Katalog

Daniel Nowak, 2018-06-26
Oświęcim

Różne, Plany rozwoju zawodowego

Awans zawodowy Nauczyciela-Rehabilitanta

- n +Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: mgr xxx

Nazwa szkoły:
Adres szkoły:

Stanowisko: nauczyciel rehabilitant

Posiadane wykształcenie: magisterskie

Opiekun stażu:

Czas trwania stażu: dziewięć miesięcy

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017 r.

Data ukończenia stażu: 31.08.2017 r.

Cel główny:
1. Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4
a) przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły,
b) sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole,
c) przepisy dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
2. Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze jednej godziny w miesiącu oraz omawianie ich z prowadzącym obserwowane zajęcia.
3. Prowadzenie zajęć z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły,
w wymiarze jednej godziny zajęć w miesiącu oraz omawianie ich z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone.
4. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia nauczycieli oraz samokształcenie.


§ 6 ust. 2 pkt 1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1.Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu.
Zawarcie kontraktu pomiędzy stażystą
a opiekunem stażu,
który określa zakres obowiązków stażysty,
jak i opiekuna stażu.

09. 2017

Omówienie zasad współpracy. Kontrakt o współpracy
2.
2. Zapoznanie
z procedurą
osiągania awansu
zawodowego.

Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego: Rozporządzenie MEN
z 1.03.2013 w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego nauczycieli – Dz. U. z dnia 26 marca 2013 r.( Dz.U.2013.393)


09. 2017

Poprawnie sporządzony plan rozwoju zawodowego.

3.Zapoznanie się
z oświatowymi aktami prawnymi.

Analiza dokumentacji:
a) Ustawa - Prawo oświaty,
b) Karta Nauczyciela,
c) Rozporządzenia MEN.

10.2017

Notatki własne.
4.Zapoznanie się
z tygodniowym rozkładem zajęć
w szkole, dyżurami, zasadami współpracy Dyrektora
z pracownikami.

Udział w posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

Cały okres trwania stażu

Potwierdzenie w protokole.
5. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji.

Zapoznanie się z rodzajem
oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej (dziennik zajęć).

Cały okres trwania stażu

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.

6. Poznanie dokumentów obowiązujących
w szkole.
Analiza dokumentacji:
a) Statut szkoły,
b) Szkolny program wychowawczy,
c) Przedmiotowy System Oceniania.
d) Regulaminów pracy
i innych

09. 2017

Notatki własne z analizy dokumentacji.
7.Poznanie zasad
funkcjonowania
i organizacji szkoły.

Udział w Radach Pedagogicznych
i zespołach przedmiotowych.

Cały okres trwania stażu


Lista obecności


8.Zapoznanie się
z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa
i higieny pracy
w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi.
Udział w szkoleniu BHP.

09. 2017


Lista obecności.
9. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.

Gromadzenie i opis dokumentów, działań, programów, scenariuszy.

Cały okres trwania stażu

Wspomniane dokumenty umieszczone
w teczce stażysty.

10.Sporządzenie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego – z pomocą opiekuna stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły.
Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.

06. 2018

Sprawozdanie
z realizacji stażu.

11. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
na stopień nauczyciela kontraktowego
wraz z dokumentacją.

Złożenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.

06. 2018

Wniosek.
Dokumentacja
z realizacji planu.
§ 6 ust. 2 pkt 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola


ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1.Hospitowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela
Obserwowanie zajęć co najmniej w wymiarze jednej godziny w miesiącu zgodnie w wytycznymi określonymi przez opiekuna stażu. Zwrócenie uwagi na warsztat nauczyciela (metody, formy, środki dydaktyczne)
Cały okres trwania stażu


Własnoręcznie sporządzony protokół z hospitowanych zajęć.

2.Prowadzenie zajęć z osobami objętymi procesem rehabilitacji w szkole w obecności
opiekuna stażu lub dyrektora przedszkola
Konstruowanie konspektów zajęć

Cały okres trwania stażu


Konspekty zajęć.
3.Podnoszenie własnych kwalifikacji
Udzia kursach, szkoleniach lub warsztatach z zakresu fizjoterapii
Udział w wewnątrzprzedszkolnych szkoleniach i warsztatach podnoszących kwalifikacje pracowników
Według terminarza kursów, szkoleń i warsztatów
Formalne zaświadczenia o ukończeniu jednostki szkoleniowej
4. Dzielenie się posiadaną wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
Publikację planu rozwoju
Cały okres trwania stażu
Dokumentowanie działalności poprzez tworzenie plików internetowych będących dowodem podjętych aktywności
§ 6 ust. 2 pkt 3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1.Analiza środowiska rodzinnego dziecka
Analizę dokumentacji np. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub innych dokumentów wystawionych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną
Cały okres trwania stażuNotatki własne
z analizy dokumentacji.
2.Analiza środowiska szkolnego , w którym funkcjonuje dzieci z orzeczeniem o potrzebie rehabilitacji
Stałą współpracę ze specjalistami pracującymiz dzieckiem (użycie kwestionariusza wywiadu
Cały okres trwania stażu


Kwestionariusze wywiadu
3.Tworzenie Indywidualnego Programu Rehabilitacji


Wykonanie badań wstępnych, określenie celów, kontrola efektywnośći
Cały okres trwania stażu

Opracowany Indywidualny program rehabilitacji
4. Nawiążanie kontaktu oraz aktywizacji rodziców w procesie rehablitacji
Indywidualny kontakt z rodzicem, prezentacja programu rehabilitacji
Cały okres stażu
Podpis rodzica
§ 6 ust. 2 pkt 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć


ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWAN
1.Tworzenie planu zajęć
Stworzenie harmonogramu
z terminami zajęć.

Cały okres trwania stażu

Harmonogram z terminami zajęć

2.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
lub innego nauczyciela.

Obserwacja zajęć.

Cały okres trwania stażu

Arkusze obserwacji lekcji.

3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.

Opracowanie scenariusza zajęć (konspekt).

Cały okres trwania stażu

Konspekty
z zajęć.

4. Analiza i samoocena swoich zachowań.

Analiza własnych lekcji, notatek
i rozmów pohospitacyjnych.

Cały okres trwania stażu


Wprowadzenie udoskonaleń
w prowadzeniu zajęć.

5. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.

Samoocena, ewaluacja zajęć.

Cały okres trwania stażu
Teczka stażysty. Sprawozdanie
z okresu stażu.................................................................................
(podpis nauczyciela stażysty)

......................................................................................
(podpis opiekuna stażu)

.......................................................................................
(data i podpis dyrektora placówki)
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.