Katalog

Aleksandra Szlendak, 2018-06-26
Warszawa

Zajęcia przedszkolne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

- n +

W niniejszej publikacji nie dodałam punktów "przewidziany termin realizacji" oraz "Sposób dokumentacji". Bardzo proszę wszystkich nauczycieli, którzy zechcieli skorzystać z niniejszej pracy o dodanie tych dwóch punktów do każdego zadania w swoich planach rozwoju.
Z poważaniem,
Aleksandra Szlendak


Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Nauczyciel kontraktowy: Aleksandra Szlendak

Okres trwania stażu : 01.09.2015 r. – 31.05.2018 r.

I. Informacje o nauczycielu

Imię i nazwisko: Aleksandra Szlendak
Nazwa placówki: Przedszkole nr xxx w Warszawie
Staż pracy pedagogicznej: 13 lat
Stopień zawodowy: nauczyciel kontraktowy
Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego
Stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego uzyskany w 2004 roku
Posiadane kwalifikacje:
•Studia magisterskie o specjalności pedagogika specjalna.
•Studia podyplomowe z zakresu pedagogika początkowa i terapia pedagogiczna.
•Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

II. Staż

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015 r.
Data planowanego ukończenia stażu: 31.05.2018 r.
Opiekun stażu: E. W. (01.09.2015 – 31.01.2016), B. F. (od 01.02.2016)
Dyrektor placówki: T. T.


Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 191, z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. poz. 393)

III. Cele stażu

1. Cel główny:
• Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
2. Cele szczegółowe:
• Poszerzenie zakresu wiedzy oraz podniesienie efektywności moich działań dydaktyczno – wychowawczych poprzez samokształcenie oraz uczestnictwo w różnorodnych formach doskonalenia
• Doskonalenie warsztatu, metod i form pracy.
• Podniesienie jakości pracy placówki.
• Realizacja zadań wynikających ze statutu oraz potrzeb przedszkola i środowiska lokalnego.
• Poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

(§ 7 ust. 1, pkt 1.)
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statusu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

Zadania
1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z Dyrektorem oraz Wicedyrektorem Przedszkola i gronem pedagogicznym

2. Uczestniczenie w pracach zespołu do spraw ewaluacji i innowacji oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej

3. Organizacja konkursów

4. Organizacja uroczystości

5. Współpraca z Rodzicami

6. Uczestnictwo w zawodach sportowych

7. Współpraca ze strukturami samorządowymi oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz systemu edukacji i pomocy społecznej

Sposób realizacji:

1. Dzielenie się własnymi sugestiami i propozycjami
- dostosowywanie własnej działalności opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej do koncepcji przedszkola,
- analizowanie i realizowanie wpływających ofert z zakresu propozycji konkursów oraz udziału przedszkola w imprezach zewnętrznych.

2. Współudział w przeprowadzeniu ewaluacji wewnętrznej, wymaganie nr 9 „Rodzice są partnerami przedszkola”
Współudział w przeprowadzeniu ewaluacji wewnętrznej wg założeń placówki
Tworzenie programów innowacyjnych
Współtworzenie planów pracy pomocy psychologiczno- pedagogicznej

3. Tworzenie regulaminów, ogłoszeń oraz dyplomów dla uczestników, zakup nagród.

4. Współorganizowanie imprez środowiskowych, grupowych, organizacja akademii przedszkolnych, przedstawień, itp. (np.: Pasowanie na Przedszkolaka, Jasełka, Dzień Mamy i Taty, Dzień Babci i Dziadka, urodziny itp.)

5. Organizowanie zebrań grupowych
Rozmowy indywidualne wg potrzeb.
Dzielenie się swoją wiedzą na zebraniach grupowych i podczas spotkań indywidualnych.
Prowadzenie zajęć otwartych i warsztatów
Założenie grupowej poczty mailowej
Zaangażowanie rodziców do:
-czytania bajek dzieciom na terenie przedszkola w ramach programu „W magicznym świecie Baśni”
-przygotowania spektakli dla dzieci

6. Udział i organizacja Spartakiady Dzielnicowej

7. Nawiązanie i utrzymywanie współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 5 w Warszawie
Współpraca z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie
Współpraca z Biblioteką dla Dzieci i Młodzieży nr 59 w Warszawie
Kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej

(§7 ust. 1, pkt 2, §7 ust. 2, pkt 1.)
Pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Zadania:
1. Poznanie procedury awansu zawodowego

2. Współpraca z opiekunem stażu

3. Współpraca z dyrektoremi innymi nauczycielami

4. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego doskonalących wiedzę i umiejętności

5. Doskonalenie warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej

Sposób realizacji:

1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego: Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393).

2. Zawarcie kontraktu i omówienie planu współpracy
Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
Ustalenie terminów prowadzenia zajęć.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu; konsultacja, opracowanie konspektów zajęć ich analiza.
Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

3. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora i innych nauczycieli.
Obserwacja zajęć innych nauczycieli.
Stałe konsultacje ze specjalistami pracującymi na terenie placówki: logopeda, psycholog.


4. Kursy doskonalące, warsztaty metodyczne m.in.:
 Studia podyplomowe z zakresu „Wczesne nauczanie języka angielskiego”
 Ewaluacja wewnętrzna – tworzenie narzędzi i raportowanie
 „Innowacje pedagogiczne”
 „Elementy oceniania kształtującego (jak udzielać informacji zwrotnej uczniowi o jego pracy).”
 „Warsztaty szkoleniowe z Policją stołeczną” – w ramach programu „Bezpieczna Szkoła”
 „Metoda Dobrego Startu (MDS) – M. Bogdanowicz – I stopień
 „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne” – I stopień
 Awans zawodowy.
 Terapia ręki.
 Szkoleniowe Rady Pedagogiczne.
 Inne

5. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, Radach Szkoleniowych, WDN i innych zewnętrznych formach doskonalenia nauczycieli.
Udział w opracowywaniu obowiązującej dokumentacji przedszkolnej na dany rok szkolny.
Systematyczne prowadzenie dokumentacji przedszkolnej (dzienniki zajęć, plany pracy).

(§ 7 ust 2, pkt 2.)
Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Zadania:
1. Poznanie sytuacji wychowanków

2. Realizacja zadań edukacyjnych

3. Rozwijanie uzdolnień i talentów dzieci

Sposób realizacji:
1.
- obserwacja dzieci podczas zabaw i zajęć
- cykliczne wypełnianie kart obserwacji dzieci
- stworzenie kart obserwacji dostosowanych do wieku podopiecznych
- stworzenie ankiety dla rodziców
- rozmowy z dziećmi
- kontakty z rodzicami
- zapoznanie z orzeczeniami i opiniami z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej
- konsultacje z innymi nauczycielami
- współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i OPS
- przeprowadzenie diagnozy wstępnej i końcowej gotowości szkolnej

2.
Realizacja Podstawy Programowej oraz Programu wychowania przedszkolnego.
Cykliczne organizowanie zajęć dotyczących:
 Dbania o własne bezpieczeństwo.
 Promowanie zasad zdrowego żywienia – warsztaty dla rodziców
 Poznanie przez dzieci sposobów ochrony przed chorobą – promowanie zdrowego stylu życia.
 Rozwijanie zainteresowań dzieci.
 Pogłębienie wiedzy przyrodniczej, rozbudzenie zainteresowań związanych z ochroną środowiska przyrodniczego – m.in. organizacja konkursu na karmnik dla ptaków, oraz „Przyjaciele skrzydlatych”

3.
Przygotowanie dzieci do konkursów
Organizacja konkursu wewnątrzprzedszkolnego „Niezłe Jajo”
Organizacja konkursu wewnątrzprzedszkolnego „Koszyczek Wielkanocny”
Organizacja konkursu „Przedszkolny Savoir-Vivre”
Przygotowanie dzieci do Spartakiady
Przygotowanie dzieci do występu w Przeglądzie Artystycznym „Mikrofon dla Najmłodszych”

(§ 7 ust. 2, pkt 3.)
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii komputerowej i komunikacyjnej.

1. Stosowanie technologii komputerowej w celu opracowaniu dokumentacji awansu.

2. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.

3. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.

4. Komunikacja z rodzicami

Sposób realizacji:
1. Pozyskiwanie informacji dotyczących awansu zawodowego oraz danych z zakresu prawa oświatowego.
Opracowanie dokumentacji z wykorzystaniem techniki komputerowej.

2. Opracowanie i przygotowanie różnego rodzaju materiałów i pomocy dydaktycznych przy użyciu technik komputerowych (karty pracy, testy, dyplomy).
Korzystanie podczas zajęć z pomocy multimedialnych elektronicznych (telewizor, radio, DVD, aparat, rzutnik, laptop, tablica multimedialna).

3. Przygotowywanie zaproszeń, ankiet, scenariuszy inscenizacji, konspektów zajęć.
Tworzenie prezentacji i wykorzystywanie ich na zajęciach oraz Szkoleniowych Radach Pedagogicznych.

4. Tworzenie gazetek/tablic informujących, pisanie ogłoszeń, spotkania z rodzicami grupowe oraz indywidualne, zamieszczanie informacji na stronie przedszkola, wysyłanie informacji za pomocą grupowej poczty elektronicznej, udostępnienie numeru telefonu do nagłego kontaktu z nauczycielem.

(§ 7 ust. 2, pkt 4.)
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań .

Zadania:
1. Udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego

2. Dzielenie się swoją wiedzą i jej promocja.

3. Studiowanie literatury pedagogiczno-psychologicznej

4. Dzielenie się wiedzą z rodzicami oraz nauczycielami

5. Publikacja własnych prac

6. Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub dzieckiem zdolnym.

Sposób realizacji:
1. Wykorzystywanie zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi podczas zajęć i zabaw oraz w pracy indywidualnej.
Rozwiązywanie konfliktów, zapobieganie agresji, integrowanie grupy, przełamywanie barier u dzieci nieśmiałych poprzez wprowadzanie poznanych metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

2. Przeprowadzenie zajęć koleżeńskich.
Udział w Radach Szkoleniowych, dzielenie się materiałami ze szkoleń oraz zdobytą wiedzą.
Współpraca z Biblioteką dla Dzieci i Młodzieży w formie przeprowadzania zajęć dla dzieci wspólnie z pracownikami placówki.

3. Zapoznanie się z najnowszymi pozycjami wydawniczymi w w/w dziedzinie.

4. Rozmowy indywidualne z rodzicami mające na celu wyznaczenie kierunków pracy dydaktycznej z dzieckiem.
Pedagogizacja rodziców:
„Adaptacja dziecka do warunków przedszkolnych”
Warsztaty z zakresu Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
„Procedura Niebieskiej Karty - Pomoc Społeczna”
Cykliczne warsztaty dla rodziców dotyczące zdrowego sposobu odżywiania
Zamieszczanie artykułów na stronie internetowej przedszkola

5. Opublikowanie „Planu rozwoju zawodowego” na stronie internetowej (scholaris.pl)
Zamieszczenie scenariuszy zajęć na portalu internetowym profesor.pl oraz publikacje.edux.pl

6. Opracowanie i wdrożenie działań na podstawie przeprowadzanych systematycznie obserwacji dzieci.

(§ 7 ust. 1, pkt 3, § 7 ust. 2, pkt 5.)
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Zadania:
1. Śledzenie aktów prawnych na temat zmian związanych z procedurą awansu.

2. Zapoznanie z przepisami dotyczącymi Praw Dziecka

3. Zapoznanie się z podstawowymi dokumentami obowiązującymi w przedszkolu

4. Wykazywanie się znajomością przepisów w konkretnych działaniach

Sposób realizacji:
1.
- Karta Nauczyciela.
- Ustawa o systemie oświaty.
- Bieżąca analiza rozporządzeń MEN.
- Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopień zawodowy (publikacje w prasie oświatowej, Internet).
- Postawa programowa wychowania przedszkolnego
- Podstawa programowa w klasach I-III.

2.
- Karta Praw Dziecka
- Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

3. Analiza dokumentacji przedszkolnej:
- statutu przedszkola
- rocznego planu pracy
- obowiązujących regulaminów
- przepisów BHP
- programy autorskie
- koncepcja pracy przedszkola

4. Organizowanie wycieczek i wyjść poza teren przedszkola, sprawowanie opieki nad dziećmi podczas wycieczek i wyjść

Plan może ulec modyfikacji i aktualizacji adekwatnie do potrzeb nauczyciela i placówki.

Opracowano w oparciu o akty prawne:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, (z późniejszymi zmianami Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917))
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393), które weszło w życie 26 marca 2013 r.


…………………………………. Podpis dyrektora …………………............ Podpis opiekuna stażu
………………………. Podpis stażysty

W niniejszej publikacji nie dodałam punktów "przewidziany termin realizacji" oraz "Sposób dokumentacji". Bardzo proszę wszystkich nauczycieli, którzy zechcieli skorzystać z niniejszej pracy o dodanie tych dwóch punktów do każdego zadania w swoich planach rozwoju.
Dziękuję za uwagę,
Aleksandra Szlendak

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.