Katalog

Roksana Ciszewska, 2018-07-03
Słomniki

Wybór zawodu, Różne

Doradztwo zawodowe wewnątrzkolny system doradztwa zawodowego

- n +

……………………………
(pieczątka placówki)WEWNĄTRZSZKOLNY
SYSTEM
DORADZTWA ZAWODOWEGO


Szkoła Podstawowa w Kacicach
oraz Prywatne Gimnazjum w Kacicach


Opracowała: mgr Roksana Ciszewska
(doradca edukacyjno – zawodowy)

Kacice 2017

Podstawy prawne• Ustawa z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572,
z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. Dz.U., 2003, nr 118, poz. 1112; nr 137, poz. 1304; nr 203, poz. 1966; nr 228, poz. 2258 oraz 2004, nr 96, poz. 959 i nr 179, poz. 1845
• Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61 poz. 624, z 2002 r. Dz.U. Nr 10 poz. 96; z 2003 r. Dz.U. Nr 146 poz. 1416; z 2004 r. Nr 66 poz. 606;z 2005 r. Dz. U. Nr 10 poz. 75; z 2007 r. Dz. U. Nr 35 poz. 222)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27.08.2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 997)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013, poz. 532)SPIS TREŚCI

I. Wstęp.
II. Cele.
III. Obszary działania.
IV. Metody i formy oddziaływań.
V. Spodziewane efekty.
VI. Plan realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego na rok szkolny 2017/2018

I. Wstęp

Adresat: Szkoła Podstawowa w Kacicach (klasy I – VII) oraz Prywatne Gimnazjum (klasy II i III)
Odbiorcy: wszyscy uczniowie.
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego to ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia. System określa: role i zadania doradcy w ramach rocznego planu działań, czas i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty, formy i metody pracy. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego gwarantuje uczniom realną możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do odnalezienia swojego miejsca na drodze kariery edukacyjnej, zawodowej – poznania siebie i własnych predyspozycji zawodowych, zasad rządzących rynkiem pracy, uzyskania informacji o lokalnym rynku pracy, zaplanowania własnej kariery zawodowej. Dzięki jego realizacji w szkole, uczeń uświadomi sobie, jak wiele czynników wpływa na wybór odpowiedniej szkoły oraz zawodu, dlatego też tak ważne jest przygotowanie ucznia do podjęcia trafnych decyzji w zakresie wyboru dalszej ścieżki kształcenia.
II. Cele

Cele ogólne:
● doradztwo edukacyjno – zawodowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kacicach oraz Prywatnego Gimnazjum w Kacicach,
● przygotowanie uczniów do wyboru dalszej ścieżki kształcenia i świadomego wejścia na rynek pracy
Cele szczegółowe – uczeń:
● w zakresie Modułu I, uczeń: poznaje samego siebie (samopoznanie – wie kim jest?), poznaje swoje mocne strony (zalety), słabe strony (wady), uświadamia sobie potrzebę rozpoznawania własnych pasji, zdolności i talentów oraz predyspozycji potrzebnych do wykonywania określonych czynności (zawodów), poznaje i wykorzystuje techniki skutecznego i efektywnego uczenia się, nabywa umiejętność radzenia sobie ze stresem, zna podstawowe zasady komunikowania się werbalnego i niewerbalnego, potrafi dokonać autoprezentacji na rozmowie kwalifikacyjnej, umie współpracować w grupie i nawiązywać kontakty interpersonalne.
● w zakresie Modułu II, uczeń: poznaje rynek edukacji i pracy, potrafi wyjaśnić definicję zawodu, zapoznaje się ze światem zawodów (przeszłości i przyszłości), poznaje różne zawody oraz zna podział i klasyfikację zawodów, poznaje system edukacji po reformie oświaty, uczestniczy w wycieczkach zawodoznawczych, poznaje wymagania i przeciwwskazania lekarskie do wykonywania wybranego przez siebie zawodu (tj. korelacje stanu zdrowia z wykonywanym zawodem), uczestniczy w Dniach Kariery, zna nazwy zawodów w różnych językach (angielskim i niemieckim), potrafi napisać wzory urzędowych pism oraz list motywacyjny i CV, poznaje wybrane elementy prawa pracy, potrafi na tym etapie określić własne plany zawodowe.
● w zakresie Modułu III, uczeń: potrafi zaplanować własną przyszłość edukacyjno – zawodową, własny rozwój i ścieżki kariery, umie stworzyć plan działania, właściwie zarządza czasem, potrafi wskazać cele krótko i długoterminowe związanych z wyborem kariery zawodowej, zna czynniki wpływające na wybór szkoły i zawodu w tym etapy podejmowania decyzji, poznaje własne predyspozycje zawodowe, zna wymagania i procedury rekrutacyjne wybranych firm, poznają w ogólnym zarysie rynek pracy, poznaje swoją motywację do działania, poznanie oferty edukacyjnej wybranych szkół ponadpodstawowych, wie, że może liczyć na pomoc osób dorosłych we własnym rozwoju zawodowym, wspieranie rodziców i nauczycieli w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego.

III. Obszary działania

Obszary tematyczne obejmują realizację doradztwa dla uczniów w zakresie informacyjnym, edukacyjnym i doradczym przeznaczone dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego określa ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia w trzech modułach. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego wyznacza cele, zadania oraz metody i formy pracy zawodoznawczej (z uczniami, rodzicami, nauczycielami) w ramach rocznego planu działania i jest włączony do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego Szkoły i Przedszkola.

Praca z uczniami:

• poznawanie siebie
• samoocena, poznanie swoich zainteresowań zawodowych
• poznawanie zawodów
• indywidualna praca z uczniem
• wspieranie ucznia w wyborze ścieżki kształcenia
• pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego
• kształtowanie umiejętności planowania dalszego rozwoju edukacyjnego i zawodowego

Praca z rodzicami:

• informowanie rodziców o pracy szkoły w ramach doradztwa zawodowego,
• przekazanie rodzicom założeń pracy doradczej na rzecz uczniów,
• przedstawienie zasad egzaminu kończącego szkołę podstawową,
• zapoznanie z zasadami rekrutacji do szkół ponadpodstawowych,
• przedstawienie oferty edukacyjnej szkolnictwa na dalszych etapach kształcenia,
• wsparcie rodziców uczniów, którzy mają problemy,
• podniesienie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi.

Praca z Radą Pedagogiczną:

• utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły
• ustalenie zasad pracy oraz priorytetów dotyczących pracy doradczej w ramach
harmonogramu doradztwa zawodowego,
• współpraca nauczycieli w ramach diagnozowania potrzeb u umiejętności uczniów,
• realizacja zagadnień zawodoznawczych w ramach nauczanych przez siebie przedmiotów,
• wspieranie rodziców w procesie doradczym.


IV. Metody i formy oddziaływań

Metody pracy:
● słowne (tj. oparte na słowie: pogadanka, prelekcja, opis, opowiadanie, wykład, dyskusja, rozmowa, itd.),
● czynne (tj. oparte na działaniu: samodzielnych doświadczeń, kierowania aktywnością, zadań, ćwiczeń),
● oglądowe (tj. oparte na obserwacji: obserwacja, pokaz, przykład osobisty nauczyciela), diagnoza
● aktywizujące (tj. burza mózgów, śniegowa kula, drama, mapa mentalna, analiza SWOT),
● audiowizualne (tj. filmy edukacyjne, Internet, programy multimedialne, prezentacje multimedialne)
● metoda oparta na bezpośrednich kontaktach społecznych (tj. wycieczka, spotkanie, wywiad)
Formy pracy:
● indywidualna
● grupowa
● kierowana

V. Spodziewane efekty

Uczniowie w zakresie Modułu I, II i III posiądą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie trzech w/w modułów.
Absolwent:
- dokona właściwej samooceny własnych możliwości psychofizycznych celem podjęcia prawidłowej decyzji zawodowej,
- potrafi opisać różne zawody, ścieżki kształcenia i rynek pracy,
- z pomocą rodziców i nauczycieli rozwiązuje problemy edukacyjno - zawodowe.

VI. Plan realizacji WSDZ
Realizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego jest realizowana w trzech Modułach Systemu Doradztwa: I – Poznanie samego siebie, II – Rynek edukacji i pracy, III – Planowanie przyszłości zawodowej.

Roczny plan realizacji


WSTĘP

Lp. Rodzaj przedsięwzięcia Forma realizacji Osoba odpowiedzialna Realizator Uczestnicy Termin realizacji
1. Zapoznanie Rady Pedagogicznej z programem Doradztwa Zawodowego Prelekcja Doradca Zawodowy Doradca Zawodowy Rada Pedagogiczna I semestr (wrzesień 2017)
2 Zapoznanie Rodziców z programem Doradztwa Zawodowego Pogadanka Doradca Zawodowy Wychowawcy klas/Doradca Zawodowy Rodzice I semestr (wrzesień/ październik 2017)

ZADANIA MODUŁU I – „Kim jestem?” – SAMOPOZNANIE

Lp. Rodzaj przedsięwzięcia Forma realizacji Osoba odpowiedzialna Realizator Uczestnicy Termin realizacji
1. Kim jestem? – czy znasz odpowiedź na to pytanie. Pogadanka Doradca Zawodowy Pedagog szkolny/ Wychowawca klasy Uczniowie klasy VII I semestr (wrzesień 2017)
2. Moje mocne strony (zalety). Moje słabe strony (wady). Pogadanka Doradca Zawodowy Pedagog Szkolny/ Wychowawcy klas Uczniowie klasy VII i II,III gimnazjum I semestr (październik 2017)
3. Dodaj sobie skrzydeł czyli jak rozwinąć swoje pasje, zdolności i talenty. Pogadanka Doradca Zawodowy Pedagog Szkolny/ Wychowawcy klas Uczniowie klasy VII i II,III gimnazjum I semestr (październik 2017)
4. Skuteczne i efektywne uczenie się – kilka słów o technikach zapamiętywania i mindmappingu. Wykład Doradca Zawodowy Pedagog Szkolny/ Wychowawcy klas Uczniowie klasy VII i II,III gimnazjum I semestr (listopad 2017)
5. Samopoznanie i określanie predyspozycji edukacyjno – zawodowych Testy predyspo-zycji zawodo-wych Doradca Zawodowy Doradca Zawodowy Uczniowie klasy VII i II, III gimnazjum I semestr (wrzesień- listopad 2017)
6. Jak sobie radzić ze stresem? Wykład/ pogadanka Doradca Zawodowy Pedagog Szkolny/
Wychowawcy klas Uczniowie klasy IV – VII i II,III gimnazjum II semestr
(marzec 2018)
7. Komunikacja werbalna i niewerbalna Warsztaty/ Filmy edukacyjne Doradca Zawodowy Pedagog Szkolny Uczniowie klasy VII i II, III gimnazjum I semestr (grudzień 2017)
8. Moje zdrowie – moja przyszłość
Diagnoza Wychowawcy klas Pielęgniarka Szkolna Uczniowie klasy VII i II,III gimnazjum I semestr (styczeń 2018)
9. Autoprezentacja Warsztaty Wychowawcy klas Pedagog Szkolny Uczniowie klasy VII i II III gimnazjum II semestr (luty 2018)
10. Czy znam już siebie lepiej niż przed rokiem? Ankieta Doradca Zawodowy Wychowawca klasy Uczniowie klasy VII II semestr (czerwiec 2018)
11. Udzielanie indywidualnych porad przez doradcę, pedagoga i wychowawcę w zakresie orientacji zawodowej uczniów Konsultacje/Rozmowy indywidu-alne z rodzicami i uczniami Doradca Zawodowy Doradca Zawodowy/ Pedagog Szkolny/ Wychowawcy klas Uczniowie klasy VII i III gimnazjum II semestr (kwiecień –czerwiec 2018)
12. Zajęcia integracyjne
Praca w grupach Wychowawcy klas Wychowawcy klas/ Pedagog szkolny Uczniowie wszystkich klas Cały rok szkolny

ZADANIA MODUŁU II – „Kim będę?” – RYNEK EDUKACJI I PRACY

1. Poznajemy zawody. Zawód – co to takiego? Filmy zawodo-znawcze/ prelekcja Doradca Zawodowy Bibliotekarz/ Wychowawcy klas Uczniowie klasy VII i III gimnazjum I semestr
(marzec 2018)
2. Świat zawodów. Wybierz szkołę – wybierz zawód Gazetka szkolna Doradca Zawodowy Doradca Zawodowy Uczniowie klasy VII i III gimnazjum II semestr
(kwiecień 2018)
3. System edukacji po reformie oświaty Prelekcja Doradca Zawodowy Doradca Zawodowy Uczniowie klasy VII i III gimnazjum II semestr
(kwiecień/ maj 2018)
4. Wycieczki zawodoznawcze Wycieczka szkolna/ Wycieczki szkolne Doradca Zawodowy Doradca Zawodowy/ Pedagog Szkolny/ Wychowawcy klas Uczniowie klasy VII i III gimnazjum Cały rok szkolny
5. Zawód przeszłości i zawód przyszłości Pogadanka Doradca Zawodowy Doradca Zawodowy/ Pedagog Szkolny Uczniowie klasy VII i III gimnazjum II semestr (maj 2018)
6. Wymagania i przeciwskazania do wykonywania danej pracy Prelekcja Doradca Zawodowy Pielęgniarka szkolna Uczniowie klasy VII i III gimnazjum II semestr (maj 2018)
7. Ciekawe zawody – Dni Kariery Prezentacja multimedia-lna Doradca Zawodowy Doradca Zawodowy/ Pedagog Szkolny/ Wychowawcy klas Uczniowie klasy VII i III gimnazjum II semestr
(kwiecień 2018)
8. Nazwy zawodów – słownictwo Lekcja języka obcego Nauczyciel języka obcego Nauczyciel języka obcego Według przyjętego planu Według przyjętego planu
9. Poznajemy różne zawody Lekcja techniki Nauczyciel techniki Nauczyciel techniki Według przyjętego planu Według przyjętego planu
10. Wzory pism urzędowych Lekcja informatyki Nauczyciel informatyki Nauczyciel informatyki Według przyjętego planu Według przyjętego planu
11. Nauka pisania listu motywacyjnego i CV Lekcja języka polskiego Nauczyciel języka polskiego Nauczyciel języka polskiego Według przyjętego planu Według przyjętego planu
12. Moje plany zawodowe Lekcja języka polskiego Nauczyciel języka polskiego Nauczyciel języka polskiego Według przyjętego planu Według przyjętego planu
13. Wybrane elementy prawa pracy Lekcja WOS-u Nauczyciel WOS-u Nauczyciel WOS-u Według przyjętego planu Według przyjętego planu

ZADANIA MODUŁU III – „Kim zostanę?” – PLANOWANIE PRZYSZŁOŚCI ZAWODOWEJ

1. Zarządzanie czasem Pogadanka Doradca Zawodowy Pedagog Szkolny/ Wychowawcy klas Uczniowie klasy VII i III gimnazjum Cały rok szkolny
2. Czynniki wpływające na wybór szkoły i zawodu – etapy podejmowania decyzji Pogadanka Doradca Zawodowy Pedagog Szkolny/ Wychowawcy klas Uczniowie klasy VII i III gimnazjum Cały rok szkolny
3. Predyspozycje zawodowe Ankiety Doradca Zawodowy Doradca Zawodowy/ Pedagog Szkolny/ Wychowawcy klas Uczniowie klasy VII i III gimnazjum II semestr
(kwiecień 2018)
4. Planowanie przyszłości edukacyjno – zawodowej Warsztaty Doradca Zawodowy Doradca Zawodowy/ Pedagog Szkolny/ Wychowawcy klas Uczniowie klasy VII i III gimnazjum II semestr
(maj 2018)
5. Zapoznanie się z wymaganiami i procedurami rekrutacyjnymi Prelekcja/ prezentacja multime-dialna Doradca Zawodowy Doradca Zawodowy Uczniowie klasy VII i III gimnazjum II semestr
(czerwiec 2018)
6. Planowanie własnego rozwoju i ścieżki kariery – tworzenie planu działania. Czynniki wpływające na wybór szkoły i zawodu. Indywidu-alne rozmowy/ konsultacje Doradca Zawodowy Doradca Zawodowy/ Wychowawcy klas Uczniowie klasy VII i III gimnazjum Cały rok szkolny
7. Formułowanie celów krótko i długoterminowych związanych z wyborem kariery zawodowej Indywidu-alne rozmowy/ konsultacje Doradca Zawodowy Doradca Zawodowy/ Wychowawcy klas Uczniowie klasy VII i III gimnazjum Cały rok szkolny
8. Co mnie motywuje do działania? Pogadanka Doradca Zawodowy Pedagog Szkolny/ Wychowawcy klas Uczniowie klasy VII i III gimnazjum Cały rok szkolny
9. Rodzice jako pierwsi Doradcy Zawodowi – mój udział w rozwoju zawodowym mojego dziecka Pogadanka Doradca Zawodowy Pedagog Szkolny/Doradca Zawodowy Rodzice Cały rok szkolny
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.