Katalog

Ewa Kuraś, 2018-09-03
Gdańsk

Zajęcia zintegrowane, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJACEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGOOkres stażu: 01.09.2016r.-31.05.2019r.Zatwierdzony dnia…………………….


mgr Ewa
nauczyciel wspomagający
Szkoła Podstawowa

PRZEDSIĘWZIĘCIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA
SPOSOBY, FORMY REALIZACJI WYMAGAŃ TERMIN REALIZACJI SPOSÓB
DOKUMENTO-
WANIA

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów
w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej
na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenia jakości
pracy szkoły
1. Podnoszenie własnych kwalifikacji i doskonalenie warsztatu pracy:
• Udział w warsztatach i szkoleniach związanych z edukacją osób niepełnosprawnych.
• Udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego (szkolenia Rad Pedagogicznych, WDN).
• Studiowanie literatury z zakresu rewalidacji, terapii dzieci
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
• Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu „Stosowana analiza zachowań: terapia spektrum zaburzeń autystycznych” Wydział Psychologii, Uniwersytet Gdański

2. Podnoszenie jakości pracy szkoły:
• Uczestnictwo w pracach Zespołu ds. Profilaktyki
• Promowanie szkoły w środowisku poprzez przygotowanie międzyszkolnego konkursu: „Pies i kot”, „Mój niepełnosprawny Przyjaciel i ja”
• Promowanie szkoły w środowisku poprzez udział uczniów w konkursach międzyszkolnych: Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Collage”, Wojewódzki Konkurs Wokalny dla Klas Integracyjnych I-VI „Kolędujmy Razem”, Wojewódzki Konkurs Teatralny Klas Integracyjnych „Snuj się, snuj bajeczko…”Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu

III.2018r.Cały okres stażu
Rok szkolny 2016/2017

Rok szkolny 2017/2018, 2018/2019Zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy
Potwierdzenia
Zestawienie bibliografii
Dyplom ukończenia studiówPotwierdzenia.

Dyplomy uczniów,
wykaz sukcesów.
Potwierdzenia.


§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.
1. Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji.
• Korzystanie z portali edukacyjnych w celu poszukiwania informacji z zakresu rewalidacji osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
• Wykorzystanie Internetu w celach dydaktyczno- informacyjnych, poprzez umieszczanie na szkolnej stronie internetowej artykułów oraz zdjęć z ciekawych przedsięwzięć.
• Wykorzystanie Internetu do tworzenia dokumentacji stażu.

2. Wykorzystanie komputera w pracy dydaktycznej:
• Tworzenie pomocy do pracy z uczniami („łańcuchy czynności”, karty pracy, system żetonowy, itp.), komunikacji alternatywnej
• Tworzenie prezentacji multimedialnych (Power Point), ułatwiające przekazywanie wiedzy uczniom.
• Projektowanie i wykonywanie dyplomów, podziękowań i zaproszeń na uroczystości.

Cały okres stażu

Cały okres stażu
Cały okres stażu


Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu

Adresy stron internetowych.
Strona internetowa szkoły
Dokumentacja stażu

Przykładowe książki systemu żetonowego, komunikacyjne, programy terapeutyczne, płyta CD, wzory dyplomów

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą
i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
• Aktywny udział w pracach Zespołu ds. Profilaktyki:
- Przeprowadzenie zebrania Zespołu ds. Profilaktyki na temat „Wpływ zdrowego odżywiania na dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej”
• Publikowanie własnych materiałów edukacyjnych w Internecie na stronach: www.profesor.pl, www.45minut.pl, www.awans.net, www.publikacje.edux.pl
• Prowadzenie zajęć otwartych arteterapii dla zainteresowanych nauczycieli stażystów i kontraktowych.
• Udostępnianie nauczycielom i wychowawcom materiałów pozyskanych podczas szkoleń i kursów.listopad 2016r.

Cały okres stażu

Cały okres stażu
Cały okres stażu


Potwierdzenie.Potwierdzenie.
Przykładowe scenariusze.

Opis

Opis


§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowaw- czych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępo- waniem w sprawach nieletnich.
• Opracowanie i wdrożenie własnego programu działań edukacyjno-wychowawczych „Nowoczesne dziecko”
• Koordynacja wdrożenia programu „Szkoła Promująca Zdrowie” w klasach I-II-III
- nawiązanie kontaktu z Wojewódzkim Koordynatorem
- opracowanie głównych założeń programu
- przeprowadzenie działań zgodnie z wytyczonymi założeniami
Rok szkolny: 2017/2018, 2018/2019
Rok szkolny: 2017/2018, 2018/2019
Program własny.

Poświadczenie,
opis.

§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuńczych.
• Przygotowanie międzyszkolnych konkursów plastycznych:
- „Pies i kot”,
- „Mój niepełnosprawny Przyjaciel i ja”
• Pozyskiwanie książek i podręczników szkolnych dla biblioteki szkolnej
• Przygotowanie ozdób bożonarodzeniowych na loterię fantową w czasie szkolnych obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych
• Przygotowanie zabawek, rękodzieł dzieci na szkolną loterię fantową w czasie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
• Prowadzenie warsztatów plastyczno – technicznych w Dniu Otwartym Szkoły
• Prowadzenie wolontariatu zajęć arteterapii.
• Przeprowadzenie „Bożonarodzeniowych Warsztatów Rodzinnych” dla dzieci i rodziców z klasy 0A

listopad 2016r.
maj-czerwiec 2017r.
Cały okres stażu
grudzień 2016r.
styczeń 2017r.
marzec 2017r.
Rok szkolny: 2017/2018, 2018/2019
grudzień 2016r.

Regulamin.Opis

Opis

Opis


Przykładowe scenariusze.
Opis

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami


samorządowymi lub innymi podmiotami.
• Współpraca z organizacjami i instytucjami pozaszkolnymi:
- Schronisko dla bezdomnych zwierząt „Promyk” – współorganizacja zbiórki karmy i dostarczanie jej do schroniska
- Państwowa Straż Pożarna – przekazanie opracowanej z dziećmi książeczki „Chcę być strażakiem”,

- Policja – opracowanie z uczniami książeczki „Moja bezpieczna droga do szkoły” i ofiarowanie jej policjantom
• Czynny udział w Rodzinnym Osiedlowym Festynie Sportowym –wykonywanie z dziećmi ozdób z materiałów plastyczno – technicznych i malowanie twarzy.
• Czynny udział w Wiosennym Festynie Klas Integracyjnych - współtworzenie stanowiska malowania twarzy, przygotowanie materiałów plastyczno-technicznych i wykonywanie z dziećmi ozdób artystycznych.
• Koordynacja cyklicznych spotkań dla klas 0 „Nauka przez zabawę”
- Nawiązanie współpracy z organizatorem pokazów i doświadczeń chemicznych „CK Usługi Krzysztof Cuper”
- Ustalanie terminów spotkań


listopad 2016r.

kwiecień 2017r.

maj 2017r.


wrzesień 2016r.

maj-czerwiec 2017r.


Rok szkolny 2016/2017

Opis
i potwierdzenia.


Opis

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania
i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych
lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki typu
i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
• Opis przypadków problemowych: zdiagnozowanie, ustalenie metod i form pracy oraz oddziaływań wychowawczych i ocena efektywności oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych
- przypadek problemowy ucznia X
- przypadek problemowy ucznia Y
Cały okres stażu

Studium indywidualnych przypadków.
Opis i analiza.

Plan ma charakter otwarty i w trakcie realizacji może ulec modyfikacji.
Opracowała:


mgr Ewa
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.