne studiowanie literratury pedagogicznej, przygotowanie pomocy dydaktycznych.
okres stażu
Zbiór kart pracy, scanriuszy, notatek

8.

Tworzenie i rozbudowa własnego warsztatu pracy.

- gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteczki pedagogicznej;
okres stażu
Biblioteczka

9.
Zdobywanie dodatkowych kwalifikacji.
Studia licencjackie na kierunku wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego
W ciągu stażu
Dyplom ukończenia studiów

10.
Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
Wpisy w dziennikach lekcyjnych, pozalekcyjnych i arkuszach ocen.
W ciągu stażu
Dzienniki

§ 7 ust. 2.pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1.
Poznawanie struktury i problemów środkowiska uczniowskiego i lokalnego
Poznawanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez rozmowy z uczniami, rodzicami, wychowawcami, wywiady, ankiety. Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozalekcyjnych. Indywidualne kontakty z dzieckiem.
Cały okres stażu
Wzory ankiet, bieżąca dokumentacja, wlasne notatki, plan pracy, scenariusze zajęć.
2.
Poszerzanie wiedzy i umiejejętności uczniów
Organizowanie lub współorganizacja wycieczek dydaktycznych. Organizowanie wyjść dla uczniów. Udział w lokalnych imprezach środowiskowych, konkursach, projektach.
Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych, pozaszkolnych. Organizacja konkursów z języka kaszubskiego . Wspołtworzenie gazetek szkolnych i klasowych. Organizacja pogadanek i spotkań z ciekawymi ludzmi. Organizacja i przygotywwanie uczniów do przedstawień szkolnych i jasełek.
Cały okres stażu

3.
Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych.
Współpraca z nauczyccielami podczas organizacji uroczystości szkolnych i środkowwiskowych. Opieka nad uczniami podczas imprez szkolnych i pozaszkolnych.
Cały okres stażu
Zapisy w dziennikach, scaneriusze zajęć, imprez.


§ 7 ust. 2.pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


Lp.
Zadania do wykonania


Formy realizacji
Termin realizacji

Wypracowane dokumenty

Uwagi
1.Wykorzystanie komputera i technologii informacyjnej w codziennej pracy nauczyciela.

- korzystanie z encyklopedii multimedialnych i programów edukacyjnych przy opracowywaniu lekcji;
okres stażu
Scenariusze zajęć, wzory kart pracy,- opracowywanie przy pomocy komputera pomocy i środków dydaktycznych;
okres stażu
Scenariusze zajęć, środki dydaktyczneprzygotowanie i opracowanie dokumentacji nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.
Wykorzystanie komputera i internetu na lekcjach.
okres stażu
Dokumentacja przebiegu stażu

2.Wykorzystanie Internetu w pracy zawodowej i życiu codziennym.

- wykorzystanie zasobów Internetu do przygotowywania zajęć i konkursów szkolnych (np. krzyżówki, komputerowe dyplomy);
okres stażu
Materiały dydaktyczne- opublikowanie w Internecie własnego planu rozwoju,

Strony WWW, potwierdzenia.- konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi staż poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych;
IX 2015
okres stażu
Notatki własne

3.Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych
Wykorzystanie internetu m.in. jako źródła wiedzy o zmianach w prawie oświatowym, korzystanie z portali edukacyjnych.
okres stażu

wydruki


§ 7 ust. 2.pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki
i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Lp.
Zadania do wykonania


Formy realizacji
Termin realizacji

Sposob dokumentowania

Uwagi
1.
Rozwijanie własnych komptetencji pedagogicznych
Udział w kursach, warsztatach służących poszerzaniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki czy też umiejejętności wychowawczych.
Cały okres stażu
Potwierdzenia udziału.

2.
Wykorzystanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki we współpracy z rodzicami.
Regularny kontakt z rodzicami podczas wywiadówek i spotkań indywidualnych, informowanie o postępach uczniów w nauce.
Cały okres stażu
Adnotacje w dzienniku , scenariusze spotkań.

3.
Realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Prowadzenie lekcji otwartych. Opieka podczas wycieczek i uroczystości. Organizacja wycieczek. Współpraca ze środowiskiem lokalnym. Pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
Cały okres stażu
Scenariusze zajęć, karty wycieczek.

4.
Kształtowanie i doskonalenie kompetencji osobowościowych koniecznych w pracy.
Umiejejętność wspołpracy w zespole. Umiejejętność nawiązania dobrego kontaktu z uczniami.
Cały okres stażu.
Opinia opiekna stażu


§ 7 ust. 2pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.


Lp.

Zadania do wykonania


Formy realizacji


Termin realizacji
Sposób dokumentowania
Uwagi
1.
Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej
Analiza podstawowych aktow prawnych, szczególnie: udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, organizowanie pomocy dla uczniów z trudnościami w nauce i rodzin patologicznych. Analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza:
statutu szkoły wraz z WSO, programu wychowawczego szkoły, programu profilaktycznego i innych.
Caly okres stażu
Dokumentacja szkolna, potwierdzenia opiekuna stażu o analizie wymienionych dokumentów.

2.
Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego
Udział w radach pedagogicznych, szkoleniach i zespołach samokształceniiowych. Praca w komisjach powoływanych w szkole. Prawidłowa organizacja wycieczek szkolnych.
Cały okres stażu
Listy obecności, sprawozdania, karty wycieczekOpracowała: Magdalena Wika Czarnowska
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.