Katalog

Agnieszka Wenda, 2018-07-25
Grodków

Zajęcia pozaszkolne, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Imię i nazwisko: mgr Agnieszka Wenda
Posiadane wykształcenie: wyższe z wykształceniem pedagogicznym
Placówka oświatowa: Przedszkole Publiczne .....
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2017 r. - 31.05.2020 r.)
Imię i nazwisko opiekuna stażu:.....
Dyrektor placówki oświatowej: .............
Plan oparty na Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Opracowany według wymagań określonych w §7 ust. 1 i 2 rozporządzenia.
Organizacja stażu
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Współpraca z opiekunem stażu. 1. Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
2. Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli oraz dyrektora.
5. Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Podczas stażu


2 razy w roku


2 razy w roku


Czerwiec 2018r.
Czerwiec 2019r.
Maj 2020 r. Kontrakt
Harmonogram współpracy
Własne notatki ( wnioski
z obserwacji )
Scenariusze zajęć

Sprawozdania§ 7 ust. 2. pkt. 1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności dokonywania zmian w tych działaniach.
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1 Poszerzanie wiedzy
i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrz
przedszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu. 1. Udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności, miedzy innymi:
 Europejski Dzień Nauki (szkolenie całodniowe w Vademecum w Nysie)
 studia podyplomowe (pedagogika specjalna lub oligofrenopedagogika)
 E – warsztaty (Mac i WSiP)
 Granty Kuratora Oświaty w Nysie
2. Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez nauczycieli.
3. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych. Cały okres stażu Zaświadczenia o ukończeniu kursów, grantów
Notatki własne

2 Planowanie
i organizowanie własnego warsztatu pracy
1. Gromadzenie materiałów, pomocy dydaktycznych, istotnych artykułów z czasopism pedagogicznych;
2. Czytanie literatury pedagogicznej;
3. Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania. Cały okres stażu

Materiały oraz pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć, kserokopie artykułów z czasopism pedagogicznych,

§ 7 ust. 2 pkt. 2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1 Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców Obserwacja, rozmowy z dziećmi, zebrania grupowe, indywidualne konsultacje z rodzicami, pedagogizacja rodziców, zajęcia otwarte, uroczystości przedszkolne
z udziałem rodziców i dzieci, przeprowadzenie ankiet. Cały okres stażu Arkusze obserwacji, scenariusze oraz dokumentacja fotograficzna zajęć otwartych
i uroczystości przedszkolnych, ankiety
2 Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z dzieckiem 1. Rozwijanie zdolności plastycznych poprzez udział w ogólnopolskich konkursach ogłaszanych na stronie Bliżej Przedszkola
2. Wprowadzenie i realizacja elementów programu „Move to learn”, czyli Ruch dla uczenia się. Cały okres stażu Dziennik zajęć, scenariusze zajęć, dokumentacja fotograficzna, prace dzieci

4 Udział w realizacji programów, projektów i koncepcji pracy przedszkola 1. Akademia wyobraźni Play Doh – program ogólnopolski
2. Kubusiowi Przyjaciele Natury – program ogólnopolski
3. Miś i Przedszkole – projekt nauczyciela
4. Pocztówkowe Przedszkole – akcja międzyprzedszkolna Cały okres stażu Notatki, zdjęcia, sprawozdania

5 Przygotowywanie uroczystości okolicznościowych i imprez w przedszkolu
z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci Współorganizacja uroczystości okolicznościowych oraz imprez dla całej społeczności przedszkolnej zgodnie z harmonogramem uroczystości i z koncepcją pracy przedszkola, między innymi:
1. Dzień Pieczonego Ziemniaka.
2. Przedstawienie Jesienne
3. Śniadanie Daje Moc
4. Andrzejki
5. Dzień Babci i Dziadka
6. Walentynki
7. Dzień Kobiet
8. Konkurs plastyczny dzieci z rodzicami dla grup 6 letnich
9. Dzień Rodziny Wg harmonogramu
Dokumentacja fotograficzna,
adnotacje w dziennikach, scenariusze
6 Współpraca z rodzicami
i dziadkami – angażowanie środowiska rodzinnego wychowanków w życie przedszkola 1. Współorganizowanie i przygotowanie uroczystości przedszkolnych, angażowanie rodziców w pomoc na rzecz przedszkola
2. Ścisła współpraca z rodzicami w realizacji programu „Akademia wyobraźni Play Doh” oraz „Pocztówkowe Przedszkole”,
3. Czytanie dzieciom bajek w przedszkolu przez rodziców
4. Udział rodziców z dziećmi w konkursach Cały okres stażu Scenariusze i dokumentacja fotograficzna uroczystości przedszkolnych
7. Współpraca z Miejską i Gminną Biblioteką Publiczną w Grodkowie 1. Cykliczne spotkania w bibliotece
2. Udział w ogólnopolskiej akcji „Cała polska czyta dzieciom” Cały okres stażu Zapisy w dzienniku oraz dokumentacja fotograficzna
Zapisy na stronie internetowej przedszkola


§ 7 ust. 2, pkt. 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1 Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz danych z zakresu prawa oświatowego Wyszukiwanie i drukowanie potrzebnych informacji z zakresu awansu zawodowego i przepisów prawa oświatowego. Cały okres stażu Teczka zawierająca podstawowe akty prawa oświatowego
2 Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy technologii informacyjnej oraz obsługi komputera Udział w kursach i szkoleniach z zakresu technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Cały okres stażu Zaświadczenia ukończonych kursów
3 Wykorzystywanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej w pracy wychowawczo – dydaktycznej Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera, pisanie scenariuszy zajęć oraz prowadzenie dokumentacji przedszkolnej na komputerze. Cały okres stażuOpracowane materiały
i pomoce dydaktyczne
4 Publikacja na stronach internetowych 1. Publikacja planu rozwoju zawodowego
2. Publikacje ważnych wydarzeń grupy na stronie internetowej przedszkola Rok szkolny 2017/2018
Cały okres stażu certyfikat
strona internetowa

§ 7 ust. 2, pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1 Poszerzanie wiedzy
z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego 1. Studiowanie literatury przedmiotu, udział w kursach, warsztatach, grantach, szkoleniach.
2. Rozpoczęcie studiów podyplomowych Cały okres stażu Zaświadczenie o ukończeniu kursów, warsztatów, szkoleń, studiów.
2 Wykorzystanie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej w pracy z dziećmi, a także podczas współpracy z rodzicami 1. Identyfikacja problemów dotyczących dzieci i podejmowanie działań naprawczych.
2. Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w razie potrzeby.
3. Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców. Cały okres stażu Arkusze obserwacji dzieci, wpisy w dzienniku, scenariusze zajęć otwartych dla rodziców, udokumentowana praca
z dzieckiem o specjalnych trudnościach
§ 7 ust. 2, pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1 Przeanalizowanie przepisów prawa oświatowego Analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących pracy nauczyciela:
1. Karta Nauczyciela.
2. Rozporządzenia MEN.
3. Ustawa o systemie oświaty.
4. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
5. Niebieska Karta. Cały okres stażu

Teczka zawierająca podstawowe akty prawa oświatowego
2 Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej Przygotowywanie szkoleń na posiedzenia Rady Pedagogicznej związanych z kształceniem plastycznym Cały okres stażu Zaświadczenia
3 Studiowanie dokumentacji przedszkolnej Analiza dokumentacji przedszkolnej:
1. Statut przedszkola,
2. Plan ewaluacji wewnętrznej,
3. Koncepcja pracy przedszkola,
4. Regulaminy,
5. Programy autorskie. Cały okres stażu Wykaz dokumentów, notatki
4 Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań Uwzględnianie obowiązujących przepisów i procedur w codziennej pracy, śledzenie zmian na stronach internetowych MEN, współorganizowanie wycieczek i wyjść z uwzględnieniem obowiązujących przepisów Cały okres stażu Wpisy w dzienniku, notatki
…........................................................................ ….....................................................................
data i podpis Dyrektora podpis nauczyciela


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.