Katalog

Emilia Olber, 2018-07-25
Dywity

Zajęcia przedszkolne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGOMGR EMILIA OLBER


Imię i nazwisko:
mgr EMILIA OLBER
- nauczyciel mianowany

Kwalifikacje:

magister doradztwa zawodowego,
studia podyplomowe z zakresu zintegrowanej edukacji

Stanowisko:

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Placówka oświatowa:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klebarku Wielkim

Okres stażu:

2 lata i 9 miesięcy
01.09.2017r.-31.05.2020

Dyrektor placówki oświatowej:

mgr Jolanta Maciejewska

Cel główny:

Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek
wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
L.p.
ZADANIA
SPOSÓB REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI
1.
Poznanie procedury
awansu zawodowego.
- Wyszukiwanie i analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia).

- VIII-IX.2017r.

2.
Odbycie stażu
dotyczącego awansu
zawodowego.
- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
- Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
zawodowego.
- Sporządzenie sprawozdania z realizacji
planu rozwoju zawodowego.
- 01.IX.2017r.
- VIII.2017r.
- okres stażu

- V.2020r.
- Wniosek o rozpoczęcie stażu.
- Plan rozwoju zawodowego.
- Dokumentacja.

- Sprawozdanie z realizacji planu.
3.
Przeprowadzenie
analizy własnej pracy.
- Hospitacje zajęć przez dyrektora.
- Ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć
i lekcji otwartych.
- Okres stażu.
- Okres stażu.
- Harmonogram spotkań.
- Scenariusze zajęć.
4.
Samodzielne lub przez dział w różnych
formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
- Uczestniczenie w różnych formach
wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia
zawodowego.
- Rozpoczęcie kursu kwalifikacyjnego z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym.
- Systematyczne śledzenie literatury
metodycznej i dydaktycznej, korzystanie
z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej
i portali internetowych.
- Tworzenie własnego warsztatu pracy,
materiałów dydaktycznych.
- Okres stażu.


- X-VI.2017r.


- Okres stażu.- Okres stażu.
- Zaświadczenia.


-Certyfikat.


- Wykaz interesujących książek. Wykaz stron internetowych.


- Materiały, pomoce, zdjęcia.
5.
Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola.
- Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć.
- Założenie i prowadzenie teczek obserwacji
dziecka.
- Pisanie miesięcznych planów pracy
dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej.
- Okresowe diagnozowanie osiągnięć
edukacyjnych wychowanków.
- Praca w zespołach przedmiotowych i zadaniowych.
- Opracowanie programu doradztwa zawodowego dla klas 7-8 Szkoły Podstawowej w Klebarku Wielkim.
- Okres stażu.


- Okres stażu.
- Dzienniki zajęć.
- Teczka obserwacji dzieci.
- Plany pracy.
- Semestralne sprawozdania.
- Autorski program doradztwa zawodowego.

6.
Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy.
- Stosowanie w pracy metod aktywizujących i
innowacyjnych np. ruchu rozwijającego
Weroniki Sherbone, dziecięca matematyka
prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej,
metody badawcze itp.
- Zaangażowanie się w projektowanie i urządzenie kącików plastycznych, eksponujących różne techniki plastyczne
stosowane przez dzieci – wystawy prac
plastycznych.
- Uczestniczenie w konkursach przedszkolnych,wystąpieniach, akcjach. Kierowanie przygotowaniem wychowanków do uczestnictwa w konkursach.
- Okres stażu.
- Okres stażu.
- Wpisy w dzienniku zajęć.
- Zdjęcia, prace plastyczne dzieci.
- Zaświadczenia, podziękowania, dyplomy.

7.
Wykonywanie czynności dodatkowych.
- Prowadzenie gazetki dla rodziców.
- Przygotowywanie i prowadzenie
uroczystości przedszkolnych.
- Prowadzenie strony internetowej przedszkola.
- Okres stażu.
- Okres stażu.
- Scenariusze uroczystości, zdjęcia.

8.
Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym.
- Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.
- Konsultacje indywidualne z rodzicami.
- Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych na tablicy ogłoszeń.
- Zajęcia otwarte dla rodziców.
- Organizacja imprez okolicznościowych dla
rodziców, dziadków – przygotowywanie programów artystycznych i dekoracji.
- Włączanie rodziców do organizowania i
współuczestnictwa w uroczystościach
przedszkolnych.
- Organizowanie spotkań z rodzicami
wykonującymi ciekawe zawody. Spotkanie
w przedszkolu lub w miejscu pracy rodzica.
Rozmowa, poznanie przez dzieci interesujących
zawodów.

- Okres stażu.
- Okres stażu.
- Lista obecności.
- Zdjęcia.
- Zdjęcia.

9.
Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
- Organizowanie wycieczek do różnych
instytucji i miejsc.
- Zapraszanie do przedszkola przedstawicieli
poszczególnych zawodów np. strażak, policjant.
- Współpraca z instytucjami
wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
- Współpraca z logopedą.
- Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Klewkach.
- Współpraca z lokalnymi pracodawcami i instytucjami rynku pracy (w kontekście prowadzonych zajęć z doradztwa zawodowego).

- Okres stażu.
- Zdjęcia, adnotacje w dzienniku zajęć.§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
L.p.
ZADANIA
SPOSÓB REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI
1.
Organizowanie warsztatu pracy przy
użyciu techniki komputerowej.
- Wykonywanie środków dydaktycznych za
pomocą komputera.
- Opracowywanie dokumentów, sprawozdań,
scenariuszy hospitacji, planów
miesięcznych korzystając z komputera.
- Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów,
zaproszeń, podziękowań przy użyciu
komputera.
- Gromadzenie niezbędnych przepisów
oświatowych z Internetu.
- Wykorzystywanie w pracy encyklopedii
multimedialnych i Internetu.
- Korzystanie z internetowych publikacji
innych nauczycieli odbywających staż.

- Zdjęcia, pomoce dydaktyczne.

- Dokumentacja, sprawozdania,
scenariusze, plany.
- Wzór dyplomu, zaproszenia, podziękowania.
2.
Zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem technologii informacyjnej.
- Wykorzystanie technik komputerowych w projektach międzynarodowych e-Twinning.
- Opracowywanie ćwiczeń, quizów przy użyciu aplikacji LearningApps.org.
- Okres stażu.
- Potwierdzenie Dyrektora.
3.
Prowadzenie strony internetowej placówki.
- Aktualizowanie strony internetowej przedszkola.
- Okres stażu.
- Strona placówki zamieszczona w internecie.
4.
Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy.
- wykorzystywanie płyt DVD i CD w pracy
z dziećmi.
- Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego.
- Wykorzystywanie komputera i projektora do zajęć dydaktycznych.
- Korzystanie z monitora interaktywnego do pracy dydaktycznej.
- Wykorzystanie zasobów internetu do prowadzenia zajęć z dziećmi.

- Okres stażu.

.- Zdjęcia.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie
otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie
zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
L.p.
ZADANIA
SPOSÓB REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI
1.
Opublikowanie na portalu dla nauczycieli przedszkola ,,Planu rozwoju zawodowego”.
- Opublikowanie w portalu internetowym
zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.
- I semestr roku
szkolnego 2017/2018
- Publikacja na portalu internetowym dla nauczycieli.
2.
Opracowywanie i udostępnianie do
wykorzystania przez innych nauczycieli
materiałów dydaktycznych.
- Opublikowanie na przedszkolnej stronie
internetowej scenariuszy zajęć i uroczystości.
- Udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne.
- Okres stażu.
- Publikacja w internecie.
3.
Prowadzenie szkoleń w ramach WDN.
- Opracowanie i wygłoszenie referatów
szkoleniowych dla nauczycieli na Radzie
Pedagogicznej.
- Przekazywanie zdobytej na szkoleniach zewnętrznych wiedzy w zakresie obsługi tablicy i monitora interaktywnego.

- Okres stażu.
- Referaty.
- Potwierdzenie Dyrektora przedszkola
4.
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
- Zaprezentowanie innowacyjnych metod
pracy z dziećmi.
- Okres stażu.
- Scenariusze.
- Potwierdzenie Dyrektora.
5.
Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z
innymi nauczycielami.
- Wspólne rozwiązywanie problemów
(podejmowanie decyzji, opracowywanie
dokumentów).
- Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą
na kursach i szkoleniach.
- Udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń.
- Polepszenie współpracy i wymiany doświadczeń.
- Okres stażu.
- Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli.

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych
związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
L.p.
ZADANIA
SPOSÓB REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI
1.
Kształtowanie umiejętności autorskiego
projektowania własnych działań.
- Opracowanie i wdrożenie programu doradztwa zawodowego dla uczniów klasy 7 i 8 szkoły podstawowej.

- Wdrożenie programu adaptacyjnego w przedszkolu.
-
- Program autorski.


- Program autorski.

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących
zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
L.p.
ZADANIA
SPOSÓB REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI
1.
Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.- Prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego.
- Stosowanie różnorodnych aktywnych
metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.
- Obserwacja dzieci na tle grupy.
- Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich
rodzicami.
- Organizowanie zajęć na interesujące dzieci
tematy
- Okres stażu.
- Scenariusze zajęć.
- Obserwacje.
2.
Praca z dziećmi z trudnościami. Okres stażu.

- Prowadzenie zajęć wyrównawczych.
- Wg potrzeb.
- Wpisy do dziennika.
- Dokumentacja pracy.
3.
Praca z dzieckiem zdolnym.

- Przygotowywanie dzieci do różnorodnych
konkursów.
-Okres stażu.
- Dyplomy, podziękowania.
4.
Współpraca z różnorodnymi instytucjami.
- Organizowanie wycieczek do ciekawych instytucji i miejsc.
- Zapraszanie do przedszkola przedstawicieli
poszczególnych zawodów np. strażak, policjant.
- Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Klewkach.
- Okres stażu.
- Adnotacje w dzienniku,
- Zdjęcia.

5.
Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.
- Zamieszczanie informacji w prasie lokalnej
dotyczącej działalności przedszkola oraz na
stronie internetowej przedszkola.
- Organizowanie uroczystości przedszkolnych, dni otwartych.
- Nagranie filmiku promującego placówkę.
- Okres stażu.
- Wycinki z prasy lokalnej.
- Strona internetowa.
- Scenariusze, zdjęcia.

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
L.p.
ZADANIA
SPOSÓB REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI
1.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną w Olsztynie.
- Kierowanie dzieci na konsultacje a następnie realizacja wytycznych.
- Zasięganie porad i wskazówek specjalistów.
- Uczestnictwo w szkoleniach i prelekcjach
organizowanych przez poradnię.
- Wg potrzeb.
- Opinie.


- Zaświadczenia.
2.
Współpraca z przedszkolnym pedagogiem, logopedą i nauczycielem informatyki
- Prowadzenie konsultacji z pedagogiem i
logopedą.
- Zapraszanie ich do prowadzenia zajęć z
dziećmi
- Okres stażu.
- Potwierdzenie współpracy.
- Zdjęcia.
3.
Współpraca z Posterunkiem Policji w Purdzie.
- Zapraszanie Przedstawicieli Policji na
spotkania z dziećmi.
- Pogadanki na temat bezpieczeństwa.
- Okres stażu.
- Zdjęcia.
- Wpisy do dziennika zajęć.
4.
Nawiązanie współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Klebarku Wielkim.
- Zwiedzanie pobliskiej Straży Pożarnej.
- Zaproszenie przedstawicieli straży na
pogadanki. Zainteresowanie zawodem
strażaka.
- Udział w próbach ewakuacji na wypadek
pożaru. Zapoznanie z zasadami postępowania na wypadek pożaru.
- Okres stażu.
- Zdjęcia.
- Wpisy do dziennika.
5.
Udział w różnych akcjach i zbiórkach.
-Udział w Akcjach: ,Górze grosza”, „Pomóżmy czworonogom”, „Cała Polska czyta dzieciom.”
- Aktywny udział w organizowaniu pomocy
dla dzieci z Domu Dziecka. Zebranie
odzieży, książek, zabawek, słodyczy dla
dzieci z Domu Dziecka.
- Udział w zbiórkach: baterii, makulatury i
surowców wtórnych.
Okres stażu.
- Zdjęcia.
- Podziękowania.
§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych
lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której jest zatrudniony.
L.p.
ZADANIA
SPOSÓB REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI
1.
Opis i analiza dwóch przypadków -
rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.
- Identyfikacja problemu.
- Geneza i dynamika zjawiska.
- Znaczenie problemu.
- Prognoza.
- Propozycje rozwiązania.
- Wdrażanie oddziaływań.
- Efekty oddziaływań.
- Okres stażu.
- Opis przypadków.

Program będzie podlegał bieżącej aktualizacji zgodnie z potrzebami placówki, gdyż trudno jest zaplanować szczegółowe działania na tak długi czasu.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.