Katalog

Hanna Jagielska, 2018-07-20
Kędzierzyn-Koźle

Lidia Stanisławska
Zajęcia zintegrowane, Projekty edukacyjne

Innowacja Pedagogiczna "Ortogratka w 15".

- n +

PSP 15 W KĘDZIERZYNIE – KOŹLUInnowacja Pedagogiczna

Ortogratka w 15.
Autorzy:
mgr Hanna Jagielska
mgr Lidia Stanisławska


Rodzaj innowacji:-programowo-metodyczna
Autorzy innowacji: mgr Hanna Jagielska, mgr Lidia Stanisławska
Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,
Zajmowane stanowisko: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wicedyrektor ZSM nr2
Stopień awansu zawodowego: nauczyciele dyplomowani,
Miejsce realizacji: Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu,
Czas realizacji: 01.09.2016r. - 30.06.2019 r.


Kędzierzyn-Koźle, czerwiec 2016 r.
Spis treści
I. WSTĘP ……………………………………………………………………………3
II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO – PROGRAMOWE ………….. ……………3
III. UCZESTNICY PROGRAMU I WARUNKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ...4
IV. CELE INNOWACJI (OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE)……………………………4
V. SPOSOBY OSIĄGANIA CELÓW – METODY, TECHNIKII FORMY PRACY.5
VI. TREŚCI NAUCZANIA……………………………………………………………6
VII. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW………………………………...7
VIII. EWALUACJA…………………………………………………………………….8
IX. BIBLIOGRAFIA ………………………………………………………………….8
I. WSTĘP

Podstawowym zadaniem szkoły jest nauczenie mówienia i pisania. Integralną częścią tych procesów jest ortografia. Ortografia polska nie jest łatwa do opanowania. Poprawne pisanie sprawia wiele trudności uczniom. Bardzo ważna jest potrzeba aktywnego i świadomego udziału uczniów w procesie nauki ortografii. Głównym zadaniem nauczania ortografii w edukacji wczesnoszkolnej jest opanowanie przez dzieci umiejętności poprawnego zapisywania wyrazów w zakresie czynnego słownika uczniów. Mając na uwadze uwrażliwienie dzieci na piękno ojczystego języka postanowiłyśmy napisać i wdrożyć innowację do nauczenia ortografii w klasach I- III. Innowacja „ Ortogratka w 15” adresowana jest do wszystkich uczniów w klasach I-III. Działania objęte innowacją będą wplecione w proces dydaktyczno-wychowawczy. Innowacja ma na celu uatrakcyjnienie nauki ortografii na I etapie kształcenia. Cele innowacji będą realizowane poprzez różnorodne gry i zabawy dydaktyczne. Wykorzystują one i rozwijają procesy poznawcze oraz operacje myślowe. Są więc dla dzieci nie tylko przyjemnością i miłym spędzaniem czasu, ale przede wszystkim umożliwiają poznawanie, utrwalanie i poszerzanie wiadomości. Stosowanie różnorodnych gier i zabaw dydaktycznych w nauczaniu ortografii powoduje, że uczniowie wielokrotnie obcują z danym wyrazem, ale zawsze w inny sposób. Atrakcyjne środki dydaktyczne tj. „Krajobrazy ortografią malowane”, „Ruchowe dyktanda” wierszyki, zagadki, rebusy, pomysłowo zilustrowany słowniczek ortograficzny dostarczą dziecku wielu bodźców. Będą sprzyjały wyrabianiu nawyku bezbłędnego pisania. Opanowanie umiejętności ortograficznych ułatwi uczniom także pokonanie trudności w czasie pracy z tekstem, podczas samodzielnego lub zbiorowego redagowania wypowiedzi pisemnych. Stosowane w trakcie zajęć aktywne formy pracy sprawią, że to co trudne, stanie się łatwe i interesujące. Innowacja wprowadzi uczniów w świat słowników, nauczy samodzielności i samokontroli.
Różnorodność ćwiczeń i zabaw pozwoli wzbogacić formy pracy oraz rozwijać treści nauczania, zainteresować dzieci ortografią, która z ich perspektywy jest mało atrakcyjna, a w konsekwencji ułatwi im przejście z I do II etapu kształcenia.

II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

Program innowacji pedagogicznej nawiązuje do ogólnych założeń programowych I etapu edukacyjnego - edukacji wczesnoszkolnej. Oparty jest na programie nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej „Szkoła na miarę” autorstwa dr Barbary Bieleń, dr Teresy Janickiej-Panek, nr dopuszczenia: DKW-4014-267/99. W naszej szkole program „Szkoła na miarę” realizujemy w oparciu o serię podręczników „Elementarz XXI wieku” z wydawnictwa Nowa Era.
Program nauczania „Szkoła na miarę” zakłada wśród uczniów w klasach I-III zdobywanie i kształtowanie umiejętności ortograficznych. Struktura programu więc nie zostaje naruszona i uwzględnia cele edukacji jednocześnie wzbogacając je o treści i ćwiczenia ortograficzne. Zadania te będą realizowane poprzez:
• udział w różnorodnych formach i ćwiczeniach ortograficznych podczas zajęć z edukacji polonistycznej
• przygotowywanie i prezentowanie własnych wierszyków ortograficznych
• udział w konkursach ortograficznych

III. UCZESTNICY PROGRAMU I WARUNKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI

a. UCZESTNICY INNOWACJI
Adresatami programu będą uczniowie naszych klas I-III PSP 15 w ZSM 2

b. WARUNKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI OMAWIANEJ INNOWACJI:
• pomoce dydaktyczne do zajęć praktycznych przygotowane przez nauczycieli i uczniów
• klasopracownia wyposażona w sprzęt audiowizualny, rzutnik, komputer…
IV. CELE INNOWACJI
CELE OGÓLNE:
• Opanowanie przez uczniów umiejętności i nawyku bezbłędnego pisania na poziomie elementarnym.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
• Poszerzenie wiadomości z zakresu podstawy programowej.
• Rozbudzenie zainteresowań ortograficznych.
• Doskonalenie umiejętności poprawnej pisowni.
• Rozwijanie umiejętności analizowania trudności ortograficznych.
• Kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego, pobudzanie ciekawości poznawczych.
• Mobilizowanie do wykorzystania posiadanej wiedzy w praktyce.
• Wytworzenie stanu czujności oraz spostrzegawczości ortograficznej.
• Przygotowanie do udziału w konkursach ortograficznych.
• Zapoznanie z możliwością wykorzystania komputera w rozwijaniu umiejętności ortograficznych.
• Doskonalenie umiejętności korzystania ze słowników ortograficznych.
• Współdziałanie w grupie.
• Stymulowanie różnych form aktywności uczniów.
• Rozwijanie umiejętności pełnego realizowania własnych pomysłów.


V. SPOSOBY OSIĄGANIA CELÓW – METODY, TECHNIKI, FORMY PRACY

Stosowanie różnych metod umożliwia organizację pracy w grupach, a także indywidualizację w pracy i indywidualne traktowanie każdego dziecka. Dzięki temu każdy uczestnik zajęć może w maksymalny sposób rozwijać swoje zdolności i umiejętności.
METODY PRACY:
• podające
• problemowe
• aktywizujące
• ekspresyjne
• praktyczne
Podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne metody aktywne, które pozwalają wszystkim uczestnikom przyswajać wiedzę, umiejętności. Są wśród nich:
• gry dydaktyczne, zabawy edukacyjne i zajęcia plastyczne kształcące spostrzegawczość i pamięć wzrokową
• rozwiązywanie krzyżówek, łamigłówek, rebusów, zagadek, domin ortograficznych
• fuzaje ortograficzne
• nauka wierszy ortograficznych
• konkurs ortograficzny
• praca z tekstem, uzupełnianie luk
• wypełnianie kart pracy przygotowanych przez nauczyciela
• tworzenie własnego ilustrowanego słowniczka ortograficznego
• korzystanie ze słownika ortograficznego i zawartych w nim dyktand
• korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej
• korzystanie z gier, w tym komputerowych
FORMY PRACY:

o indywidualna
o grupowa
o zbiorowa
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

• pomoce dydaktyczne przygotowane przez opiekunów innowacji
• pomoce dydaktyczne przygotowane przez uczniów
• ortograficzne programy komputerowe

VI. TREŚCI NAUCZANIA
Treści programowe
• Zapoznanie z podstawowymi regułami ortograficznymi.
• Praca ze słownikiem ortograficznym, programem komputerowym.
• Układanie opowiadań „Krajobrazy ortografią malowane”.
• Uzupełnianie luk wyrazami z trudnościami ortograficznymi.
• Rozwiązywanie krzyżówek i rebusów, łamigłówki ortograficzne.
• Układanie własnych rymowanek utrwalających trudną pisownię.
• Ćwiczenia spostrzegawczości oraz nawyku prawidłowego pisania.
• Założenie i systematyczne prowadzenie słowniczków obrazkowo – wyrazowych.
• Układanie tekstów dyktand. Praca z podaną trudnością ortograficzną.
• Pisanie „ruchowych dyktand” .
• Zastosowanie w praktyce zdobytych wiadomości.
Harmonogram zadań:
1. WRZESIEŃ – Jaki pierwszy wrzesień, taka będzie piękna jesień
• Ortograficzny powrót do szkoły.
• Ortograficzny kącik.
2. PAŹDZIERNIK – W październiku jak na ortograficznym śmietniku
• Jesienne krajobrazy ortografią malowane.
3. LISTOPAD – Grzmot listopada dużo dorodnego zboża zapowiada.
• „ Ruchowe dyktanda”
• Fuzaje ortograficzne.
4. GRUDZIEŃ – Grudzień mroźny, śniegiem pokryty, daje cały rok w dorodne zboże obfity.
• Ze świętym Mikołajem przez ortograficzne kontynenty i kraje.
• Świąteczna choinka pełna ortograficznych ozdób.
5. STYCZEŃ - Jeżeli w styczniu z nieba śnieżynki wylatują, dobry roczek zwiastują.
• Zimowe krajobrazy ortografią malowane.
• Ortograficznie o bezpiecznych zabawach zimowych.
6. LUTY- Uwaga luty, lepiej podkuj dobrze buty..
• Ilustrowany słownik ortograficzny z wyrazami z ó i u.
7. MARZEC- W marcu jak w codziennym garncu.
• Wiosenne krajobrazy ortografią malowane.
• Gdy dziewczynki ósmego marca świętują, wszyscy ortograficznie pracują.
8. KWIECIEŃ – Deszcze często w kwietniu wróżą, że owoców będzie dużo.
• Prima aprilis! Uważaj na chochliki ortograficzne, bo się pomylisz.
• Ilustrowany słownik ortograficzny.
9. MAJ – Na pierwszy maja szron, obiecuje dorodny plon.
• Rozwiązywanie krzyżówek, łamigłówek, rebusów, zagadek.
• Korzystanie z ortograficznych programów komputerowych.
8. CZERWIEC – Czerwiec daje dni gorące, bączek brzęczy już na łące.
• Letnie krajobrazy ortografią malowane.
• Konkurs ortograficzny „Mistrz Ortogratki z 15”.

VII. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
UCZEŃ:
• umiejętnie i sprawnie radzi sobie z pisownią wyrazów zawierających trudności ortograficzne
• zna reguły dotyczące pisowni wyrazów z trudnością ortograficzną
• potrafi uzasadnić pisownię wyrazów przez utworzenie innej formy wyrazu
• pamięta pisownię często spotykanych wyrazów niewymiennych oraz wyjątków
• wykazuje spostrzegawczość i czujność ortograficzną
• sprawnie i samodzielnie posługuje się słownikiem ortograficznym
• stosuje zdobytą wiedzę w różnych sytuacjach życiowych
VIII. EWALUACJA
Po zakończeniu innowacji przeprowadzimy działania, których celem będzie znalezienie odpowiedzi na pytanie czy program, a co ważniejsze jego realizacja, odpowiada potrzebom, zainteresowaniom oraz oczekiwaniom uczniów. Dokonując całościowej ewaluacji stwierdzimy, czy zamierzone i wskazane przeze nas cele były możliwe do zrealizowania i osiągnięcia, a zalecane i proponowane metody skuteczne i efektywne.
Ewaluacja częściowa:
• analiza zeszytów, ćwiczeń uczniowskich pod kątem ilości i jakości błędów, wyników prac pisemnych (przepisywanie wyrazów, zdań, tekstów, pisanie z pamięci, ze słuchu, pisanie tekstów na podany temat), monitorowanie pracy podczas zajęć
• konkurs ortograficzny „Mistrz Ortogratki z 15” na zakończenie każdego roku szkolnego
Ewaluacja pełna :
• ankieta dla uczniów i rodziców
• konkurs ortograficzny „Mistrz Ortogratki z 15 podsumowujący trzyletni okres wdrożenia innowacji
IX. BIBLIOGRAFIA

• M. Bogdanowicz, Recepta na dobre czytanie i pisanie, [w:] Jak pomóc dziecku
z dysortografią, pod red. W. Tulewicz, Zielona Góra 2002.
• M. Bogdanowicz, M. Rożyńska, Karty ortomagiczne. Polisensoryczne utrwalanie poprawnej pisowni, Gdynia 2007.
• L. Furmaga, Ortofrajda – pamięciowy słownik ortograficzny dla dzieci, Sopot 1999.
• W. Gawdzik, Ortografia na wesoło i na serio, Warszawa 1992.
• M. Kaleta- Sawicka, I. Skalska, Vademecum nauczania ortografii w klasach początkowych, Kielce 1993.
• B. Dyl, Jak przez wiersze ortografia szybko nam do głowy trafia, Kraków 2010.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.