Katalog

Joanna Grzesica, 2018-07-03
Tarnowskie Góry

Zajęcia pozaszkolne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Imię i nazwisko: mgr Joanna Grzesica
Nazwa Szkoły: Zespół Szkół Specjalnych przy OLR „Pałac – Kamieniec”
sp. z.o.o. Kamieniec – Zbrosławice
Zajmowane stanowisko: nauczyciel – wychowawca
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2017
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2020

CELE:
- Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
- Poszerzenie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach pracy zawodowej
- Podniesienie jakości własnego warsztatu pracy i efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych
- Osobisty rozwój zawodowy

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE:

L.p. Zadania Formy i sposoby realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami placówki

- Zapoznanie się i analiza aktualnych przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego
- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
- Sporządzenie planu rozwoju zawodowego


Cały okres stażu

- IX.2017
- zatwierdzony plan rozwoju

2.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

- Gromadzenie i kompletowanie dokumentacji
Cały okres stażu
Gromadzona dokumentacja, dyplomy, zaświadczenia itp.


3.
Przygotowanie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju

- Przygotowanie sprawozdania z realizacji
zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego
Czerwiec 2020
- Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Ocena dorobku zawodowego dokonana przez Dyrektora.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie, jakości pracy szkoły.

L.p. Zadania Formy i sposoby realizacji Termin

1.
Analiza własnych umiejętności
- autorefleksja


IX.20172.
Pogłębianie wiedzy
i umiejętności zawodowych oraz udział w różnych formach doskonalenia zawodowego

- studiowanie stron internetowych o tematyce dostosowanej do potrzeb prowadzonych zajęć
- udział w radach szkoleniowych
- udział w konferencjach
- udział w warsztatach metodycznych
- WDN – prowadzenie i udział
- studiowanie literatury fachowej

Cały okres stażu

3.
Doskonalenie i wzbogacanie własnych metod i warsztatu pracy
- aktualizowanie gazetek w świetlicy
- systematyczna prezentacja prac dzieci
- samodzielne opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych zgodnie z potrzebami
 domina, karty pracy
 zestawy do pracy indywidualnej
 zestawy gramatyczne
 zbiór zagadek, pytania do konkursów wiedzy
- opracowanie rocznego planu pracy dla grupy
- organizowanie uroczystości
- opracowanie planów na wakacje i ferie

Cały okres stażu

4.
Udział w zajęciach otwartych – wykorzystanie doświadczenia innych wychowawców

- współpraca z wychowawcami z innych oddziałów – Mysia Wieża i Pałac
- współpraca z nauczycielami
Cały okres stażu

5.
Przygotowanie wychowanków do udziału w różnych konkursach organizowanych w placówce jak i poza szkołą

- zachęcenie wychowanków do udziału w konkursach,
- organizowanie konkursów (opracowanie regulaminu, dostarczenie zaproszeń, wykonanie dyplomów itp.)
- pomoc innym wychowawcom w przygotowaniu konkursów

Cały okres stażu

6.
Czynny udział w tworzeniu dokumentacji i wykonywaniu czynności dodatkowych

- ewaluacja prowadzonych zajęć wychowawczo-terapeutycznych
 opracowanie ankiety dla dzieci
- opracowanie arkusza obserwacji dziecka , który pozwoli na porównanie wybranych form zachowań określonym przedziale czasu,
- systematyczne wpisy do dziennika zajęć
- opracowywanie opinii o wychowankach
Cały okres stażu

7.
Organizowanie sponsoringu
- znalezienie sponsora na wodę, owoce, warzywa itp.

Cały okres stażu

8.
Ścisła współpraca z dyrekcją szkoły, nauczycielami, pedagogiem, psychologiem
i pionem medycznym ośrodka

-rozmowy, spotkania, dzielenie się uwagami, udział w zespołach itp.
Cały okres stażu

9.
Aktywna realizacja zadań
opiekuńczo-wychowawczych.

- rozpoznawanie i rozwiązywanie bieżących problemów wychowawczych:
 śledzenie na bieżąco zachowania dzieci
 rozmowy indywidualne z wychowankami
 dostosowanie zajęć do potrzeb i aktualnego stanu zdrowia wychowanków
 współpraca z pielęgniarką
- rozwijanie zainteresowań wychowanków
- zapewnienie odpowiednich warunków do uczenia się
- uspołecznianie i usamodzielnianie
(wg. opracowanego planu m.in.:)
 samodzielne zakupy
 przygotowywanie prostych potraw
 jazda autobusem ( umiejętność czytania rozkładu jazdy, kupna i cen biletów)
 przedstawienie nowości technologicznych
 udział grupy w cyklu zajęć z wychowania prorodzinnego
- opracowanie materiału do zajęć składających się z cyklu spotkań:
 „Życie bez używek”
 „Zdrowe odżywianie”
 „Umiem znaleźć się w każdym miejscu
i sytuacji”
 „Najważniejsze i najciekawsze miejsca w Polsce” – wspólne wędrówki multimedialne – praktyczne wskazówki jak przygotować się do podróży i zwiedzania (autobus, samolot, pociąg, metro, samochód, rower, pieszo), wyjazd za granicę
- opracowanie materiału do zajęć :
 relaksacyjnych
 mających na celu uświadomienie jak ważna jest codzienna higiena – kształtowanie nawyków
 mających na celu pomoc w wyborze zawodu
 mających na celu poznanie podstawowych przepisów ruchu drogowego – jazda na rowerze
 popołudnia filmowe ( jak dobierać filmy, rodzaje i przesłanie filmów)
 „Cała Polska czyta dzieciom” – czytanie bajek
Cały okres stażu§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

L.p. Zadania Formy i sposoby realizacji Termin

1.
Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji

- opracowanie planu rozwoju zawodowego, sprawozdania i innych dokumentów
Cały okres stażu

2.
Korzystanie z encyklopedii multimedialnych, stron i portali internetowych

- poszerzenie i aktualizowanie wiedzy
Cały okres stażu

3.4.
Udział w konkursachZamieszczanie własnych publikacji na portalach edukacyjnych.
- wykonanie i zaprojektowanie zaproszeń, dyplomów, plakatów, ogłoszeń i regulaminu itp.


- opublikowanie na stronach internetowych wybranych scenariuszy, planów i opracowań pomocy dydaktycznych

Cały okres stażuCały okres stażu

5.
Opracowanie materiałów do gazetki szkolnej „Kamyk”
- zebranie, opracowanie i wysłanie interesujących materiałów do gazetki
Cały okres stażu


6.

Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych

- urozmaicenie i zaktualizowanie filmoteki
- zebranie materiałów do pokazów multimedialnych
- zaprojektowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych - kart pracy, zestawów do zajęć
- prowadzenie zajęć multimedialnych
- poszukiwanie ciekawych scenariuszy, informacji i utworów muzycznych

Cały okres stażu


7.
Korzystanie z poczty elektronicznej i technicznych środków nauczania
- komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej
- wykorzystanie aparatu cyfrowego, pendriva, smart TV, mp4, play station itp.

Cały okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

L.p. Zadania Formy i sposoby realizacji Termin
1.

Prowadzenie zajęć otwartych
- opracowanie i udostępnienie do wykorzystania przez innych wychowawców materiałów dydaktycznych wykorzystanych podczas zajęć
- prowadzenie i udział w WDN

Cały okres stażu
2.
Opieka nad stażystami

- pomoc powierzonym stażystom
Cały okres stażu
3.

Współpraca z nauczycielami, psychologiem, pedagogiem i pionem medycznym


- poszukiwanie nowatorskich rozwiązań
- wymiana doświadczeń
- dzielenie się wiedzą zdobytą podczas szkoleń i warsztatów
- współpraca z innymi wychowawcami podczas przygotowań imprez, uroczystości i konkursów
Cały okres stażu
§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

L.p. Zadania Formy i sposoby realizacji Termin
1.
Opracowanie i wdrożenie programu zajęć edukacyjnych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym

- opracowanie i realizacja programu mającego na celu podnoszenie sprawności manualnej i usprawnianie analizatorów oraz ich funkcji.

Cały okres stażu
2.

Opracowanie i wdrożenie projektów edukacyjnych m. in. z zakresu uspołeczniania

- cykliczne prowadzenie zajęć
Cały okres stażu
3.
Opracowanie rocznego planu pracy dla grupy

- realizacja planu,
Cały okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

L.p. Zadania Formy i sposoby realizacji Termin
1.
Spacery poza teren

- organizowanie dłuższych i krótkich spacerów po okolicy Cały okres stażu
2.
Współpraca z innymi oddziałami zakładu

- organizowanie wspólnych konkursów, dyskotek, imprez itp. Cały okres stażu
3.

4.
Podejmowanie działań mających na celu promowanie szkoły

Przeprowadzenie zajęć z wychowania prozdrowotnego

- angażowanie wychowanków do udziału w konkursach pozaszkolnych
- przygotowanie i przeprowadzenie konkursów dla innych szkół
- udział w imprezach społeczności lokalnej
- udział w hipoterapii
- udział we mszy św.
- cykl zajęć:
 „Życie bez używek”
 „Zdrowe odżywianie”
 „Kształtowanie nawyków higienicznych”

Cały okres stażu

Cały okres stażu


5.
Realizacja programu z zakresu uspołeczniania

- cykl spotkań
Cały okres stażu
6.
Udział w akcjach:
- Cała Polska czyta dzieciom
- Święto Ziemi
- sobotnie czytanie bajek
- sprzątanie terenu, rozmowy o ekologii


Cały okres stażu

7.
Realizacja projektu „Wędrówki po Polsce”

- cykl spotkań
- pokazy multimedialne
Cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

L.p. Zadania Formy i sposoby realizacji Termin
1.
Współpraca z innymi szkołami

- organizowanie konkursów, zawodów sportowych itp.
Cały okres stażu
2.
Współpraca z biblioteką gminną w Zbrosławicach

- udział w przedstawieniach
- zorganizowanie wystawy prac wychowanków
Cały okres stażu
3.
Współpraca z „Caritas” i DPS
- rozwijanie zachowań asertywnych, kształtowanie otwartości, życzliwości, akceptacji i tolerancji
- wykonywanie kartek z okazji świąt i urodzin dla podopiecznych tych placówek

Cały okres stażu

4.
Współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną w Zbrosławicach

- zorganizowanie spotkań ze strażakami Cały okres stażu
5.
Udział w spotkaniach z policją i duchownymi

- udział w spotkaniach z policją konną i osobami duchownymi
Cały okres stażu


§8 ust. 2 pkt 4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

L.p. Zadania Formy i sposoby realizacji Termin

1.
Sumienne wykonywanie zadań na rzecz oświaty

- wzorowa praca na rzecz dzieci przebywających w OLR oraz szkoły potwierdzona nagrodami Dyrektora i Marszałka

Okres pracy zawodowej
§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

L.p. Zadania Formy i sposoby realizacji Termin

1.
Rozpoznanie i rozwiązanie problemu wychowawczego lub edukacyjnego

- zdiagnozowanie przypadku
- ustalenie metod pracy i form pomocy
- analiza efektów podjętych działań

Okres stażu


Zatwierdzam do realizacji Opracowała
………………………………………………… ………………………………………………

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.