Katalog

Ewa Kuraś, 2018-09-03
Gdańsk

Zajęcia zintegrowane, Prezentacje

Organizacja czasu wolnego klasa 0-III

- n +

Organizacja czasu wolnego dziecka – klasa 0-III

Każda istota ludzka jest niepowtarzalną indywidualnością ukształtowaną przez wpływy świata zewnętrznego. Ogromne znaczenie w rozwoju dziecka ma rodzina. To rodzice od narodzin dziecka wpajają mu wiedzę o tym, jakie zachowania są pochwalane. Również od rodziców dziecko uczy się jak spędzać czas wolny po zajęciach szkolnych. Czas wolny dziecka jest to okres, który pozostaje dziecku po wypełnieniu obowiązków szkolnych, domowych, czynności organizacyjno-porządkowych, związanych z zachowaniem zdrowia i higieny, czasu w którym może ono wykonywać czynności według swego upodobania, związane z wypoczynkiem, rozrywką i zaspokojeniem potrzeb wynikających z własnych zainteresowań. Czas wolny dzieci obejmuje także okres, w którym wypełniają one dobrowolnie przyjęte obowiązki społeczne. Rozwój biopsychiczny dziecka - ucznia wymaga twórczego działania, wypoczynku, rozrywki, zaspakajania potrzeb intelektualnych, społecznych, spędzania czasu wolnego zgodnie z zainteresowaniami, upodobaniami i wymogami higieny pracy szkolnej. Dzięki wynikom uzyskanym poprzez moją pracę badawczą pragnęłam dowiedzieć się w jaki sposób dzieci w klasach młodszych szkoły podstawowej spędzają czas wolny.
Współczesne życie naraża nas na pośpiech, znużenia, zmęczenie, wyczerpanie. Aby temu zapobiec trzeba pomagać sobie dobrze zorganizowanym czasem wolnym. Gdyż zarówno jego brak jak i złe jego wykorzystanie ma zły wpływ na stan naszego zdrowia psychicznego i fizycznego, stosunki międzyludzkie, zadowolenie z siebie.
Badania nad wykorzystaniem czasu wolnego wiążą się z uzyskaniem informacji na temat różnych zachowań w czasie wolnym, form aktywności dzieci i młodzieży, najczęstszych i ulubionych sposobów spędzania tego czasu, motywacji uczestnictwa w różnych zajęciach, zainteresowań. Treść wypełniająca czas wolny uczniów, jej bogactwo i różnorodność zależy od bardzo wielu czynników. Dostępność instytucji i placówek wychowania pozaszkolnego, instytucji udostępniających kulturę i sztukę, możliwości szkoły i rodziny w zakresie organizacji czasu wolnego, a także rozbudzone zainteresowania kulturalne, społeczne dzieci warunkują rodzaj i zakres ich aktywności w czasie wolnym.
Odpowiedni dobór czynności związanych z czasem wolnym zależy od zainteresowań i zamiłowań dziecka. Zorganizowane formy działalności w czasie wolnym mają duży wpływ na wyzwalanie się i kształtowanie uzdolnień, rozwijanie aktywności społecznej, kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie, realizację własnych zamierzeń twórczych. Posiadanie pewnego minimum odpowiednio zagospodarowanego czasu jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do jakiejkolwiek aktywności.
W czasie wolnym powinna następować nie tylko „prosta” regeneracja sił, ale także ma następować rozwój osobowości oraz kształtowanie stosunków międzyludzkich. Dobry wypoczynek to lepsze efekty w nauce, zmniejszenie absencji na lekcjach, zmniejszenie wydatków na leczenie i przedłużanie sprawności fizycznej i umysłowej dziecka.
Wartość pedagogiczna czasu wolnego polega na tym, że większą inicjatywę wówczas przejawiają same dzieci. Aktywność i umiejętność organizowania sobie zajęć poza obowiązkami, możliwość realizacji własnej inicjatywy, samodzielności, zwłaszcza, gdy dzieci są starsze, prowadzi do właściwie rozumianego samowychowania. Dobrze więc, jak projektantami czasu wolnego w coraz większym wymiarze stają się same dzieci, oczywiście pod czujnym okiem rodziców. Dzieci i młodzież w wolnym czasie korzystają ze środków masowego przekazu. Oglądanie telewizji staje się najczęstszym sposobem spędzania czasu wolnego u dzieci. Niestety! Telewizja oddziałuje na emocje, wyobraźnię, myślenie. Ma ona zarówno pozytywny jak i negatywny wpływ na rozwój dziecka. Podobnie jest z komputerem i internetem. Warto zastanowić się nad świadomym wykorzystaniem tych zdobyczy technicznych w procesie wychowania dzieci. We współczesnej rodzinie, przy różnorakich trudnościach materialnych i organizacyjnych, uporanie się z problemami wolnego czasu nie jest łatwe. W wielu rodzinach pokutuje brak zainteresowania tym zagadnieniem, bądź co gorsza, zupełnie niedocenianie tego problemu. Nie wszyscy rodzice rozumieją korzyści wynikające z racjonalnego spędzania wolnych chwil i roli, jaką odgrywają one w rozwoju osobowości dorastającego człowieka. Oby czas wolny nie był czasem straconym dla wychowania dziecka.
Przedstawiłam tu pojęcie czasu wolnego, jego funkcje, zadania i rolę jaką spełnia w prawidłowym rozwoju dziecka. Ponadto omówiłam wybraną problematykę związaną z kilkoma sposobami spędzania przez dzieci czasu wolnego. W obecnych czasach jest ogrom możliwości spędzania czasu wolnego i dlatego to właśnie rodzice muszą kształtować w swoich dzieciach higienę czasu jaki się spędza po zakończonych lekcjach. Bardzo ważne jest by rodzice uczyli dzieci by czas wolny spędzać mądrze, by dziecko nabyło odpowiednie nawyki. Często widzimy dzieci spędzające czas na bezmyślnym siedzeniu przed ekranem monitora komputerowego lub przed telewizorem jak również na niedozwolonych zabawach przed blokami, na ulicach.
W obecnych czasach powstało wiele definicji czasu wolnego. Zostały one sformułowane przez rozmaitych autorów lub całe zespoły, zajmujące się bardzo żywo tym zagadnieniem. Zakres treści pojęcia „czas wolny” z punktu widzenia socjologicznego został ostatecznie określony na międzynarodowej konferencji UNESCO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury), odbywającej się w Annecy we Francji w czerwcu 1957 roku. Za jego podstawę przyjęto definicję Joffre Dumazediera , według którego wczasy to zespół zajęć, którym jednostka może się oddać z pełną swobodą, bądź dla wypoczynku, bądź dla rozrywki, bądź dla rozszerzenia posiadanych już wiadomości czy bezinteresownej dobrowolnej działalności społecznej, po uwolnieniu się od obowiązków zawodowych, rodzinnych i społecznych. Inaczej mówiąc czas wolny to zajęcia, którym może każdy się oddać dobrowolnie, poza koniecznymi i obowiązkowymi zajęciami zawodowymi, rodzinnymi czy społecznymi, dla wypoczynku, rozrywki czy rozwoju swej osobowości.
Określenie czasu wolnego sformułowane przez J. Dumazediera powstało w wyniku badań ludzi dorosłych. Nie uwzględnia ono procesu usamodzielnienia i uspołeczniania się dzieci.
Natomiast definicja zaproponowana przez Kazimierza Czajkowskiego wyjaśnia pojęcie wolnego czasu jako ten okres dnia, który pozostaje do wyłącznej dyspozycji dzieci, po uwzględnieniu czasu przeznaczonego na naukę szkolną, posiłki,
sen, odrabianie lekcji, niezbędne osobiste zajęcia domowe. Wolny czas dziecka obejmuje także dobrowolnie na siebie przyjęte obowiązki szkolne (np. spełnienie jakiejś funkcji w organizacji harcerskiej, pracy w samorządzie szkolnym, świetlicy, domu kultury).
„Szczególnego znaczenia nabiera czas wolny w życiu ucznia, bowiem efekty pracy wychowawczej w dużym stopniu zależą od tego, jaką ilością czasu dziecko dysponuje, jakim podlega wpływom, gdzie i w jaki sposób spędza czas wolny. Czas wolny dziecka jest to okres dnia, który pozostaje mu po wypełnieniu obowiązków szkolnych, domowych, religijnych, czynności organizacyjno-porządkowych związanych z zachowaniem zdrowia i higieny, czas, w którym może ono według swojego upodobania wypoczywać, bawić się i zaspokajać potrzeby wynikające z własnych zainteresowań.”
Z kolei T. Wujek uważa za czas wolny taki, który pozostaje dziecku po zaspokojeniu potrzeb organizmu, wypełnieniu obowiązków szkolnych i domowych, w których może ono wykonywać czynności według swego upodobania, związane z wypoczynkiem, rozrywką i zaspokojeniem własnych zainteresowań.
Do podstawowych funkcji czasu wolnego należą: funkcja twórcza, percepcyjna, rekreacyjna i uspołeczniająca.
Czas wolny dzieci, młodzieży i dorosłych występuje w trzech podstawowych kategoriach :
• czas dyspozycyjny - czas, wolny od wszelkich aktywności
• czas na wpół wolny - czas wolny poświęcony dobrowolnie na prace sprawiające przyjemność lecz podjęte z przyjętego dobrowolnie obowiązku (prace społeczne, prace domowe)
• czas zwany „wczasowaniem” - czas wolny przeznaczony na zabawy, rozrywki, obozy, kolonie itp.
Każda z tych kategorii może być rozpatrywana w czterech aspektach:
1. Aspekt socjologiczno – ekonomiczny
Dzieci żyją w grupach i one zapewniają im warunki rozwoju społecznego. Czas wolny ułatwia dziecku kontakty i przeżycia społeczne. Budzą się potrzeby współdziałania z innymi, organizowania wspólnej zabawy, wypoczynku. Dziecko musi zrezygnować z potrzeb egocentrycznych na rzecz wspólnej radości, zainteresowań i poświęcenia. Może porównywać własne czyny z czynami innych. Aspekt socjologiczny czasu wolnego oddaje definicja zabawy holenderskiego socjologa Johana Huizinga, który stwierdził, że zabawa już z racji swej właściwości regularnie powracającej odmiany staje się akompaniamentem, uzupełnieniem a nawet częścią samego życia w ogóle. Upiększa życie, uzupełnia je. W tej właśnie mierze jest niezbędna jako funkcja biologiczna dla poszczególnej osoby i niezbędna dla społeczeństwa jako funkcja kulturalna. Ekonomiczny aspekt czasu wolnego u dzieci związany jest z pracą intelektualną. Młody rozwijający się organizm musi otrzymywać odpowiednie dawki odpoczynku, odprężenia, aby praca intelektualna mogła przynieść rezultaty. Ekonomika czasu wolnego dziecka jest uzależniona od ekonomiki jego pracy szkolnej. Ważna jest ilość czasu wolnego i warunki w jakich on jest spędzany. Ekonomika opiera się na planowaniu, realizowaniu wykorzystaniu organizacji czasu wolnego.
2. Aspekt psychologiczny.
Dziecko potrzebuje nowych wrażeń. Zachwyca się poznawanymi zjawiskami i rzeczami. Odkrywa, rozbudza i rozwija swoje zainteresowania. Ciekawość, chłonność, wrażliwość na nowe zmusza otoczenie do stworzenia rozwijającej się psychice jak najlepszych warunków. Czas wolny stanowi dla rozwoju psychiki dziecka źródło nowych przeżyć. Wpływa na temperament jednostki i charakter. Ujawniają się uzdolnienia i zdolności. Dzieci odznaczające się bojaźliwością, lenistwem, niezaradnością, skłonnością do samotności mogą się wyzbyć tych cech, albo je osłabić dzięki uczestnictwu w zabawach.
3. Aspekt higieniczno – zdrowotny jest zabezpieczeniem młodego organizmu przed nadmiernym obciążeniem obowiązkami i zadaniami szkolnymi. Spełnia rolę profilaktyczną w zakresie ochrony zdrowia. Aspekt ten przeciwstawia się stanom stresowym, które wywołują bodźce zwane stresorami. Do podstawowych walorów aspektu higieniczno - zdrowotnego należy :
• odprężenie fizyczne organizmu ; uwolnienie go od nadmiaru wysiłku intelektualnego
• ruch fizyczny, rozwijający układ mięśniowo-kostny, sprawność fizyczno - ruchową, regulujący wadliwość przemiany materii
• zabawa i radość wpływają korzystnie na fizyczne samopoczucie i żywotność.
By powyższy aspekt był realizowany, niezbędne jest systematyczne i racjonalne odżywianie oraz właściwe urządzenia, stwarzające warunki do prowadzenia zajęć rekreacyjnych.
4. Aspekt pedagogiczny.
W procesie organizacji czasu wolnego należy zwrócić uwagę na stwarzanie sytuacji, w których dziecko musi przejawiać inicjatywę aktywność i umiejętności organizacyjne. Dodatnim elementem czasu wolnego jest dochodzenie przez samo dziecko do zrozumienia konieczności samowychowywania, stałego podnoszenia swoich umiejętności i ich doskonalenia. W czasie wolnym dziecko, oddając się rozmaitym twórczym zajęciom, angażuje całą osobowość, otwierając tym samym możliwości rozwojowe dla swojego organizmu. Dobrowolność i dowolność wyboru treści zajęć odpowiada potrzebom i zainteresowaniom jednostki. Jest pozytywną cechą czasu wolnego z punktu widzenia pedagogicznego. Zaletą czasu wolnego jest to, że dziecko uczy się technik gospodarowania czasem wolnym.
Z. Skórzyński na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych rozróżnia dwie funkcje czasu wolnego :
1. funkcję kulturalną (rozwojową),
2. funkcję wypoczynkową (rekreacyjną).
A. Gruszczyn opowiada się za dwoma funkcjami czasu wolnego :
1. regeneracja sił fizycznych,
2. duchowy rozwój człowieka.
Z wypoczynkiem nierozerwalnie związane są takie zjawiska jak: atrakcja, przygoda, zabawa, odmiana, nowość, radość, emocja, a przede wszystkim swoboda, czyli wszystko, co składa się na rozrywkę. Powinna ona spełniać pragnienie niespełnione przy wykonywaniu obowiązków.
„Człowiek jako osoba towarzyska ogromną ilość czasu spędza w gromadzie. W dynamicznej i zmiennej społeczności ludzkiej każda jednostka powinna znaleźć własne miejsce i rolę odpowiadającą jej ambicjom i możliwościom. Wykonanie rzeczy społecznie przydatnej może przynieść wiele korzyści dla innych, a zarazem staje się źródłem dużej satysfakcji osobistej. Nie istnieje wówczas problem nudy, nie zabraknie czasu i chęci do wykonania rzeczy ważnych i ciekawych.”
„Rodzina uważana jest za wspólnotę emocjonalną, a miłość stanowi podstawę jej egzystencji. Zrozumienie, życzliwość, wzajemna pomoc niesiona w przypadku trudności charakteryzuje zachowania ludzi kochających się. Za kształt miłości odpowiadają przede wszystkim rodzice. Miłość rodzicielska powinna być dobra i mądra. Mądrość to zdolność rozumienia świata i ludzi, która ułatwia przystosowanie się do zmieniających się warunków życia, ułatwia współżycie z ludźmi, zmniejsza napięcia i konflikty w kontaktach międzyludzkich.”
Korzystanie z dóbr kulturowych jako sposób na spędzanie czasu wolnego.
Wypoczynek w czasie wolnym stanowi strukturę złożoną, uzależnioną między innymi od indywidualności jednostki. W obecnych czasach jest bardzo wiele źródeł umożliwiających urozmaicone spędzanie czasu wolnego. Czas przeznaczony na wypoczynek jest wykorzystywany w różnych formach, które obejmują prawie wszystkie dziedziny życia człowieka.
Nie ulega wątpliwości, że najważniejszą instytucją, wywierającą zasadniczy wpływ na kształtowanie się postaw, aspiracji życiowych i systemów wartości dziecka jest rodzina. Będąc formą życia zbiorowego rodzina nadaje kierunek aktywności wykazywanej w czasie wolnym. Opiekowanie się dzieckiem, czyli zapewnienie mu odpowiednich warunków rozwoju fizycznego, dostarczenie należytego pożywienia, odpowiedniego ubrania, zapewnienie odpowiednich warunków snu i odpoczynku, ochrona przed niebezpieczeństwami należy do podstawowych zadań rodziców.
„Rodzina jest również miejscem życia kulturalnego i towarzyskiego. Organizacja wypoczynku, zabawy, rozrywki, odbioru dóbr kulturalnych itp. należy do ważnych treści życia rodzinnego. Rodzina przygotowuje dzieci do uczestnictwa w dobrach kultury poprzez swoje życie wewnętrzne lub przez wybór i kontrolę kontaktów dzieci z kulturą”
Zachowania dzieci w rodzinie są wyznaczane poprzez:
• poziom wykształcenia rodziców
• warunki materialne rodziców
• budżet czasu rodziców
• budżet czasu dzieci
• pochodzenie społeczne rodziców
• kultura czasu wolnego
• wiedza na temat potrzeb dzieci w zakresie czasu wolnego
• sposoby i formy spędzania czasu wolnego przez rodziców
• wzory i potrzeby ukształtowane przez dom
Wymienione czynniki oddziałują na siebie nawzajem i to z różną siłą i w różnym kierunku. Poziom wykształcenia, warunki materialne, budżet czasu rodziców, ich pochodzenie społeczne, prezentowany przez nich poziom kultury przesądza o sposobach i formach spędzania czasu wolnego, co z kolei ma wpływ na ukształtowanie wzorów spędzania czasu wolnego przez ich dzieci.
Kolejnym, równie ważnym organizatorem czasu wolnego dzieci jest szkoła, ponieważ znajduje się w każdym środowisku lokalnym i skupia całą populację dzieci w wieku szkolnym. Dzieci swój wolny czas aktywnie spędzają w świetlicy szkolnej lub w kołach zainteresowania. Z przykrością należy stwierdzić, że szereg zajęć prowadzonych przez szkołę nie zaspokaja potrzeb dziecka i nie dostosowuje się do jego możliwości. Przyczyną tego stanu rzeczy są braki finansowe na opłacenie instruktorów - wychowawców prowadzących zajęcia pozalekcyjne. Uczniowie mają bardzo mały wybór rodzajów działalności pozalekcyjnej. Rodzaje tych zajęć są ściśle związane z przedmiotami nauczania a nie zainteresowaniami ucznia. Dla rozwoju dziecka bardzo
ważne znaczenie ma ruch na świeżym powietrzu. Nauka już dawno dowiodła, że najlepszym lekarstwem na rodzący się w psychice ludzi lęk, stres i frustracje jest aktywny wypoczynek. Dzięki niemu najpełniej występuje regeneracja sił psychicznych i fizycznych. Tak się jednak składa, że współczesny człowiek wbrew zaleceniom lekarzy bagatelizuje obowiązek a zarazem potrzebę aktywnego spędzania czasu wolnego.
Według M. Szczepańskiej okres wczesnoszkolny ukazuje się jako etap względnej stabilizacji i łatwej adaptacji. Jest to wiek rozumu, wiedzy, wiek społeczny i wreszcie wiek aktywności. Następuje stopniowe przechodzenie od myślenia konkretnego do myślenia relacyjnego, logicznego i krytycznego. Mowa dziecka przekraczającego próg szkoły, nie przestając doskonalić się jako narzędzie społecznej komunikacji przeobraża się. Systematycznie rozszerza się funkcja symboliczna mowy. Następuje wzajemne oddziaływanie na siebie żywej mowy ustnej oraz mowy pisanej. Wzrasta zainteresowanie literaturą piękną i dziecięcą. Wzrastają możliwości pamięci oraz zdolność do uczenia zamierzonego. Kształtują się pierwsze zainteresowania, które łatwo modelować i nadawać im właściwy kierunek. Zgodnie ze stanowiskiem autorki u dziecka w wieku 7 – 10 lat dominuje aktywność ruchowa i dążenie do przebywania w zespole, wiecznie niezaspokojona staje się potrzeba sukcesu. Na bazie właściwego rozwoju społecznego kształtują się zalążki dziecięcej moralności, którą można wzbogacać i uzupełniać, opierając się np. na właściwie dobranej literaturze. Wiek wczesnoszkolny cechuje duża wrażliwość sensoryczna i zmysłowa na elementarne jakości estetyczne. Bardzo ważnym elementem w rozwoju dziecka jest uczęszczanie do kina, teatru czytanie książek. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że to właśnie książka najbardziej rozwija dziecięcą wyobraźnię. Jednym w wielu argumentów przemawiających za tym jest to, że poprzez swój baśniowy charakter przenosi małego czytelnika w świat marzeń, a tym samym przyczynia się do rozwoju jego wyobraźni. Dobra książka umożliwia dziecku nie tylko rozwój wyobraźni, ale również wzbogaca jego słownictwo oraz poprawia umiejętność czytania. Bardzo ważne jest czytanie z małym dzieckiem wspólnie ulubionych bajek, gdyż to pomaga nawiązać właściwe relacje dziecka z matką. Ponadto daje poczucie bezpieczeństwa, które jest niezwykle istotne, a które trzeba zapewnić. Nie można zapominać o tym, że nauka dziecka jest najbardziej efektywna wówczas, kiedy sprawia radość. Pamiętajmy, że czytanie książki, czy słuchanie audycji to czynności, które dziecko musi lubić, aby miały one pozytywny wpływ na jego rozwój. Poprzez dostarczanie dziecku różnych bodźców wzrokowych, słuchowych czy dotykowych przyczyniamy się do jego prawidłowego rozwoju, a co za tym idzie również do osiągania lepszych wyników w nauce. Równie ważnym jest czas spędzony w teatrze czy na wystawach sztuk pięknych. Czar tajemniczości, magii jest tą rzeczą, którą dzieci uwielbiają i dlatego uczęszczanie na przedstawienia teatralne przeznaczone dla dzieci są bardzo ważnym elementem rozwoju i kształcenia wrażliwości oraz estetyki u naszych milusińskich. Natomiast wystawy pokazujące dorobek sztuki pięknej bardzo wpływa na kształtowanie światopoglądów i estetyki u dzieci. Sztuka w każdej formie pozytywnie wpływa na rozwój dziecka i powoduje, że dziecko wyrasta na wrażliwego, inteligentnego młodego człowieka.

Telewizja i gry komputerowe jako sposób spędzania czasu wolnego.
W obecnych czasach technologia elektroniczna stoi na bardzo wysokim poziomie i jednocześnie sprzęt elektroniczny jest ogólno dostępnym przedmiotem użytku codziennego. Ludzie i mali i duzi korzystają z komputerów, telewizji. Często dochodzi nawet do paradoksów, gdy dzieci uczą dorosłych korzystać ze sprzętu komputerowego.
Pozwalać oglądać czy lepiej nie... Wpływ telewizji, a zwłaszcza pokazywanej przez nią agresji, na dziecko niepokoi wielu rodziców. Na szczęście zagadnienie to zaprząta nie tylko ich, lecz także naukowców z całego świata. Zgodnie z wynikami badań, opublikowanymi w lipcowym wydaniu "Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine", oglądanie telewizji przed ukończeniem 3. roku życia niekorzystnie wpływa na późniejszy rozwój poznawczy dziecka.
Chciałabym tu zwrócić uwagę na fakt, iż bardzo ważnym jest, by zachować umiar we wszystkim co się w życiu robi tym bardziej, że przykład rodziców jest głównym czynnikiem kształtującym wzory spędzania czasu wolnego. Dziecko nauczone jak ma właściwie wykorzystać swój wolny czas nie będzie w przyszłości zasiadać z pilotem w ręku przed telewizorem, tylko czas będzie spędzać w sposób aktywny, w grupie przyjaciół lub czytając książki. Tak jak wychowamy dzieci, jak je nauczymy, takich ludzi dorosłych będziemy mieć w przyszłości. Wartościowe spędzanie czasu wolnego dziecka to wartościowy dorosły człowiek w przyszłości. Rodzina, jako pierwsze i najbliższe dziecku środowisko wychowawcze, jest ważnym stymulatorem jego wszechstronnego rozwoju, kształtowania postaw i charakteru. Wywiera również wpływ na aspiracje i sposób organizowania czasu wolnego młodego człowieka.

Zajęcia plastyczne i inne formy zajęć jako sposób spędzania czasu wolnego
Zajęcia plastyczne i ogólnie styczność ze sztuką kształtuje w młodym człowieku wrażliwość i rozszerza horyzonty. Rodzice powinni więcej czasu każdego dnia przeznaczyć na bliskie kontakty z dzieckiem w wolnym czasie. Ten czas, który wydaje się być „straconym” wspólnie z dzieckiem, jest w istocie czasem bardzo pożytecznym. Kontakt rodzica z dzieckiem nie powinien ograniczać się jedynie do pomocy w lekcjach, czy też tworzenia jakiejś szczególnej sytuacji wychowawczej. Rodzic powinien szukać takich form kontaktu z dzieckiem, jak np. wspólne zabawy, majsterkowanie, rysowanie i inne formy twórczości plastycznej. Dziecko w tym czasie ma szansę otworzyć się przed rodzicem i w spontanicznej rozmowie powiedzieć o czymś, o czym w innych okolicznościach nigdy by nie powiedziało. Ponadto dziecko poprzez zajęcia plastyczne kształtuje wiedzę na temat form i technik plastycznych oraz buduje obraz siebie samego, podbudowuje ocenę siebie. Czasem może się zdarzyć tak, że dziecko nie osiąga wysokich ocen z przedmiotów ścisłych czy z języka polskiego natomiast podbudowaniem jego ego może być właśnie pięknie namalowany obrazek lub wykonana własnoręcznie laurka i dlatego właśnie twórczość plastyczna jest dla dziecka bardzo ważnym elementem życia codziennego.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.