Katalog

Aleksander Pożyczka, 2018-09-11
Radom

Przedsiębiorczość, Artykuły

FORMA ORGANIZACYJNA WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ W RADOMIU. FORMA ORGANIZACYJNA MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG I KOMUNIKACJI. FORMA ORGANIZACYJNA RESTAURACJI „BOLEK I LOLEK II”. RÓŻNICE I PODOBIEŃSTWA I ICH PRZYCZYNY

- n +

FORMA ORGANIZACYJNA WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ W RADOMIU. FORMA ORGANIZACYJNA MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG I KOMUNIKACJI. FORMA ORGANIZACYJNA RESTAURACJI „BOLEK I LOLEK II”.
RÓŻNICE I PODOBIEŃSTWA I ICH PRZYCZYNY

Wyższa Szkoła Handlowa (WSH) w Radomiu jest uczelnią niepubliczną. Założycielem WSH jest Ośrodek Edukacyjny „Absolwent” sp. z o.o. Uczelnia jest autonomiczna we wszystkich obszarach swojej działalności, na zasadach określonych w ustawie o szkolnictwie wyższym , a nadzór nad nią sprawuje właściwy minister. Założyciel nadaje statut, zgodnie z którym uczelnia realizuje swoje cele, zadania, zasady i misję. W oparciu o statut powstała również struktura organizacyjna szkoły .
Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi szkoły są wydziały, kierowane prze Dziekana. Można je tworzyć dla co najmniej jednego kierunku studiów. Wydziały likwiduje i przekształca Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu. Organami kolegialnymi Uczelni są Senat i Rady Wydziałów, a organami jednoosobowymi - Rektor, Kanclerz i Dziekan.
W skład Senatu wchodzą: Rektor (przewodniczący), przedstawiciele Założyciela (trzy osoby), Kanclerz, Prorektorzy, Dziekani, zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciele akademiccy (z tytułem naukowym profesora lub doktora habilitowanego), jeden wybrany przedstawiciel z zatrudnionych w uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy pozostałych nauczycieli akademickich, jeden wybrany przedstawiciel z zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy pracowników uczelni nie będących nauczycielami akademickimi oraz przedstawiciele studentów. Do kompetencji Senatu należy m.in.: podjęcie uchwał, dotyczących regulaminu studiów, strategii rozwoju, wytycznych programowych, efektów kształcenia i badań naukowych. Uchwały są wiążące dla Rektora, Kanclerza i wszystkich członków społeczności uczelnianej.
Rektora powołuje i odwołuje Założyciel, po zasięgnięciu opinii Senatu. Do kompetencji Rektora należą wszystkie działania, związane z kształceniem studentów i z działalnością naukowo – dydaktyczną. Prorektorów powołuje i odwołuje Założyciel, a zakres ich kompetencji i obowiązków określa Rektor. Rada Wydziału podlega pod Rektora, który powołuje i odwołuje Dziekanów i Prodziekanów. Dziekan jest przełożonym studentów i pracowników wydziału (np. Wydział Nauk Społecznych). Prodziekan prowadzi określone kierunki (np. Zarządzanie). Rektorowi podlega także Rada Biblioteki i pracownicy naukowo-dydaktyczni.
Kanclerza również powołuje i odwołuje Założyciel, a do jego kompetencji należy kierowanie administracją i gospodarką WSH. Kanclerz powołuje i odwołuje Kwestora (główny księgowy i jego zastępca). Kanclerzowi podlegają sekcje administracyjno-gospodarcze, projektów i zamówień publicznych, organizacji i kadr, promocji, BHP i informatyki. Sekcja wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia podlega pod Senat i Rektora.
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu (MZDiK), został powołany, Uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu w 2007 roku, do organizacji przewozów publicznych na obszarze miasta Radom . Na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym , „Strategii Marki Radom” oraz Uchwały Rady Miejskiej został opracowany statut, określający m.in. formę organizacyjną MZDiK, który sprawuje funkcję zarządcy dróg.
Zarządem kieruje i reprezentuje na zewnątrz, zgodnie z zasadami jednoosobowego kierownictwa, Dyrektor przy pomocy dwóch Zastępców - Zastępcy Dyrektora d/s Dróg
i Zastępcy Dyrektora d/s Komunikacji. Dyrektorowi podlega bezpośrednio siedem działów: zamówień, organizacyjno-administracyjny, Radcy Prawnego, księgowości, d/s BHP. i P. Poż, d/s audytu wewnętrznego, ds. pozyskiwania środków pomocowych.
Pion Zastępcy Dyrektora d/s Dróg kieruje takimi działami jak: inwestycji i dokumentacji, utrzymania, inżynierii ruchu, mostów, d/s Badań Drogowych (Laboratorium). Natomiast Zastępca Dyrektora d/s Komunikacji kieruje działami: taryfowo-biletowymi, przewozów pasażerskich, d/s obsługi transportu osób niepełnosprawnych i działem d/s obsługi strefy płatnego parkowania. Zastępcom Dyrektora podlegają kierownicy działów, a im kierownicy oddziałów - przynajmniej 3-osobową komórką organizacyjną.
Restauracja „Bolek i Lolek II” zlokalizowana jest na terenie Radomia. Lokal został uruchomiony na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia . Na podstawie w/w aktów został opracowany statut, określający strukturę organizacyjną restauracji.
Właściciel jest Założycielem i przełożonym Menedżera. Do obowiązków i kompetencji Menedżera należy kierowanie siedmioma sekcjami (kuchenna, restauracyjna, zaopatrzenia, księgowo-finansowa, sprzątająca, zamówień, reklamy i marketingu) oraz nadzór nad prawidłową realizacją ich pracy. Menedżer posiada dwóch zastępców - w sekcji kuchennej szefa kuchni, a w sekcji restauracyjnej administratora lokalu.
Analizując strukturę organizacyjną w/w podmiotów możemy wskazać występujące między nimi podobieństwa i różnice.
Podobieństwa:
• każdy podmiot realizuje swoje zadania, cele i misję na podstawie określonych i obowiązujących ustaw i aktów wykonawczych (rozporządzenia);
• każdy podmiot posiada założyciela i podlega jego władzy;
• w każdej strukturze istnieje układ stanowisk (sekcje, działy, wydziały, kierunki).
Różnice:
• podmioty realizują swoje zadania, cele, obowiązki i misję na podstawie różnych ustaw, dotyczących konkretnej branży;
• struktury WSH i MZDiK należą do struktury smukłej, która charakteryzuje się wieloma poziomami szczebli zarządzania i niedużą liczbą komórek organizacyjnych, podlegających jednemu kierownikowi. Układy przełożony-podwładny tworzą dosyć gęstą i rozbudowaną hierarchię przy czym rozpiętość kierowania w tej strukturze jest mała ;
• „Bolek i Lolek II” posiada strukturę płaską, w której jest mało szczebli zarządzania, natomiast występuje duża rozpiętość kierowania, a komórki (sekcje, działy itp.) organizacyjne są o wiele bardziej mnogie, niżeli w strukturze wysmukłej; komórki te podlegają jednemu kierownikowi, a hierarchia zarządzania jest bardzo niska ;
• każdy z podmiotów posiada różną liczbę pracowników - najwięcej ich ma w swojej strukturze MZDiK.
Przyjęcie określonej struktury zależy od wielu czynników. Po pierwsze - uzależnione to jest od rodzaju prowadzonej działalności. Po drugie - od zakresu i charakteru świadczonych usług. Po trzecie - od sposobu finansowania (wkład własny, dofinansowanie ze środków publicznych, z funduszy unijnych). Po czwarte - od miejsca prowadzenia działalności (np. strefa specjalna, strefa ekonomiczna, strefa ochrony konserwatorskiej). Po piąte - od relacji z organami państwowymi (scentralizowana, zdecentralizowana). Po szóste - od relacji z podmiotami z jej otoczenia. Po szóste - od dalszych planów rozwojowych. Po siódme – od specyfiki procesów rynkowych, produkcyjnych i technologicznych. Po ósme - od kultury organizacyjnej. I wreszcie po dziewiąte - od kwalifikacji personelu.BIBLIOGRAFIAUstawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. Dz. U. z 2005 r. Nr 178, poz. 1480.
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Dz. U. z 2017 r. poz. 2168.
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, 2201.
Uchwała nr 142/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 2 lipca 2007 roku.
Uchwała nr 663/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie przyjęcia „Strategii Marki Radom”.
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Dz. U. Dz. U. z 2017 r. poz. 2136.
Uchwała nr 579/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26.08.2013 r. w sprawie statutu MZDiK w Radomiu.
Krupski R., Podstawy Organizacji i Zarządzania. Wydawnictwo I-BiS, Wrocław 2004, s. 23-27.
Tomaszewski T, Jaka struktura organizacyjna panuje w Twojej firmie? http://analizait.pl/2012/jaka-struktura-organizacyjna-panuje-w-twojej-firmie/
Urząd Miejski w Radomiu, Schemat struktury organizacyjnej miejskiego zarządu dróg i komunikacji w Radomiu.
http://bip.radom.pl/ra/wladze-miasta/zarzadzenia-prezydenta/34075,Nr-12662016-w-sprawie-zatwierdzenia-Regulaminu-Organizacyjnego-i-Schematu-Strukt.html
WSH, Statut wyższej szkoły handlowej w Radomiu. WSH, Radom 2015.


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.