Katalog

Sylwia Mól, 2018-07-03
Majkowice

Zajęcia przedszkolne, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwojowy nauczyciela stażysty

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO


lic. Sylwia Mól

Imię i nazwisko: lic. Sylwia Mól
Ukończone studia: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Nazwa i adres placówki: Zespół Szkół Gminnych im. Mikołaja Kopernika w Gawłowie, Przedszkole oddział w Majkowicach
Dyrektor: mgr Małgorzata Kozłowska
Opiekun stażu: mgr Małgorzata Pagacz
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2017r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2018r.
Cel główny:
1. Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy.
4. Uczestniczenie, jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu
w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawianie
z prowadzącym obserwowanych zajęć
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora placówki w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawianie je z osobą w obecności, której zajęcia zostały przeprowadzone.
6. Pogłębianie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego wewnątrz placówki, poza placówką oraz samokształcenie.
7. Wspieranie twórczej aktywności dzieci.
8. Pogłębianie współpracy z rodzicami.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r.
poz. 191 i 1198),
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393)
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. poz 393)
&6 Ust.2 pkt.1 Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki.

DZIAŁANIA
I ZADANIA NAUCZYCIELA
FORMY REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTACJI
TERMIN REALIZACJI
1. Zapoznanie się
z procedurą awansu zawodowego. Analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego, tj.:
– Karta Nauczyciela – ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.
z późniejszymi zmianami;
– Ustawa
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996
i 1000)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół,
– Ustawa z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty
z aktualnymi zmianami, – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. – krótkie notatki
z analizy przepisów
i ustaw
– napisanie planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień 2017r. i na bieżąco przez okres stażu.
2. Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu.
– rozmowy
i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu,
– pomoc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego,
– ustalenie z opiekunem stażu terminów
i tematyki zajęć na okres stażu
z uwzględnieniem zajęć obserwowanych
i prowadzonych. – opracowanie zasad współpracy oraz harmonogramu spotkań,
– scenariusze, konspekty zajęć
i potwierdzenie opiekuna stażu. Wrzesień 2017r. i na bieżąco przez okres stażu.
3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego
i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. – zredagowanie planu rozwoju zawodowego
i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.

– zatwierdzony plan rozwoju zawodowego.
Wrzesień 2017r.
4. Poznanie zasad funkcjonowania
i organizacji przedszkola. – analiza dokumentacji przedszkola:
 Statut Przedszkola,
 Plan Pracy Dydaktyczno – Wychowawczo – Opiekuńczy Przedszkola,
 Plan profilaktyczny
 Dziennik
 Ramowy rozkład dnia,
 udział w zebraniach Rad Pedagogicznych.
 Regulamin pracy Przedszkola
w Majkowicach, – sporządzenie notatki z dokumentacji przedszkola,
– czynny udział
w zebraniach Rady Pedagogicznej.
Cały okres stażu.
5. Poznanie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego. – szczegółowe zapoznanie się
z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół wraz
z rozporządzeniem z 24 lutego 2017 r.
– zapoznanie się
z programami realizowanymi
w placówce przedszkolnej:
 Analiza Programu Wychowania Przedszkolnego Małgorzata Janiak, Kamila Witerska „Trampolina”
 Program Wychowawczy Przedszkola
 Program Profilaktyczny Przedszkola – zapis
w dokumentacji przebiegu stażu. Wrzesień 2017r.
6. Poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy. – poznanie regulacji prawnych w zakresie BHP i PPOŻ
w placówce,
–udział w szkoleniu BHP,
- analiza regulaminu BHP i p/poż,
– praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej pracy. – zaświadczenie
o odbytym szkoleniu Cały okres stażu.
7. Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji. – zapoznanie się
z Planem Pracy Dydaktyczno - Wychowawczo -Opiekuńczej,
– dokonywanie samodzielnych wpisów w dziennikach zajęć,
– przygotowywanie scenariuszy zajęć dydaktycznych,
– projektowanie planów miesięcznych,
– wypełnianie arkusza obserwacji dzieci, – wpisy
w dziennikach zajęć,
– wydruki planów miesięcznych,
– scenariusze
z przeprowadzonych zajęć.
Cały okres stażu.
8. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego. – gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego poprzez zaświadczenia, scenariusze zajęć, notatki. – sumienne prowadzenie dokumentacji przebiegu działań wychowawczych
i dydaktycznych, scenariuszy, planów miesięcznych, protokołów. Cały okres stażu.`
9. Złożenie sprawozdania realizacji planu rozwoju zawodowego. – przygotowanie sprawozdania z działań podejmowanych podczas realizacji planu rozwoju. – pisemne sprawozdanie. Maj 2018r.
10. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. – sporządzenie wniosku
i przygotowanie kompletnej dokumentacji. – pisemny wniosek, dokumentacja potwierdzająca realizację stażu. Maj 2018r.

&6 Ust.2 pkt.2 Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola.

DZIAŁANIA
I ZADANIA NAUCZYCIELA
FORMA REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTACJI
TERMIN REALIZACJI
1. Poznanie prawidłowego konstruowania scenariuszy zajęć. – przygotowanie
i analiza scenariuszy prowadzonych zajęć z opiekunem stażu. – zgromadzone scenariusze. Systematycznie przez cały rok.
2. Prowadzenie zajęć
w obecności opiekuna stażu i dyrektora. – przygotowanie scenariuszy zajęć,
– prowadzenie zajęć w obecności dyrektora lub opiekuna stażu,
– omówienie zajęć. – scenariusze zajęć,
– podpis opiekuna stażu pod scenariuszami
Raz w miesiącu wrzesień 2017r.- maj 2018r.
2. Obserwacja zajęć powadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli. – obecność i obserwacja zajęć,
-omawianie zajęć.
– notatki własne,
– scenariusze zajęć,
– wnioski z obserwacji. Cały okres stażu.
2.Wzbogacanie własnego warsztatu pedagogicznego poprzez uczestnictwo
w doskonaleniu zawodowym wewnątrzprzedszkolnym, poza placówką
i samokształceniu. – uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in.: w kursach, szkoleniach, warsztatach,
– udział w radach pedagogicznych,
– czytanie różnych pozycji książkowych i artykułów pedagogicznych. – zaświadczenia
o ukończonych kursach,
– potwierdzenie udziału w radach przez opiekuna stażu,
– bibliografia.
Cały okres stażu.
3.Aktywny udział
w dekoracji przedszkola. – zebranie potrzebnych materiałów dydaktycznych oraz plastycznych umożliwiająca wykonanie dekoracji adekwatnej do pory roku itp.,
– dbanie o estetykę
i oryginalność wystroju,
– gromadzenie wykonanych dekoracji. -zgromadzone dekoracje, zdjęcia. Cały okres stażu.
4. Udział i pomoc
w konkursach organizowanych dla dzieci z placówki przedszkolnej oraz poza nią.
– przygotowanie dzieci do udziału
w konkursach
plastycznych, tanecznych,
recytatorskich, literackich
proponowanych przez placówkę oraz inne przedszkola (na
miarę możliwości dzieci). – dokumentacja przedszkolna, zdjęcia. Cały okres stażu.
5. Dzielenie się posiadaną wiedzą
z innymi nauczycielami. – publikacja planu rozwoju zawodowego
w Internecie. – portale internetowe,
– plan dostępny
w dokumentacji przedszkola. Na bieżąco przez okres stażu.
6. Wspólne tworzenie kroniki przedszkolnej wraz z opiekunem stażu. – wykonywanie zdjęć uwieczniających ważne momenty
z życia przedszkolnego dzieci,
– wspólne redagowanie kroniki z opiekunem stażu, – zapis zdjęć na płycie CD.
– karty z wpisami do kroniki Cały okres stażu.
7. Doskonalenie multimedialnych technik pracy. – przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej,
– wykorzystywanie Internetu jako źródła pomocy dydaktycznych,
– tworzenie
i opracowywanie wszelkiego rodzaju dokumentacji, korzystanie
z nowoczesnych programów komputerowych: plany pracy, scenariusze zajęć, uroczystości, imprezy okolicznościowe, konkursy, sprawozdania, ogłoszenia,
– konstruowanie tekstów, kart pracy dla dzieci.
– przygotowywanie materiałów na spotkania
z rodzicami, scenariusze zajęć otwartych i imprez okolicznościowych,
– wykonywanie dyplomów dla dzieci i wszelkiego rodzaju zaproszeń dla rodziców i gości,
– śledzenie informacji dotyczących aktualizacji prawa oświatowego,
– opracowywanie dokumentacji związanych
z własnym stażem. – płyty CD
z zapisem elektronicznym,
– publikacje
w Internecie,
– scenariusze zajęć,
– pomoce dydaktyczne. Cały okres stażu.&6 Ust. 2 pkt. 3 Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

DZIAŁANIA
I ZADANIA NAUCZYCIELA
FORMA REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTACJI
TERMIN REALIZACJI
1. Współpraca
z rodzicami – organizacja spotkań z rodzicami,
– indywidualne rozmowy mające na celu lepszą współpracę.
– organizowanie
i udział w imprezach i uroczystościach dla rodziców.
– współpraca przy organizowaniu wycieczek, imprez. – notatki z zebrań
i rozmów indywidualnych, lista obecności,
– potwierdzenie opiekuna stażu udziału
w spotkaniach
z rodzicami, wrzesień 2017 – maj 2018 r.
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności
w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych dzieci.
– stała obserwacja dzieci,
-rozmowy indywidualne
z dzieckiem,
– czytanie literatury pedagogicznej
i psychologicznej. – notatki.
– arkusze obserwacji.
– bibliografia przeczytanych pozycji.
Cały okres stażu.
3. Organizacja
i udział
w uroczystościach, wycieczkach oraz imprezach przedszkolnych zamkniętych i otwartych. – włączenie się do organizacji imprez okolicznościowych w przedszkolu,
– udział
w wycieczkach przedszkolnych z dziećmi i rodzicami,
– przygotowanie dzieci do różnych konkursów. – potwierdzenie nauczyciela współpracującego,
– zdjęcia.
Cały okres stażu.
4. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków. – czytanie literatury pedagogicznej
i psychologicznej,
– kontakt z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
i innymi specjalistami – bibliografia Cały okres stażu.


&6 Ust. 2 kpt. 4 Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

DZIAŁANIA
I ZADANIA NAUCZYCIELA
FORMY REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTACJI
TERMIN REALIZACJI
1. Poznawanie zasad omawiania prowadzonych
i obserwowanych zajęć. – rozmowa
z opiekunem stażu,
– notowanie spostrzeżeń,
– wyciąganie wniosków, – notatki, Cały okres stażu.
3. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności. – uwzględnienie opinii opiekuna
i zaleceń dyrektora
w sposobie prowadzenia zajęć, oraz pracy z dziećmi. – notatki,
– wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć. Cały okres stażu.……………………………….
( podpis stażysty)
……………………………….
( podpis opiekuna stażu)
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.