Katalog

Anna Pliszka, 2018-09-14
Siedlce

Język polski, Sprawozdania

Sprawozadanie z planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

- n +

SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGOANNA PLISZKAWykształcenie: mgr filologii polskiej (specjalność nauczycielska i wiedza o kulturze),
studia podyplomowe w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie;
Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Miejsce odbywania stażu: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. M. Kopernika
w Siedlcach
Wymiar stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2014 r.
Termin zakończenia stażu: 11 sierpnia 2018 r.WSTĘP

Jestem nauczycielem mianowanym, zatrudnionym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach.
Posiadam wymagane kwalifikacje określone w art. 9 ust.1 pkt. 1 Karty Nauczyciela
i 1 września 2014 roku złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego wraz z projektem planu rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony
do realizacji przez dyrektora szkoły.
Plan rozwoju zawodowego opracowałam zgodnie z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli.
Staż odbyłam w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy. Miałam przerwę w odbywaniu stażu
z uwagi na urlop macierzyński i rodzicielski (luty 2016 – kwiecień 2017), jednak nie dłuższą niż rok i sześć miesięcy.
W okresie stażu realizowałam poszczególne zadania ujęte w planie rozwoju zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb
i możliwości psychofizycznych uczniów oraz specyfiki szkoły.
W okresie odbywania stażu podejmowałam liczne inicjatywy pedagogiczne
we współpracy z innymi nauczycielami i instytucjami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy.
Motywowałam oraz zachęcałam uczniów do nauki i pogłębiania wiedzy w różnych obszarach dydaktycznych. Zapewniałam im również możliwie jak najlepszą pomoc i opiekę podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
Podejmowałam także zadania wykraczające poza wykonywane obowiązki służbowe, co korzystnie wpłynęło na podniesienie jakości funkcjonowania pracy szkoły.
Poniżej przedstawiam opis, analizę i efekty podejmowanych przeze mnie form aktywności i sposoby ich realizacji w oparciu o wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

OPIS I ANALIZA REALIZACJI
WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W § 8 UST. 2

§ 8 ust. 2 pkt 1
„Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej
lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły”

Zgodnie z procedurą awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
przygotowałam plan rozwoju zawodowego uwzględniając specyfikę i typ szkoły, w której pracuję. Dowodem realizacji zadań wynikających z planu jest gromadzona przeze mnie dokumentacja.
W trakcie odbywania stażu wdrażałam liczne działania mające na celu systematyczne podnoszenie jakości pracy szkoły. Poprzez autorefleksję i rzetelną analizę wykonywanych zadań uzyskałam pozytywne efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

1. Doskonalenie kompetencji zawodowych i warsztatu pracy

W ramach doskonalenia warsztatu pracy, poszerzania wiedzy z zakresu metodyki nauczania języka polskiego, wiedzy o kulturze oraz historii i wiedzy o społeczeństwie a także pedagogiki i psychologii uczestniczyłam w następujących szkoleniach:
• Szkolenie „Edukacja humanistyczna wobec wyzwań XXI wieku. Droga do sukcesu – kompetencje, kreatywność, kariera”. 60 godzin MSCDN w Siedlcach 11.04.2014 r. – 30.06.2014 r.
• Warsztaty „Praca z uczniem zdolnym”.15 godzin SCDiDN w Siedlcach 27.06.2014 r.

• Warsztaty „Matura 2015. Przygotowanie uczniów do ustnego egzaminu z języka polskiego”. 10 godzin SCDiDN w Siedlcach/ 16-30.10.2014 r.
• Zadania językowe na egzaminie maturalnym 8 godzin SCDiDN w Siedlcach
• Szkolenie na egzaminatora egzaminu maturalnego z zakresu wiedzy o społeczeństwie 26 godzin OKE w Warszawie/grudzień 2015 r.
• Szkolenie ”Powstanie Warszawskie w edukacji szkolnej” 13 godzin Muzeum Powstania Warszawskiego / 6-7 marca 2015 r.
• Warsztaty „Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich. Roczny plan wspomagania”. 15 godzin SCDiDN w Siedlcach/ czerwiec 2015 r.
• Jak uczyć w zgodzie z potrzebami mózgu? Efektywne strategie, metody i techniki uczenia.15 godzin MSCDN/ listopad 2016 r.
• Szkolenie „Powstanie Warszawskie i jego echa w powojennej Polsce”13 godzin Muzeum Powstania Warszawskiego/ kwiecień 2017 r.
• Doradztwo zawodowe – studia podyplomowe dwa semestry - 240 godzin - organizator Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji w Łukowie/ lipiec 2017 r.
• Strategie i metody doskonalące umiejętność czytania.5 godzin SCDiDN Siedlce/ 16.03.2018 r.

EFEKTY:
-wzbogacenie swojego warsztatu pracy,
-wprowadzenie nowych metod pracy,
-podniesienie poziomu i jakości pracy szkoły poprzez lepszą organizację pracy własnej, - większa atrakcyjność prowadzonych zajęć,
-lepsza organizacja pracy nauczyciela,
- poznanie nowych rozwiązań dydaktycznych i wychowawczych,
-wyjście naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom szkoły,
2.Przeprowadzenie analizy własnej pracy w celu oceny skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych
Pragnąc w pełni zrealizować założone cele i wyznaczone zadania, sukcesywnie dokonywałam ewaluacji, gromadząc w miarę wyczerpujący wachlarz informacji w celu rozpoznania mocnych i słabych stron podejmowanych działań dydaktycznych dzięki:
• diagnozowaniu potrzeb i oczekiwań młodzieży

• opracowaniu i przeprowadzaniu ankiet na temat satysfakcji z poziomu nauczania języka polskiego

3. Mobilizowanie uczniów do poszerzenia wiedzy, czyli praca z uczniem zdolnym
Dbając o wszechstronny rozwój zainteresowań humanistycznych uzdolnionej młodzieży oraz promocję szkoły w środowisku lokalnym przygotowywałam uczniów do rozlicznych konkursów przedmiotowych organizowanych w szkole i w instytucjach współpracujących ze szkołą
• od 2011 roku jestem organizatorem Szkolnego Konkursu Ortograficznego „Mistrz Ortografii” (konkurs jest organizowany co roku marzec/kwiecień a laureaci reprezentują szkołę na Dyktandzie Siedleckim)
• pełniłam funkcję przewodniczącej komisji XII Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Karola Wojtyły – Jana Pawła II – „Słowo - dar i tajemnica” organizowanego przez CKiS w Siedlcach/ 9.10.2014 r.
• pracowałam w komisji konkursowej XIII Międzyszkolnej Ligi Przedmiotowej w zakresie języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015; konkurs organizowany przez SCDiDN w Siedlcach/ maj 2015
• pracowałam w Szkolnej Komisji Konkursowej „Mistrz czytania”; konkurs zorganizowany przez bibliotekę szkolną/ 03.11.2017
• pracowałam w Komisji Konkursowej Konkursu Literackiego w 200 Rocznicę Powstania Diecezji Siedleckiej dla uczniów gimnazjów z terenu Diecezji Siedleckiej /3.04 – 6.04.2018 r.
• przygotowałam uczniów do wzięcia udziału w 8. Wirtualnym Festiwalu Filmoteki Szkolnej – ogólnopolskim konkursie z zakresu wiedzy o filmie polskim; podczas festiwalu uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy oraz umiejętności reżyserskich i operatorskich/ organizator Centrum Edukacji Obywatelskiej – styczeń 2018 r.
EFEKTY:
- poprzez udział w konkursach uczniowie byli wdrożeni do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów,
- doskonalenie przez uczniów umiejętności szukania informacji z różnych źródeł, tym internetowych
- poszerzanie i doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela, zdobywanie doświadczenia
- organizowanie w szkole obchodów ważnych rocznic

4. Kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym
Mając na względzie dobry wizerunek macierzystej placówki w środowisku lokalnym, brałam udział w pracach Komisji Promocji Szkoły, prezentując podczas aranżowanych spotkań z młodzieżą gimnazjalną ofertę edukacyjną na rok szkolny 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 oraz 2017/2018, jaką proponował Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. A ponadto:
• współorganizowałam Dni Otwarte w szkole - organizacja stoiska Samorządu Uczniowskiego, którego członkowie oprowadzali gimnazjalistów po szkole zapoznając z ofertą kształcenia/ kwiecień 2014, 2015
• uczestniczyłam w Jarmarku Siedleckim – przygotowanie stoiska i prezentacja oferty kształcenia szkoły/ maj 2017
• brałam udział w Targach Edukacyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
w Siedlcach – opieka nad uczniami i stoiskiem szkoły/15.03.2018 r.
• uczestniczyłam w Targach Edukacyjnych na Uniwersytecie Przyrodniczo - Humanistycznym w Siedlcach – przygotowanie merytoryczne uczniów do wykładu akademickiego /marzec 2018 r.
EFEKTY:
- promocja szkoły w środowisku lokalnym
- poszerzanie wiedzy uczniów na temat historii szkoły, jej patrona, oferty kształcenia na dany rok szkolny

5. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły
W związku z pracą w Komisji Przedmiotów Ogólnokształcących brałam udział
w zespołowym opracowywaniu wyników wewnętrznych sprawdzianów i próbnych egzaminów maturalnych z języka polskiego, a także analizie osiągnięć dydaktycznych młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Sprawozdania ze zrealizowanych przedsięwzięć, uwzględniające graficzne zestawienie wyników oraz kierunki dalszych działań, były prezentowane na posiedzeniach Rady Pedagogicznej lub spotkaniach zespołu samokształceniowego nauczycieli polonistów . W ramach realizacji zadania dokonałam:
• analizy wyników próbnego egzaminu maturalnego z języka polskiego (zakres podstawowy i rozszerzony) klasy III f liceum /grudzień 2015 r.
• analizy wyników próbnego egzaminu maturalnego z języka polskiego (zakres podstawowy) klasy IV c technikum/ grudzień 2017 r. /marzec 2018 r.
W związku z nauczanym przedmiotem wiedza o społeczeństwie opracowałam
i przeprowadziłam test diagnozujący poziom wiedzy uczniów po gimnazjum
• test diagnostyczny z wiedzy o społeczeństwie
w klasie I c technikum (klasie z rozszerzonym przedmiotem wiedza o społeczeństwie)/ wrzesień 2014 r.; wyniki testu i wnioski do dalszej pracy przedstawiłam ze zebraniu Komisji Przedmiotów Ogólnokształcących – grudzień 2014 r.
EFEKTY:
• podniesienie jakości pracy szkoły
• ewaluacja pracy nauczyciela
6. Praca z młodzieżą w ramach zajęć fakultatywnych rozwijających kompetencje polonistyczne
Zwracając szczególną uwagę na pracę dydaktyczną pod kątem przygotowania młodzieży do zewnętrznych egzaminów prowadziłam dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas programowo najwyższych:
• zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka polskiego w zakresie podstawowym i rozszerzonym dla młodzieży klasy III f liceum w roku szkolnym 2015/2016
• zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka polskiego w zakresie podstawowym i rozszerzonym dla młodzieży klasy IV c technikum w roku szkolnym 2017/2018

W ramach tego działania uczestniczyłam w różnych szkoleniach, a wśród nich:
• Warsztaty metodyczne „Rozprawka problemowa na maturze” 5 godzin MSCDN
w Siedlcach/ marzec 2015 r.
• Szkolenie „Matura z języka polskiego – przygotowanie uczniów do egzaminu ustnego
2 godziny Nowa Era/ kwiecień 2014 r.

EFEKTY:
• podniesienie jakości pracy szkoły
• poszerzenie oferty fakultatywnych zajęć edukacyjnych dla uczniów
• zdybywanie wiedzy, umiejętności oraz doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela

7. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności

W ramach samodzielnego, refleksyjnego studiowania literatury fachowej i prasy nauczycielskiej (prenumeruję czasopismo „Polonistyka”) doskonaliłam warsztat pedagogiczny, poszerzając jednocześnie wiedzę
z zakresu pracy z uczniami o różnorodnych potrzebach edukacyjnych.
Regularnie zapoznawałam się z ofertą wydawniczą (Nowa Era, Operon, WSiP), uczestnicząc w spotkaniach
z przedstawicielami różnych oficyn oraz śledząc dzięki Internetowi edytorskie nowości. Publikacje zamieszczane w edukacyjnych portalach internetowych wykorzystywałam także
w celu aktualizacji problemów z zakresu prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
Podążając za współczesnymi mediami i portalami społecznościowymi wymieniam doświadczenia na Facebooku w takich grupach jak: Prawo Oświatowe, Poloniści z pasją, Kultura na co dzień, Lubię historię, Historia na obcasach, Słownik polsko@polski;
Dużą satysfakcję sprawia mi fakt, iż podejmowane przeze mnie działania są zauważane
i doceniane przez kadrę kierowniczą placówki, o czym świadczą nagrody Dyrektora Szkoły
w latach 2010,2011,2012,2013 za zaangażowanie w proces dydaktyczno-wychowawczy oraz szczególne osiągnięcia. Pragnę nadmienić, iż roku szkolnym 2015/2016 otrzymałam Nagrodę Prezydenta Miasta Siedlce za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.

EFEKTY:
- podniesienie jakości pracy szkoły poprzez ustawiczny rozwój nauczyciela,
- wzbogacenie warsztatu pracy o nowe metody,
- podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu historii literatury, językoznawstwa, historii, wiedzy o społeczeństwie oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
- integrowanie się ze środowiskiem nauczycieli przedmiotów humanistycznych,
- systematyczne doskonalenie wiedzy i umiejętności.§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej


1. Doskonalenie warsztatu pracy w zakresie posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną

W trakcie odbywania stażu zadbałam o swoją edukację w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej, poprzez udział w formach doskonalenia, które pomogły
mi zdobyć dodatkowe kwalifikacje, służące efektywnemu zastosowaniu komputera
w działalności edukacyjnej:
• Kurs internetowy „Czy ocenianie może być OK ? Ocenianie kształtujące w szkołach ponadgimnazjalnych" 40 godzin Operon/ luty – maj 2017 r.
• Kurs internetowy "Metoda WebQuest - jak dobrze wykorzystać potencjał mediów elektronicznych w metodzie projektu ?" 30 godzin Operon/ maj – czerwiec 2017 r.
• Kurs internetowy "Edukacja filmowa - nowe wyzwania - kurs dla nauczycieli" kurs trzymiesięczny Centrum Edukacji Obywatelskiej/ kwiecień – czerwiec 2017 r.
Powyższe kursy odbywałam na platformach, otrzymywałam zadania do realizacji, które wykonywałam, opisywałam, przesyłałam do przydzielonego mi opiekuna, który akceptował, wysyłał uwagi, dzielił się sugestiami. Każdy kurs kończył się egzaminem, do którego można było podejść tylko raz w zaproponowanym przez organizatora terminie. Posiadam certyfikaty poświadczające uczestnictwo w powyższych kursach i zdanie wymaganych egzaminów.
2. Wykorzystanie techniki komputerowej w pracy dydaktyczno- wychowawczej

Prowadząc działania dydaktyczno-wychowawcze, w szerokim zakresie stosowałam technologię informacyjną i komunikacyjną poprzez:
• przygotowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami
• korzystanie z zasobów Internetu (np. www.nina.gov.pl/projekty/ninateka-ninateka.pl, www.filmotekaszkolna.pl, www.pisf.pl, www.skrytykuj.pl, www.nowehoryzonty.pl, www.ceo.org.pl/media,
• prowadzenie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem komputera w pracowni informatycznej – (np. przeprowadzenie ankiety on-line na temat uzależnień na godzinie wychowawczej w klasie maturalnej w roku szkolnym 2017/2018)

• wykorzystywanie na lekcjach urządzeń multimedialnych oraz dostępnych w szkole programów edukacyjnych (np. tablica interaktywna, wizualizer, projektor, płyty DVD, czytniki i nośniki pamięci);

• wdrażanie uczniów do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną dzięki interdyscyplinarnym pracom (np. prezentacje multimedialne w PowerPoint, Prezi, komunikowanie się z uczniami za pomocą poczty elektronicznej;

3. Komputerowe opracowanie materiałów wynikających ze statusu nauczyciela
W toku pracy pedagogicznej korzystałam z dobrodziejstw technologii komputerowej, która w znacznym stopniu usprawniała mi proces opracowywania szkolnej dokumentacji, archiwizowania danych w formie elektronicznej na płytach CD lub DVD, na nośnikach pamięci a dzięki zastosowaniu bardziej profesjonalnych programów byłam w stanie wykonać krótkie filmy edukacyjne czy też zeskanować materiał ikoniczny i dokonać jego obróbki graficznej. Dzięki programom do obrabiania zdjęć, np. Adobe Photoshop mogłam poprawiać, retuszować, wyostrzać zdjęcia z uroczystości szkolnych, wycieczek, aby lepiej prezentowały się w kronice szkolnej bądź na stronie www szkoły.
Ponadto komputerowo opracowywałam sprawdziany, zwłaszcza z wiedzy o kulturze
i historii, gdzie ikonografia odgrywa kluczową rolę. Przygotowane tak przez ze mnie testy, sprawdziany podnosiły nie tylko wartość merytoryczną, ale także uatrakcyjniały pracę uczniom.

4. Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji i narzędzia skutecznej komunikacji

Preferując nowoczesne źródła informacji i techniki porozumiewania się, chętnie korzystałam z zasobów Internetu w różnorodnych celach:
• systematycznie śledziłam publikacje nauczycieli zamieszczane w portalach edukacyjnych, gromadziłam materiały wykorzystywane na zajęciach

• brałam udział w forach dyskusyjnych, np. fora dyskusyjne na stronie www wydawnictwa Operon – kursy internetowe dla nauczycieli, na stronie www Filmoteki Szkolnej uczestniczyłam w DKF (dyskusyjne kluby filmowe) wymieniając się doświadczeniami

• kontaktowałam się z organizatorami konkursów polonistycznych, a także inicjatorami różnorodnych przedsięwzięć edukacyjnych o zasięgu ogólnopolskim

• korzystałam z poczty elektronicznej podczas kontaktów z kolegami nauczycielami oraz młodzieżą, posługując się adresem e-mail: annapliszka@tlen.pl

• dzięki możliwościom Internetu zapisywałam się na wiele kursów, szkoleń, warsztatów organizowanych przez ośrodki szkoleniowe, ponadto kończąc studia podyplomowe
z doradztwa zawodowego przesyłam swoje prace zaliczeniowe wykładowcom za pomocą poczty elektronicznej;
5. Opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego i sprawozdania z jego realizacji
Planu Rozwoju Zawodowego i sprawozdanie z jego realizacji umieściłam na stronie internetowej jednego z portali edukacyjnych, by służyć pomocą tym, którzy dopiero rozpoczynają swoją wędrówkę po szczeblach awansu. Posiadam certyfikaty potwierdzające publikację dokumentów.
• Plan rozwoju zawodowego zamieściłam na stronie serwisu dla nauczycieli Profesor.pl - zaświadczenie o publikacji pod adresem: http://www.profesor.pl/zaswiadczenie-34556,5b86ef620af5d
• Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego zamieściłam na stronie Profesor.pl

EFEKTY
- szkolenia z zakresu technologii informacyjnej wzbogaciły nie tylko moją wiedzę merytoryczną, ale także informatyczną
- szkolenia drogą on-line pozwalały na wymianę doświadczeń wszystkich uczestników zarejestrowanych na danej platformie
- możliwość dostępu do wielu zasobów internetowych udostępnianych uczestnikom szkoleń
- uatrakcyjnienie zajęć poprzez wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności i zasobów internetowych
- rozwijanie wyobraźni, kreatywności, samodzielności poprzez kontakt z nowoczesnymi środkami dydaktycznymi
- podniesienie jakości pracy szkoły poprzez ustawiczny rozwój nauczyciela
- budowanie wizerunku szkoły profesjonalnej i nowoczesnej z wyszkoloną kadrą potrafiącą korzystać z technologii komputerowych
- ułatwienie kontaktu z dyrekcją, nauczycielami, uczniami i ich rodzicami;§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli lub innych zajęć


1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu

W trakcie odbywania stażu na nauczyciela dyplomowanego nie pełniłam funkcji opiekuna stażu, gdyż nie został zatrudniony w tym czasie żaden nauczyciel przedmiotów humanistycznych, któremu mogłabym służyć pomocą. Jednak dwukrotnie pełniłam funkcję opiekuna praktyk studenckich:
• w roku szkolnym 2014/2015 pod moją opieką odbywała praktykę studentka filologii polskiej UPH w Siedlcach Marlena Furman– 1 tygodniowa 30 godzinna praktyka nauczycielska w szkole ponadgimnazjalnej przygotowująca do wykonywania zawodu nauczyciela
• w roku 2017/2018 pod moją opieką studentka filologii polskiej UPH w Siedlcach Monika Gołębiowska odbywała praktykę przedmiotowo - metodyczną
Obydwie studentki obserwowały prowadzone przeze mnie lekcje języka polskiego, pod moim okiem samodzielnie prowadziły zajęcia, dzieliłam się z nimi wiedzą, doświadczeniem, pomysłami, zapoznawałam z procedurami oświatowymi oraz dokumentami szkoły, nauczyciela i wychowawcy. Obydwie studentki zaliczyły praktyki na ocenę bardzo dobry. Jedna z nich, która była również moją uczennicą i wychowanką, podjęła pracę w zawodzie nauczycielki jako nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej, co uważam za swój mały sukces.

EFEKTY:
- możliwość dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem
- wspieranie rozwoju zawodowego studentów - przyszłych nauczycieli
- promocja szkoły w środowisku lokalnym

2. Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli

W związku z koniecznością i chęcią ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i doskonalenia własnego warsztatu pracy czynnie uczestniczyłam w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, np. udział w radach szkoleniowych a także
w spotkaniach zespołu samokształceniowego nauczycieli języka polskiego prowadzonych przez doradcę metodycznego:
• „Uczyć ciekawiej i efektywniej, czyli o stosowaniu metod aktywizujących i oceniania kształtującego w praktyce szkolnej” - 2 godz./12.10.2017 r.
• „Analiza wyników próbnego egzaminu maturalnego z języka polskiego. Matura
z Operonem. Wnioski do dalszej pracy. Przyczyny niepowodzeń uczniów”. - 2 godz/. 08.12.2017 r.
• „Reforma oświaty. Wdrażanie nowej podstawy programowej z języka polskiego, podstawowe założenia, filozofia zmiany, kierunki działania” – konferencja informacyjno – szkoleniowa/ 13.06. 2017 r.
• „Wyniki próbnych egzaminów maturalnych z języka polskiego. Wnioski do dalszej pracy – jak je wdrażać ?”/15.02.2018 r.
• „Co nowego w nowej podstawie programowej języka polskiego w szkole ponadpodstawowej ? Jak przygotować się do zmian ?” – 3 godz./ 22.03.2018 r.

EFEKTY:
- wzrost poziomu nauczania w szkole
- zdobywanie nowej wiedzy i ewaluacja pracy nauczyciela
- doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez wymianę doświadczeń
3. Upowszechnianie i promocja własnych kompetencji zawodowych, metod i form pracy z młodzieżą

Pragnąc dzielić się z gronem pedagogicznym własnymi umiejętnościami, doświadczeniem zawodowym i spostrzeżeniami dotyczącymi pracy z młodzieżą w okresie stażu samodzielnie lub wespół z innymi nauczycielami podejmowałam inicjatywy przygotowania różnego typu nowatorskich zajęć otwartych dla nauczycieli i uczniów. Zainspirowana do twórczego działania zorganizowałam:
a) Lekcje otwarte
• „Łamanie praw człowieka”- lekcja otwarta z wiedzy o społeczeństwie przeprowadzona dla gimnazjalistów odwiedzających szkołę w czasie Dnia Otwartego/ 25.03.2015 r.
• „ Przeznaczenie czy wybór ? Król Edyp Sofoklesa i Makbet Williama Szekspira” – lekcja języka polskiego przeprowadzona dla uczestników kursu kwalifikacyjnego pedagogicznego dla czynnych zawodowo nauczycieli/ 09.04.2015 r.
• „Śladami renesansu. Makbet z przymrużeniem oka”. – lekcja otwarta dla nauczycieli/ 20.04.2015 r.
• „Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich” – lekcja otwarta z wiedzy o kulturze (zaproszenie na lekcję innej klasy)/ 23.04.2015 r.
• „Gry i zabawy lingwistyczne w Ekonomiku” – lekcja otwarta dla gimnazjalistów ze SP nr 2 w Siedlcach przeprowadzona w ramach udziału w XIX Festiwalu Nauki/ 20.10.2017 r.
• „Anioł czasów Zagłady – Irena Sendlerowa” – lekcja otwarta dla nauczycieli przeprowadzona w ramach obchodów Roku Ireny Sendlerowej/ 25.05.2018 r.

b) Udział w lekcjach otwartych
• „Dzień w klasztorze Shaolin” – lekcja języka niemieckiego/28.04.2015 r.
• „Obywatel w postępowaniu karnym” – lekcja z edukacji prawnej/ 25.05.2015 r.
EFEKTY:
- udoskonalenie własnego warsztatu pracy
- wspieranie rozwoju zawodowego innych nauczycieli
- promocja szkoły w środowisku lokalnym

4. Opublikowanie przykładowych materiałów związanych z wykonywanym zawodem

Mając na względzie udostępnianie i rozpowszechnianie materiałów wypracowanych
w toku indywidualnej działalności pedagogicznej przygotowane przeze mnie rozkłady materiałów bądź rozkłady z wydawnictw dostosowane przeze mnie do danej klasy, profilu, siatki godzin, danego rozszerzenia, publikowałam regularnie na stronie Elektronicznej Biblioteki Rozkładów Materiałów Nauczania Librus:
• „Spotkania z kulturą” – rozkład nauczania wiedzy o kulturze dla liceum i technikum/ publikacja 31.08.2015 r. – skopiowany przez 15 nauczycieli, otrzymał pozytywne komentarze kopiujących;
• „Ponad słowami”- rozkład materiału z języka polskiego dla klasy trzeciej liceum, dostosowany do nauczania przedmiotu w zakresie rozszerzonym/publikacja
1.09.2015r. – rozkład skopiowany przez 11 nauczycieli
• „Ponad słowami”- rozkład materiału z języka polskiego dla klasy drugiej liceum, dostosowany do nauczania przedmiotu w zakresie rozszerzonym/publikacja
26.01.2016 r. – rozkład skopiowany przez 3 nauczycieli
• „Ponad słowami”- rozkład materiału z języka polskiego dla klasy czwartej technikum /publikacja 05.09.2017 r. – rozkład skopiowany przez 3 nauczycieli
• Rozkład materiału z godziny wychowawczej dla klasy czwartej technikum/ publikacja 18.09.2017 r. – rozkład skopiowany przez 7 nauczycieli
Materiały publikowałam także na stronie www szkoły - www.zsp2.siedlce.pl :
• jako opiekun Samorządu Uczniowskiego publikowałam plan pracy SU na dany rok szkolny – 2012,2013,2014,2015, 2016
• prowadziłam na stronie www szkoły zakładkę SU, w której publikowałam akcje SU, uroczystości, zdjęcia, sprawozdania
• na stronie www szkoły publikowałam także sprawozdania z bieżących działań za które byłam odpowiedzialna – apele, wycieczki, konkursy;5. Współpraca z gronem pedagogicznym

Z gronem pedagogicznym intensywnie współpracowałam jako Opiekun Samorządu Szkolnego od roku 2011 do 2016. Współpracowałam z wychowawcami klas, z nauczycielami, którzy włączali się w akcje organizowane przez SU:
• „Dzieci – Dzieciom” – zbiórka żywności dla polskich rodzin na Białorusi
i Ukrainie/grudzień 2014, 2015 – pisemne podziękowania Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
• „Góra Grosza” – zbiórka monet przeznaczona na Towarzystwo Nasz Dom/ grudzień 2013, 2014, 2015 – potwierdzenia w postaci podziękowań i pokwitowań wpłat zebranych kwot
• Przeprowadzanie wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta wg Statutu i Ordynacji Wyborczej MRM Siedlce/ listopad 2013, 2015 – potwierdzenia w postaci protokołów dostarczonych do UM w Siedlcach
• Rozprowadzanie owoców i warzyw w szkole – jako opiekun SU wspólnie
z wyznaczonymi nauczycielami (pedagog szkolny i nauczyciel wychowania fizycznego) zajmowałam się dostarczaniem owoców i warzyw do szkoły, a członkowie SU rozprowadzali owoce i propagowali zdrowy styl życia
• Organizowanie sesji fotograficznej wszystkich oddziałów klasowych oraz pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych/ wrzesień 2012, 2013, 2014, 2015, 2016; wykonywanie ekspozycji ze zdjęć oddziałów klasowych;
• Stałe akcje SU: Mikołajki, poczta walentynkowa, Pierwszy Dzień Wiosny, współorganizacja akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej w porozumieniu
z nauczycielem odpowiedzialnym za uroczystość w danym roku szkolnym;
Jako nauczyciel danego przedmiotu, wychowawca współpracowałam z nauczycielami uczącymi w danej klasie:
• Uczestniczyłam w spotkaniach zespołów klasowych, na których omawiane były sprawy uczniów mających problemy w nauce, z zachowaniem i frekwencją.
Z innymi nauczycielami, pedagogiem szkolnym dzieliliśmy się naszymi spostrzeżeniami i ustalaliśmy plan działania tak, aby jak najlepiej pomóc uczniom.

EFEKTY:
- podniesienie świadomości uczniów w działaniach społecznych;
- podnoszenie własnych umiejętności wychowawczych i organizacyjnych;
- przygotowanie młodzieży do akcji charytatywnych;
- rozbudzenie w młodzieży poczucia empatii, wrażliwości i tolerancji;
- systematyczna kontrola uczniów w nauce, zachowaniu i frekwencji
- współpraca zespołu klasowego
- rozwiązywanie na bieżąco problemów wychowawczych i dydaktycznych
- zdobywanie wiedzy i doświadczenia płynących ze współpracy z innymi nauczycielami
- podniesienie jakości pracy szkoły

6. Nawiązanie komunikacji z nauczycielami języka polskiego z innych placówek
Inicjowałam dialog w grupie zawodowej humanistów, dzieląc się nowatorskimi pomysłami metodycznymi z nauczycielami innych szkół przy okazji udziału w różnorodnych ogólnopolskich projektach edukacyjnych, np. przy okazji udziału w projekcie skierowanym do nauczycieli APN (Akademia Profesjonalnego Nauczyciela) i na platformie elearningowej stworzonej dla uczestników tego projektu - Grupa edukacji humanistycznej 1 (SH01).
W ramach projektu powstał portal internetowy, który stanowił główne miejsce promocji
i upowszechniania założeń programu, miejsce spotkań i wymiany informacji, a także miejsce nauki on-line. Portal pozwalał w praktyczny sposób rozwijać umiejętności nauczycieli
w zakresie TIK. A głównym celem projektu było dostosowanie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli na Mazowszu do zmieniającej się sytuacji w edukacji - http://www.apn.mscdn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=102
Projekt był realizowany od czerwca 2013 roku jako dwuletni projekt systemowy i przez ten okres możliwa była wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami z całego Mazowsza na platformie oraz korzystanie z zasobów zamieszczanych przez nauczycieli – posiadam certyfikat uczestnictwa w tym projekcie.
Z nauczycielami języka polskiego i historii wymieniałam się doświadczeniami, pomysłami, metodami pracując równolegle w II LO im. Świętej Królowej Jadwigi w Siedlcach – w latach 2013 - 2016
Z gronem nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie wymieniałam się doświadczeniem nabywanym w trakcie szkoleń i prac zespołu oceniającego powoływanego każdego roku przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie.
EFEKTY:
- podniesienie kompetencji metodycznych, społecznych i informatycznych
- funkcjonowanie sieci wymiany doświadczeń mazowieckich nauczycieli
- doskonalenie warsztatu pracy
- wspieranie rozwoju zawodowego innych nauczycieli
- korzystanie z rozwiązań wypracowanych przez innych nauczycieli
- uatrakcyjnianie zajęć poprzez wprowadzanie nowych metod i pomysłów
- podniesienie jakości pracy szkoły
§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio
z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich


1. Opracowanie i wdrożenie autorskich programów nauczania przedmiotów uzupełniających w szkole ponadgimnazjalnej

W marcu 2015 r. opracowałam dwa autorskie programy nauczania:
• Program nauczania edukacji medialnej dla szkół ponadgimnazjalnych
(zakres podstawowy) w wymiarze 30 godzin i 60 godzin
• Program nauczania edukacji filmowej dla szkół ponadgimnazjalnych
(zakres podstawowy) w wymiarze 30 godzin
Obydwa programy uzyskały pozytywną opinię doradców metodycznych
z SCDiDN w Siedlcach – opinia programu z 31.03. 2015 r.
Obydwa programy zostały zaopiniowane pozytywnie przez Radę Pedagogiczną
i przyjęte do realizacji od 1 września 2015 r.
Programy są realizowane przez klasę liceum o rozszerzeniach z języka polskiego, historii lub biologii jako przedmioty uzupełniające – w klasie I edukacja medialna, w klasie II edukacja filmowa.
Programy te realizuję bez przerwy od roku szkolnego 2015/2016, również korzystają
z nich inni nauczyciele uczący tych przedmiotów.
Ponadto opracowałam (we współpracy z dwiema koleżankami nauczycielkami) Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
w Siedlcach na lata 2017 – 2022 oraz na rok szkolny 2017/2018.

EFEKTY:
- nabycie umiejętności opracowania i wdrażania własnego programu/planu
- podniesienie jakości pracy szkoły


2. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych w związku z opieką sprawowaną nad zespołem klasowym

Jako wychowawca systematycznie realizowałam zadania wynikające z Planu pracy wychowawcy zatwierdzonego przez Dyrektora Szkoły i zaopiniowanego przez klasową Radę Rodziców. W trakcie zebrań przeprowadziłam pedagogizację rodziców w zakresie efektywnej współpracy szkoły i domu rodzinnego oraz rozwiązywania trudności wychowawczych. Dbając sukcesywnie o budowanie właściwych relacji interpersonalnych między członkami zespołu, organizowałam zajęcia integracyjne, wycieczki, a także uroczystości klasowe. Problemy wychowawcze starałam się rozwiązywać na bieżąco podczas zebrań
oraz indywidualnych kontaktów z rodzicami, współpracując systematycznie z pedagogiem lub psychologiem, Dyrekcją Szkoły oraz kadrą pedagogiczną . W swojej pracy wychowawczej stale kładłam nacisk na wzmacnianie kultury osobistej młodzieży, niwelowanie niewłaściwych postaw, a dzięki szeroko pojętej profilaktyce prowadziłam działania zmierzające do przyswajania pożądanych wartości. W celu pogłębienia wiedzy
i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów uczestniczyłam
w różnych formach doskonalenia, np.:
• Jak angażować rodziców w życie szkoły ? 10 godzin MSCDN/ 3-4.10.2017 r.
Jako wychowawca w latach 2010 – 2013, następnie w latach 2014 – 2018 doskonaliłam swój warsztat pracy, dla każdej klasy miałam teczkę wychowawcy, w której gromadziłam m.in.: plan pracy wychowawcy na dany rok szkolny i na cały cykl kształcenia, ankiety, sprawozdania
z zebrań z rodzicami, karty wycieczek i wyjść, fotorelacje z uroczystości klasowych np. wigilie klasowe;
EFEKTY:
- nabycie umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów wychowawczych
- współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym
- nawiązanie dobrych relacji z wychowankami oraz przygotowanie do dorosłego życia
i samodzielności


§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych,
a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej


1. Zdobycie uprawnień egzaminatora oraz wykonywanie pracy
w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej - przygotowanie i złożenie wniosku do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

We wrześniu 2014 r. złożyłam dwa wnioski do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w Warszawie o zdobycie uprawnień egzaminatora egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz z wiedzy o społeczeństwie. Obydwa wnioski zostały przyjęte
i zaakceptowane. Jednak w trakcie mojego stażu nie odbyło się żadne szkolenie na egzaminatorów z języka polskiego. Natomiast w grudniu 2015 roku odbyło się szkolenie na egzaminatorów z wiedzy o społeczeństwie, przeszłam szkolenie, zadałam egzamin
i otrzymałam wpis do ewidencji egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w Warszawie jako egzaminator: egzaminu maturalnego z zakresu wiedzy o społeczeństwie
i egzaminu eksternistycznego z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i egzaminów eksternistycznych
z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej pod numerem ewidencyjnym 735200593;
Od maja 2016 roku pełnię funkcję egzaminatora i sprawdzam prace maturalne z wiedzy
o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym.


§ 8 ust.2 pkt 4 lit. c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Opracowanie i realizacja projektu edukacyjnego
W związku z faktem, iż podejmowanie wszelkiej działalności innowacyjnej to priorytet moich „zmagań edukacyjnych”, przygotowywałam i realizowałam w ramach nauczanego przedmiotu klasowe przedmiotowe projekty edukacyjne:
• wiedza o kulturze – „Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich” rok szkolny 2014/2015
• wiedza o społeczeństwie - „Łamanie praw człowieka na świecie” rok szkolny 2014/2015
• język polski – „Irena Sendlerowa – Anioł czasów Zagłady” rok szkolny 2017/2018

Finałem realizacji zadań w obrębie projektu było podsumowanie w postaci przeprowadzenia lekcji otwartej dla nauczycieli bądź uczniów z innej klasy, szkoły.

Pracowałam również przy organizacji szkolnych projektów edukacyjnych:
• Szkolny projekt edukacyjny „100 lat niepodległej Polski” rok szkolny 2017/2018
• opracowanie (wspólnie z nauczycielami historii i języka polskiego) wniosku
do organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2018
na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości/ czerwiec 2018

EFEKTY:
- rozwijanie talentów i zainteresowań młodzieży zgodnie z ich oczekiwaniami
- pobudzanie aktywności młodzieży
- nawiązanie lepszych kontaktów z uczniami
- kształtowanie właściwych zachowań i wzorców


2. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej

Przez cały okres swojej pracy pedagogicznej, tworząc szkolną tradycję, samodzielnie
lub we współpracy z innymi nauczycielami, opracowywałam programy artystyczne
i współorganizowałam szkolne akademie. W czasie trwania stażu zgodnie z harmonogramem uroczystości w ramach popularyzowania przedsięwzięć kulturalnych i upamiętniania ważnych wydarzeń z życia społeczności szkolnej przygotowałam:
• scenariusz uroczystości ślubowania klas pierwszych – wrzesień 2014 r.
• scenariusz uroczystości „W poszukiwaniu Maleńkiej Miłości, czyli Wigilia w siedleckim Ekonomiku...”/grudzień 2015 r.
• scenariusz uroczystości zakończenia roku szkolnego 2014/2015, 2015/2016

Współorganizowałam uroczystości szkolne:
a) uroczystości szkolne
• ślubowanie klas pierwszych – uroczystość organizowana z innymi wychowawcami klas pierwszych/ 26.09. 2014 r.
• współpraca z nauczycielami w ramach obchodów Jubileuszu Szkoły – współorganizacja kawiarenki zjazdowej/ październik 2015 r.
• inscenizacja teatralna „Maleńka Miłość”- uroczystość współorganizowana
z nauczycielami religii/ 18.12.2014 r. – artykuł o spektaklu opublikowany na łamach „Echa Katolickiego” nr 1 (1018) 1-7 stycznia 2015 r.
• zakończenie roku szkolnego 2014/2015 – apel współorganizowany
z opiekunem koła muzycznego/ 26.06.2015 r.
• Urodziny Marszałka w siedleckim Ekonomiku /grudzień 2017 – w ramach tej uroczystości dodatkowo przygotowałam wystawę „Józef Piłsudski
w malarstwie, fotografii i pracach plastycznych uczniów”

b) organizowałam uroczystości klasowe
• wigilie klasowe / grudzień 2014, 2015, 2017 (dokumentacja fotograficzna)
• Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet/ 2014, 2015;


EFEKTY:
- rozwijanie talentów i zainteresowań młodzieży zgodnie z ich oczekiwaniami;
- pobudzanie aktywności młodzieży;
- nawiązanie lepszych kontaktów z uczniami;
- kształtowanie właściwych zachowań i wzorców;
- organizacja czasu wolnego zgodnie z oczekiwaniami uczniów i ich zainteresowaniami.

3. Inicjatywy na rzecz edukacji kulturalnej podejmowane samodzielnie lub
we współpracy z zespołem nauczycieli

W ramach edukacji kulturalnej zorganizowałam wycieczki wyjazdowe, wyjścia do kina, teatru, instytucji współpracujących ze szkołą:
a) zorganizowane wycieczki wyjazdowe
• wycieczka Szlakiem trzech kultur – Włodawa – Jabłeczna – Kostomłoty/ 28.05.2015 r.
• wycieczka do Lublina dla dwóch klas maturalnych - Majdanek – zwiedzanie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego oraz Zamek Królewski
w Lublinie – zwiedzanie grafik Pabla Picassa/ 15.11.2017 r.
• wycieczka dla klas maturalnych do Warszawy – zwiedzanie Muzeum Historii Żydów Polskich Polin (Podróż przez 1000 lat historii Żydów polskich), Salon maturzystów Perspektywy 2018./23.02.2018 r.

b) zorganizowane wyjścia na spektakle, widowiska, filmy
• wyjście z klasą do kina Helios w Siedlcach na film Miasto 44/ 25.09.2014 r.
• wyjście z klasą do Novego Kina w Siedlcach na spektakl teatralny Dziady /18.10.2014r.
• wyjście z klasą do CKiS w Siedlcach na spektakl poetycko – muzyczny Przezroczystość z okazji 100 rocznicy urodzin ks. Jana Twardowskiego /16.06.2015 r.
• wyjście z klasą do CKiS w Siedlcach na spektakl teatralny Kości i pioruny. Dygresja na temat Juliusza Słowackiego/14.11.2017 r.
• wyjście z klasami maturalnymi do CKiS w Siedlcach na spektakl teatralny Tango Sławomira Mrożka/ 29.11.2017 r.
• wyjście z klasami maturalnymi MOK w Siedlcach na spektakl teatralny Żyd na beczce na podstawie książki H. Krall Zdążyć przed Panem Bogiem /22.03.2018 r.
• Wyjście z uczniami do CKU w Siedlcach na wykład i wystawę poświęcone Irenie Sendlerowej - patronce roku 2018/ 17.04.2018 r.
EFEKTY:
- integracja zespołu klasowego i integracja pomiędzy innymi zespołami klasowymi
- integracja z klasą wychowawczą jako wychowawca i nawiązanie dobrych relacji
z wychowankami
- zacieśnienie więzów koleżeńskich
- rozwijanie i poszerzanie zainteresowań młodzieży
- urozmaicenie spędzania czasu wolnego zgodnie z zainteresowaniami
- wdrażanie zasad właściwego zachowania się w miejscach dotyczących kultury i sztuki
- rozbudzanie wrażliwości na piękno natury
- poznanie wartości kulturowych i patriotycznych własnego regionu i kraju
- podniesienie jakości pracy szkoły

4. Systematyczna współpraca z instytucjami działającymi na rzecz oświaty

Wdrażając młodzież do bycia świadomymi i krytycznymi odbiorcami tekstów kultury, mając jednocześnie na celu rozwój zainteresowań humanistycznych oraz zapoznanie młodzieży z dziedzictwem kulturowym regionu i kraju, aktynie współpracowałam z kinem Helios, Nowym Kinem, Centrum Kultury i Sztuki, Miejskim Ośrodkiem Kultury, Muzeum Diecezjalnym, Muzeum Regionalnym, Miejską Biblioteką Publiczną, z Biblioteką Pedagogiczną, Nie tylko organizowałam wyjścia z uczniami do tych instytucji, ale także brałam udział w wydarzeniach, uroczystościach organizowanych przez placówki.
Ponadto w ramach doradztwa zawodowego organizowałam spotkania
z uczelniami wyższymi, szkołami policealnymi dla uczniów klasy maturalnej:
• Spotkanie z przedstawicielami Medycznych Szkół Policealnych im. prof. Zbigniewa Religi w Siedlcach - prezentacja kierunków kształcenia/ 26.03.2018 r.
• Spotkanie z przedstawicielami UPH w Siedlcach – prezentacja oferty kształcenia/ 12.02.2018 r.
• Spotkanie z przedstawicielami Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach- oferta kształcenia/ 09.04.2018 r.
W ramach konsultacji ze specjalistami współpracowałam z Poradnią
Psychologiczno-Pedagogicznej w Siedlcach w zakresie preorientacji zawodowej, rozpoznawania dysleksji, dysgrafii i dysortografii oraz wymiany doświadczeń na temat pracy
z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

EFEKTY:
- nawiązanie współpracy z placówkami środowiska lokalnego
- promocja szkoły w środowisku lokalnym, wpływ na dobry wizerunek szkoły
- możliwość realizacji umiejętności organizacyjnych
- zdobywanie nowych doświadczeń

5. Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły poprzez wykonywanie zadań dodatkowych

Przez cały okres stażu aktywnie uczestniczyłam w życiu szkoły poprzez wykonywanie zadań dodatkowych powierzonych przez Dyrektora Szkoły:
• pełniłam funkcję opiekuna Samorządu Szkolnego w latach 20111 – 2016
• pełniłam funkcję przewodniczącej Szkolnej Komisji Rekrutacji w roku szkolnym 2017/2018
• uczestniczyłam w pracach Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego podczas egzaminów maturalnych
• pełniłam funkcję członka Przedmiotowego Zespołu Egzaminacyjnego z języka polskiego podczas części ustnej egzaminu maturalnego
w szkołach ponadgimnazjalnych

EFEKTY:
- doskonalenie własnego warsztatu pracy
- podniesienie jakości pracy szkoły
§ 8 ust. 2 pkt. 4 e.
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Współpraca z Komendą Policji
W ramach współpracy z Policją uczestniczyłam w szkoleniu:
• „Edukacja prawna w szkołach z udziałem warszawskiej Policji” w zakresie współpracy placówek oświatowych z Policją 1 dzień/ organizator - Wojewoda Mazowiecki, Komendant Stołeczny Policji, Mazowiecki Kurator Oświaty/24.05.2018 r.
Ponadto jako wychowawca angażowałam uczniów w spotkania przeprowadzane przez funkcjonariusza KMP, np.
• Uzależnienie od Internetu. Cyberprzemoc (zagrożenia, zapobieganie, reagowanie, groźne gry komputerowe)
Włączałam się w akcje organizowane przez Policję, np.
• Wypełnianie przez uczniów elektronicznej ankiety Komendy Wojewódzkiej Policji "Narkotyki, dopalacze - nie tędy droga"/ luty 2018 r.
EFEKTY:
- pogłębienie wiedzy na temat postępowania z nieletnimi, profilaktyki uzależnień, cyberprzemocy
- zdobycie wiedzy na temat możliwości prawnych nauczyciela w postępowaniu z nieletnimi
- podniesienie jakości pracy szkoły
2. Współpraca z kuratorami
Przez okres stażu nie miałam ucznia, któremu sąd przyznałby dozór kuratora sądowego lub społecznego.
Jako wychowawca podejmowałam działania na rzecz poprawy zachowania uczniów, na rzecz profilaktyki zachowań agresywnych dzieci i młodzieży. Zapoznawałam młodzież
z zadaniami kuratora sądowego, kuratora społecznego, którzy pracują w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Siedlcach.

Ponadto współpracowałam z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Siedlcach, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siedlcach. Zapoznawałam uczniów na godzinie wychowawczej z formami pomocy udzielanymi przez ośrodki, a indywidulanie, znając sytuację rodzinną, zapoznałam uczennicę z Programem Operacyjnym Pomocy Żywnościowej 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, realizowanym przez GOPS w Siedlcach.

EFEKTY:
- systematyczna kontrola postępów w nauce, zachowaniu i frekwencji swoich uczniów
- utrzymywanie pozytywnych relacji nauczyciel – rodzic i wychowawca – rodzic
- bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły,
w której nauczyciel jest zatrudniony

W trakcie odbywania stażu rozpoznałam i rozwiązałam dwa problemy, dokonując opisu
i analizy przeprowadzonych działań w związku z istotnymi problemami dostrzeżonymi
w zakresie edukacji lub wychowania:

1. Opis i analiza przypadku wychowawczego nr 1 – praca z zespołem klasowym mającym trudności z integracją
2. Opis i analiza przypadku wychowawczego nr 2 – praca z uczniem zaburzeniami emocjonalnymi i dużą nieśmiałością.


Ad. 1
Opis i analiza przypadku problemu wychowawczego – integracja zespołu klasowego uczniów klasy I c o profilu technik handlowiec

Pracuję w szkole 12 lat. Prawie od początku swojej pracy pełnię rolę wychowawcy. Jest to praca trudna, myślę, że w obecnych czasach nawet coraz trudniejsza, stawiająca przede mną wiele wyzwań, ale też przynosząca dużo radości i satysfakcji. Dla mnie praca nauczyciela bez spełniania się jako wychowawca byłaby niepełna. Każda klasa jest inna, każda wymaga odmiennego podejścia i postępowania, w każdej też pojawiają się liczne problemy mające przeróżne podłoże.

1. Identyfikacja problemu

W roku szkolnym 2014/2015 ponownie otrzymałam wychowawstwo w klasie pierwszej. Zespół klasowy liczny, skupiający 30 osób - w tym 10 dziewcząt i 20 chłopców. Od samego początku zauważyłam, że jest duży problem z integracją zespołu, zarówno między poszczególnymi grupami dziewcząt i chłopców, ale też w samych grupach. Wnioski, jakie zauważyłam ze wstępnej obserwacji klasy:
- izolowanie się uczniów
- brak wzajemnego szacunku i współpracy
- brak wzajemnej akceptacji i zrozumienia
- próba wywalczenia odpowiedniej pozycji w nowej grupie rówieśniczej
- brak serdeczności i koleżeństwa między młodzieżą.

2. Geneza i dynamika zjawiska

Istotą problemu z integracją klasy był fakt, że były to osoby całkowicie dla siebie obce, mieszkające często w bardzo odległych od siebie miejscach, w różnych częściach powiatu, pochodzące z bardzo różnych warstw społecznych. Dodatkowo dochodziły narastające dysproporcje statusu majątkowego rodziców i różnice w ich poziomie wykształcenia. Często też poświęcali oni zbyt mało czasu i uwagi dla swoich dzieci, bowiem zajęci byli swoją pracą
i problemami rodzinnymi (rodziny wielodzietne, rozbite, niepełne, półsieroty ). Coraz większy był też niekorzystny wpływ mediów dla rozwoju, zachowania i wychowania młodych ludzi.
Po kilku tygodniach pracy z młodzieżą dostrzegłam wyłonienie się różnych nieformalnych grup uczniów wśród zespołu klasowego. Zaczęła się też nasilająca rywalizacja pomiędzy poszczególnymi osobami, ale też i grupami. Zauważyłam słowną agresję i dokuczanie sobie nawzajem. Brakowało właściwej atmosfery na lekcjach. Stopniowo zaczęły więc pojawiać się problemy z nauką.

3. Znaczenie problemu

Trudności integracji wśród grupy młodzieży są bardzo istotne dla prawidłowego funkcjonowania jako zespół klasowy, ale też jako osobne jednostki wśród ogółu. Taka sytuacja w klasie wyzwala wśród uczniów brak poczucia bezpieczeństwa, niskie poczucie własnej wartości, brak chęci do nauki i jakiejkolwiek aktywności w szkole. Osoby, które nie potrafią przystosować się do życia w grupie zostają zepchnięte na margines społeczny klasy i mogą doprowadzić do negatywnych zachowań i wielu problemów wychowawczych, a co za tym idzie również edukacyjnych. Trudności omawiane przeze mnie wymagały podjęcia działań z mojej strony (jako wychowawcy), ale również pedagoga szkolnego, psychologa i rodziców uczniów.

4a. Prognoza negatywna

Brak interwencji i jakichkolwiek działań z mojej strony, ale też ze strony pedagoga szkolnego, psychologa i rodziców spowoduje pogłębienie się problemu, co będzie się objawiało:
- narastaniem poziomu frustracji u osób nieakceptowanych przez klasę
- pogłębianiem się konfliktów pomiędzy poszczególnymi osobami i pomiędzy wyłonionymi grupami nieformalnymi
- pojawieniem się niezdrowej rywalizacji o pozycję w grupie/klasie
- brakiem współpracy pomiędzy uczniami oraz pomiędzy uczniami a nauczycielami
- osłabieniem działań wychowawczych
- wzrostem absencji na lekcjach, a co za tym idzie pogorszeniem się wyników w nauce

4b. Prognoza pozytywna

Działania podjęte przeze mnie zmierzające do rozwiązania problemu integracji zespołu klasowego pomogą poprawić spójność grupy i wykształcenie przyjaznych relacji między uczniami. Skutkiem tych oddziaływań będzie:
- poczucie wysokiego znaczenia danej grupy, jej swoistej roli i odrębności od innych grup/klas
- satysfakcja płynąca z przynależności do klasy
- osiągnięcie wspólnych celów ważnych dla wszystkich osób w klasie, co będzie wpływało na podniesienie atmosfery zaufania
- zbieżność interesów wszystkich członków grupy
- akceptowanie przez całą klasę obowiązujących w niej tych samych norm i zasad
- podniesienie odpowiedzialności wszystkich członków grupy za podjęte działania dla dobra kolegów, klasy, szkoły
- zwiększenie poczucia własnej wartości u każdego członka klasy
- mobilizacja uczniów do właściwej współpracy na lekcjach, co podniesie ich wyniki w nauce
- zwiększenie chęci przebywania ze sobą nie tylko w szkole ale też w czasie wolnym po lekcjach

5. Propozycja rozwiązania problemu

Moje działania podjęte w celu rozwiązania problemu:
- zbadanie sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów (ankieta, rozmowy z uczniami i rodzicami)
- poznanie relacji pomiędzy uczniami w klasie (ankieta, rozmowy z uczniami i nauczycielami)
- skierowanie uczniów sprawiających kłopoty wychowawcze i zepchniętych na margines klasowy do pedagoga szkolnego i psychologa
- ustalenie zasad i norm dotyczących reguł życia w klasie (stworzenie wspólnie „Kodeksu Ucznia Klasy I c”)
- ścisłe respektowanie zasad ustalonych przez nauczyciela wychowawcę i uczniów (kary i nagrody)
- ścisła współpraca z nauczycielami, pedagogiem, psychologiem i rodzicami
- częste poruszanie na lekcjach wychowawczych tematów dotyczących zainteresowań uczniów w celu lepszego poznania się nawzajem
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wszystkich oraz za wspólnie wykonaną pracę
- dyskusje na temat przyjaźni, zrozumienia i tolerancji oraz odpowiedzialność za siebie i innych w naszym życiu
- integracja zespołu poprzez organizowanie i uczestnictwo w imprezach klasowych i szkolnych
- wprowadzenie określonych zwyczajów klasowych (tradycyjne święta, Dzień Kobiet itp.)
- wykonywanie wspólnych prac i zadań zmierzających do polepszenia relacji między uczniami
- organizowanie i udział w wycieczkach klasowych i szkolnych
- przydzielenie zadań do wykonania w klasie, dobranych w taki sposób, aby zapewnić warunki do lepszego poznania się
- zajęcia warsztatowe adaptacyjno – wychowawcze (pierwszy semestr klasy I) zorganizowane przez pedagoga szkolnego i prowadzone przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną
- pedagogizacja rodziców na temat wpływu mediów na zachowanie i rozwój młodzieży oraz zagrożeń procesu wychowania we współczesnej rodzinie

6. Wdrożenie oddziaływań

Zaplanowane działania zmierzające do integracji zespołu klasowego przeprowadziłam w następujący sposób:
- zbadałam sytuację materialną i rodzinną każdego ucznia poprzez ankietę, rozmowy
z uczniami i ich rodzicami
- zbadałam wzajemne relacje pomiędzy uczniami poprzez indywidualne i grupowe rozmowy
z uczniami i obserwację własną oraz nauczycieli uczących w klasie
- kary i nagrody udzielane były zgodnie ze Statutem Szkoły, wszystkim tym, którzy na to zasłużyli
- aktywizowałam uczniów poprzez powierzanie im zadań wymagających kontaktów z innymi osobami z klasy, co pozwoliło im zaistnieć na forum grupy
- przeprowadziłam szereg godzin wychowawczych poświęconych budowaniu właściwych relacji, asertywności, empatii, sposobom radzenia sobie ze stresem i budowania właściwych relacji interpersonalnych
- dbałam o odpowiednią atmosferę zajęć, właściwy kontakt z młodzieżą i ich wzajemny kontakt ze sobą i aby aktywnie włączali się do zadań opracowanych na lekcjach – np. uczniowie pracowali w grupach
- organizowałam uroczystości i imprezy klasowe np. Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, Wigilia klasowa) oraz pilnowałam ich udziału w szkolnych uroczystościach, gdzie się czynnie włączali jako ogół klasowy (Dzień Języków Obcych, chór szkolny, uroczyste ślubowanie klas pierwszych, szkolne rozgrywki)
- współpracowałam z pedagogiem szkolnym, psychologiem i rodzicami uczniów
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
- przeprowadziłam szereg rozmów z rodzicami, nie tylko na wywiadówkach szkolnych, ale też indywidualnych i telefonicznych

7. Efekty oddziaływań

Efekty podjętych przeze mnie działań wychowawczych satysfakcjonują mnie jako wychowawcę. Działania wychowawcze zmierzające do integracji klasy pobudziły moich wychowanków do współpracy i nawiązania pozytywnych kontaktów rówieśniczych. Rozmowy wychowawcze na temat tak ważnych wartości jak miłość, tolerancja, akceptacja drugiej osoby przyniosły spodziewane efekty. Współpraca z wychowawcami z pedagogiem, psychologiem
i rodzicami pozwoliła mi rozwiązać wiele problemów zarówno dydaktycznych jak
i wychowawczych.
Uczniowie tej klasy ukończyli szkołę w kwietniu 2018 r. jako zespół zintegrowany, bez podziałów grupowych i społecznych.
Obecnie panująca opinia o klasie - rozmowy z innymi nauczycielami, z samymi uczniami:
- zespół klasowy zgrany i lubiany
- zespół z dużym potencjałem – chętnie wspólnie angażowali się w życie szkoły (wzięli udział w wielu dużych uroczystościach szkolnych)
- na koniec roku szkolnego mieli najwyższą frekwencję wśród klas maturalnych
- chętnie brali wspólnie udział w zajęciach poza lekcyjnych (zawody sportowe, piłka siatkowa, koszykowa, chór szkolny);

Ad. 2
Opis i analiza przypadku problemu wychowawczego - uczeń z zaburzeniami emocjonalnymi
i dużą nieśmiałością.

Zespół klasowy to grupa osób, gdzie zderzają się ze sobą różne osobowości i charaktery. W każdej klasie są osoby, które swoim zachowaniem zdobywają wielu kolegów i przyjaciół, ale są też takie, które w kontaktach z rówieśnikami są nieśmiałe, niepewne swoich działań, mające zaniżony obraz własnej osoby. Towarzystwo innych wyzwala u takich ludzi wstyd, lęk i zakłopotanie. Są źródłem niepewności i zdenerwowania.
Problem, z którym się spotkałam u jednego z moich wychowanków rozpoczynających naukę w klasie pierwszej dotyczy właśnie takiej sytuacji.

1. Identyfikacja problemu

Dominik to jeden z moich uczniów w klasie technik handlowiec. Od początku zwrócił moją uwagę swoim spokojem i zdyscyplinowaniem. Niemal od pierwszego dnia zauważyłam też, że wykazywał trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami. Starał się pozostać niezauważonym, unikał wypowiedzi na forum klasy, a jeśli już do tego doszło zawsze odpowiadał wyciszonym głosem, czemu towarzyszyło również blednięcie lub zaczerwienieni, nerwowe zaciskanie dłoni lub drżenie rąk. Do klasy zawsze wychodził jako jeden z ostatnich, oddzielnie od reszty grupy.
Każdy wychowawca powinien poznać uwarunkowania osobiste swoich wychowanków oraz ich sytuację rodzinną i starać się tym samym traktować każdego z nich w sposób indywidualny. Obserwując Dominika doszłam do wniosku, że muszę zwrócić na niego szczególną uwagę.

2. Geneza i dynamika problemu

Swoje oddziaływanie skierowane na Dominika poprzedziłam zebraniem jak największej ilości informacji zebranych o nim.
Dominik na stałe mieszka z rodzicami i starszą siostra w niedużej miejscowości. Jest to na pozór normalna rodzina o średnim statusie materialnym. Oboje rodzice pracują a siostra jest na studiach. Wszystko wskazywało na to, że w domu nie ma większych problemów, a między członkami rodziny panują zdrowe i normalne relacje.
Chłopiec wydawał mi się typem samotnika, odosobnionym od reszty klasy, nie próbujący nawiązać bliższych kontaktów ze swoimi rówieśnikami. Jest osobą spokojną i bardzo poważną. Zawsze był nieobecny, starał się pozostać niezauważonym, na co wskazywała jego postawa – był przygarbiony, ze spuszczona głową. Nigdy nie widziałam, żeby brał udział w zabawach
i żartach reszty chłopaków z klasy. Nigdy też nie angażował się w życie klasowe.
Według rodziców chłopca jego nieśmiałość, zamykanie się w sobie i patrzenie na świat
wynikają z jego osobowości. Obserwując jednak zachowanie rodziców w trakcie naszej rozmowy, okazało się że matka Dominika jest osobą bardzo surową i nadmiernie wymagającą, to kobieta robiąca karierę, mocno zaangażowana w sprawy zawodowe, poświęcająca zbyt mało czasu dla syna i na rozmowy z nim.
Następnym krokiem mojego działania była rozmowa z uczniem. Długo nie chciał się przede mną otworzyć i rozmawiać na swój temat. Pomógł mi w tym pedagog szkolny. Dzięki wspólnym staraniom udało się nam ustalić, że często nie potrafi sobie poradzić z negatywnymi emocjami i nieśmiałością. Jednocześnie przyznał się, że nasza szkołę wybrał dlatego, że w jego przekonaniu to szkoła przyjazna i spokojna.

3. Znaczenie problemu

Na podstawie własnych obserwacji, lektur, rozmów z rodzicami, pedagogiem i z samym Dominikiem stwierdziłam, że główną przyczyną trudności ucznia może być zbyt małe poświęcanie mu uwagi przez jego rodziców, a jednocześnie stawianie przed nim zbyt dużych wymagań, głównie ze strony matki. Brak zainteresowania jego kłopotami, brak uwagi i czasu na szczere rozmowy powoduje u dojrzewającego człowieka trudności emocjonalne. Brak wiary w siebie jest bardzo dużym problemem dla osoby wchodzącej w dorosłe życie. Nie pozwala mu na rozwijanie zainteresowań, hamuje każdy rodzaj aktywności. Dodatkowo na powstanie
i utrwalenie problemu mojego ucznia mogły wpłynąć oddziaływania środowiska rówieśników. Obawa przed krytyczną opinią ze strony kolegów w związku z jego wyglądem, nieumiejętność w nawiązywaniu kontaktów, pierwsze emocje związane ze znalezieniem sympatii oraz specyficzny etap rozwoju w którym się obecnie znalazł spowodowało nasilenie jego nieśmiałości.
Jest to uczeń o szczególnej wrażliwości i potrzebach. Wymaga dużo uwagi i wsparcia – nie tylko ze strony rodziców, ale też i wychowawców oraz kolegów z klasy.
Bycie nieśmiałym utrudnia funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. Osoby takie są z reguły oceniane poniżej ich faktycznych możliwości, osiągają gorsze wyniki od poziomu rzeczywistego ich przygotowania, są mniej aktywne na zajęciach. W życiu klasy mają też niewielki udział. Są wycofane i stoją z boku nie biorąc w niczym udziału. Stają się sfrustrowane, pojawiają się kłopoty z absencją na zajęciach i z nauką. Dodatkowo też mogą być przyczyną trudności wychowawczych.
Postanowiłam w miarę możliwości podjąć próbę zminimalizowania tego problemu.

4a. Prognoza negatywna

Nie podejmując żadnych działań wychowawczych problem nieśmiałości i frustracji nasili się. Uczeń izolując się od rówieśników, będzie coraz bardziej wyobcowany, skutkiem czego może być pogłębienie się kompleksów i poczucia niskiej wartości oraz całkowite zamknięcie się w sobie. Osamotnienie w domu i w grupie spowoduje jego złe samopoczucie, niechęć do szkoły, pojawienie się trudności dydaktycznych i trudności w funkcjonowaniu
w życiu codziennym i wchodzeniu w dorosłe życie. Nieumiejętność radzenia sobie ze złością spowoduje również kłopoty zdrowotne oraz to jak będzie postrzegany przez otoczenie.
Nie poprawiając relacji rodzinnych problemy będą się pogłębiać i przenosić na grunt szkolny. Zachowanie ucznia nadal będzie odbiegać od normy co spowoduje jeszcze większe niepowodzenia w życiu szkolnym jak i w życiu codziennym.

4b. Prognoza pozytywna

Na skutek działań wychowawczych można spodziewać się, że nastąpi u ucznia przezwyciężenie nieśmiałości lub przynajmniej jej złagodzenie. Chłopiec pokona lęk, niepewność i wstydliwość uzyskując tym samym poczucie bezpieczeństwa i wiarę w siebie oraz w swoje możliwości. Pokona swoją zaniżoną samoocenę i nauczy się nawiązywać prawidłowe relacje z grupą rówieśniczą. Odzyskując pewność siebie pozna swoje mocne strony i własne możliwości. Odkryje swoje wartości dla samego siebie ale też i dla innych. Włączy się aktywnie do pracy na lekcjach, co wpłynie na jego osiągnięcia dydaktyczne. W przyszłości nauczy się tez prawidłowo funkcjonować w codziennym życiu.
Podejmując działania poprawiające relacje w rodzinie poprawi się jego samopoczucie, a co za tym idzie komfort psychiczny, co będzie pozytywnie wpływało na jego zachowanie, a tym samym na to co się będzie z nim działo w grupie rówieśniczej. Wpłynie to bezpośrednio na jego dalsze życie i to jakim będzie człowiekiem w przyszłości.

5. Propozycja rozwiązania problemu

Cele jakie przed sobą postawiłam:
- pozyskanie akceptacji ucznia w relacjach z rówieśnikami
- rozwijanie umiejętności komunikowania się Dominika
- uczenie przyjmowania komplementów i krytycznych uwag
- rozbudzenie umiejętności w zakresie kształtowania swojej sylwetki, poprawienia sprawności fizycznej
- wzmacnianie poczucia jego własnej wartości, samooceny
- zachęcanie i pobudzanie do działania
- uświadomienie wpływu i relacji, jakie panują w rodzinie rodziców na rozwój młodego człowieka i wchodzenie w dorosłe życie.

Pragnąc zrealizować powyższe cele postawiłam przed sobą następujące zadania:
- nawiązać kontakt z uczniem i zdobyć jego zaufanie
- utrzymywać ścisły kontakt z jego rodzicami i przeprowadzić z nimi rozmowy dotyczące wpływu rodziny i relacji w niej panujących na rozwój młodego człowieka i wchodzenie
w dorosłe życie
- porozmawiać z grupą rówieśniczą, aby spróbowali włączyć go w swoje działania klasowe
i pozaklasowe
- przeciwdziałać jego skłonności do izolacji

6. Wdrażanie oddziaływań

Swoją pracę nad nieśmiałością Dominika rozpoczęłam od nawiązania współpracy
z pedagogiem oraz jego rodzicami. Wspólnie uświadomiłyśmy im potrzebę działań zmierzających do przezwyciężenia uczucia nieśmiałości i jednocześnie radzenia sobie
ze złością i stresem. Rozmowy te pozwoliły na wytłumaczenie rodzicom, jak wielkie znaczenie w dorastaniu ma atmosfera panująca nie tylko w szkole, ale też w domu rodzinnym. Uczeń został też przebadany przez psychologa współpracującego ze szkołą.
Ze swojej strony w czasie lekcji wychowawczych zwracałam szczególną uwagą na tematy dotyczące tolerancji, empatii, miłości i przyjaźni. Zachęcałam do większej aktywności fizycznej i omawiałam tematy dotyczące zdrowego stylu życia i właściwego odżywiania się. Starałam się też zaangażować Dominika w różne działania pozalekcyjne, zwłaszcza takie, gdzie mógłby zintegrować się z grupą – włączyć go do chóru szkolnego, do samorządu klasowego. Ponadto, każdorazowo, gdy się z nim spotykałam miałam dla niego ciepłe słowo, uśmiech, zawsze starałam się zamienić z nim przynajmniej kilka słów i porozmawiać o jego samopoczuciu. Chwaliłam za postępy w nauce, za każde wykonane prawidłowo zadanie. Powoli zbudowała się między nami atmosfera zaufania, co pozwalało na wzmocnienie jego własnej wartości. Dominik stopniowo zaczął odnajdywać się w klasie.

7. Efekty oddziaływań

Myślę, że moje oddziaływania przyniosły zamierzone efekty. Dominik został w klasie zauważony i zaakceptowany. Znalazł sobie kilku kolegów, z którymi nawiązał bliższe relacje. Uczeń stopniowo wyzbył się kompleksów i uwierzył we własne siły. Jest lubiany i ceniony
w klasie, a swoim zachowaniem daje najlepszy dowód ciężkiej pracy nad sobą. Aktywnie włącza się w różne przedsięwzięcia i zadania. Na pierwszą wigilię klasową (w klasie pierwszej – grudzień 2014 r.) przyniósł krokiety własnej roboty, wychwalony za danie, jego finezję
i smak, stał się klasowym mistrzem gotowania a jego krokiety stały się daniem głównym każdej naszej nastepnej klasowej wigilii. Dominik stał osobą coraz bardziej otwartą i ufną w stosunku do rówieśników, ale też i do mnie jako jego wychowawcy. Chętnie ze mną rozmawia
i opowiada o różnych rzeczach, nawet tych bardzo osobistych. Został zauważony i doceniony. Na uwagę zasługuje fakt, że znalazł sympatię
w klasie (Angelikę), co chyba jeszcze bardziej wpłynęło na podniesienie jego samooceny
i poczucia własnej wartości oraz atrakcyjności dla rówieśników. Moje obserwacje, rozmowy
z rodzicami i z nim samym potwierdzają, że zaszła u niego duża zmiana na lepsze.
Zdał egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, egzaminy maturalne, rozpoczął staż w dużej firmie handlowej.
Przełamanie nieśmiałości ułatwiło Dominikowi nie tylko kontakty z grupą rówieśniczą, ale także start w dorosłe życie. Jestem pewna, że w przyszłości ten młody mężczyzna będzie prawidłowo funkcjonował w każdym środowisku.


PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższa jest radość z pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość triumfu i szczęście samodzielności, opanowania i władania.
Janusz Korczak

Podsumowując swoją dotychczasową pracę z satysfakcją muszę stwierdzić, że założenia przyjęte przeze mnie w planie rozwoju zawodowego zrealizowałam w całości. Mam jednak pełną świadomość, że niektóre można było wykonać jeszcze lepiej, ambitniej.
W okresie stażu uzyskałam oczekiwane wsparcie ze strony dyrekcji, dzięki czemu mogłam dobrze realizować swoje zamierzenia i przedsięwzięcia.
W szerokim zakresie realizowałam plany dotyczące mojego dokształcania się. Zdobyta podczas studiów podyplomowych, kursów, szkoleń wiedza okazała się niezwykle cenna, pozwoliła wpłynąć nie tylko na efekty mojej pracy, ale również na jakość pracy szkoły.
Staż trwający 2 lata i 9 miesięcy przyczynił się w moim przypadku do dokładnego planowania zamierzeń oraz realizowania ich zgodnie z planem.
Nauczyłam się również odważnie podejmować decyzje dotyczące mojej pracy zawodowej (kursy, szkolenia, inicjatywy). Przekonałam się, że nauczyciel w swoich działaniach niekoniecznie musi być sam.
W czasie stażu starałam się sprostać wymaganiom, jakie stawia przede mną reforma edukacji. Nie zapomniałam jednak o głównym powołaniu mojego zawodu, którym jest uczeń.
Ucznia traktuję podmiotowo, doceniam jego wkład na miarę indywidualnych możliwości, szanuję, staram się zrozumieć potrzeby.
Ukończenie stażu skłoniło mnie do autorefleksji, bez której niemożliwe jest dalsze doskonalenie własnej pracy. Realizacja planu rozwoju zawodowego dała mi dużo satysfakcji i dostarczyła wiele cennych doświadczeń. Myślę, że wszystkie działania, jakie podjęłam, przyczyniły się do wzrostu mojej pracy oraz jeszcze lepszego funkcjonowania wielu obszarów życia szkoły.
Wiele zadań, które realizowałam w okresie stażu, to działania o charakterze ciągłym lub zadania wieloletnie – współpraca z nauczycielami przedmiotów humanistycznych
w ramach organizacji konkursów i festiwali, z instytucjami lokalnymi i wiele innych.
W nowym roku szkolnym będę doskonalić swój warsztat pracy. Większą uwagę zwrócę na uczniów mających trudności w nauce. Z pewnością nie zaprzestanę pracy na rzecz własnego rozwoju, kształcenia i wychowywania młodzieży oraz podwyższania jakości pracy szkoły.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.