Katalog

Anna Krajewska, 2018-07-25
Potworów

Zajęcia zintegrowane, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
MIANOWANEGO

ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego


Imię i nazwisko odbywającego staż: mgr Anna Krajewska


Nazwa szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa w Wirze


Okres trwania stażu: 01. 09. 2015 r. – 31. 05. 2018 r.

Cel główny: 1. Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.Moje priorytety: 1. Doskonalenie umiejętności zawodowych oraz dzielenie się doświadczeniem z innymi nauczycielami.

2. Tworzenie warunków umożliwiających odkrywanie przez uczniów własnych możliwości i talentów.

3. Aktywna współpraca z rodzicami oraz organizacjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy społecznej
i wychowania.


ZADANIA
FORMA REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI
TERMIN
1
2
3
4

§ 8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły

Poznanie procedury awansu zawodowego.
Zdefiniowanie potrzeb własnego rozwoju w ramach ogólnego planu rozwoju szkoły. Analiza przepisów prawa w zakresie awansu zawodowego.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.


Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Znajomość przepisów prawa oświatowego.

Prawidłowo napisany wniosek
o rozpoczęcie stażu oraz plan rozwoju zawodowego.
Dokumentacja.

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
IX. 2015 r.


IX. 2015 r.


Cały okres stażu

V 2018 r.
Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z usprawnianiem pracy szkoły.

Analiza dokumentów (plan rozwoju szkoły, Statut Szkoły, WSO, plan wychowawczy).
Posiadanie bieżących wiadomości.
Orientacja w zmianach.

Cały okres stażu
Poszarzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły organizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli.
Aktywny udział w pracach WDN.
Udział w warsztatach metodycznych.
Samodzielne studiowanie fachowej literatury.

Zaświadczenia, świadectwa.

Wykaz literatury.
Cały okres stażu

Cały okres stażu
Czynny udział w tworzeniu dokumentacji.
Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć.
Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych dzieci..
Opracowanie indywidualnych programów pracy wspomagająco - korygujących rozwój dziecka.

Dziennik zajęć.
Arkusze diagnozy gotowości szkolnej.

Indywidualny program pracy wspomagająco - korygujący.
Cały okres stażu
Cały okres stażu

Cały okres stażu

Wykorzystywanie
nowatorskich metod
i form pracy.
Stosowanie w pracy metod aktywizujących
i innowacyjnych np. ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone, dziecięca matematyka
prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, kinezjologia edukacyjna, metody badawcze itp.
Zaangażowanie się w projektowanie i urządzanie kącików plastycznych eksponujących różne techniki plastyczne stosowane przez dzieci – wystawy prac plastycznych.
Uczestniczenie w konkursach przedszkolnych
i szkolnych, wystąpieniach, akcjach. Rozwijanie zdolności muzycznych,
plastycznych, recytatorskich i tanecznych
dzieci.
Scenariusze zajęć.
Zdjęcia, prace plastyczne.Zaświadczenia, dyplomy.
Cały okres stażu
Cały okres stażuCały okres stażu

Współpraca z rodzicami
i środowiskiem
rodzinnym
Opracowanie planu współpracy z rodzicami;
-prowadzenie rozmów indywidualnych.
Pedagogizacja rodziców.
Zajęcia otwarte dla rodziców.
Organizacja imprez okolicznościowych dla
rodziców, dziadków – przygotowywanie programów artystycznych i dekoracji.
Plan współpracy z rodzicami.

Referaty.
Scenariusze zajęć.
Scenariusze uroczystości, zdjęcia.
IX. 2015 r.

Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu

Podejmowanie dodatkowych zadań.
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.
Organizacja i przeprowadzenie uroczystości szkolnych.
Prowadzenie gazetki dla rodziców.
Dziennik zajęć.
Scenariusze uroczystości.

Potwierdzenie dyrektora.
Na bieżąco
Na bieżąco

2015 /2016 r.
§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
Opracowanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy zajęć, scenariuszy imprez, kart pracy.
Przygotowanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań.
Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
Wykorzystanie na zajęciach urządzeń multimedialnych (tablicy interaktywnej) i programów edukacyjnych.

Dokumentacja, scenariusze, sprawozdanie, karty pracy.
Wzór dyplomu, zaproszenia, podziękowania.
Potwierdzenie dyrektora.
Potwierdzenie dyrektora.
Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu
Cały okres stażu
Wykorzystywanie Internetu
Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli.
Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego.
Korzystanie ze stron MEN.

Zaświadczenia potwierdzające publikacje.

Cały okres stażu
§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
Dzielenie się swoją wiedza
i doświadczeniem
Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli. Udostępnianie scenariuszy zajęć i pomocy dydaktycznych.
Podejmowanie działań w ramach WDN.
Opracowanie referatu i wygłoszenie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

Scenariusze zajęć, referaty, potwierdzenia publikacji.
Cały okres stażu


Cały okres stażu
Cały okres stażu
Dzielenie się wiedzą poprzez publikacje.

Opublikowanie na stronie internetowej zatwierdzonego ,,Planu rozwoju zawodowego”
Adresy strony internetowej.
X. 2015 r.

§ 8 ust.2 pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Kształtowanie
umiejętności
autorskiego
projektowania własnych działań.

Opracowanie i realizacja programu koła teatralnego ,,Mali aktorzy”.

Dokonywanie ewaluacji wdrożonych programów.
Program i inna dokumentacja z nim związana.


Cały okres stażu

2015/2016 r.

§ 8 ust.2 pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych


Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów i organizowanie pomocy dzieciom z problemami.
Diagnozowanie środowiska dzieci..
Rozmowy z rodzicami.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną

Dokumentacja.

Skierowania do Poradni PPP
Cały okres stażu
Organizacja imprez szkolnych
i konkursów.
Organizacja uroczystości szkolnych.
Organizowanie konkursów.
Scenariusze
Dyplomy, regulaminy, podziękowania.
Cały okres stażu
Organizowanie wycieczek.
Organizowanie wycieczek pieszych np.(do lasu, sklepu, na łąkę), i autokarowych (np. do kina, teatru, muzeum).

Adnotacje w dzienniku.
Zdjęcia.

Cały okres stażu
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
Prowadzenie kola teatralnego. Przygotowywanie
i organizowanie występów artystycznych z okazji różnych uroczystości szkolnych.

Zaświadczania z ukończenie kursów doskonalących w zakresie dramy; scenariusze zajęć.


Cały okres stażu.
§ 8 ust.2 pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Podejmowanie współpracy
z organizacjami działającymi
na rzecz rozwoju dziecka i edukacji
w środowisku lokalnym.
Aktywna współpraca z rodzicami.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną (kierowanie dzieci na konsultacje).
Aktywna współpraca z instytucjami samorządowymi:
z Urzędem Gminy,
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej.
Współpraca z policją.
Nawiązanie współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarna
w Wirze (zwiedzanie pobliskiej straży).
Udział w różnych akcjach (,,Sprzątnie Świata” ,,Góra grosza” ,,Cała Polska Czyta dzieciom” ) i zbiórkach (baterii, korków plastikowych, makulatury).


Sprawozdanie, zaświadczenia

Cały okres stażu

§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych.

Opis i analiza dwóch przypadków.
Opracowany opis i analiza
Okres stażu


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.