Katalog

Małgorzata Marks, 2018-08-03
Czernikowo

Zajęcia przedszkolne, Sprawozdania

arkusz samooceny pracy nauczyciela

- n +

ARKUSZ SAMOOCENY PRACY NAUCZYCIELA
Sprawozdanie z realizowanej pracy wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczej
w II-gim półroczu roku 2017/2018

Imię i nazwisko nauczyciela
…Małgorzata Marks……………………………………………........................................................................
Staż pracy:…
13lat……………………………………………………………………………………………………………….
Stopień awansu zawodowego:
n-l mianowany……………………………………………………………………………………………...
Czy realizuje Pani staż na wyższy stopień awansu zawodowego (jaki) ………----…………dyplomowany…………………………………..
Czy jest Pani opiekunem nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodoweg…tak: Pani Anny Jabłońskiej…………………
Kwalifikacje zawodowe:…Pedagogika Wieku Dziecięcego……………………………………………………………………………………………………

Własny rozwój zawodowy i działania podjęte na rzecz podnoszenia jakości pracy
Przedszkola Publicznego w Czernikowie

Doskonalenie zawodowe i wzbogacanie warsztatu pracy:
W jakich formach doskonalenia zawodowego uczestniczyła Pani w tym semestrze
Konferencja: ,,Pedagogika oczekiwań dziecka" Nowa Era
Samokształcenie:
-literatura z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki
-śledzenie przepisów prawa oświatowego
-śledzenie nowości z zakresu pedagogiki na portalach internetowych
-obserwacja zajęć prowadzonych przez P .K.Kańczewską; ,,Klucz do uczenia się”
– wymiana materiałów , pomocy, scenariuszy, dzielenie się pozyskaną wiedzą dot. planowania pracy,
wymiany doświadczeń w zakresie realizacji pracy, prowadzenia ewaluacji podejmowanych działańCzy uczestniczyła Pani w tzw. zajęciach koleżeńskich ? ( np.: w związku z realizacją awansu zawodowego , proszę podać termin i treść)

Obserwacja zajęć prowadzonych przez P.Annę Jabłońską
5.03.,,Zwirzęta prehistoryczne" Słuchanie wiersza
Zestaw zabaw ruchowych
08.05. ,,Domy i domki"Porównywanie liczebności zbiorów
,,Domki z pudełka" . Praca plastycznaCzy publikowała Pani swoje osiągnięcia (gdzie, kiedy)
Publikowałam swoje osiągnięcia na stronie internetowej przedszkola, facebooku, kwartalniku ,,Dwa Słowa"

Działania na rzecz placówki:

Czy podejmowała Pani z własnej inicjatywy działania przyczyniające się do wzbogacenia bazy przedszkola? (jakie ? proszę wymienić)
-wykonywałam pomoce dydaktyczne, plakaty dot. Imprez okolicznościowych
-gromadzenie literatury fachowej dotyczącej rozwijania zainteresowania książką oraz tworzenia warunków i dostarczania okazji do kształtowania postaw czytelniczych dzieci
-wyposażałam salę, hol w elementy dekoracyjne, doposażałam kąciki zabaw: gry dydaktyczne, szyłam kostiumy do zabaw teatralnych, ubranka dla lalek, pacynki do zabaw paluszkowych.

Czy tworzyła Pani przestrzeń edukacyjną do nabywania przez dzieci planowanych wiadomości i umiejętności? (jaką? Proszę wymienić)

Dbałam o wystrój wnętrza sali i jego odpowiednie zaaranżowanie, które pozwala w zaspokojeniu podstawowych potrzeb rozwojowych dzieci w mojej grupie: dekoracja Sali związana z tematyką kompleksową, kalendarzem imprez w przedszkolu oraz porami roku.; wyposażenie kącików tematycznych: przyrodniczy, teatralny, plastyczny, muzyczny.
Organizowałam spotkania z rodzicami:„Czytanie kluczem do wiedzy i sukcesu dziecka”, ciekawy zawód
Gromadziłam środki dydaktyczne: gry edukacyjne, środki papiernicze, karty pracy, nagrania mp3, plakaty, ilustracje, sylwety.Zakres i przebieg współpracy z rodzicami i instytucjami zajmującymi się edukacją
w II-gim półroczu roku 2017/2018

Proszę określić częstotliwość i tematykę zebrań grupowych z rodzicami:

Kwiecień –Przekazanie informacji o gotowości szkolnej dzieciProszę określić częstotliwość i tematykę konsultacji indywidualnych oraz z czyjej inicjatywy były prowadzone :

kwiecień– wynikające z obopólnych potrzeb nauczyciela i rodziców- ,,Przedstawienie wyników Obserwacji pedagogicznej oraz Diagnozy przedszkolnej”. Weryfikacja postępów dzieci wg. planu pracy korekcyjno-kompensacyjnej z dzieckiem zdolnym oraz z dzieckiem z trudnościami w zakresie obszarów zalecanych do wspomagania


Imprezy z udziałem rodziców;( termin realizacji , tematyka:
20 Maj –Dzień Matki
26Maj-Festyn Rodzinny
26 Czerwiec-Uroczyste pożegnanie przedszkola


Udział i osiągnięcia dzieci w konkursach organizowanych w placówce i poza nią (w II- gim półroczu 2013/14)

-Wewnątrzprzedszkolny Konkurs na Palmę wielkanocną: dzieci zdobyły wyróznienia
-,,Wewnątrzprzedszkolny konkurs plastyczny,, Portret pani wiosny"

W jakich działaniach na rzecz środowiska lokalnego uczestniczyła Pani wraz ze swoimi wychowankami ( proszę wymienić)
Wyiście do Gimnazjum na przedstawienie ,,Królewna Śniezka"
Wyjście do SP na ,, Akcje proekologiczną"
wyjście do drogerii na ,,Lekcję o zdrowiu"
wyjście z okazji Dnia dziecka do ,,Dmuchanego miasteczka"
Wyjazd do Jednostki wojskowej w Toruniu
Wyjazd na przedstawienie do WDK Mazowsze
Wyjazd do Pierogarni w Toruniu
Wyjazd na Wystawę klocków Lego do Bydgoszcy
Wyjazd do MDK Toruń na przedstawienie ,,Chatka Puchatka"
W jakich działaniach na rzecz przedszkola współdziała Pani z innymi nauczycielami , proszę je wymienić i wskazać ich efekty ?


1 dekoracja holu, sal: świąteczna i wiosenna
-podniesienie walorów estetycznych pomieszczeń przedszkolnych
-wzbogacenie bazy przedszkola
2..Kącik wędrującej książki z p.Szychowską, Jabłońską
Efekty:
- wdrażanie dzieci do korzystania z biblioteki, z której wypożyczamy książki a po przeczytaniu oddajemy.
-propagowanie literatury dziecięcej
-zwiększenie kompetencji czytelniczych rodziców i dzieci

3.Współpraca w zakresie: planowania pracy, wymiany doświadczeń w zakresie realizacji pracy, prowadzenia ewaluacji podejmowanych działań, wymiana pomocy dydaktycznych, fachowej literatury, scenariuszy zajęć.
Efekty:
-optymalizacja procesu wychowawczo-dydaktycznego
-uatrakcyjnianie zajęć
-zacieśnienie współpracy z nauczycielkami
-poszerzenie warsztatu pracy nauczyciela
5. Brałam udział w pracach zespołu wprowadzającego zmiany w Statucie przedszkola
-umiejętność analizowania, dokonywania zmian, tworzenia dokumentów przedszkolnych zgodnie z rozporządzeniem i nowymi przepisami
6.Brałam udział w pracach związanych z wprowadzeniem systemu RODO
-umiejętność gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących danych osobowych


Roczny raport ewaluacyjny z prowadzonych:

obserwacji rozwoju dziecka
obserwacja rozwoju mowy dziecka
analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole

Raport z badania kompetencji językowych dzieci:
Liczba dzieci wymagających intensyfikacji działań edukacyjnych w zakresie rozwoju mowy: ……5………

……

Obszary rozwoju mowy dziecka wymagające intensyfikacji pracy edukacyjnej:
Wymowa, wypowiadanie się w formie zdaniowej, rozwój ekspresji językowej, zasób leksykalny
……
Efekty podjętych działań edukacyjnych zwiększające kompetencje językowe dziecka:
…………Zauważono zwiększenie kompetencji w zakresie …rozumienia mowy; wymowy, prawidłowej artykulacji głosek;
płynności wypowiedzi; wypowiadania się w formie zdaniowej; rozwoju ekspresji językowej poprzez bezpośredni kontakt z literaturą, sztuką, teatrem; wzbogacenia słownictwa czynnego; odpowiedniego gospodarowania oddechem podczas wypowiedzi; analizy i syntezy wyrazów; wzmocnienia aparatu mowy.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zakres podjętej współpracy z nauczycielem logopedą:

… Współpracę realizuję poprzez: wspólne opracowywanie zestawów ćwiczeń i zabaw dla grupy w zakresie kształtowania poprawności wymowy; uwzględnienie i realizację proponowanych przez nauczyciela logopedę ćwiczeń i zabaw podczas pracy indywidualnej; włączenie nauczyciela logopedy w akcję „Cała Polska czyta dzieciom”; wspólne ustalenie kierunku pracy z rodzicami; dzielenie się spostrzeżeniami, doświadczeniami, dotyczącymi pracy indywidualnej z dzieckiem wymagającym wsparcia.
Liczba dzieci zakwalifikowanych do pracy indywidualnej z uwzględnieniem jej obszaru :

dzieci wymagające wspomagania i korygowania rozwoju : 4
obszary zalecone do wspomagania dla całej grupy:
wspomaganie w zakresie
rozwoju mowy i umiejętności porozumiewania się
Dwoje dzieci w grupie wykazuje umiejętność czytania: Nicola, Szymon

Nauczycielka w toku pracy indywidualnej rozwijała i ukierunkowywała zdolności dziecka zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami..
Rozbudzała ciekawość poznawczą, rozwijała nabyte umiejętności językowe, ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia czytania
Podjęte działania:
Rozwijanie umiejętności językowych
-układanie krótkich tekstów np. życzeń
-włączenie do udziału w przedstawieniach przedszkolnych
-przygotowanie do uczestniczenia w konkursach recytatorskich

Jakie nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci zastosowała Pani w pracy z grupą:
-prowadzenie zajęć matematycznych metodą ,,Klucz do uczenia się”
-kieruję się w swojej pracy założeniami ,,Metody projektu”
-prowadzę zajęcia usprawniające narządy mowy
-wprowadzam nowatorskie techniki plastyczno-konstrukcyjne: malowanie na folii, szkle, konstrukcje z drutu..
- prowadzę naukę czytania metoda Ireny Majchrzak
-wykorzystuję metodę nauki pojęć matematycznych wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
-prowadzę zabawy i ćwiczenia ruchowe metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa Labana
Uogólnione wnioski z realizacji pracy wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczej w roku szkolnym 2017/2018:

Wszystkie Dzieci osiągnęły gotowość szkolną

Zdobyły doświadczenia sceniczne w licznych w tym roku występach, przełamały nieśmiałości.

Zwiększyły się kompetencje dziecka w zakresie zainteresowania książką, rozwijania wyobraźni, wzbogacania zasobu słownictwa.

Dzieci w toku praktycznego działania rozbudzały zainteresowania przyrodnicze i proekologiczne: sadziły drzewa, dokarmiały zwierzęta, odwiedziły sklep zoologiczny, uczestniczyły w spacerach , siały i sadziły rośliny.
Zwiększyły się kompetencje dziecka w zakresie zainteresowania książką, rozwijania wyobraźni, wzbogacania zasobu słownictwa

Dzieci zdobyły umiejętności z zakresu obszarów przyjętych do wspomagania w toku indywidualnych zajęć prowadzonych dwa razy w tygodniu.
Zapewniono warunki poznawcze każdemu dziecku podczas prezentowania pracy kucharza,kosmetyczki, fizyka oraz podcas licznych wycieczek

Zacieśniono współpracę z rodzicami. Ujednolicone zostały cele wychowawcze, przekazywane informacje odnośnie osiągnięć i umiejętności
Włączono rodziców do czytania dzieciom książek, dyżurowania podczas wyjazdów, wycieczek, prezentowania zawodu w przedszkolu i miejscu pracy, współorganizacji imprez okolicznościowych i plenerowychOcena stopnia realizacji zadań przyjętych w Koncepcji Rozwoju Przedszkola na lata 2017- 2018:Wszystkie przyjęte do realizacji zadania zostały wykonane.
-Diagnozowałam i analizowałam osiągnięcia dzieci, poprzez: obserwacja dziecka – dokumentowanie wyników ,arkusz obserwacji dziecka; prowadzenie diagnozy wstępnej - arkusz badania gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, przeprowadzenie wywiadu z rodzicami, analizę wytworów pracy dziecka dokonanie analizy i oceny wyników prowadzonych obserwacji i diagnozy przedszkolnej , celem wskazania umiejętności, które trzeba rozwinąć , usprawnić oraz takich na których można oprzeć rozwój dziecka. Konstruowanie i realizowanie indywidualnych planów rozwoju dla dzieci, które tego potrzebują. Półroczna ocena efektów realizowanych planów rozwoju, analiza, wnioski do dalszej pracy. Przeprowadzenie diagnozy końcowej, sporządzenie „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole”
-Dzieci nabyły wiadomości i umiejętności zgodne z założeniami podstawy programowej Umożliwienie dzieciom swobodnego wyboru aktywności zabawowej. Realizacja programów nauczania ze szczególnym naciskiem na rozwój: potencjału dziecka, inteligencji językowej, inteligencji muzycznej , plastyczno - konstrukcyjnej
-Stosowałam nowoczesne metody pracy :Stosowanie programu edukacyjnego „Klucz do uczenia się” w zakresie edukacji matematycznej; pedagogika zabawy wg. Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, metoda prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej - dziecięca matematyka
-Wdrażałam dzieci do respektowania norm społecznych – zaspokajanie potrzeb emocjonalnych dziecka. Realizacja „Programu wychowawczego przedszkola – Ja, ty, my”.
Wykorzystywałam naturalne sytuacje do rozpoznawania i radzenia sobie przez dzieci z emocjami. Rozwijałam odporności emocjonalną dzieci poprzez uczestniczenie w prezentacjach artystycznych- scenicznych podczas uroczystości z udziałem rodziców i zapraszanych gości..
Tworzyłam sytuacje sprzyjające rozwojowi ekspresji językowej dziecka poprzez stosowanie aktywnych metod pracy
i bezpośredni kontakt z literaturą, sztuką i teatrem.

-Tworzyłam warunki umożliwiające łączenie ekspresji werbalnej z muzyką, tańcem, pląsami, śpiewem oraz formami plastycznymi.
-respektowałam zasady współpracy wychowawczej z rodziną: włączanie rodziców do współdecydowania w zakresie realizowanych zadań wychowawczych; organizacja zebrań ogólnych, grupowych, konsultacji indywidualnych, kontaktów indywidualnych.
Określałam zasady współpracy ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi naszą działalność. Nawiązywałam kontakty z innymi przedszkolami i instytucjami w celu wymiany doświadczeń teatralnych, muzycznych, plastycznych: teatrzyki w wykonaniu dzieci, wystawy, konkursy; wyjścia do innych placówek.


mgr Małgorzata Marks
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.