Katalog

Jolanta Piosik, 2018-06-26
Wolsztyn

Język polski, Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
na stopień nauczyciela dyplomowanego


mgr Jolanta Piosik
nauczyciel mianowany

nauczany przedmiot: język polski


okres odbycia stażu: 1.09.2015 r. - 31.05.2018 r.
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochach
Mochy, ul. Szkolna 7, 64-234 Przemęt
W czasie stażu podjęłam się realizacji wielu zadań, których celem było wzbogacenie i doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy oraz podniesienie jakości pracy szkoły. Miałam okazję zaprezentować swoje umiejętności dydaktyczne i wychowawcze, wykorzystać nabytą wiedzę i doświadczenie, wykazać się swoimi kwalifikacjami. Był to również czas mojego wszechstronnego rozwoju: zdobywania nowej wiedzy i rozwijania umiejętności. Był to również okres analizy i weryfikacji moich dokonań zawodowych oraz metod pracy; czas na autorefleksję. Nieodzowną pomocą w realizacji zadań planu rozwoju zawodowego była dla mnie współpraca z nauczycielami, rodzicami, szkolnym pedagogiem, a także innymi instytucjami.
Pełniąc przez cały okres stażu funkcję wychowawcy, próbowałam wpoić uczniom odpowiednie postawy usprawniające ich funkcjonowanie w szkole i w rodzinie oraz starałam się motywować do wszechstronnego rozwoju, eliminując niewłaściwe zachowania. Dążyłam do ukształtowania ich na dobrych, życzliwych ludzi, otwartych na problemy drugiego człowieka, chętnych do niesienia pomocy, tolerancyjnych i szczerych.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego przedstawiam według poszczególnych wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.Czynności organizacyjne

Zadania Formy realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju. 1. Zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego oraz przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu.
Sięgnęłam przede wszystkim do:
• Karty Nauczyciela (Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r., Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393),
• strony internetowej MEN,
• strony internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu poświęconej awansowi zawodowemu nauczycieli.
Śledziłam na bieżąco zmiany w w/w dokumentach.
2. Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego.
3. Opracowałam plan rozwoju zawodowego.
4. Przygotowałam sprawozdanie z przebiegu realizacji planu rozwoju zawodowego.
5. Opracowałam opis i analizę realizacji wymagań określonych w § 8 ust. 2.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Zadania Sposoby realizacji
1. Doskonalenie własnego warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej. 1. Praca w komisji statutowej.
• Wprowadzanie zmian i zmodyfikowanie Statutu Szkoły.
• Opracowanie Statutu Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Mochach i Statutu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochach.
• Uporządkowanie zapisów w Ceremoniale i WSO.
• Przygotowanie uchwały nr 1/2015 i uchwały nr 2/2015.
• Zapisanie zmian związanych z wprowadzeniem dziennika elektronicznego.
• Dodanie zapisów dotyczących działalności Spółdzielni Uczniowskiej i zadań nauczyciela bibliotekarza.

2. Opracowanie planu wychowawczego:
• w roku szkolnym 2015/2016 dla klasy trzeciej gimnazjum (zgodnie ze Statutem Szkoły, Programem Profilaktycznym i Programem Wychowawczym),
• w roku szkolnym 2016/2017 dla klasy czwartej SP (zgodnie ze Statutem Szkoły, Programem Profilaktycznym i Programem Wychowawczym),
• w roku szkolnym 2017/2018 dla klasy piątej SP (zgodnie ze Statutem Szkoły i Programem Wychowawczo-Profilaktycznym).


3. Opracowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego „Cywilizacji sprostamy, kompetencje zawodowe poszerzamy” (21.08.2015 r.):
• odbycie szkoleń,
• określenie podstawy prawnej,
• cele programu,
• obszary działania i cele szczegółowe,
• metody i formy oddziaływań,
• spodziewane efekty,
• plan realizacji,
• ewaluacja.
4. Korekta i dostosowania PZO.
• Rezygnacja z oceny inscenizacji.
• Wprowadzenie oceny za gry dydaktyczne i inne działania uczniów oparte na wykorzystaniu metod aktywizujących.
• Ocena pracy metodą projektu (wskazania według nowej podstawy programowej).
5. Uczestniczenie w konstruowaniu planu pracy zespołu przedmiotowego:
• w roku szkolnym 2015/2016 (w oparciu o Plan Pracy Szkoły),
• w roku szkolnym 2016/2017 (z wykorzystaniem wyników nadzoru pedagogiczno-rekomendacji do pracy w roku szkolnym 2016/2017),
• w roku szkolnym 2017/2018 (z wykorzystaniem rekomendacji do pracy w roku szkolnym 2017/2018).
6. Praca w komisji ewaluacyjnej (rok szkolny 2017/2018):
• określenie przedmiotu ewaluacji,
• cel ewaluacji,
• określenie kryteriów ewaluacji,
• sformułowanie pytań badawczych,
• dobór metod i próby badawczej,
• ustalenie harmonogramu,
• analiza informacji, wyciąganie wniosków, rekomendacje i zadania,
• sporządzenie raportu,
• przekazanie raportu Radzie Pedagogicznej.
2. Uczestniczenie w różnych instytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, doskonalących wiedzę i umiejętności. Podczas stażu podnosiłam swoje kwalifikacje przez udział w kursach, szkoleniach i seminariach adekwatnych do własnych potrzeb oraz potrzeb szkoły.
• „Motywowanie uczniów do nauki” (6 lipca- 8 sierpnia 2016 r.)
• „Jak się uczyć? Czyli o tym co zrobić by osiągnąć sukces edukacyjny” (4 lipca- 8 sierpnia 2016 r.)
• „Nowa podstawa programowa z języka polskiego dla szkół podstawowych” (24 kwietnia 2017 r.)
• „Nauczyciel coachem- umiejętności coachingowe w pracy nauczyciela” (3 lipca-7 sierpnia 2017 r.)
• „Panuję nad wszystkim! Efektywna organizacja pracy własnej nauczyciela” (6 września- 18 października 2017 r.)
• „Program Domowych Detektywów, czyli Jaś i Małgosia na tropie” (5 października 2017 r.)
• „Sztuka czytania. Nowe lektury na lekcjach języka polskiego” (10 października 2017 r.)
• „Rozbudź swoją kreatywność, czyli jak sprawić, by lekcje stały się ciekawsze” (grudzień 2017 r.)
• „Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się” (styczeń 2018 r.)
• „Jak doskonalić pisanie poprzez gry i zabawy?” (styczeń 2018 r.)
• „Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego- wszystko, co chcielibyście wiedzieć, ale nie wiecie, kogo zapytać”
(14 marca- 25 kwietnia 2018 r.)
• „Warsztat pracy nauczyciela. Wzmocnienie zaangażowania i aktywności w zakresie rozwoju osobowego i zawodowego nauczycieli. Zmiany w zakresie prawa, organizacji i funkcjonowania szkoły oraz prowadzenia dokumentacji” (8 maja 2018 r.)
Konferencje:
• „Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela, czyli jak nie stracić motywacji do pracy”
(12 stycznia 2017 r.)
• „Jak zwiększyć zaangażowanie uczniów, wykorzystując nowe technologie?” (12 stycznia 2017 r.)
• „Nowe podejście do nauczania języka polskiego w klasie 4” (11 kwietnia 2017 r.)
• „O języku współczesnej młodzieży” (25 kwietnia 2017 r.)
• „Zmiany w systemie oświaty”- najlepsze źródło informacji o reformie” (19 kwietnia 2017 r.)- relacja z kongresu
• „Elementy retoryki na lekcjach języka polskiego według nowej podstawy programowej” (22 maja 2017 r.)
3. Uczestniczenie w różnych formach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. Systematycznie uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Brałam udział we wszystkich szkoleniach organizowanych w ramach WDN:
• Seminarium- „Głos jako narzędzie pracy- zapobieganie chorobom zawodowym związanych z emisją głosu pracowników narażonych zawodowo na czynniki występujące w miejscu wykonywania pracy” (28 października
2015 r.)
• Szkolenie BHP (15 grudnia 2015 r.)
• Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (7 grudnia 2015 r.)
• Instrukcja Przeciwpożarowa z Zakresu Bezpieczeństwa Pożarowego (30 listopada 2015 r.)
• „Jak reagować na bezczelność i cynizm uczniów w szkole” (10 marca 2016 r.)
• „Ocenianie kształtujące sposobem na poprawę motywacji uczniów do uczenia się” (30 maja 2016 r.)
• „Ewaluacja problemowa” (16 września 2016 r.)
• „Postępowanie ze skargami w szkole” (16 lutego 2017 r.)
• „Umiejętności wychowawcze drogą do sukcesu pedagogicznego” (27 marca 2017 r.)
• „Program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów” (9 maja 2017 r.)
• „Plan daltoński jako narzędzie faktycznej indywidualizacji nauczania” (7 grudnia 2017 r.)
• „Uzbrojony w wiedzę. Bezpieczeństwo uczniów w sieci. Szkoły podstawowe. Poziom I” (12 kwietnia 2018 r.)
4. Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi. Prowadziłam zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, których celem było wspieranie uczniów z trudnościami w nauce, utrwalanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności poznanych na lekcjach, a także wzmacnianie motywacji do nauki oraz przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego.
W okresie stażu prowadziłam zajęcia:
• w roku szkolnym 2015/2016- z uczniami klasy II A, II B, III A i III B gimnazjum.
• w roku szkolnym 2016/2017- z uczniami klasy IV b, VI b SP oraz I B i III B gimnazjum,
• w roku szkolnym 2017/2018- z uczniami klas V i VII SP oraz II klas gimnazjalnych.
5. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wynikających z potrzeb uczniów. Podczas trwania stażu dwukrotnie w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017 uczyłam języka polskiego w trzeciej klasie gimnazjum. Aby lepiej przygotować uczniów do egzaminu gimnazjalnego prowadziłam dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, podczas których powtarzaliśmy omawiane na lekcjach zagadnienia, rozwiązywaliśmy testy, ćwiczyliśmy czytanie ze zrozumieniem i redagowanie różnych form wypowiedzi.
6. Opracowanie narzędzi badawczych do mierzenia jakości i diagnozy edukacyjnej. Na początku każdego roku szkolnego przeprowadzam diagnozę osiągnięć moich uczniów, analizuję wyniki, sporządzam wnioski i rekomendacje. Również na koniec roku badam poziom ich wiedzy i porównuję z wynikami uzyskanymi z diagnozy. Pozwala mi to określić dalsze zadania i sposoby osiągania lepszych wyników nauczania.
7. Współpraca z rodzicami. Współpracę z rodzicami realizowałam poprzez:
• Włączenie rodziców do pomocy podczas imprez szkolnych i klasowych.
• Prowadzenie „Drzwi otwartych”, kontaktowanie się przez dziennik elektroniczny, rozmowy telefoniczne, kontakty indywidualne.
• Zorganizowanie w roku szkolnym 2015/2016 dwóch spotkań z rodzicami dotyczących zawodoznawstwa.
• Zorganizowanie w grudniu 2017 r. spotkania z rodzicami i p. pedagog w sprawie niewłaściwego zachowania uczniów.
8. Analiza i wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych do doskonalenia efektów kształcenia. Podczas trwania stażu dwukrotnie przeprowadzałam analizę próbnego egzaminu gimnazjalnego (w roku 2016 i 2017). Opracowałam również wyniki egzaminu gimnazjalnego, które zaprezentowałam na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Poprzednio dokonywałam takich opracowań każdorazowo po sprawdzianie dla klas szóstych.
9. Monitorowanie podstawy programowej. Sumiennie monitoruję podstawę programową z języka polskiego, swoje wyniki umieszczam na szkolnym dysku OneDrive.
10. Analiza pracy własnej. Każdego roku w czerwcu przeprowadzałam analizę pracy własnej. Wypełniałam arkusz analizy pracy własnej, dokonywałam samooceny i autorefleksji, wyciągałam wnioski.
11. Uczestnictwo w projekcie LEPSZA SZKOŁA Brałam udział w przygotowanym przez GWO projekcie LEPSZA SZKOŁA, uczestnicząc w programie „Język polski. Wielki sprawdzian”, który był przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, po reformie nastąpiła zmiana nazwy na „Wielki egzamin” dla klas IV-VII SP. W programie brały udział:
• klasa V b w roku szkolnym 2015/2016,
• klasy IV b i VI b w roku szkolnym 2016/2017,
• klasa V b w roku szkolnym 2017/2018.
Uczniowie w ciągu roku rozwiązywali standaryzowane testy „na wejście”, po każdym rozdziale podręcznika oraz testy całoroczne. Po każdym teście mogłam porównać wyniki poszczególnych uczniów i całej klasy z wynikami szkoły, województwa i całej Polski. Na koniec roku otrzymywałam raport końcowy, a w czasie wakacji zaświadczenia o udziale w programie.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania Sposoby realizacji
1. Doskonalenie i wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej. • Doskonaliłam umiejętności związane z wykorzystaniem komputera i Internetu.
• Wykorzystywałam Internet do pogłębiania wiedzy, śledziłam informacje umieszczane na stronach internetowych przydatnych w pracy nauczyciela (m.in. wsipnet.pl, gwo.pl, scholaris.pl, edukacja.edux.pl, nowaera.pl, operon.pl, literka.pl).
• Umieszczałam relacje z uroczystości, imprez, konkursów na domowej stronie szkoły mochy.bior.pl.
• Wykorzystując komputer, sporządziłam plan rozwoju zawodowego nauczyciela, sprawozdanie z jego realizacji oraz inne dokumenty wymagane podczas awansu.

2. Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji szkolnej. Przy pomocy komputera przygotowałam:
• plan pracy wychowawczej i tematykę godzin z wychowawcą,
• plan pracy zespołu humanistycznego,
• rekomendacje do pracy szkoły w roku szkolnym 2015/2016,
• statuty szkoły,
• uchwały nr 1/2015 i nr 2/2015 dotyczące zmian w statutach,
• sprawozdanie i analizę z próbnych egzaminów gimnazjalnych z języka polskiego,
• sprawozdanie i analizę z egzaminów gimnazjalnych z języka polskiego (w roku 2016 i 2017),
• sprawozdania wychowawcy klasy,
• świadectwa szkolne,
• arkusze analizy pracy własnej,
• monitorowanie podstawy programowej,
• Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego,
• Program Wychowawczo-Profilaktyczny,
• Ewaluację wewnętrzną „Działanie szkoły związane ze wzmocnieniem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w obszarze bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni, w tym z portali społecznościowych”,
• sprawozdania ze zrealizowanych projektów gimnazjalnych.
3. Wykorzystanie komputera do opracowania pomocy dydaktycznych przydatnych w szkole. Przy pomocy komputera przygotowałam:
• testy, sprawdziany i kartkówki, dyktanda,
• zagadnienia do sprawdzianów,
• scenariusze na spotkania z rodzicami,
• scenariusze lekcji,
• karty pracy dla ucznia,
• ankiety dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Wybrane opracowane materiały zamieszczałam na stronach: 45minut.pl, profesor.pl, literka.pl.
4. Wykorzystanie komputera do przygotowania gazetki klasowej i dekoracji na uroczystości szkolne. • Przygotowywałam materiały przydatne na gazetkę klasową „Poczytalnia”.
• Pomagałam uczniom znaleźć odpowiednie strony internetowe i wydrukować materiały.
• Korzystałam ze stron internetowych podczas przygotowania elementów dekoracji na imprezy szkolne (połowinki, studniówka, pożegnanie absolwentów, konkursy, Święto Niepodległości, Dzień Matki, 10. rocznica nadania szkole imienia Jana Pawła II).
• Przygotowywałam również dyplomy, zaproszenia, podziękowania, zgody na udział w różnych wyjściach, wycieczkach.
• Wykorzystując znane mi narzędzia technologii informacyjnej zebrałam z dostępnych źródeł oraz dokonałam selekcji informacji dotyczących historii szkoły, które posłużyły do wykonania tablic zdobiących wejście do budynku szkoły.

5. Wykorzystanie programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych i Internetu na lekcji i w domu. • W swojej pracy korzystam z gotowych programów edukacyjnych przygotowanych przez wydawnictwa GWO, WSiP, i Nowa Era.
• Wykorzystuję encyklopedie multimedialne podczas lekcji, a także jako pracę domową.
• Korzystałam z tablicy interaktywnej prezentując uczniom materiały zamieszczane w multibookach i e-podręcznikach, fragmenty filmów, prezentacje.
6. Wykorzystanie Internetu w celu komunikowania się z uczniami. • Uczniowie. którzy korzystali z podręczników GWO mają dostęp na platformie GWO do strefy ucznia. Mogłam im zadawać zadania z wykorzystaniem Internetu.
• Uczniowie, którzy korzystali z podręczników WSiP, wykonywali ćwiczenia na platformie WSiPnet. Pozwoliło mi to monitorować ich osiągnięcia przez Internet.
• Od roku szkolnego 2015/2016 używamy w szkole dziennika elektronicznego. Za jego pośrednictwem komunikuję się z uczniami, tą drogą otrzymuję też zadania domowe.

7. Komunikowanie się z rodzicami. • Wprowadzenie w roku szkolnym 2015/2016 dziennika elektronicznego- Librus usprawniło komunikację z rodzicami. Dzięki temu mogli na bieżąco śledzić osiągnięcia dzieci, uwagi, uroczystości klasowe i szkolne, w których dzieci brały udział, usprawiedliwiać nieobecności.
• Prowadziłam na bieżąco korespondencję z rodzicami moich uczniów poprzez dziennik elektroniczny i kontaktowałam się telefonicznie.

8. Praca na szkolnym dysku One Drive, stronie internetowej szkoły, dzienniku elektronicznym. • Zamieszczałam materiały na szkolnym dysku OneDrive (plany pracy wychowawczej, plany wynikowe, sprawozdania wychowawcy, wnioski z ewaluacji, analizę egzaminów).
• Umieszczam na szkolnej stronie internetowej sprawozdania z wycieczek, konkursów, imprez szkolnych.
• Prowadzę dziennik elektroniczny.
9. Uświadomienie uczniom zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania z komputera i Internetu. Korzystanie z komputera i Internetu oprócz pozytywnych zastosowań niesie również ryzyko zagrożeń. W planie pracy wychowawcy umieszczam co roku tematy dotyczące cyberprzemocy i zagrożeń płynących z korzystania z Internetu.
• Każdego roku realizuję na zajęciach z wychowawcą tematykę nawiązującą do „Dnia Bezpiecznego Internetu”.
• Poza tym omawiam problem zagrożeń z rodzicami (np. w 2017 r. zorganizowałam spotkanie z rodzicami dotyczące niebezpiecznej gry „Niebieski wieloryb”).
• Dzieci wykonują również gazetki i plakaty dotyczące bezpieczeństwa „w sieci”. W tym roku moi uczniowie zajęli II miejsce w konkursie na najlepszy plakat o tematyce bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu.§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Zadania Sposoby realizacji
1. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami szkoły. Podczas odbywania stażu moje działania obejmowały:
• Prowadzenie lekcji koleżeńskich z języka polskiego i zajęć wyrównawczych z języka polskiego dla nauczyciela kontraktowego.
• Uczestniczenie w lekcjach koleżeńskich nauczyciela kontraktowego.
• Przygotowanie i udostępnianie materiałów z odbytych szkoleń podczas spotkań zespołu przedmiotowego.
• Wymianę doświadczeń wychowawczych podczas wyjść, wyjazdów i wycieczek.
2. Pełnienie funkcji opiekuna stażu. W roku szkolnym 2015/2016 zostałam opiekunem stażu nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego. Długość stażu 2 lata i 9 miesięcy.
Zapoznałam się z Rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. z późniejszymi zmianami z dnia 1 marca 2013 r. w/s uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczycieli. Następnie zaplanowałam swoją pracę:
• ustaliłam z nauczycielem kontraktowym, p. Maliną, sposób prowadzenia dokumentacji (plan rozwoju zawodowego, sporządzanie sprawozdania z realizacji),
• wspierałam w pracy w czasie trwania stażu (udzielałam rad, wskazówek),
• dzieliłam się własnym doświadczeniem związanym z metodami prowadzenia lekcji, prowadzenia zajęć wyrównawczych, zajęć kółka teatralnego, rozwiązywaniem problemów wychowawczych,
• wspólnie z nauczycielem kontraktowym realizowałam projekty gimnazjalne i imprezy środowiskowe, innowację pedagogiczną „Cywilizacji sprostamy, kompetencje zawodowe poszerzamy”,
• zaproponowałam udział w innowacji „Ortografia nie tylko na lekcji”,
• dzieliłam się wiadomościami z odbytych szkoleń,
• przekazywałam wiedzę na temat zmian w sposobie oceniania prac pisemnych według nowej podstawy programowej.
3. Prezentowanie warsztatu pracy. Udostępniałam nauczycielom, w tym nauczycielowi stażyście, materiały dydaktyczne oraz scenariusze imprez.
4. Udział w pracach Przedmiotowego Zespołu Humanistycznego. Współpraca z nauczycielami w ramach zespołu humanistycznego obejmowała:
• wymianę doświadczeń z pracy na lekcjach i podczas zajęć wyrównawczych,
• dzielenie się wiedzą zdobytą na szkoleniach (z nauczycielami języka polskiego),
• organizowanie konkursów przedmiotowych,
• opracowanie diagnoz,
• analizę egzaminów gimnazjalnych (próbnych i końcowych),
• analizę sprawdzianu klas szóstych,
• planowanie lekcji koleżeńskich,
• planowanie imprez szkolnych i przydziału zadań,
• pracę z uczniem słabym i zdolnym,
• omawianie zmian w oświacie.

Od sierpnia 2017 roku jestem przewodniczącą zespołu humanistycznego. Organizuję spotkania zespołu, sporządzam protokoły, przedstawiam sprawozdanie z planu pracy.
5. Wymiana doświadczeń i spostrzeżeń z nauczycielami tego samego przedmiotu. • Od lat współpracuję z klubem GWO. Biorę udział w projekcie LEPSZA SZKOŁA- „Język polski. Wielki sprawdzian”. Zachęciłam nauczycieli naszej szkoły, aby również przystąpili do projektu.
• Utrzymuję kontakt z konsultantem GWO. Brałam udział w szkoleniach prowadzonych przez GWO, podczas których wymieniałam się doświadczeniami z nauczycielami języka polskiego z innych szkół.
• Współpracuje z Klubem Nauczyciela WSiP poprzez odwiedzanie strony ucze.pl.
• Odbyłam też kilka kursów internetowych organizowanych przez Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU-MACH, podczas których również wymieniałam spostrzeżenia on-line z nauczycielami biorącymi udział w danym kursie.
• Współpraca z nauczycielami ze szkół naszej gminy i powiatu odbywała się przy okazji organizacji konkursów przedmiotowych, recytatorskich i dyktanda powiatowego.

6. Wymiana doświadczeń między nauczycielami. • Współpracowałam z nauczycielami i pedagogiem szkolnym w rozpoznawaniu trudności wychowawczych moich uczniów. Podejmowałam działania naprawcze.
• Współpraca z nauczycielami dotyczyła następujących zadań: przygotowanie akademii z okazji Święta Niepodległości, uroczystości z okazji Dnia KEN, prezentacji z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, obchodów 10. rocznicy nadania szkole im. Jana Pawła II, organizacji konkursów szkolnych (ortograficznego, recytatorskiego).§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Zadania Sposoby realizacji
1. Opracowanie i wdrożenie do realizacji planu zajęć wyrównawczych. • Prowadziłam zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, następnie uczniów klas gimnazjalnych.
• Na początku roku opracowuję plan zajęć wyrównawczych, który uwzględnia potrzeby edukacyjne danej grupy uczniów.
• Na koniec każdego roku szkolnego przedstawiam swoje sprawozdania pedagogowi szkolnemu, który uzupełnia IPET danego ucznia.
2. Przygotowanie scenariusza spotkań dla rodziców. Podczas stażu przeprowadziłam spotkania dla rodziców wynikające z aktualnych potrzeb:
• w roku szkolnym 2015/2016 dwa spotkania (prelekcja, prezentacja multimedialna) dotyczące zawodoznawstwa:
 Szkolnictwo ponadgimnazjalne.
 Jak wyznaczać i osiągać cele zawodowe?
• w roku szkolnym 2016/2017 prelekcja dotycząca zagrożeń w cyberprzestrzeni w związku z grą „Niebieski wieloryb”,
• w roku szkolnym 2017/2018 zorganizowałam spotkanie rodziców z p. pedagog Z. Ślusareńką dotyczące rozwiązywania konfliktów pomiędzy uczniami i przeciwdziałaniu agresji.

3. Opracowanie i wdrożenie planu kółka teatralnego dla uczniów klas IV-VI. • Od roku szkolnego 2015/2016 zaczęłam prowadzić kółko teatralne dla uczniów klas IV-VI.
• Opracowałam plan zajęć korzystając z książki Marii Kubiczek „Kółko teatralne w szkole podstawowej i gimnazjum”.
• Przygotowując przedstawienia teatralne, korzystałam ze scenariuszy umieszczonych w książce „Bajdobrzenie na szkolnej scenie”.
• Wraz z uczniami przygotowałam inscenizację „Czerwonego Kapturka” i „Kopciuszka”.
4. Przygotowanie planu pracy wychowawczej. W długoletniej pracy nauczyciela najczęściej byłam również wychowawcą.

• W okresie stażu pełniłam funkcję wychowawcy klasy III gimnazjum, następnie odpowiednio klasy IV, a później klasy V szkoły podstawowej.
• Co roku sporządzałam plan pracy wychowawcy, który musiał być zgodny ze Szkolnym Programem Wychowawczym, Szkolnym Programem Profilaktycznym i Planem Pracy Szkoły.
• W roku szkolnym 2017/2018 plan pracy wychowawcy musiał być zgodny z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym i Planem Pracy Szkoły.

5. Opracowanie innowacji Wewnętrznego Systemu Doradztwa Zawodowego. Opracowanie innowacji obejmowało:
• odbycie szkoleń z zakresu doradztwa zawodowego,
• analizę aktów prawnych,
• napisanie programu Wewnętrznego Systemu Doradztwa Zawodowego,
• akceptację Rady Pedagogicznej,
• zgłoszenie do kuratorium,
• realizację innowacji,
• ewaluację,
• sprawozdanie z przebiegu innowacji.
6. Opracowanie innowacji z języka polskiego. W roku szkolnym 2017/2018 opracowałam dwie innowacje metodyczno-programowe przeznaczone do realizacji w klasach IV-VII szkoły podstawowej:
• „Ortografia nie tylko na lekcji”,
• „Jestem znawcą lektur”.

7. Opracowanie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. Z dniem 1 września 2017 roku na mocy przepisów „Ustawy Prawo oświatowe” wprowadzono warunki umożliwiające wzmocnienie wychowawczej funkcji szkoły. Zgodnie z przepisem art. 26 ustawy „Prawo oświatowe”, nastąpi połączenie Szkolnego Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki w jeden dokument.
Opracowanie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego obejmowało:
• analizę dokumentów prawnych i materiałów szkoleniowych,
• wnioski z diagnozy potrzeb wychowawczych i środowiskowych (w oparciu o ankiety).

Procedura:
• etap 1. – Sformułowanie sylwetki absolwenta szkoły.
• etap 2. – Analiza dotychczasowych działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły.
• etap 3. – Konstruowanie strategii wychowawczo-profilaktycznej szkoły.
• etap 4. – Opracowanie strategii ewaluacyjnej.
• etap 5. – Konstruowanie planów wychowawczo-profilaktycznych klas.

Program Wychowawczo-Profilaktyczny przyjęto uchwałą nr XXIV w dniu 28.09.2017 r. uchwałą Rady Rodziców z dnia 29.09.2017 r. w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim z dnia 29.09.2017 r.

§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadania Sposoby realizacji
1. Prowadzenie działań mających na celu promowanie szkoły w środowisku.
1.1.Organizowanie i przeprowadzenie konkursów szkolnych.


1.2.Organizowanie uroczystości o charakterze środowiskowym i uroczystości szkolnych.
Przygotowuję uczniów do różnych konkursów, jestem odpowiedzialna z innymi nauczycielami za przeprowadzenie konkursu, sprawdzenie prac i wyłonienie uczestników do kolejnego etapu.
W naszej szkole odbywają się konkursy:
• Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego (dla SP i gimnazjum),
• Konkurs w Dziedzinie Języka Polskiego i Literatury „Złota Żaba”,
• Konkurs w Dziedzinie Języka Polskiego i Literatury „Złota Żabka”,
• Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Dyktando” (dla SP i gimnazjum),
• eliminacje Turnieju Recytatorskiego Literatury Staropolskiej im. A. Krzyckiego,
• eliminacje Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Mali Recytatorzy”,
• w kwietniu 2017 r. odbył się konkurs „Co wiesz o Stanisławie Platerze” dla uczniów klas VI szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Wolsztyn i powiatu wolsztyńskiego.

2015/2016:
• apel z okazji Święta Niepodległości,
• spektakl pt. „Czerwony Kapturek” dla uczniów klas I-III SP i przedszkolaków,
• impreza środowiskowa z okazji Dnia Matki.

2016/2017:
• turniej z okazji Święta Niepodległości „Kocham Cię, Polsko!”,
• impreza środowiskowa z okazji Dnia Matki,
• przygotowanie dekoracji na 10. rocznicę nadania im. Jana Pawła II szkole w Mochach.

2017/2018:
• apel z okazji Święta Niepodległości.
2. Organizowanie wycieczek, imprez dla młodzieży szkolnej. Organizowałam dla uczniów wyjazdy edukacyjne na przedstawienia teatralne, lekcje w kinie, seanse filmowe połączone z dodatkowymi atrakcjami, takimi jak zwiedzanie miasta, muzeów, wejście na basen itp.
Organizowałam również wycieczki klasowe umożliwiające obcowanie dzieci z przyrodą, historią, kulturą.
W roku szkolnym 2015/2016 zorganizowałam:
– wycieczki:
• 25.09.2015 r.- wyjazd do Poznania na „Noc Naukowców”,
• 23.03.2016 r.- wyjazd do Zespołu Szkół w Przemęcie,
• 6.04.2016 r.- wycieczka edukacyjna do szkół ponadgimnazjalnych,
• 1.06.2016 r.- Dzień w Regionie- wycieczka do Wolsztyna,
• 14.06.2016 r.- wycieczka do Poznania- Muzeum Powstania Poznańskiego- Czerwiec 1956, Brama Poznania.

– wyjazdy na przedstawienia teatralne:
• 17.11.2015 r.- „Adam i Ewa”- klasy II gimnazjum,
• 2.12.2015 r.- „Ania z Zielonego Wzgórza”- klasy V szkoły podstawowej,
• 3.12.2015 r.- „Zemsta"- klasy III gimnazjum,
• 25.02.2016 r.- „Skąpiec"- klasy III gimnazjum,
• 7.03.2015 r.- „Romeo i Julia”- klasy II gimnazjum,
• 22.03.2016 r.- „W krainie Narnii”- klasy V szkoły podstawowej.

W roku szkolnym 2016/2017 zorganizowałam:
– wycieczki:
• 27.10.2016 r.- wyjazd integracyjny do kina i na basen do Zielonej Góry,
• 1.06.2017 r.- wycieczka do Gniezna i Biskupina.

– wyjazdy na przedstawienia teatralne:
• 10.10.2016 r.- lekcja w kinie „Magia kina”- tajniki sztuki filmowej- klasy VI szkoły podstawowej,
• 8.12.2016 r.- „Dziady” cz. II- klasy I gimnazjum,
• 16.03.2017 r.- „Przygody Mikołajka”- klasa IV b szkoły podstawowej.


W roku szkolnym 2017/2018 zorganizowałam:
– wycieczki:
• 29.09.2017 r.- wycieczka na kręgle do Fala Park w Wolsztynie,
• kwiecień 2017 r.- wycieczka do Kotliny Kłodzkiej i Skalnego Miasta w Czechach.

– wyjazdy na przedstawienia teatralne:
• 12.10.2017 r.- „Opowieść wigilijna”- klasy VII szkoły podstawowej,
• 20.10.2017 r.- lekcja w kinie „Jak oni to zrobili? Czyli o efektach specjalnych”- klasy II gimnazjalne,
• 20.10.2017 r.- lekcja w muzeum- „Na tropie fałszerzy dzieł sztuki”- klasy II gimnazjalne,
• 23.10.2017 r.- „Mity”- klasy V szkoły podstawowej,
• 14.03.2018 r.- „Hobbit, czyli tam i z powrotem”- klasy VI szkoły podstawowej,
• 15.03.2018 r.- II część „Dziadów”- klasy VII szkoły podstawowej.
3. Opracowanie i realizacja projektów gimnazjalnych. Realizowałam projekty edukacyjne:
• „Tu mieszkam” (2015/2016).
• Apel z okazji Święta Niepodległości (2015/2016).
• Obchody Święta Niepodległości. Turniej „Kocham Cię, Polsko!” (2016/2017).
• Apel z okazji Święta Niepodległości (2017/2018).
4. Rozwijanie zainteresowań dzieci. Od wielu lat prowadziłam kółko teatralne, najpierw jako nauczyciel Szkoły Podstawowej we Wroniawach, następnie od roku 2015 w Zespole Szkół w Mochach. Opracowywałam z dziećmi scenariusze przedstawień, dobierałam stroje, dekoracje. Następnie prezentowaliśmy efekty swojej pracy szerszej publiczności. Podczas trwania stażu dzieci na kółku teatralnym przygotowały dwie baśnie „Czerwony Kapturek” i „Kopciuszek”. Wystąpiły podczas uroczystości z okazji Dnia Matki, a także zaprezentowały się przed uczniami klas I-III SP i przedszkolakami z Moch.
5. Wspieranie akcji charytatywnych. Uważam, że jednym z zadań wychowawcy jest zwrócenie uwagi swoim wychowankom na potrzeby innych. Starałam się wpoić dzieciom jak ważna jest pomoc, choćby najmniejsza udzielona drugiemu człowiekowi. Dlatego włączam się w akcje charytatywne prowadzone na terenie naszej szkoły, np. „Góra Grosza”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Wyślij pączka do Afryki”.
§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Zadania Sposoby realizacji
1. Współpraca z organizacjami, instytucjami oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka i edukacji w środowisku lokalnym. Współpraca z pedagogiem szkolnym:
• prowadzenie lekcji przez p. pedagog:
 cykl lekcji o zagrożeniach dotyczących dopalaczy dla klasy III gimnazjum,
 "Bądź kumplem, nie dokuczaj." dla klasy V SP,
 Zasady bezpiecznego korzystania z Inernetu dla klasy V SP.
• rozwiązywanie problemów wychowawczych moich uczniów,
• współpraca w ramach dostosowania wymagań edukacyjnych uczniów z opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
• kwalifikowanie uczniów do udziału w zajęciach wyrównawczych,
• informowanie dzieci i rodziców o spotkaniach z policjantem organizowanych przez pedagoga.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wolsztynie:
• początkowo, kierowanie uczniów na badania do poradni, pisanie opinii,
• później kontakt z rodzicami i poradnią w celu przebadania dziecka,
• otrzymywanie opinii o uczniu w celu dostosowania wymagań edukacyjnych.


Współpraca z Samorządem Uczniowskim:
• udział w akcjach i konkursach przygotowanych przez SU w ramach konkursu „Super klasa” (w roku szkolnym 2016/2017 moja klasa IV b zdobyła tytuł),
• pomoc opiekunowi samorządu p. Malinie Górnej (nauczycielowi stażyście) w przeprowadzaniu imprez.
Wcześniej byłam opiekunem SU szkoły podstawowej.
Współpraca ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Moch, Radą Sołecką i Kołem Gospodyń:
• pomoc przy „Pikniku ekologicznym”,
• udział w akcji „Ferie na wsi”,
• organizacja uroczystości środowiskowej z okazji „Dnia Matki”,
• pomoc przy organizowaniu festynu rodzinnego.

Współpraca z Gminnym Centrum Kultury i Biblioteką w Przemęcie:
• udział w Konkursie Recytatorskim „Mali Recytatorzy”,
• udział w Turnieju Recytatorskim Literatury Staropolskiej im. A. Krzyckiego,
• udział uczniów naszej szkoły w Jarmarku Cysterskim.

Współpraca z Wolsztyńskim Domem Kultury:
• przez wiele lat brałam udział w Spotkaniach Grup Kolędniczych Gminy Wolsztyn,
• pełniłam funkcję opiekuna podczas Turnieju Recytatorskiego Literatury Staropolskiej im. A. Krzyckiego we Włoszakowicach.

Współpraca z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Wolsztyn:
• udział w konkursie „Co wiesz o Stanisławie Platerze?”,
• pozyskiwanie materiałów potrzebnych do przygotowania uczniów do konkursów przedmiotowych.

Współpraca z Radą Rodziców:
• udział w spotkaniach z przedstawicielami RR,
• wykonywanie zadań przydzielonych przez RR,
• pomoc przy organizowaniu festynów i zabaw,
• zakup nagród książkowych ufundowanych przez RR.
Współpraca z Teatrem Współczesnym w Krakowie:
• kontakt z przedstawicielem teatru,
• uzgadnianie terminów przedstawień.

Współpraca z wydawnictwami działającymi na rzecz edukacji:
• korzystanie z egzaminów próbnych z WSiP-u oraz Operonu, opracowanie wyników, wprowadzenie do systemu i możliwość porównania z innymi szkołami,
• korzystanie z bogatej oferty szkoleń prowadzonych przez GWO:
 „Praca z różnymi tekstami kultury”,
 „Diagnozowanie trudności ucznia i jego aktywizacja”,
 „Sposób na lekturę”,
 „Ocenianie holistyczne w szkole i na egzaminach zewnętrznych”,
 „Praca z uczniem zdolnym”,
 „ADHD- jak sobie z nim radzić na lekcjach języka polskiego”,
 „Sztuka komunikowania, czyli jak skutecznie porozumiewać się na lekcjach”,
 „Sztuka czytania. Nowe lektury na lekcjach języka polskiego”.
2. Realizacja zadań opiekuńczo- wychowawczych nauczyciela- wychowawcy w celu integracji społeczności klasowej. Podczas swojej pracy zawodowej najczęściej pełniłam również funkcję wychowawcy. W szkole w Mochach objęłam wychowawstwo klasy szóstej w zastępstwie nauczyciela, który zrezygnował z pracy. Następnie byłam przez trzy lata wychowawcą klasy szkoły podstawowej, przez kolejne trzy klasy gimnazjalnej, a obecnie drugi rok klasy szkoły podstawowej. Staram się zawsze budować wśród uczniów atmosferę zaufania i życzliwości. Zależy mi na tym, aby dzieci chętnie przychodziły do szkoły i wiedziały, że zawsze mogą na mnie liczyć. Oczywiście zdarzają się między nimi sytuacje konfliktowe, ale w atmosferze spokoju łatwiej je rozwiązać.
Wzmacnianiu dobrych relacji między uczniami służą imprezy klasowe:
• Dzień Chłopaka,
• Dzień Kobiet,
• andrzejki,
• mikołajki,
• wigilia klasowa,
• studniówka,
• komers,
• wycieczki krajoznawcze,
• wycieczki i wyjścia edukacyjne.

Dwukrotnie z moimi uczniowie (w I i III klasie gimnazjum) przygotowaliśmy „Szlachetną paczkę”, którą następnie przekazaliśmy za pośrednictwem pani pedagog wybranej rodzinie ucznia naszej szkoły.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.