Katalog

Małgorzata Marks, 2018-08-03
Czernikowo

Zajęcia przedszkolne, Sprawozdania

Raport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola w zakresie ,,Rozwój mowy i porozumiewania się"

- n +Przedszkole Publiczne w CzernikowieRAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

w zakresieWymagania 3

Nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej

Badanie efektywności procesu wspomagania rozwoju mowy dziecka.
RAPORT ZESPOŁU DO SPRAW EWALUACJI DOTYCZĄCY
zebrania informacji czy dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej oraz zebrania informacji dotyczących badania efektywności procesu wspomagania rozwoju mowy dziecka.

Cele ewaluacji wewnętrznej:
1. zbadanie efektywności procesu wspomagania rozwoju mowy dziecka
2. zbadanie czy dobór metod i środków dydaktycznych stosowanych przez nauczycieli wyzwala aktywność dzieci
3. zebranie informacji o przebiegu współpracy pomiędzy nauczycielkami i logopedą

Kryterium ewaluacji będzie :
1. skuteczność działania przedszkola w realizacji zadań z zakresu edukacji językowej
2. zgodność z potrzebami środowiska

Pytania kluczowe:
1. czy jest prowadzone w przedszkolu badanie kompetencji językowej dziecka i przez kogo
2. które obszary rozwoju mowy dziecka wymagają intensyfikacji pracy edukacyjnej
3. jakie działania podejmują nauczyciele dla zwiększenia kompetencji językowych dziecka /jakie sytuacje edukacyjne temu sprzyjają
4. jak przebiega współpraca z nauczycielem logopedą
5. jakie metody i formy pracy najczęściej stosują nauczyciele w realizacji zadań z zakresu rozwoju mowy dziecka
6. w jaki sposób przedszkole wspiera działania twórcze dzieci sprzyjające rozwijaniu mowy dziecka
7. w jakich konkursach, przeglądach organizowanych w środowisku lokalnym uczestniczą dzieci i jakie odnoszą sukcesy
8. jakie przeglądy, konkursy sprzyjające aktywności językowej dzieci organizowane są w przedszkolu
9. w jaki sposób nauczyciele współpracują ze sobą w rozwijaniu aktywności językowe dziecka
10. jakie formy współpracy z rodzicami prowadzi przedszkole w celu wzmocnienia kompetencji językowej dziecka
11. jaki odsetek rodziców angażuje się do współpracy
12. czy nauczyciele badają efekty podejmowanych działań, formułują i wdrażają wnioski z badań
13. w jakim stopniu wdrożone wnioski przyczyniają się do rozwoju umiejętności dzieci

Informacje dotyczące ewaluacji wewnętrznej:

1. Wskazanie źródeł informacji, o jakości prascy w obszarze objętym ewaluacją;
• Dzieci
• Losowo wybrani rodzice
• Nauczyciele
• Nauczyciele specjaliści zatrudnieni w przedszkolu / logopeda

Opis metod i narzędzi badawczych:

1. Arkusze badania rozwoju mowy dziecka
2. Wywiad z nauczycielem logopedąAutorzy raportu:

I zespół:
Członkowie zespołu do spraw ewaluacji:


1. Małgorzata Marks

Termin realizacji: 1 kwiecień 2015 r
Zadania szczegółowe:
Konstruowanie narzędzi diagnostycznych:
• Kwestionariuszy ankiet dla rodziców,
• ankiety wywiadu grupowego dla rodziców,
Zredagowanie ogłoszenia dla rodziców o prowadzonej w przedszkolu ewaluacji wewnętrznej
Rozdanie ankiet rodzicom,
Opracowanie zbiorcze wyników ankiety dla rodziców,
Opracowanie zbiorcze wywiadu grupowego dla rodziców
Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej w badanym zakresie :
Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe
Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron
Rekomendacje, które należy uwzględnić w programie wychowawczym przedszkola


II zespół:

Członkowie zespołu do spraw ewaluacji:
1.Wiesława Szychowska
2.Katarzyna Kańczewska
3.Małgorzata Marks

Termin realizacji: 1 kwiecień 2015r.
Zadania szczegółowe:
Konstruowanie narzędzi diagnostycznych:
• Arkusze badania mowy dziecka
• kwestionariuszy wywiadu z nauczycielem logopedą
• kwestionariusz wywiadu z nauczycielkami
Rozdanie arkuszy badania mowy dziecka
Opracowanie zbiorcze wyników badania mowy dziecka wstępnego i końcowego, porównanie wyników
Opracowanie zbiorcze wywiadu z nauczycielem logopedą
Opracowanie zbiorcze wywiadu z nauczycielami
Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej w badanym zakresie .
Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe
Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron
Rekomendacje, które należy uwzględnić w programie wychowawczym przedszkola

Odpowiedzialny za działania zespołu w realizacji zadania - lider zespołu: Katarzyna Kańczewska
III zespół:
Członkowie zespołu do spraw ewaluacji:
1. Małgorzata Marks
2. Katarzyna Kańczewska
3. Wiesława Szychowska

Termin realizacji: 1 kwiecień 2015
Zadania szczegółowe:
Konstruowanie narzędzi diagnostycznych:
• kwestionariuszy ankiet dla nauczycieli,
• arkusz obserwacji uroczystości i imprez
• karty obserwacji - organizacja i wyposażenie kącików ich dostępność
• karty obserwacji pracy nauczycieli,
• analiza dokumentów: miesięczne plany pracy, dzienniki zajęć, samoocena pracy nauczycieli, strona internetowa przedszkola,
Przeprowadzenie ankiet wśród nauczycieli,
Opracowanie zbiorcze wyników ankiety dla nauczycieli,
Zbiorowe opracowanie analizy dokumentów pod kątem doboru metod i środków dydaktycznych stosowanych przez nauczycieli wyzwalających aktywność dzieci
Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej w badanym zakresie:
Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe
Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron
Rekomendacje, które należy uwzględnić w programie wychowawczym przedszkola
Odpowiedzialny za działania zespołu w realizacji zadania - lider zespołu:Wiesława Szychowska

Odpowiedzialne za sporządzenie całościowego raportu z ewaluacji wewnętrznej w zakresie efektywności procesu wspomagania rozwoju mowy dziecka- liderzy zespołów: Katarzyna Kańczewska, Wiesława Szychowska, Małgorzata Marks.

Termin realizacji: 30.05.2015r.


Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej
I wnioski do dalszej pracy

Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe
1.Czy jest prowadzone w przedszkolu badanie kompetencji językowej dziecka i przez kogo?
Nauczycielki w wywiadzie jednoznacznie potwierdzają, iż prowadzą badanie kompetencji językowej dzieci. Wszystkie nauczycielki systematycznie oceniały rozwój mowy dzieci, wykorzystując opracowane arkusze badania mowy dzieci. Zestawienie wyników wstępnej i końcowej oceny rozwoju mowy dzieci w poszczególnych grupach wiekowych, pod kątem uzyskanych ocen bardzo dobrych, wykazało, że we wszystkich badanych obszarach rozwoju mowy dzieci, widoczny jest wzrost osiągniętych przez nie umiejętności.

2.Które obszary rozwoju mowy dziecka wymagają intensyfikacji pracy edukacyjnej?
Nauczycielki w ankiecie potwierdzają, że największej pracy wymaga poprawność wymowy pod względem ortofonicznym i gramatycznym, rozwój ekspresji językowej, płynność wypowiedzi, wypowiadanie się w formie zdaniowej, zasób leksykalny.3.Jakie działania podejmują nauczyciele dla zwiększania kompetencji językowych dziecka?
Na podstawie wywiadu z nauczycielkami. Wszystkie panie stwierdziły ,że podejmują następujące działania sprzyjające zwiększaniu kompetencji językowych dziecka: organizują zabawy ortofoniczne, ćwiczenia oddechowe, słuchowe, logopedyczne; rozmawiają z dziećmi na temat utworów literackich, historyjek obrazkowych, ilustracji; stymulują aktywność językową poprzez kontakty z literaturą, muzyką, teatrem, otoczeniem przyrodniczym oraz społeczno – technicznym; zachęcają do tworzenia własnych opowiadań; wzbogacają zajęcia w techniki parateatralne (drama, pantomima); realizują muzyczne teatrzyki dziecięce, gromadzą i wykorzystują w pracy zabawki edukacyjne; często aktualizują kąciki tematyczne;
przygotowują dzieci do konkursów oraz przedstawień.4.Jak przebiega współpraca z nauczycielem logopedą?
Wszystkie nauczycielki wskazały, iż współpracują z nauczycielem logopedą. Współpracę realizują poprzez: wspólne opracowywanie zestawów ćwiczeń i zabaw dla grupy w zakresie kształtowania poprawności wymowy; uwzględnienie i realizację proponowanych przez nauczyciela logopedę ćwiczeń i zabaw podczas pracy indywidualnej; włączenie nauczyciela logopedy w akcję „Cała Polska czyta dzieciom”; wspólne ustalenie kierunku pracy z rodzicami; dzielenie się spostrzeżeniami, doświadczeniami, dotyczącymi pracy indywidualnej z dzieckiem wymagającym wsparcia.


5.Jakie metody i formy pracy najczęściej stosują nauczyciele w realizacji zadań z zakresu rozwoju mowy dziecka?
Na podstawie analizy dokumentów: wywiadu oraz ankiet skierowanych do nauczycieli nauczycielki wskazywały na stosowanie następujących metod i form pracy: metody: słowne, oglądowe, zadaniowe, pracę z ilustracjami; spacery, wycieczki; inscenizacje; rozwiązywanie zagadek; historyjki obrazkowe; rozmowy na podstawie utworów literackich, filmu, ilustracji;
rozmowy połączone z obserwacją; rozmowy połączone z działaniem; zabawy tematyczne; teatrzyki; inscenizacje; recytację z podziałem na role; scenki dramowe, pantomimiczne; wykorzystanie metody: „Dobrego startu” Bogdanowicz, metody Dennisona, muzykoterapii, zabaw paluszkowych.


6.W jaki sposób przedszkole wspiera działania twórcze dzieci sprzyjające rozwijaniu mowy dziecka?
Nauczycielki w wywiadzie i arkuszach ankiety wskazują na zastosowanie następujących działań twórczych wspierających rozwój mowy dziecka: wzbogacają i uatrakcyjniają kąciki: teatralny, książki, regionalny; organizują kąciki tematyczne i wyposażają je w nowe gry dydaktyczne; organizują zabawy słowne, zabawy ortofoniczne, ćwiczenia oddechowe, foniczne; tworzą warunki do zabaw tematycznych (zgodnie z tematyką oraz zainteresowaniami dzieci);
Zachęcają dzieci do tworzenia własnych opowiadań, rymowanek, wyliczanek;
uczestniczą z dziećmi w konkursach, przeglądach i przedstawieniach.

7.W jakich konkursach, przeglądach organizowanych w środowisku lokalnym uczestniczą dzieci i jakie odnoszą sukcesy?
Z analizy ankiet z nauczycielkami wynika, iż dzieci uczestniczą w następujących przeglądach konkursach: Przegląd wierszy o tematyce patriotycznej:,,Dzień Niepodległości”, ,,Święto Kombatanta”; ,,Przegląd wierszy dla dzieci: Rodzina w literaturze-wiersze małe i duże”

8.Jakie przeglądy, konkursy sprzyjające aktywności językowej dzieci organizowane są w przedszkolu?
Nauczycielki w ankiecie stwierdziły, iż zorganizowały gminny konkurs recytatorski ,, Rodzina w literaturze-wiersze małe i duże”
Nauczycielki włączają rodziców do Akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom”. Wprowadziły ,,Kącik wędrującej książki”


9.W jaki sposób nauczyciele współpracują ze sobą w rozwijaniu aktywności językowej dziecka.?
Nauczycielki współpracują ze sobą w zakresie planowania pracy; koncepcji pracy przedszkola, miesięcznych planów pracy, współorganizacji imprez, przeglądów, konkursów. Wymieniają się doświadczeniami, scenariuszami zajęć, fachową literaturą, środkami dydaktycznymi. Organizują kąciki zainteresowań: kącik książki, teatralny, kącik do zabaw tematycznych. Organizują wycieczki, konkursy, np. konkurs recytatorski, na najciekawszą bajkę. Organizują występy okolicznościowe, przedstawienia teatralne. Nauczycielki podejmują współpracę z logopedą w zakresie kształtowania poprawności wymowy dzieci.
Wnioski te wynikają z ankiety skierowanej do nauczycieli oraz kwestionariusza wywiadu.

10Jakie formy współpracy z rodzicami prowadzi przedszkole w celu wzmocnienia kompetencji językowej dziecka.?
Nauczycielki w ankietach i wywiadzie wskazały na stosowanie następujących form współpracy z rodzicami:
organizują konsultacje indywidualne w celu ujednolicenia oddziaływań;
organizują konsultacje we współpracy z nauczycielem logopedą;
organizują zebrania grupowe;
zachęcają rodziców do korzystania z pomocy specjalistów również z poza placówki.(logopeda,neurologopediaitp.); zapraszają rodziców do czytania w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”;
przeprowadzają prelekcje dla rodziców („Czytanie kluczem do wiedzy i sukcesu dziecka); zapraszają na zajęcia otwarte, uroczystości przedszkolne;
zamieszczają informacje w kąciku dla rodziców;
redagują gazetkę przedszkolną „ Słoneczny promyczek”;
-włączają rodziców w akcje prowadzone w przedszkolu, np. „Kącik wędrującej książki”.

11.Jaki odsetek rodziców angażuje się do współpracy?
Z ankiet skierowanych do rodziców wynika, że 94% rodziców deklaruje, że włączyła się w proces kształcenia u dzieci określonych wiadomości i umiejętności. Wszyscy rodzice chętnie uczestniczyli w imprezach i uroczystościach przedszkolnych a 94% w zajęciach otwartych. 51% rodziców nawiązało współpracę z nauczycielem logopedą


12.Czy nauczyciele badają efekty podejmowanych działań, formułują i wdrażają wnioski z badań ?
W wywiadzie nauczycielki stwierdziły, iż efekty podjętych działań badają poprzez:
prowadzenie obserwacji i diagnozy pedagogicznej; obserwację podczas zajęć dydaktycznych, zabaw swobodnych, rozmów z dziećmi; karty pracy; prowadzenie arkuszy oceny mowy dziecka; wywiad z rodzicami i nauczycielem logopedą.
W arkuszu samooceny pracy nauczycielki dokonują oceny podejmowanych działań w zakresie badania kompetencji językowych dzieci .Wnioski z tego są wykorzystane do opracowania strategii działań w zakresie edukacji językowej. Natomiast wnioski z podsumowania roku, są wykorzystywane do opracowania koncepcji pracy na rok następny.

13.W jakim stopniu wdrożone wnioski przyczyniają się do rozwoju umiejętności dzieci?
Nauczycielki w wywiadzie wskazały, że zauważyły zwiększenie kompetencji językowych dzieci w zakresie: rozumienia mowy; wymowy, prawidłowej artykulacji głosek; płynności wypowiedzi; wypowiadania się w formie zdaniowej; rozwoju ekspresji językowej poprzez bezpośredni kontakt z literaturą, sztuką, teatrem; wzbogacenia słownictwa czynnego;
odpowiedniego gospodarowania oddechem podczas wypowiedzi; analizy i syntezy wyrazów;
wzmocnienia aparatu mowy. Zwiększenie kompetencji w zakresie umiejętności językowych dzieci wpłynęły wg nauczycielek także na otwartość dzieci na poznawanie środowiska dalszego i bliskiego oraz na pewność dzieci.
Wnioski z ewaluacji

1.Organizowanie zajęć , zabaw oraz przestrzeni edukacyjnej zgodnie z zainteresowaniami, potrzebami dzieci jako indywidualności.


2.Tworzenie warunków umożliwiających wykorzystanie umiejętności plastycznych, muzycznych, teatralnych dzieci do zwiększania kompetencji językowych dziecka.

3.Stosowanie przez nauczycielki nowych innowacyjnych metod pracy sprzyjających rozwojowi działań twórczych dzieci a tym samym rozwijaniu mowy.

Rekomendacje
1.Odpowiedni dobór metod i form pracy, które pozwolą dziecku na zwiększenie umiejętności w zakresie edukacji językowej
2.Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających indywidualnemu rozwojowi dziecka
3. Tworzenie warunków umożliwiających rozwój i uaktywnienie twórczego potencjału dziecka
 Załączniki:
1.Zastosowane narzędzia badawcze do przeprowadzenia ewaluacji
2.Zgromadzone dokumenty, zawierające informacje i wyniki ewaluacji
I Zespół

Wyniki ankiet skierowanych do rodziców


Analiza uzyskanych danych:
Cel: Badanie efektywności procesu wspomagania rozwoju mowy dziecka.
Liczba badanych: 35 rodziców

1. Na pyt. Czy jest Pani/n informowany o tym czego dziecko uczy się w przedszkolu?
100% rodziców zaznaczyło odp. a – tak

2. Na pyt. Czy była Pani/n informowany o sukcesach i problemach dziecka?
100% rodziców zaznaczyło odp. a – tak

3. Na pyt. Czy zdaniem Pani/n wnioski z prowadzonych obserwacji i badania logopedycznego dziecka są trafne?
100% rodziców zaznaczyło odp. a – tak

4. Na pyt. Czy w razie trudności w rozwoju dziecko ma zapewnioną pomoc? (zajęcia logopedyczne, podejmowana praca indywidualna z dzieckiem w zakresie wspomagania i korygowania jego rozwoju)
28 ankietowanych (80%) –odp. a – tak
7 ankietowanych (20%) – odp. c – trudno powiedzieć, moje dziecko nie ma kłopotów

5. Na pyt. Czy Pani/na dziecko chętnie mówi o tym czego nauczyło się w przedszkolu?
19 ( 54%) rodziców – stwierdziło, że dziecko chwali się tym, czego nauczyło się w przedszkolu – odp. a
15 (43%) rodziców – stwierdziło, że dziecko poproszone, czasem coś opowie – odp. b
1 (3%) rodzic – stwierdził, że dziecko unika rozmów na ten temat – odp. c

6. Na pyt. Czy jest Pani/n zadowolony z rozwoju i postępów dziecka?
100% ankietowanych rodziców, jest zadowolonych z rozwoju i postępów dziecka w przedszkolu – odp. a

7. Na pyt. Czy Pani/na zdaniem w przedszkolu są tworzone warunki do rozwoju mowy dziecka?
33 ankietowanych (94%)– odp. a – tak
1 ankietowany (3%) – odp. b – nie
1 ankietowany (3%) – odp. c – nie wiem

8. Na pyt. Czy realizacja koncepcji pracy przedszkola dotyczą zainteresowania dzieci książką jako źródłem wiedzy, ma wpływ na rozwój zainteresowań i mowy dzieci?
32 ankietowanych (91%) – odp. a – tak
1 ankietowany (3%) – odp. b – nie
2 ankietowanych (6%) – odp. c – nie wiem

9. Na pyt. Czy była Pani/n włączony w proces kształcenia u dziecka określonych wiadomości i umiejętności?
33 rodziców (94%) – odp. a – tak
2 rodziców (6%) – odp. b – nie
10. Na pyt. Czy chętnie uczestniczy Pani/n w:
a. zajęciach otwartych dla rodziców, które dają możliwości obserwacji dziecka na tle grupy
33 ankietowanych (94%) odp. - tak
2 ankietowanych (6%) odp. - nie
b. imprezach i uroczystościach przedszkolnych podczas których dzieci prezentują przygotowany program – 100% ankietowanych rodziców odp. – tak

11. Na pyt. Czy Pani/n zdaniem, wyposażenie sali przedszkolnej inspiruje dzieci do aktywności?
34 rodziców (97%) – odp. a – tak
1 rodzic (3%) – zaznaczył odp. c – nie mam zdania


Podsumowanie ankiety:

1. Wszyscy rodzice są informowani o tym, czego dzieci uczą się w przedszkolu.
2. Wszyscy rodzice potwierdzają, że są informowani o sukcesach i problemach dzieci.
3. Rodzice w 100% potwierdzają, że wnioski z prowadzonych obserwacji i badania logopedycznego są trafne.
4. 80% rodziców potwierdza, iż w razie trudności w rozwoju, dzieci mają zapewnioną pomoc (zajęcia logopedyczne, podejmowana praca indywidualna z dzieckiem w zakresie korygowania jego rozwoju). 20% rodziców, twierdzi, że ich dziecko nie ma kłopotów, dlatego też trudno im powiedzieć czy taka pomoc jest zapewniona.
5. 54% rodziców stwierdziło, że dziecko chwali się tym, czego nauczyło się w przedszkolu a 43% stwierdziło, że dziecko poproszone, czasem coś opowie. 3% rodziców stwierdziło, iż dzieci unikają rozmów na temat wiadomości i umiejętności zdobytych w przedszkolu.

6. Wszyscy rodzice są zadowoleni z rozwoju i postępów dzieci.
7. Zdaniem 94% rodziców w przedszkolu są tworzone warunki do rozwoju mowy dziecka.
8. 91% rodziców twierdzi, że realizacja koncepcji pracy przedszkola dotycząca zainteresowania dzieci książką, jako źródła wiedzy, ma wpływ na rozwój zainteresowań i mowy dzieci.
9. Rodzice w 94% potwierdzają, że byli włączeni w proces kształcenia u dzieci określonych wiadomości i umiejętności. 6% rodziców, uważa, iż w dany proces nie byli włączeni.
10. 94% rodziców chętnie uczestniczyła w zajęciach otwartych, które dają możliwość obserwacji dziecka na tle grupy. Wszyscy rodzice chętnie uczestniczyli w imprezach i uroczystościach przedszkolnych, podczas których dzieci prezentowały przygotowany program.
11. 97% rodziców uważa, że wyposażenie sal przedszkolnych inspiruje dzieci do aktywności. 3% rodziców na ma zdania na ten temat.


Wnioski:
1. Wnioski z prowadzonej obserwacja i badania logopedycznego są trafne i przekazywane rodzicom.
2. Przedszkole zapewnia pomoc dzieciom z trudnościami w rozwoju.
3. Rodzice są zadowoleni z rozwoju i postępów dzieci w przedszkolu.
4. Przedszkole stwarza warunki do rozwoju mowy.
5. Koncepcja pracy przedszkola ma wpływ na rozwój zainteresowań i mowę dzieci.
6. Rodzice uczestniczą w życiu przedszkola: zajęciach otwartych, imprezach i uroczystościach przedszkolnych a także włączają się w proces kształcenia u dzieci określonych umiejętności i wiadomości.
7. Wyposażenie sal przedszkolnych inspiruje dzieci do aktywności.Wyniki wywiadu grupowego przeprowadzonego wśród rodziców

uczestnicy wywiadu: 35 rodziców

1. Na pyt. Czy wie Pani/Pan, że przedszkole prowadzi badanie kompetencji dziecka w zakresie mowy?
33 rodziców (94%) odp. – tak
2 rodziców (6%) odp. – nie

2. Na pyt. Czy Pani/Pana dziecko opowiada w domu o tym, co robiło w ciągu dnia w przedszkolu?
8 rodziców (23%) odp. – codziennie
21 rodziców (60%) odp. - często
6 rodziców (17%) odp. – rzadko

3. Na pyt. Czy zdaniem Pani/Pana na rozwój mowy Państwa dziecka ma wpływ wdrożona przez przedszkole koncepcja zainteresowania dzieci książką?
29 rodziców (83%) odp. – tak
6 rodziców (17%) odp. – nie wiem

4. Na pyt. Czy wyposażenie sali przedszkolnej służy rozwijaniu aktywności językowej Państwa dziecka?
29 rodziców (83%) odp. – tak
6 rodziców (17%) odp. – nie wiem

5. Na pyt. Czy brała Pani/ Pan w zajęciach, uroczystościach z udziałem dziecka, podczas których obserwowała Pani/Pan rozwój mowy dziecka?
34 rodziców (97%) odp. – tak
1 rodzic (3%) odp. – nie

6. Na pyt. Czy nawiązała Pani/Pan kontakt z nauczycielem logopedą w przedszkolu?
18 rodziców (51%) odp. – tak
7 rodziców (20%) odp. – nie
10 rodziców (29%) odp. – nie, bo moje dziecko nie musi uczęszczać na zajęcia logopedyczne

7. Na pyt. Czy Pani/Pana dziecko brało udział w uroczystościach, podczas których prezentowało swoje umiejętności z zakresu mowy?
32 rodziców (91%) odp. – tak
3 rodziców (9%) odp. – nie

8. 100% rodziców zauważyło wzrost umiejętności językowych dziecka w związku z jego uczęszczaniem do przedszkola

Podsumowanie wywiadu grupowego

1. 94% rodziców wie, że w przedszkolu jest prowadzone badanie kompetencji dziecka w zakresie mowy. 6% rodziców nie jest poinformowana o tym fakcie.
2. 60% rodziców potwierdza, że dzieci często opowiadają o tym, co robią w ciągu dnia w przedszkolu, 23% twierdzi, że dzieci robią to codzienne. 17% rodziców odpowiedziało, że dzieci rzadko rozmawiają o tym co dzieje się w przedszkolu.
3. Zdaniem 83% rodziców, wdrożona przez przedszkole koncepcja zainteresowania dzieci książką, ma wpływ na rozwój mowy dzieci. 17% rodziców nie ma zdania na ten temat.
4. 83% rodziców uważa, że wyposażenie sali przedszkolnej rozwija aktywność językową dzieci. 17% nie ma zdania na ten temat
5. 97% rodziców wzięło udział w zajęciach, uroczystościach z udziałem dzieci, podczas których obserwowali rozwój mowy u swoich dzieci. 3% rodziców w takich zajęciach nie brało udziału.
6. Ponad połowa rodziców (51%) nawiązała w przedszkolu kontakt z nauczycielem logopedą. 49% takiej współpracy nie nawiązało w tym 29% twierdzi, że jego dziecko nie musi uczęszczać na zajęcia logopedyczne.
7. 91% rodziców, twierdzi, że ich dziecko wzięło udział w uroczystościach, podczas których prezentowało swoje umiejętności z zakresu mowy.
8. Wszyscy rodzice zauważyli wzrost umiejętności językowych dzieci w związku z jego uczęszczaniem do przedszkola.


Wnioski:

1. Koncepcja pracy przedszkola ma wpływ na rozwój mowy dzieci.
2. Opieką logopedyczną zostały objęte dzieci, u których zaobserwowano nieprawidłowości w mowie
3. Imprezy i uroczystości przedszkolne mają wpływ na rozwój mowy u dzieci.
4. Zdaniem rodziców przedszkole sprzyja rozwojowi umiejętności językowych dzieci.II Zespół
Analiza uzyskanych danych:


Arkusze badania mowy

Cel Zebranie informacji , na temat poziomu rozwoju mowy dzieci w poszczególnych grupach wiekowych

Zastosowane narzędzia badawcze : arkusz badania rozwoju mowy dziecka 3-, 4-, 5- i 6-letniego

Liczba badanych : badaniem objęto 183 dzieci

Analiza arkuszy oceny mowy dzieci
• Arkusze oceny mowy dzieci zostały opracowane dla każdej grupy wiekowej.
• W każdej grupie wiekowej badaniu poddano te same obszary rozwoju mowy
• Rozumienie mowy
• Wypowiadanie się w formie zdaniowej
• Zasób leksykalny
• Wymowa
• Płynność wypowiedzi
• Posługiwanie się mową w kontaktach z innymi
• Rozwój ekspresji językowej poprzez bezpośredni kontakt z literaturą, sztuką
i teatrem
• Przyjęto tę samą skalę ocen: 1 - bardzo dobrze i 0 - niewystarczająco.
• W grupie dzieci 3-letnich dokonano wstępnej i końcowej oceny mowy dzieci, natomiast w grupach wiekowych 4, 5 i 6- latki, dokonano wstępnej, śródrocznej
i końcowej oceny mowy dzieci.
Analizie uzyskanych wyników poddano wstępną i końcową ocenę mowy dzieci, przeprowadzoną
we wszystkich grupach wiekowych.
• Dokonano ilościowego i procentowego, zestawienia wyników osiągniętych
przez dzieci 3-, 4-, 5-, 6-letnie
• Dokonano zbiorczego zestawienia ilościowego i procentowego wyników uzyskanych przez
dzieci 3-, 4-, 5-, 6-letnie
• Dokonano graficznej ilustracji zestawienia wyników wstępnej i końcowej oceny
rozwoju mowy dzieci w poszczególnych grupach wiekowych, pod kątem uzyskanych
ocen bardzo dobrych, w każdym z obszarów przyjętych do badania.

Wnioski
• Wszystkie nauczycielki systematycznie oceniały rozwój mowy dzieci, wykorzystując opracowane arkusze badania mowy dzieci.

• Zestawienie wyników wstępnej i końcowej oceny rozwoju mowy dzieci
w poszczególnych grupach wiekowych, pod kątem uzyskanych ocen bardzo dobrych,
wykazało, że:
- we wszystkich badanych obszarach rozwoju mowy dzieci, widoczny jest wzrost
osiągniętych przez nie umiejętności
- najwyższy wzrost umiejętności w obszarach
Rozumienie mowy – osiągnęły dzieci 5-letnie
Wypowiadanie się w formie zdaniowej – osiągnęły dzieci 5-letnie
Zasób leksykalny – osiągnęły dzieci5- i 6-letnie
Wymowa - osiągnęły dzieci 3- i 6-letnie
Płynność wypowiedzi – osiągnęły dz. 4- i 5-letnie
Posługiwanie się mową w kontaktach z innymi – osiągnęły dzieci 3-, 4- i 5-letnie
Rozwój ekspresji językowej poprzez bezpośredni kontakt z literaturą, sztuką
i teatrem – osiągnęły dzieci 3-, 4- i 5-letnie

- biorąc pod uwagę poszczególne grupy wiekowe i osiągnięty przez nie, najniższy poziom umiejętności
przedstawia się to następująco
dzieci 3-letnie - płynność wypowiedzi 89,2%
dzieci 4-letnie - płynność wypowiedzi 83,7%
wymowa – 84,7%
wypowiadanie się w formie zdaniowej – 88,6%

dzieci 5-letnie - wymowa 88,2%
rozwój ekspresji językowej poprzez bezpośredni kontakt z literaturą, sztuką
i teatrem 88,4%
zasób leksykalny 89,2%
dzieci 6-letnie - we wszystkich badanych obszarach uzyskały wynik powyżej 90%, co oznacza,
że dzieci te, w bardzo dobrym stopniu, osiągnęły umiejętności z zakresu rozwoju mowy.

Wniosek końcowy
Wyniki prowadzonej oceny mowy dzieci, jednoznacznie wskazują na potrzebę dalszej pracy nad doskonaleniem umiejętności dzieci w zakresie rozwoju mowy, w następujących obszarach
- wymowa
- płynność wypowiedzi
- wypowiadanie się w formie zdaniowej
- rozwój ekspresji językowej
- zasób leksykalny

WYWIAD Z NAUCZYCIELEM LOGOPEDĄ
Cel Zebranie informacji na temat skuteczności działań przedszkola w realizacji zadań z zakresu edukacji językowej oraz współpracy między nauczycielkami i logopedą.

Zastosowane narzędzia badawcze : arkusz wywiadu z nauczycielem logopedą

Liczba badanych : badaniem objęto 1 logopedę pracującego w przedszkolu


Analiza wywiadu z nauczycielem logopedą
Wywiad z nauczycielem logopedą, dotyczący badania skuteczności działania przedszkola
w realizacji zadań z zakresu edukacji językowej oraz współpracy między nauczycielkami
i logopedą, przeprowadzono w dniu 10.04.2015.
Narzędzie diagnostyczne w postaci kwestionariusza wywiadu, opracowano w oparciu
o pytania kluczowe projektu ewaluacyjnego.


Opracowanie wywiadu z nauczycielem logopedą
Z analizy przeprowadzonego wywiadu wynika, że:
• nauczyciel logopeda zapoznała rodziców, podczas zorganizowanego przez siebie zebrania ogólnego oraz w trakcie rozmów indywidualnych, z aspektem rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym oraz podstawowymi wadami mowy tego okresu.
• zalecane i wdrażane ćwiczenia aparatu artykulacyjnego poprawiły sprawność artykulatorów, udoskonaliły dykcję i wpłynęły na poprawność mowy.
• współpraca z nauczycielkami z poszczególnych grup wiekowych, została oceniona przez nauczyciela logopedę bardzo pozytywnie. / nauczycielki zawsze rozumiały powagę ćwiczeń logopedycznych, często omawiały indywidualne przypadki, zdiagnozowanych u dzieci, trudności z wymową
• nauczyciel logopeda została włączona w rozbudzanie zainteresowań czytelniczych dzieci poprzez zaangażowanie jej w akcję czytelniczą „Cała Polska czyta dzieciom”.Wnioski
• Działania podjęte przez nauczyciela logopedę w znacznym stopniu wpłynęły na rozwój mowy dziecka
• Znacznej poprawie uległa artykulacja głosek, dykcja i poprawność mowy.
• Skuteczność działań nauczyciela logopedy wzmocniona była systematyczną współpracą z rodzicami dzieci i nauczycielkami z poszczególnych grup wiekowych.Wywiad z nauczycielkami
Wywiad z nauczycielkami dotyczący badania efektywności procesu wspomagania rozwoju mowy dziecka, przeprowadzono w dniach 28.04 – 30.04. 2014 r. Narzędzie diagnostyczne w postaci kwestionariusza wywiadu (Załącznik nr 1), opracowano w oparciu o pytania kluczowe projektu ewaluacyjnego. Wywiad przeprowadzono z dziesięcioma nauczycielkami: Iwoną D., Karoliną J., Danutą L., Katarzyną Ż., Katarzyną R., Patrycją K., Barbarą N., Małgorzatą M., Sylwią M., Katarzyną C. Kwestionariusze wywiadu załączono do niniejszego dokumentu w postaci załącznika nr 2.

Opracowanie zbiorcze wywiadu z nauczycielkami

1. Na pytanie: Czy bada Pani kompetencje językowe dzieci? wszystkie nauczycielki (100%) odpowiedziały, że badają kompetencje językowe dzieci.

2. Na pytanie: Które obszary rozwoju mowy dziecka wymagają wg Pani intensyfikacji pracy edukacyjnej? nauczycielki wskazały następujące obszary:
- wymowa;
- umiejętność porozumiewania się;
- poprawna artykulacja głosek;
- płynność wypowiedzi;
- wypowiadanie się w formie zdaniowej (zdaniami złożonymi);
- percepcja słuchowa;
- poprawność gramatyczna.

3. Na pytanie: Jakie działania podejmuje Pani w celu zwiększenia kompetencji językowych dziecka? nauczycielki odpowiadały iż:
- organizują zabawy ortofoniczne, ćwiczenia oddechowe, słuchowe, logopedyczne;
- rozmawiają z dziećmi na temat utworów literackich, historyjek obrazkowych, ilustracji;
- stymulują aktywność językową poprzez kontakty z literaturą, muzyką, teatrem, otoczeniem przyrodniczym oraz społeczno – technicznym;
- zachęcają do tworzenia własnych opowiadań;
- wzbogacają zajęcia w techniki parateatralne (drama, pantomima);
- realizują muzyczne teatrzyki dziecięce;
- gromadzą i wykorzystują w pracy zabawki edukacyjne;
- często aktualizują kąciki tematyczne;
- przygotowują dzieci do konkursów oraz przedstawień;
- dostosowują tematykę kompleksową w celu zwiększenia kompetencji językowych dzieci;

4. Na pytanie: W jaki sposób wspiera Pani działania twórcze dzieci sprzyjające rozwijaniu mowy? nauczycielki wskazywały, iż:
- wzbogacają i uatrakcyjniają kąciki: teatralny, książki, regionalny;
- organizują kąciki tematyczne i wyposażają je w nowe gry dydaktyczne;
- organizują zabawy słowne, zabawy ortofoniczne, ćwiczenia oddechowe, foniczne;
- tworzą warunki do zabaw tematycznych (zgodnie z tematyką oraz zainteresowaniami dzieci);
- zachęcają dzieci do tworzenia własnych opowiadań, rymowanek, wyliczanek;
- uczestniczą z dziećmi w konkursach, przeglądach i przedstawieniach;
- realizują moduł literacki „Klucz do uczenia się”.

5. Na pytanie: Jakie formy i metody pracy stosuje Pani najczęściej podczas realizacji zadań
z zakresu mowy? nauczycielki wskazywały:
- metody: słowne, oglądowe, zadaniowe
- pracę z ilustracjami;
- spacery, wycieczki;
- inscenizacje;
- rozwiązywanie zagadek;
- historyjki obrazkowe;
- rozmowy na podstawie utworów literackich, filmu, ilustracji;
- rozmowy połączone z obserwacją;
- rozmowy połączone z działaniem;
- zabawy tematyczne;
- teatrzyki;
- inscenizacje;
- recytację z podziałem na role;
- scenki dramowe, pantomimiczne;
- realizację modułu „Klucz do uczenia się”;
- wykorzystanie metody: „Dobrego startu” Bogdanowicz, metody Dennisona, muzykoterapii, zabaw paluszkowych.

6. Na pytania: Czy współpracuje Pani z nauczycielem logopedą? W jaki sposób? wszystkie nauczycielki wskazały, iż współpracują z nauczycielem logopedą. Współpracę realizują poprzez:
- wspólne opracowywanie zestawów ćwiczeń i zabaw dla grupy w zakresie kształtowania poprawności wymowy;
- uwzględnienie i realizację proponowanych przez nauczyciela logopedę ćwiczeń i zabaw podczas pracy indywidualnej;
- włączenie nauczyciela logopedy w akcję „Cała Polska czyta dzieciom”;
- wspólne ustalenie kierunku pracy z rodzicami;
- dzielenie się spostrzeżeniami, doświadczeniami, dotyczącymi pracy indywidualnej
z dzieckiem wymagającym wsparcia.

7. Na pytania: Czy współpracuje Pani z innymi nauczycielami w rozwijaniu aktywności językowej dziecka? W jaki sposób? wszystkie nauczycielki odpowiedziały, że współpracują z innymi nauczycielami, wskazując charakter współpracy jako:
- konsultacje z innymi nauczycielkami, korzystanie z ich wiedzy, wymianę doświadczeń;
- obserwację warsztatu pracy koleżanek;
- wspólne przygotowywanie różnorodnych akcji np. „Kącik wędrującej książki”, imprez na terenie przedszkola, konkursów recytatorskich, konkursów np. konkurs na najciekawszy kącik książki;
- wspólną organizację wycieczek;
- wspólne przygotowywanie zabaw logopedycznych zamieszczonych w gazetce przedszkolnej;
- współpracę z nauczycielem logopedą w zakresie doboru ćwiczeń i zabaw logopedycznych.

8. Na pytanie: Jakie formy współpracy z rodzicami podejmuje Pani w celu wzmocnienia kompetencji językowej dziecka? nauczycielki odpowiedziały, że:
- organizują konsultacje indywidualne w celu ujednolicenia oddziaływań;
- organizują konsultacje we współpracy z nauczycielem logopedą;
- organizują zebrania grupowe;
- zachęcają rodziców do korzystania z pomocy specjalistów również z poza placówki (logopeda, neurologopedia itp.);
- zapraszają rodziców do czytania w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”;
- przeprowadzają prelekcje dla rodziców („Czytanie kluczem do wiedzy i sukcesu dziecka);
-zapraszają na zajęcia otwarte, uroczystości przedszkolne;
- zamieszczają informacje w kąciku dla rodziców;
- redagują gazetkę przedszkolną „ Słoneczny promyczek”;
- włączają rodziców w akcje prowadzone w przedszkolu, np. „Kącik wędrującej książki”.

9. Na pytanie: Czy rodzice angażują się do współpracy? Wszystkie nauczycielki odpowiedziały, że rodzice angażują się do współpracy, wskazały ponadto formy w jakich się to przejawia:
- rodzice biorą udział w konsultacjach;
- współpracują z nauczycielem logopedą;
- pomagają nauczycielkom podczas przygotowań do przedstawień.

10. Na pytanie: W jaki sposób bada Pani efekty podejmowanych działań? nauczycielki odpowiadały, iż efekty podjętych działań badają poprzez:
- prowadzenie obserwacji i diagnozy pedagogicznej;
- obserwację podczas zajęć dydaktycznych, zabaw swobodnych, rozmów z dziećmi;
- karty pracy;
- prowadzenie arkuszy oceny mowy dziecka;
- wywiad z rodzicami i nauczycielem logopedą.

11. Na pytanie: W jakim stopniu wdrożone wnioski przyczyniają się do rozwoju umiejętności językowych dzieci? nauczycielki wskazały, że zauważyły zwiększenie kompetencji
w zakresie:
- rozumienia mowy;
- wymowy, prawidłowej artykulacji głosek;
- płynności wypowiedzi;
- wypowiadania się w formie zdaniowej;
- rozwoju ekspresji językowej poprzez bezpośredni kontakt z literaturą, sztuką, teatrem;
- wzbogacenia słownictwa czynnego;
- odpowiedniego gospodarowania oddechem podczas wypowiedzi;
- analizy i syntezy wyrazów;
- wzmocnienia aparatu mowy.

Zwiększenie kompetencji w zakresie umiejętności językowych dzieci wpłynęły wg nauczycielek także na otwartość dzieci na poznawanie środowiska dalszego i bliskiego oraz na pewność dzieci.

Wnioski

1. Wszystkie nauczycielki badają kompetencje językowe dzieci.
2. Dobór metod i środków dydaktycznych stosowanych przez nauczycielki wyzwala aktywność dzieci.
3. Współpraca pomiędzy nauczycielkami i nauczycielem logopedą przebiega prawidłowo.
4. Nauczycielki współpracują z rodzicami w zakresie rozwijania aktywności językowej dzieci.
5. Nauczycielki na bieżąco badają efekty podejmowanych działań, formułują i wdrażają wnioski z badań, co przyczynia się do rozwoju umiejętności dzieci.III zespół
Opracowanie zbiorcze wyników ankiety dla nauczycieli
Cel ankiety: Badanie efektywności procesu wspomagania rozwoju mowy dziecka
Narzędzie badawcze: kwestionariusz ankiety dla nauczycieli
Uczestnicy ankiet: 3 nauczycielki
Liczba nauczycielek faktycznie uczestniczących w badaniu -3 nauczycielki co stanowi 100%
Podsumowanie ankiety:
1.Czy prowadzi pani badanie kompetencji językowej dziecka?
100%nauczycieli: odp. a –tak
2.W jaki sposób wykorzystuje pani wiedzę o poziomie rozwoju mowy dziecka?
-opracowuje miesięczne plany pracy
-przy wyborze rodzaju zabaw organizowanych z całą grupą
- przy wyborze zadań w zespołach zakwalifikowanych do pracy indywidualnej
3.Które obszary rozwoju mowy dziecka w pani grupie wymagają intensyfikacji?
11 nauczycielek-100% uznało, że intensyfikacji wymaga:
-wymowa pod względem ortofonicznym i gramatycznym
-prawidłowa artykulacja głosek
-rozwój ekspresji językowej
4.Jakie działania podejmuje pani dla zwiększenia kompetencji językowych dziecka/jakie sytuacje edukacyjne temu sprzyjają?
Nauczycielki:
-wzbogacają zasób słownictwa dzieci podczas zabaw słownych, opowiadań, rozmów swobodnych, zabaw inscenizowanych
- rozwijają i doskonalą mowę dziecka podczas zabaw logopedycznych; ćwiczeń ortofonicznych, oddechowych, artykulacyjnych
5.Czy tworzy pani warunki do nabywania umiejętności językowych dziecka?
3 nauczycielki-100% udzieliło odp.a-tak
Nauczycielki:
-organizują kąciki zainteresowań: kącik książki, teatralny, kącik do zabaw tematycznych
-organizują wycieczki, konkursy, np. konkurs recytatorski, na najciekawszą bajkę.
-organizują występy okolicznościowe, przedstawienia teatralne
6.Z kim i w jakim zakresie podejmuje pani współpracę mającą na celu zwiększenie kompetencji językowych dziecka?
Nauczycielki podejmują współpracę z:
-logopedą w zakresie kształtowania poprawności wymowy dzieci
-rodzicami w zakresie współudziału w akcji: Cała Polska czyta dzieciom oraz korelacji oddziaływań nauczyciela logopedy z rodzicami
7.Jakie podejmuje pani formy współpracy z nauczycielem logopedą:
Nauczycielki podejmują następujące formy współpracy:
-wspólne opracowanie i realizacja zestawu ćwiczeń logopedycznych dla dzieci
-wymiana informacji o postępach dziecka
-ustalenie pracy indywidualnej z dzieckiem
-włączenie logopedy w akcję: Cała Polska czyta dzieciom
8.Czy podejmowane formy współpracy z nauczycielem logopedą mają wpływ na rozwój mowy dziecka?
3 nauczycielki-100% udzieliło odp.a-tak
9. Jakie metody pracy najczęściej stosuje pani w realizacji zadań z zakresu rozwoju mowy dziecka?
Nauczycielki najczęściej stosują następujące metody:
-rozmowa połączona z obserwacją
-rozmowa połączona z działaniem
-opowiadanie nauczyciela
-opowiadanie dzieci na podstawie obrazków
-zagadki, rebusy
10. W jaki sposób wspiera pani działania twórcze dzieci sprzyjające rozwijaniu mowy?
-rozmowy kierowane wyzwalające aktywność językową dziecka
-inscenizacje
-scenki dramowe
-teatrzyki
-nauka wierszy z podziałem na role
-powiadania twórcze
-przedszkolny konkurs recytatorski
-uroczystości okolicznościowe
-przedszkolny przegląd teatralny
12. Czy jest lub będzie pani organizatorem przeglądu lub konkursu sprzyjającego aktywności językowej dzieci? Jakiego?
2 nauczycielki są organizatorkami:
,,Przegląd wierszy dla dzieci: Rodzina w literaturze-wiersze małe i duże”

13.Jakie formy współpracy z rodzicami prowadzi pani w celu wzmocnienia kompetencji językowej dziecka?
-rozmowy indywidualne, konsultacje indywidualne
-zajęcia otwarte
-kącik dla rodziców (umiejętności dziecka w zakresie rozwoju mowy)
-włączanie rodziców w akcję: ,,Cała Polska czyta dzieciom”
-zachęcanie do wymiany książek w : ,,Kąciku wędrującej książki”
14.Czy bada pani efekty podejmowanych działań w zakresie rozwoju mowy dziecka?
3 Nauczycielki- 100% udzieliło odp a-tak
15. Czy formułuje pani i wdraża wnioski z badań?
3Nauczycielki- 100% udzieliło odp a-tak
16. W jakim zakresie wdrożone wnioski przyczyniają się do rozwoju umiejętności dziecka?
W zakresie:
-rozumienia mowy
-wypowiadania się zdaniami poprawnymi po względem gramatycznym i artykulacyjnym
- posiadania dużego zasobu słownictwa
-swoboda i płynności wypowiedzi
-rozwoju ekspresji językowej
Wnioski:
-Nauczycielki prowadzą badanie kompetencji językowej dziecka
- Nauczycielki wykorzystują wiedzę o poziomie rozwoju mowy dziecka opracowując miesięczne plany pracy
-Intensyfikacji wymagają następujące obszary rozwoju mowy dziecka: wymowa pod względem ortofonicznym i gramatycznym, prawidłowa artykulacja głosek, rozwój ekspresji językowej
- nauczycielki tworzą warunki do nabywania umiejętności językowych dziecka
-Nauczycielki podejmują różnorodne formy współpracy z nauczycielem logopedą i rodzicami w celu wspomagania rozwoju mowy dzieci
- Stosowanie przez nauczycielki nowatorskich metod pracy sprzyja rozwojowi działań twórczych dzieci a tym samym rozwijaniu mowy
-Nauczycielki są organizatorkami przeglądu wierszy dla dzieci: ,,Tuwim, Konopnicka, Brzechwa dzieciom”, Przedszkolnego przeglądu teatralnego, sprzyjającego aktywności językowej dzieci.
- Wdrożone wnioski przyczyniają się do rozwoju umiejętności dziecka w zakresie: rozumienia mowy, wypowiadania się zdaniami poprawnymi po względem gramatycznym i artykulacyjnym, posiadania dużego zasobu słownictwa, swobody i płynności wypowiedzi, rozwoju ekspresji językowej.
Zbiorowe opracowanie analizy dokumentów pod kątem doboru metod i środków dydaktycznych stosowanych przez nauczycieli wyzwalających aktywność językową dzieci.
Cel: Organizacja, wyposażenie i dostępność kącików zainteresowań.
Narzędzie badawcze: karta obserwacji kącików zainteresowań

Każda sala wyposażona jest w kąciki zainteresowań dla dzieci: plastyczny, muzyczny, książki, teatralny, lalek, klocków, gier wspierające i rozwijające wszechstronne zainteresowania dzieci.
Kącik plastyczny w przedszkolu jest miejscem, gdzie dziecko odkrywa własne możliwości i uzdolnienia artystyczne, Dlatego wszystkie nauczycielki wyposażyły go w sposób zapewniający dziecku swobodną inwencję twórczą. Kącik muzyczny wyposażony jest w instrumenty oraz sprzęt CD.W każdym kąciku przyrody występują elementy stałe i zmienne. Elementy stałe występują w ciągu całego roku, natomiast elementy zmienne wiążą się z porami roku oraz realizowanymi w danym czasie tematami kompleksowymi. Kącik przyrody to także miejsce, w którym dzieci mogą eksperymentować i przeprowadzać różne doświadczenia. Urządzenie i wyposażenie kącika książki jest uzależnione od wieku przedszkolaków. W grupie 3 i 4 latków zawiera od kilku do kilkunastu pozycji. Ze względu na fakt, że dzieci w tym przedziale wiekowym lubią oglądać te same książeczki, umieszczonych jest kilka egzemplarzy tej samej pozycji. Ułatwia to dzieciom kontakt słowny w czasie wymiany uwag na temat danej książki. W kąciku najmłodszych przedszkolaków znajdują się egzemplarze z przewagą ilustracji nad tekstem. W grupach 5 i 6 latków istotnym zapleczem kącika książki są pozycje znanych i lubianych autorów, nowości wydawnicze, wydawnictwa encyklopedyczne. Dobrze dobrane książki, z ciekawymi, barwnymi ilustracjami wyzwalają chęć poznania ich treści. Dzieci zwracają się do nauczycielki z prośbą o przeczytanie książki, niektóre próbują je same czytać kolegom, inne szukają znanych wyrazów, liter i cieszą się ogromnie, jeżeli im się to uda . Kącik książki w grupie sześciolatków pełni ważną rolę w rozwijaniu umiejętności czytania. Dzieci nie tylko proszą nauczycielkę o przeczytanie, ale często samodzielnie próbują odszukać w tekście znaną literkę lub przeczytać wyraz. Kącik teatralny nauczycielki przygotowały z myślą o zabawach i zajęciach przygotowujących do roli aktora. Dzieci mogą dowiedzieć się jak powstaje sztuka teatralna i wzbogacić słownictwo o nowe pojęcia związane z teatrem. Najprostszą formą działalności teatralnej jest zabawa tematyczna, w której już najmłodsze dzieci przyjmują na siebie określone role, odtwarzając to, co wcześniej zaobserwowały, zapamiętały i przeżyły. Dziecko obcuje z językiem literackim, dostrzega piękno mowy ojczystej, co sprzyja rozwojowi mowy.
W przedszkolu znajdują się kąciki zabaw, które rozmieszczone są na obrzeżu sali. Zaspakajają one różnorodne potrzeby: Kącik kuchenny, Kącik lalek, Sklepik, Kącik samochodowy, Kącik konstrukcyjny Aktywność społeczna skłania nauczyciela do wykonania „ruchomych” kącików dostosowanych do tematyki kompleksowej: kącik kosmetyczny, fryzjerski, ekologiczny, patriotyczny.
Rozwijają one umiejętności językowe, dzięki rozmowom z innymi dziećmi oraz dorosłymi - uczą. Kąciki te ułatwiają kontakty z rówieśnikami oraz socjalizują, rozwijają zdolności manualne i sprawność fizyczną .


Wnioski:
-Nauczycielki rozwijają zainteresowania językowe dzieci poprzez dobrze zorganizowane i wyposażone kąciki zainteresowań dla dzieci: plastyczny, muzyczny, książki, teatralny, lalek, klocków, gier
-Eksperymentowanie w kąciku przyrody stwarza możliwość do swobodnego porozumiewania się dzieci a tym samym rozwoju i wzbogacania słownictwa
- Kącik książki wzbogaca kompetencje językowe dziecka, poszerza jego wiedzę o człowieku, kraju ojczystym i świecie, kompensuje braki i niedobory w osobowości dziecka. W grupie sześciolatków pełni ważną rolę w rozwijaniu umiejętności czytania.
- Zabawy w kąciku teatralnym powodują, że dziecko obcuje z językiem literackim, dostrzega piękno mowy ojczystej, co sprzyja rozwojowi mowy,
kształtują umiejętność świadomego posługiwania się słowem i mową ciała.

Wnioski z analizy dokumentów pod kątem doboru metod i środków dydaktycznych stosowanych przez nauczycieli wyzwalających aktywność językową dzieci.
Narzędzie badawcze: arkusz obserwacji uroczystości i imprez:
,,Powitanie wiosny”
Analiza dokumentów wykazała, że nauczycielki organizują imprezy i uroczystości przedszkolne uwzględniając kompetencje językowe dzieci, co przyczynia się do podniesienia poziomu zintegrowanych oddziaływań edukacyjnych. Nauczycielki dbają o odpowiednią organizację techniczną :scenografia, oprawa muzyczna oraz o organizację personalną. Włączają do współpracy rodziców w zakresie przygotowania kostiumów. Dzieci poprzez udział w występach nabyły nowe umiejętności: autoprezentacja, odwaga, współdziałanie z innymi. Wykorzystały umiejętności aktorskie i wokalne, co przyczyniło się do większej ekspresji wyrazu: słowa, gest, ruch, śpiew. Nauczycielki zrealizowały cel nadrzędny: zastosowały takie metody i środki dydaktyczne , które przyczyniły się do zwiększenia aktywności językowej; dzieci odegrały swoje role, posługując się głosem; właściwie gospodarowały oddechem podczas wypowiedzi, stosowały odpowiednią modulację głosu, starały się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym.Zbiorowe opracowanie analizy dokumentów pod kątem doboru metod i środków dydaktycznych stosowanych przez nauczycieli wyzwalających aktywność językową dzieci.
Narzędzie badawcze: karty obserwacji pracy nauczycieli, analiza dokumentów: miesięczne plany pracy, dzienniki zajęć, samoocena pracy nauczyciela, gazetka przedszkolna, strona internetowa.
Analiza dokumentów wykazała iż nauczyciele mając na celu rozwój mowy dziecka stosują różnorodne środki dydaktyczne oraz następujące formy i metody pracy:
• inscenizacje
• zabawy inscenizowane na podstawie utworów literackich, pozwalające na przedstawianie tekstu własnymi słowami, stwarzają okazję do stosowania pauz, akcentowania odpowiednich wyrazów i zdań oraz prezentowania indywidualnych skojarzeń.
• zabawy w teatr
• zabawy dramowe
• scenki sytuacyjne, stwarzające okazje do wypowiadania się za pomocą słów, gestów, mimiki
• zabawy dydaktyczne, rozwijające słownictwo, sprzyjające nabywaniu umiejętności wyrażania myśli i uczuć
• zabawy badawcze, pobudzające do wymiany myśli
• zabawy tematyczne- pozwalające na odgrywanie ról dorosłych, poszerzające wiedzę na temat zawodów i zajęć wykonywanych przez różnych ludzi, miejsc i instytucji, stosunków społecznych
• nauka i recytacja wierszy, piosenek, wymagająca regulowanie oddechu oraz ukierunkowania intonacji w taki sposób, aby wypowiadany tekst był zrozumiały

• wycieczki – kształtujące społeczny charakter mowy, uczą uważnego słuchania i rozumienia wypowiedzi dzieci i dorosłych oraz konstruowania pytań
• Nauczyciele wykorzystują literaturę, muzykę, teatr, przyrodę, otoczenie społeczno-techniczne jako źródła stymulowania aktywności językowej.
• Organizują kontakty z ośrodkami kultury:
• Biblioteką Publiczną
• Gminnym Centrum Informacji
• Szkołą Podstawową w Czernikowie
• Aula Muzyczna przy Gimnazjum

Nauczyciele stwarzają optymalne warunki do swobodnego wypowiadania się, dyskusji, poszukiwania i przeżywania poprzez bezpośredni kontakt z otoczeniem przyrodniczym, społecznym i technicznym.


• Zorganizowały wycieczki min. :
• - wycieczka do Jednostki Straży Pożarnej w Czernikowie
• - wycieczki do parku
• - wycieczki do lasu
• - wycieczki do Wesołego Miasteczka
• - wycieczki na pocztę, do piekarni itp.

Nauczyciele organizują imprezy oraz uroczystości przedszkolne wpływające na wzmocnienie kompetencji dzieci w zakresie edukacji językowej np.:
• Święto Odzyskania Niepodległości
• Dzień Kombatanta
• - konkurs recytatorski
• - powitanie jesieni
• - powitanie wiosny
• - akcja ,,Bezpieczny przedszkolak”
• - Dzień Babci i Dziadka
• - Dzień Mamy i Taty


Wnioski:

-Przebieg oraz wnioski z realizacji metod i formy pracy nauczycieli na bieżąco umieszczają na stronie internetowej przedszkola.


- Nauczyciele wykorzystują literaturę, muzykę, teatr, przyrodę, otoczenie społeczno-techniczne jako źródła stymulowania aktywności językowej.

- Nauczyciele organizują kontakty z ośrodkami kultury, wyjazdy, wycieczki piesze celem poznania bliższego i dalszego środowiska i dokumentują, umieszczając je w witrynach strony internetowej przedszkola oraz na łamach gazetki przedszkolnej

- Nauczyciele organizują imprezy oraz uroczystości przedszkolne wpływające na wzmocnienie kompetencji dzieci w zakresie edukacji językowej
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.