Katalog

Dagmara Dymek, 2018-07-03
Strzegowo

Zajęcia zintegrowane, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

- n +

mgr Dagmara Dymek
nauczyciel mianowany
nauczyciel


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZEGOWIE


Terminarz:
1. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014r.
2. Data zakończenia stażu: 31.05.2017r. (czas trwania stażu – 2 lata 9 miesięcy)

Strzegowo wrzesień 2014
§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej , wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły (…) – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcjąZadanie
Formy realizacji
Dokumentacja
termin
1. Poznanie procedury awansu zawodowego
Wniosek do dyrekcji o rozpoczęcie stażu.
Napisanie planu rozwoju zawodowego.
Analiza dostępnej literatury na temat awansu zawodowego nauczycieli oraz aktualnych dokumentów: m.in. Rozporządzenie MEN, Karta Nauczyciela.
Wniosek o rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Dokumentacja stażu.
IX 2014r.


2. Uczestniczenie w szkoleniu na temat „Uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego ”.
Uczestniczenie w szkoleniu zorganizowanym przez ODN w Mławie.
Zaświadczenie
W okresie stażu.
3. Doskonalenie zawodowe w ramach WDN.
Uczestniczenie w szkoleniach WDN-u.


Potwierdzenie dyrektora szkoły.
W okresie stażu.
4. Zewnętrzne doskonalenie zawodowe.
Udział w konferencjach, warsztatach metodycznych.
Zaświadczenia
W okresie stażu.
5. Organizacja warsztatu pracy opiekuna świetlicy.
Opracowanie rocznego i miesięcznych planów pracy. Sprawozdanie z pracy świetlicy.

Diagnoza indywidualnych potrzeb rozwoju nauczyciela oraz zmian w miejscu pracy.

Przygotowanie uczniów do uczestnictwa w konkursach: plastycznych, czytelniczych, wiedzy ogólnej.

Wzbogacanie wyposażenia świetlicy: gromadzenie pomocy, scenariuszy, płyt DVD, materiałów dla ucznia i dla nauczyciela.

Praca z uczniami mającymi trudności w nauce.

Organizacja wyjść szkolnych (m.in. do muzeów, na wystawy), spotkań z ciekawymi osobami .

Organizacja imprez świetlicowych np. andrzejek, mikołajek, balu karnawałowego itp.

Organizacja i przeprowadzenie konkursu „Świetliczak roku”

Organizacja i przeprowadzenie konkursu: „Świetlicowy Mistrz Skakanki”.

Udział w badaniu jakości pracy szkoły.

Współpraca z pedagogiem szkolnym
Plan pracy. Sprawozdania.
Plan rozwoju zawodowego.


Dyplomy, zaświadczenia, podziękowania.
Sprawozdanie, potwierdzenie dyrektora szkoły.

Potwierdzenie dyrektora szkoły.
Potwierdzenie dyrektora szkoły.

Potwierdzenie dyrektora szkoły.

Potwierdzenie dyrektora szkoły.
Potwierdzenie dyrektora szkoły.

Potwierdzenie dyrektora szkoły.

Potwierdzenie pedagoga.


W okresie stażu.

Początek każdego kolejnego
roku trwania stażu.
W okresie stażu.
W okresie stażu.

W okresie stażu.
W okresie stażu.

W okresie stażu.

W okresie stażu.
W okresie stażu.

W okresie stażu.

W okresie stażu.


§ 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


Zadanie
Formy realizacji
Dokumentacja
Termin
1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informatycznej w pracy wychowawcy świetlicy.


Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.


Odwiedzanie stron internetowych dotyczących oświaty portali internetowych.

Zamieszczenie w internecie planu rozwoju, realizowanych programów itp.

Przeprowadzenie zajęć dla dzieci z wykorzystaniem technologii informacyjnej (użycie programów multimedialnych, rzutnika, skanera, aparatu cyfrowego).

Korzystanie z zasobów internetu, encyklopedii multimedialnych, materiałów na nośnikach cyfrowych.

Wyszukiwanie i przygotowywanie materiałów do zajęć .Opracowanie dyplomów, podziękowań.
Wydruki, konspekty, scenariusze, karty pracy.

Zebranie bazy linków internetowych.

Wydruki, zaświadczenia.


Notatki, konspekty.


Zebranie bazy linków internetowych.

Wykonanie pomocy do zajęć, zestawień, wzorów dokumentów świetlicowych.
Przykładowe dyplomy i podziękowania.
W okresie stażu.W okresie stażu.W okresie stażu.


W okresie stażu.

W okresie stażu.
W okresie stażu.§ 8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadanie
Formy realizacji
Dokumentacja
Termin
1.Prowadzenie
zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych.

2.Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.Opracowanie scenariuszy zajęć, przeprowadzenie zajęć, omówienie, analiza, ewaluacja.Opracowanie i udostępnianie innym nauczycielom scenariuszy zajęć imprez, programów, pomocy dydaktycznych.

Przekazywanie wiedzy i dzielenie się materiałami opracowanymi podczas spotkań warsztatowych- publikacja ich w druku i w formie elektronicznej.

Udzielanie rad na temat pracy opiekuńczo- wychowawczej w świetlicy.

Konspekty, arkusze poobserwacyjne, potwierdzenia.


Potwierdzenie nauczycieli.

Opracowane materiały.


Potwierdzenie nauczycieli.Min. 1 zajęcia w roku szkolnym


W okresie stażu.

W okresie stażu.W okresie stażu.

§ 8 ust.2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania
Formy realizacji
Dokumentacja
Termin
1. Opracowanie i wdrożenie programu pracy świetlicy szkolnej.


2. Opracowanie i wdrożenie własnych pomysłów do programu wychowawczego świetlicy.
Opracowanie programu w oparciu o fachową literaturę. Wdrożenie programu i jego realizacja.Wdrożenie własnych pomysłów do programu wychowawczego w pracy z dziećmi w świetlicy. Ewaluacja przeprowadzonych działań
Plan pracy świetlicy szkolnej.Notatki, opis i analiza realizacji własnych pomysłów do programu pod koniec roku szkolnego
2014/2015
2015/2016
2016/2017


W okresie stażu.
§ 8 ust.2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania
Formy realizacji
Dokumentacja
Termin
1. Wykorzystywanie w pracy nowych rozwiązań merytorycznych i metodycznych.
Udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły.

Zorganizowanie zajęć dla nauczycieli w celu przekazania wiedzy i zaprezentowania umiejętności zdobytych podczas dokształcania.
Zaświadczenia.
W okresie stażu.
2. Promowanie działalności świetlicy
Przygotowywanie wystaw prac uczniów w szkole i poza nią.
Zdjęcia.
W okresie stażu.
3. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów na terenie szkoły i międzyszkolnych.
Opracowanie tematyki i regulaminu. Powiadomienie środowiska ( zakres konkursu).
Zorganizowanie nagród.
Przeprowadzenie konkursu.
Wyłonienie zwycięzców.
Podsumowanie.

Zdjęcia. Sprawozdanie.
W okresie stażu.

§ 8 ust.2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania
Formy realizacji
Dokumentacja
Termin
1. Akcje charytatywne.

2. Współpraca z organizacjami i instytucjami społecznymi
Udział w akcjach charytatywnych (zbiórka art. Szkolnych, żywnościowych, nakrętek).
Współpraca z gminną biblioteką publiczną.


Współpraca z wychowawcami świetlic szkolnych z innych szkół.
Współpraca ze ŚDS Strzegowo. Zorganizowanie przedstawienia.
Współpraca z pedagogiem szkolnym. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków. Zapoznanie się z orzeczeniem PPP. Konsultacje wychowawcze.
Potwierdzenie dyrektora szkoły lub koordynatorów akcji.Potwierdzenie pracowników instytucji.

Potwierdzenia pracowników świetlic.
Zdjęcia.

Poświadczenie pedagoga szkolnego.
W okresie stażu.
W okresie stażu

W okresie stażu.
W okresie stażu.
W okresie stażu.§ 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania
Formy realizacji
Dokumentacja
Terminy
1. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych.
Systematyczna obserwacja uczniów nad zdiagnozowaniem dwóch przypadków edukacyjnych i wychowawczych.

Rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów poprzez ustalenie i stosowanie odpowiednich strategii, działań, metod pracy, oddziaływań wychowawczych.

Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych.
Opis i analiza dwóch przypadków.
Cały okres stażu.§8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
DOKUMENTACJA
SPODZIEWANE EFEKTY
Korzystanie z technologii komputerowej w pracy pedagogicznej
wykorzystanie programów komputerowych i Internetu do zajęć świetlicowych
na bieżąco
scenariusze zajęć, programy na nośniku CD
umiejętność wykorzystania technologii komputerowej w diagnozowaniu oraz organizacji własnego warsztatu pracy; opracowanie nowych, ciekawych scenariuszy zajęć oraz pomocy dydaktycznych (np. kart pracy); umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

wykorzystywanie sprzętu komputerowego do opracowywania pomocy dydaktycznych

przykładowo wybrane pomoce dydaktyczne, karty pracy ucznia itp.


opracowanie dyplomów i podziękowań

przykładowe dyplomy i podziękowania


prowadzenie dokumentacji stażu, przygotowanie m.in. projektu sprawozdania
na bieżąco
cała dokumentacja stażu


publikacja różnorodnych materiałów w Internecie, gromadzenie ciekawych materiałów pedagogicznych
okres stażu
publikowane materiały (wybrane), adresy stron


§8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
DOKUMENTACJA
SPODZIEWANE EFEKTY
Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych
prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych wychowanków świetlic szkolnych
min. 1 zajęcia w roku szk.
scenariusze lekcji, arkusz hospitacyjny dyrektora szkoły, potwierdzenie obecności nauczycieli
umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami; własny rozwój zawodowy

prowadzenie zajęć dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych
wg potrzeb
scenariusze lekcji, arkusz hospitacyjny dyrektora szkoły

Dzielenie się swoim doświadczeniem
udostępnianie innym nauczycielom własnych opracowań i innych materiałów dydaktycznych
na bieżąco
potwierdzenie wykorzystywania materiałów
umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami;

publikacje materiałów dydaktycznych w Internecie
okres stażu
potwierdzenie
§8 ust.2 pkt 4
Realizacja co najmniej trzech z następujących zadań:
a) opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
b) wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych,
c) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,
d) uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym,
e)wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
f) uzyskanie innych, znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

TERMIN REALIZACJI
DOKUMENTACJA
SPODZIEWANE EFEKTY

Współpraca z wychowawcami w zakresie działań edukacyjnych i wychowawczych
Prowadzenie kart obserwacji zachowań uczniów
okres stażu
karty obserwacji,spostrzeżenia
sprawozdanie

Poszerzenie zakresu działań szkoły
organizacja konkursów i imprez świetlicowych, m.in. konkursów plastycznych: „Pocztówka z wakacji”, „Kartka świąteczna”, „Zwierzęcy świat orgiami”
okres stażu
regulaminy konkursów, pisemne sprawozdania z przeprowadzonych konkursów, dyplomy, podziękowania, scenariusze imprez
podniesienie poziomu jakości pracy szkoły i świetlicy; promocja szkoły w środowisku lokalnym; rozwijanie zainteresowań uczniów

uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy oraz umiejętności w celu podnoszenia jakości pracy szkoły
okres stażu
zaświadczenia

Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Strzegowie

okres stażu
zaświadczenie potwierdzające współpracę
rozwijanie zainteresowań dzieci;
Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w Strzegowie
Organizowanie zajęć w
bibliotece.
Uczestniczenie w zajęciach
bibliotecznych
okres stażu
zaświadczenie potwierdzające współpracę
rozwijanie zainteresowań dzieci;
Promocja szkoły
udział w konkursach, imprezach i różnego rodzaju akcjach organizowanych na terenie gminy, województwa i kraju
okres stażu
potwierdzenia, zgłoszenia, opis realizowanych działań
promocja szkoły w środowisku lokalnym


§8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
DOKUMENTACJA
SPODZIEWANE EFEKTY
1.Poznanie procedur awansu zawodowego
Wniosek do dyrekcji o rozpoczęcie stażu.
Napisanie planu rozwoju zawodowego .
Analiza dostępnej literatury na temat awansu zawodowego nauczycieli oraz aktualnych dokumentów: m.in. Rozporządzenia MEN, Karta Nauczyciela.
IX 2014r.
Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Plan rozwoju zawodowego.
Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu. Prawidłowo napisany plan rozwoju zawodowego. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych; umiejętność dokonywania właściwej diagnozy; odpowiedni dobór form i metod pracy z dzieckiem trudnym wychowawczo oraz mający trudności w nauce
Otoczenie opieką wychowanków świetlicy
poznanie sytuacji rodzinnej uczniów - ankieta
IX/X 2012
IX/X 2013
uwagi, spostrzeżenia, wzór ankiety


rozmowy indywidualne z rodzicami
okres stażu
zapisy w dzienniku


stała współpraca z pedagogiem szkolnym

zapisy w dzienniku, potwierdzenia pedagoga szkolnego

Opis i analiza jednego problemu edukacyjnego i jednego wychowawczego
identyfikacja problemu, diagnoza (rozpoznanie), działania, ocena efektów
okres stażu
Sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej; dokumentacja działań

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.