Katalog

Jolanta Grawińska, 2018-09-10
Łódź

Język polski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

Mgr Jolanta Ewa Grawińska
Nauczyciel języka polskiego i historii
w Szkole Podstawowej im. Adolfa Dygasińskiego
w Łodzi
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2016r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31 maja 2019r.
Cele stażu:
- Doskonalenie własnych umiejętności zawodowych.
- Podniesienie jakości własnego warsztatu pracy oraz jakości pracy szkoły.
- Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1.
Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.
∙ Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego.
∙ Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
∙ Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
sierpień /wrzesień
2016 r.
1 września 2016r.

wrzesień 2016 r.
Rejestr aktów prawa oświatowego.
Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
2.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. ∙ Gromadzenie dokumentacji.
∙ Praca nad spełnieniem wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego. cały okres stażu
cały okres stażu Teczka „Awans zawodowy”.
3.
Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju. ∙ Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.
∙ Uzyskanie oceny dorobku zawodowego. 31 maja 2019 r.
czerwiec 2019 r. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora szkoły.


WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp. Zadania Formy realizacji Przewidywane efekty
1. Bieżąca analiza własnych kompetencji. ∙ Autorefleksja, ewaluacja. Zaplanowanie zadań do realizacji podczas trwania stażu, dobór zadań adekwatnych dla potrzeb szkoły oraz środowiska. Określę swoje słabe i mocne strony, wyciągnę wnioski do dalszej pracy.
Wprowadzę udoskonalenia w swojej działalności.
2. Zapoznanie się ze zmianami w dokumentach określających zasady funkcjonowania i organizacji szkoły. ∙ Analiza dokumentacji szkolnej: Statut, WSO, Program Wychowawczy i Program Profilaktyki. Zastosuję się do obowiązujących zmian
w przepisach prawnych.
Uzyskam lepsze efekty we współpracy
z uczniami.
3. Udział w formach doskonalenia zawodowego wynikającego z potrzeb własnych i szkoły. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności. ∙ Udział w kursach doskonalących, warsztatach metodycznych, szkoleniach, konferencjach.
∙ Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej.
∙ Studiowanie literatury z zakresu metodyki, dydaktyki, logopedii . Uaktualnię i poszerzę wiedzę specjalistyczną. Rozwinę własne umiejętności. Zdobytą wiedzę oraz materiały szkoleniowe wykorzystam
w pracy z uczniami oraz na potrzeby podniesienia jakości pracy szkoły. Uzyskam lepsze efekty nauczania.
4. Aktywna realizacja zadań wychowawczych
i opiekuńczych. ∙ Opracowanie i wdrożenie planu pracy wychowawczej adekwatnego do potrzeb uczniów klasy wychowawczej.
∙ Poznanie sytuacji środowiskowej oraz potrzeb swoich wychowanków poprzez przeprowadzenie ankiet.
∙ Organizowanie wycieczek dydaktycznych i wyjść mających na celu zapoznanie uczniów z dziedzictwem kulturowym oraz integracje grupy.
∙ Stała współpraca z pedagogiem oraz z innymi specjalistami wynikająca z doraźnych potrzeb uczniów klasy wychowawczej. Lepiej poznam swoich wychowanków, ich sytuację rodzinną, potrzeby, oczekiwania dzięki temu będę miała z nimi lepszy kontakt. Poprzez cykl lekcji wychowawczych dotyczących asertywności, kultury, bezpieczeństwa oraz spotkań ze specjalistami wpłynę na lepsze zachowanie się uczniów względem siebie
w szkole i poza nią. Doprowadzę do większej integracji grupy.

5. Aktywna współpraca z rodzicami. ∙ Poznanie sytuacji rodzinnej , potrzeb i oczekiwań rodziców względem szkoły poprzez przeprowadzenie ankiet.
∙ Przeprowadzenie szkoleń dla rodziców dotyczących trudności wychowawczych i dydaktycznych.
∙ Angażowanie rodziców do udziału i pomocy w imprezach i wycieczkach klasowych.
∙ Zaproszenie rodziców do współpracy podczas organizowania imprez szkolnych, festynów, pikników. Zwiększenie poczucia odpowiedzialności rodziców za swoje dzieci.
Podnoszenie świadomości rodziców odnośnie edukacji i zachowania ich dzieci.
Lepsza komunikacja na linii nauczyciel – rodzic.
Większa integracja rodziców z klasą, szkołą.
6. Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów, dokonywanie korekty
i modyfikacji pracy z uczniami, ocena skuteczności podejmowanych działań. ∙ Przeprowadzenie diagnoz wstępnych i końcowych
z języka polskiego, ich analiza i ewaluacja. Dokonam prawidłowej korekty i modyfikacji
do dalszej pracy z uczniami.
Uzyskam wzrost wyników nauczania wśród uczniów.
7. Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów. ∙ Opracowanie i dostosowanie do poszczególnych klas zasad pracy i wymagań na lekcjach
j. polskiego i historii.
∙ Doskonalenie przedmiotowego systemu oceniania
z j. polskiego i historii.
∙ Opracowanie kryteriów oceniania poszczególnych form wypowiedzi pisemnych i ustnych, w tym opracowanie osobnych kryteriów dla uczniów posiadających opinię PPP.
∙ Opracowanie Planu Działań Wspierających dla uczniów z opinią z PPP, ich analiza i wnioski. Uczniowie bardziej świadomie będą podchodzili do swoich obowiązków, uczyli się odpowiedzialności , ponosili konsekwencje.
Przejrzyste kryteria oceniania i wymagań dadzą jasną sytuację na linii nauczyciel – uczeń – rodzic.
Osiągnę wzrost wyników nauczania wśród uczniów.
8. Prowadzenie zajęć dodatkowych. ∙ Prowadzenie zajęć terapii logopedycznej, koła dziennikarskiego, zajęć dydaktyczno - wyrównawczych dla uczniów mających problemy
z nauką .


Moja działalność przyczyni się do pozytywnego odbioru placówki przez rodziców, podniesie jakość pracy szkoły, wzbogaci jej ofertę pracy w staraniach o wzrost naboru.
Rozwinę umiejętności i zainteresowania uczniów.
Urozmaicę ofertę spędzania czasu wolnego przez uczniów.
Osiągnę lepsze wyniki w nauce.
9. Rozwijanie zainteresowań uczniów. Propagowanie wartości patriotycznych i obywatelskich oraz wrażliwości na mowę ojczystą. ∙ Organizowanie konkursów szkolnych i zachęcanie do udziału w konkursach międzyszkolnych.
∙ Prowadzenie zajęć nauki gry w warcaby podczas opieki nad uczniami w świetlicy szkolnej.
∙ Organizowanie konkursów, dyskotek i zabaw integrujących społeczność szkolną w ramach działalność w SU. Uczniowie nauczą się umiejętności pozytywnej rywalizacji oraz właściwego gospodarowania swoją własnością i czasem.
Zaktywizuję uczniów w obszarze podejmowania wyzwań, odnoszenia sukcesu i porażki.
Wesprę uczniów w zaspokajaniu potrzeb interpersonalnych.
10. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym. ∙ Organizowanie imprez szkolnych i uroczystości okolicznościowych.
Moja działalność przyczyni się do pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.
Zachęcę uczniów do aktywnego zaangażowania się w przygotowywanie okolicznościowych akademii. Uczniowie nabędą umiejętność reprezentowania swoich zdolności i talentów
na forum.
11. Podejmowanie funkcji zarządzających. ∙ Pełnienie funkcji lidera zespołu przedmiotów humanistycznych.
∙ Pełnienie roli opiekuna SU.
Doskonalenie się w roli lidera.
Rozwinę swoje umiejętności zarządzania zespołem oraz organizowania pracy. Rozwinę umiejętności interpersonalne.
Uatrakcyjnię ofertę szkoły poprzez działania samorządowe.
12. Doskonalenie kompetencji w zakresie pracy z dzieckiem z zaburzeniami zachowania. ∙ Zaprojektowanie cyklu zajęć prowadzonych
na zajęciach z wychowawcą dotyczących przeciwdziałania zachowaniom agresywnym.
∙ Studiowanie literatury pedagogicznej, podjęcie proponowanych form doskonalenia w zakresie pracy z uczniem nadpobudliwym i agresywnym. Lepiej zrozumiem specyfikę pracy z dziećmi wykazującymi zachowania agresywne i słabo dostosowane społecznie.
Nabędę kompetencje w zakresie pracy z uczniem sprawiającym szczególne problemy wychowawcze.
Zminimalizuję przejawy niewłaściwych zachowań uczniów w podczas zajęć.

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadania Formy realizacji Przewidywane efekty
1. Organizacja własnego warsztatu pracy przy użyciu technologii komputerowej. ∙ Opracowanie dokumentacji okresu stażu
z wykorzystaniem technologii komputerowej.
∙ Przygotowanie prezentacji multimedialnych
na potrzeby lekcji z wykorzystaniem programu PowerPoint.
∙ Opracowanie wszelkiego rodzaju dokumentacji szkolnej i narzędzi badawczych.
∙ Wykonywanie dyplomów dla uczniów przy użyciu komputera. Udoskonalę własny warsztat pracy w zakresie posługiwania się technologią komputerową.
Teczka „Awans zawodowy”.
Prawidłowo opracuję różnego rodzaju arkusze ankiet, kwestionariusze, plany pracy, scenariusze zajęć, testy, sprawozdania np.


2. Stosowanie technologii komputerowej
i informacyjnej w pracy dydaktycznej. ∙ Wyszukiwanie i przetwarzanie informacji z mediów na potrzeby lekcji i uroczystości szkolnych.
∙ Wykonywanie pomocy dydaktycznych.
∙ Wykonanie wystroju gazetek ściennych w klasie
i na korytarzu szkolnym przy użyciu technologii komputerowej.
∙ Współudział w tworzeniu strony internetowej szkoły – przygotowywanie gazetki szkolnej w wersji elektronicznej oraz sprawozdań z przeprowadzonych uroczystości szkolnych, wycieczek.
∙ Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem mediów elektronicznych. Wykorzystanie technologii komputerowej
i informacyjnej uatrakcyjni prowadzone przeze mnie zajęcia lekcyjne i dodatkowe, wzbogaci proces edukacyjny. Zaktywizuje uczniów podczas zajęć i zmotywuje ich do nauki.
Poprawi estetyczny wizerunek klasopracowni
i korytarzy.


3. Wdrażanie uczniów
do korzystania z technologii komputerowej i informacyjnej. ∙ Wyszukiwanie i przetwarzanie informacji
z mediów elektronicznych przez uczniów podczas zajęć dodatkowych – koła dziennikarskiego.
∙ Pisanie i redagowanie artykułów przez uczniów
do gazetki szkolnej na komputerze.
∙ Przygotowywanie przez uczniów różnego rodzaju projektów dydaktycznych przy użyciu Internetu. Uczniowie nauczą się wyszukiwać potrzebnych informacji z różnych mediów elektronicznych i wykorzystywać je w procesie edukacyjnym. Osiągną coraz większe umiejętności
w zakresie posługiwania się technologią komputerową. Zrozumieją, że Internet może być ważnym źródłem informacji a nie tylko rozrywką. Osiągnę wzrost wyników nauczania wśród uczniów.
4. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.
∙ Wyszukiwanie informacji i programów służących poszerzaniu i aktualizowaniu własnej wiedzy dydaktyczno-wychowawczej.
∙ Samodoskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem. Szybkie uzyskiwanie nowych oraz zaktualizowanych informacji, które będę wykorzystywała w procesie edukacyjnym.
Poszerzę umiejętność posługiwania się technologią komputerową.§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp. Zadania Formy realizacji Przewidywane efekty
1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. ∙ Organizowanie spotkań zespołu humanistycznego.
∙ Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach samokształcenia zespołów przedmiotowych.
∙ Organizowanie spotkań zespołu klasowego, wspólne analizowanie i rozwiązywanie problemów.
∙ Udostępnienie swoich materiałów dydaktyczno – wychowawczych innym nauczycielom. Systematyczne spotkania i szkolenia przyczynią się do wzrostu osiągnięć dydaktyczno – wychowawczych w naszej pracy z uczniami, wypracowanie wspólnego frontu działania wobec zaistniałych problemów.
Inni nauczyciele będą mogli skorzystać z moich propozycji i pomysłów w pracy dydaktyczno – wychowawczej.

2. Korzystanie z zasobów internetowych w celu wymiany doświadczeń. ∙ Opublikowanie na portalu internetowym planu rozwoju zawodowego i przykładowych scenariuszy zajęć.
∙ Posługiwanie się pocztą elektroniczną
w komunikowaniu się z innymi nauczycielami. Inni nauczyciele będą mogli skorzystać z moich propozycji i pomysłów w pracy dydaktyczno – wychowawczej.
Szybsza wymiana informacji.
3. Prowadzenie lekcji pokazowych dla innych nauczycieli, obserwacja lekcji prowadzonych przez innych nauczycieli. ∙ Przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli, rodziców.
∙ Prowadzenie konkursów i imprez szkolnych
w obecności innych nauczycieli, rodziców.
Wszyscy chętni nauczyciele będą mieli możliwość skorzystania z moich propozycji metod pracy na zajęciach oraz z moich pomysłów podczas organizowania imprez szkolnych


§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp. Zadania Formy realizacji Przewidywane efekty
1. Doskonalenie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań. ∙ Opracowanie i wdrożenie programu zajęć koła dziennikarskiego.
∙ Opracowanie i wdrożenie planu pracy zajęć logopedycznych.
∙ Opracowanie i wdrożenie planu pracy Samorządu Uczniowskiego.
∙ Opracowanie i wdrożenie planu zajęć integrujących zespół klasowy.
Moja działalność przyczyni się do pozytywnego odbioru placówki przez rodziców, podniesie jakość pracy szkoły, wzbogaci jej ofertę pracy w staraniach o wzrost naboru.
Urozmaicę ofertę spędzania czasu wolnego przez uczniów. Rozwinę ich umiejętności
i zainteresowania.Uczniowie uczęszczający na terapię logopedyczną poprawią swoją wymowę.
Zintegruję zespół klasowy.


§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp. Zadania Formy realizacji Przewidywane efekty
1. Podniesienie atrakcyjności oferty szkoły. ∙ Włącznie się w organizację festynów , pikników, dni otwartych, uroczystości okolicznościowych.
∙ Włączenie się do działań projektowych realizowanych na terenie szkoły .
∙ Aktywna działalność SU. Zaktywizuję uczniów do działania, zaprezentowania się na forum.
Promocja szkoły w środowisku lokalnym, pozytywny odbiór naszej placówki przez rodziców, wzrost naboru.
2. Wykorzystanie dodatkowych kwalifikacji. ∙ Prowadzenie zajęć terapii logopedycznej. Uczniowie uczęszczający na terapię poprawią swoją wymowę.
Moja działalność wpływa korzystnie na wizerunek placówki przez rodziców, wzbogaci ofertę pracy szkoły.
3. Rozwijanie zainteresowań kulturalnych uczniów. ∙ Organizowanie wyjść do kina, teatru, biblioteki, muzeum, CKM. Organizowanie wycieczek dydaktycznych, krajoznawczych. Organizowanie uczniom różnych wycieczek uatrakcyjnia ofertę szkoły. Podniosę poziom kultury osobistej wśród uczniów.Uczniowie poszerzą swoje zainteresowania, bardziej zintegrują się ze sobą. Podczas wycieczek dydaktycznych będą mieli możliwość innego, nowatorskiego zdobywania wiedzy
i umiejętności, co przyczyni się do osiągania lepszych wyników w nauce.


§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp. Zadania Formy realizacji Przewidywane efekty
1. Pogłębienie wiedzy o swoich uczniach i poznanie ich sytuacji rodzinnej poprzez współpracę z rodzicami, kuratorami, pedagogiem, psychologiem, PPP oraz Domem Dziecka nr 6 i 9 w Łodzi. ∙ Organizowanie zajęć ze specjalistami z PPP.
∙ Organizowanie zajęć z psychologiem i pedagogiem szkolnym.
∙ Indywidualne spotkania i rozmowy z opiekunami z Domów Dziecka nr 6 i 9 w Łodzi .
∙ Indywidualne spotkania i rozmowy z rodzicami.
∙ Spotkania i rozmowy z kuratorami. Systematyczna współpraca przyczyni się do szybszego rozwiązywania zaistniałych problemów, zapobiegnie ich eskalacji. Dzięki obserwacji dydaktycznej i wychowawczej skieruję uczniów na odpowiednie badania do PPP co przyczyni się do wzrosty ich sukcesów dydaktycznych i wychowawczych. Podwyższę jakość prowadzonych przeze mnie zajęć wychowawczych, będę lepiej rozumiała potrzeby swoich wychowanków.
2. Podejmowanie działań mających na celu zapobieganiu narkomanii, alkoholizmowi, nikotynizmowi
i przestępczości wśród młodzieży oraz zaznajomienie ich z zasadami bezpieczeństwa we współpracy ze specjalistami z odpowiednich instytucji, psychologiem, policją. ∙ Zaplanowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć dotyczących rozwoju emocjonalnego, asertywności, nałogów w ramach pracy wychowawczej.
∙ Przeprowadzenie badań ankietowych wśród uczniów i rodziców na temat ich wiedzy
o uzależnieniach.
∙ Organizowanie spotkań ze specjalistami , policją.
Uczniowie oraz rodzice pogłębią swoją wiedzę na temat uzależnień i ich skutków, będą wiedzieli, gdzie zwrócić się pomoc w razie trudnych sytuacji życiowych. Dzięki spotkaniom i rozmowom z kompetentnymi osobami lepiej poznam swoich wychowanków, zrozumiem przyczyny ich postępowania i podejmę prawidłowe działania.
Uczniowie lepiej będą rozpoznawali i radzili sobie ze swoimi emocjami. Zwiększę bezpieczeństwo wśród uczniów, nauczę postaw asertywnych. Podwyższę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć wychowawczych.

3. Kształtowanie wartości i postaw patriotycznych we współpracy z Radą Osiedla – Kurak i Związkiem Legionistów Polskich i ich Rodzin. Przygotowanie uroczystości z okazji Święta Niepodległości i zaprezentowanie jej kombatantom podczas spotkania w Radzie Osiedla - Kurak.
Zorganizowanie spotkania z przedstawicielem Związku Legionistów Polskich i ich Rodzin. Rozbudzę zainteresowania uczniów historią Polski, co przyczyni się do wzrostu wyników nauczania. Uczniowie nabędą umiejętności reprezentowania się przed szerszą publicznością.
Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
4. Większa integracja zespołu klasowego we współpracy z Centrum Kultury Młodych ∙ Organizowanie zajęć integrujących zespół klasowy w Centrum kultury Młodych
Zintegruję zespól klasowy, lepiej poznam swoich wychowanków, będę miała z nimi lepszy kontakt.
5. Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych wśród uczniów we współpracy z Biblioteką Wojewódzką im. J. Piłsudskiego w Łodzi. Organizowanie zajęć w Bibliotece Wojewódzkiej. Uatrakcyjnię zajęcia, rozwinę umiejętności czytelnicze, co przyczyni się do osiągania lepszych wyników w nauce.
6. Zaangażowanie uczniów w akcje charytatywne we współpracy z PCK. Zachęcanie uczniów do włączania się w różne akcje PCK odbywające się na terenie szkoły. Zaangażuję uczniów w akcje PCK odbywające się na terenie szkoły, będę kształtowała postawy otwartości i wrażliwości na cierpienie i potrzeby drugiego człowieka. Udzielę pomocy rzeczowej potrzebującym.
7. Kształtowanie poczucia świadomości lokalnej we współpracy z muzeami łódzkimi i Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym w Łodzi. Organizowanie wycieczek po Łodzi.
Organizowanie zajęć w muzeach. Rozbudzę zainteresowania własnym miastem i jego tradycjami, zapoznam z dziedzictwem kulturowym regionu, będę kształtowała poczucie przynależności lokalnej. Uatrakcyjnię zajęcia.


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp. Zadania Formy realizacji Przewidywane efekty
1. Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych wśród uczniów ∙ Rozpoznanie i opis przypadku ucznia
z problemem edukacyjnym.
∙ Rozpoznanie i opis przypadku ucznia
z problemem wychowawczym.
∙ Zdiagnozowanie problemu, ustalenie metod pracy, systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych przyczyni się do wzrostu jego sukcesów edukacyjnych.
Praca z uczniem stwarzającym duże problemy wychowawcze przyczyni się do lepszego funkcjonowania ucznia w szkole, zmniejszy przejawy agresji.
2. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych. ∙ Stała współpraca z rodzicami, pedagogiem, innymi nauczycielami w celu diagnozowania trudnych przypadków edukacyjnych
i wychowawczych. Podejmowanie wspólnego frontu działania w celu osiągnięcia zamierzonych efektów. Przestrzeganie przez uczniów zasad zachowania.
Zmniejszenie przejawów agresji w szkole.
Znajomość środowiska rodzinnego ucznia.
Uzyskanie przez uczniów większych sukcesów edukacyjnych.
Podnoszenie świadomości rodziców odnośnie edukacji ich dzieci.

Plan rozwoju ma formę otwartą, dopuszcza się nanoszenie modyfikacji dotyczących podejmowanych zadań, form ich realizacji w zależności od wynikających potrzeb placówki lub przydzieleniu zadań dodatkowych.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.