Katalog

Monika Brach, 2018-09-14
Gorlice

Zajęcia przedszkolne, Program nauczania

Program adaptacyjny

- n +Program adaptacyjny dla dzieci 3 i 4 – letnich
na rok szkolny 2017/2018
"PRZEDSZKOLE MÓJ DRUGI DOM"


PROGRAM ADAPTACYJNY
"Przedszkole mój drugi dom"

Adaptacja to przystosowanie się jednostki lub grupy do funkcjonowania w zmienionym środowisku społecznym. Spośród wielu procesów adaptacyjnych, przez jakie przechodzi człowiek proces przystosowania się dziecka do przedszkola, jest niezwykle istotny w jego życiu. Bardzo ważne jest, by te pierwsze doświadczenia dziecka z przedszkolem przebiegały w atmosferze bezpieczeństwa, spokoju i łagodności. Często zdarza się, że osoby dorosłe bardziej przeżywają pójście dziecka do przedszkola niż ono same. Nasuwa się więc pytanie jak pomóc maluchom oraz ich rodzicom, aby przezwyciężyć te trudności. Najważniejszym czynnikiem jest, by nauczyciel zdobył ich zaufanie, by wszyscy wzajemnie dobrze się poznali.
Adaptacja dziecka do przedszkola jest to sytuacja wzbudzająca silne emocje. Dziecko czuje się wyrwane z rodzinnego układu, który gwarantuje mu poczucie stabilności, bezpieczeństwa i rozumienie tego co się dzieje wokół niego. Z dnia na dzień zostaje wprowadzone w nieznane środowisko: nowe otoczenie, przestrzeń, osoby, są konsekwencją tego, że dziecko nie jest w stanie kontrolować sytuacji i odczuwa ją jako zagrożenie. Dzieci na nowe sytuacje reagują: płaczem, wycofaniem, zaburzeniem funkcjonowania, które może prowadzić do lęku a nawet urazu. Dlatego też ważne jest by moment przekroczenia progu dom – przedszkole przebiegał najłagodniej w atmosferze bezpieczeństwa i otworzenia na potrzeby dziecka.
Każdy nauczyciel pracujący z dziećmi nowo przyjętymi do przedszkola powinien zdawać sobie sprawę z tego, że te pierwsze dni są dla dzieci naprawdę trudne. Warto wtedy zrezygnować z nadmiernej dyscypliny i przymusów, jak również pozostawić im dużo czasu na swobodną zabawę i proponować zajęcia, które akceptują. Takie postępowanie na pewno przyniesie pozytywne efekty, a nagrodą będzie uśmiech małego przedszkolaka. Żeby proces adaptacyjny przebiegał sprawnie musi zaistnieć ścisła współpraca pomiędzy rodzicami a pracownikami przedszkola. Ich wspólny wysiłek ułatwi, dzieciom przystosowanie się do nowego środowiska w atmosferze bezpieczeństwa. Program adresowany jest do: rodziców dzieci przyjmowanych do przedszkola, pracowników placówki i nauczycieli podejmujących pracę w grupie dzieci nowoprzybyłych.

" Z odrobiną sukcesu, zachęty, zaufania
w środowisku sprzyjającym pracy
dziecko może dotrzeć do krańców świata"
Celestyn Freinet
ZAŁOŻENIA PROGRAMU
Program skierowany jest do:
- nauczycieli i personelu pomocniczego przedszkola, którzy stworzą warunki szybszego przystosowania się dzieci do nowego środowiska;
- dzieci, które rozpoczynają nowy etap w swoim życiu, bycia przedszkolakiem;
- rodziców, którzy decydując się na edukację przedszkolną własnego dziecka są chętni do współpracy.
Cele główne programu:
- stwarzanie dzieciom warunków umożliwiających szybką i łatwą adaptację w nowym środowisku społecznym jakim jest przedszkole,
- nawiązanie współpracy z rodziną dziecka w celu określenia wspólnych działań odnośnie adaptacji i stworzenia atmosfery wzajemnego zaufania i akceptacji.
Cele szczegółowe programu:
W stosunku do dziecka:
- skrócenie jego adaptacji do warunków przedszkolnych,
- kojarzenie przedszkola z czymś przyjemnym, by chciały wracać następnego dnia,
- zmniejszenie napięć emocjonalnych w pierwszych kontaktach z przedszkolem,
- zmniejszenie lęku przed rozstaniem z rodzicami,
- poznanie swojej wychowawczyni i innych pracowników przedszkola,
- poznanie sal i otoczenia przedszkola,
- rozwijanie umiejętności społecznych,
- rozumienie i stosowanie norm i zasad życia w grupie,
- wspomaganie dziecka w opanowaniu czynności samoobsługowych,
- wspomaganie dziecka w budowaniu pozytywnego obrazu siebie,
- nabywanie przez dziecko poczucia własnej wartości.
W stosunku do rodziców:
- zmniejszenie lęku rodziców, związanego z koniecznością oddania dziecka pod opiekę personelu przedszkola,
- ukazanie rodzicom mocnych stron, możliwości i sukcesów dziecka,
- uczulenie rodziców na sytuacje trudne spotykane przez dziecko w przedszkolu,
- poznanie przez rodziców wychowawczyni ich dziecka i personelu przedszkola,
- zapoznanie rodziców z ramowym rozkładem dnia oraz pomieszczeniami przedszkola,
- zaproszenie rodziców do współpracy z nauczycielkami budowanie wzajemnej więzi, opartej na zaufaniu.
Program adaptacyjny pozwoli dzieciom:
- spokojnie rozstać się z rodzicem,
- przezwyciężyć lęk i obawy przed zmianą środowiska,
- uczestniczyć w życiu grupy,
- bawić się z koleżankami i kolegami,
- kojarzyć pobyt w przedszkolu z radosnym i ciekawym działaniem,
- z zaufaniem zwracać się o pomoc do nauczycieli i pracowników przedszkola,
- przestrzegać podstawowych reguł współżycia w grupie,
- rozumieć, że pobyt w przedszkolu jest czasowy i zawsze kończy się powrotem do domu z rodzicami,
- zapoznać się z pomieszczeniami, w których będzie przebywać w przedszkolu,
- przestrzegać zasadę samodzielnego nie oddalania się od grupy.
Program adaptacyjny pozwoli rodzicom:
- zapoznać się z rozkładem dnia w przedszkolu,
- poznać warunki, w jakich będzie przebywało ich dziecko (wygląd pomieszczeń, wyposażenie placówki),
- poznać nauczycieli i pracowników,
- zaznajomić się z wymaganiami dotyczącymi uczestnictwa w życiu przedszkola,
- obserwować zachowania dziecka na tle rówieśników,
- nawiązać współpracę z przedszkolem,
- przezwyciężyć obawy przed zostawieniem dziecka w środowisku przedszkolnym,
- uzmysłowić sobie, że pobyt dziecka w przedszkolu jest ciekawą formą działania - zabawy połączonej z nauką i pracą.
Program adaptacyjny pomoże nauczycielowi:
- nawiązać bliski kontakt z dziećmi i rodzicami,
- obserwować zachowania dzieci, co wpłynie na lepsze planowanie pracy we wrześniu,
- poznać relacje rodziców dotyczących sposobu zachowania się dziecka w domu, nawyków żywieniowych, upodobań,
- poznać opinie dotyczące przedszkola,
- poznać oczekiwania rodziców w stosunku do przedszkola.
Termin realizacji:
- marzec 2017 - czerwiec 2018
Sposób realizacji:
Działania zmierzające do osiągnięcia celów są skierowane na rodziców i dzieci. Program został podzielony na kilka etapów i trwa już od momentu zapisu dziecka do przedszkola m-c marzec do czerwca.

PLAN DZIAŁAŃ ADAPTACYJNYCH
1. Zapisy dziecka do przedszkola - rozmowy indywidualne z rodzicami i dziećmi podczas zapisywania do przedszkola
- zwiedzanie przedszkola
- podanie rodzicom strony internetowej przedszkola
kwiecień
2. Zajęcia otwarte - aklimatyzacja dzieci do warunków przedszkola
- zapoznanie się nauczyciela z dziećmi i ich poziomem rozwoju
- zapoznanie dzieci z pomieszczeniami przedszkola oraz ogrodem przedszkolnym
- stwarzanie przyjaznej atmosfery, sprzyjającej zdobyciu zaufania dzieci i rodziców czerwiec
3. Zebranie z rodzicami - zapoznanie z rodzajami trudności, związanych z adaptacją dziecka
- rozdanie ulotek "Wyprawka 3 i4 -latka"
- zapoznanie rodziców przez dyrektora z zasadami organizacji pracy przedszkola, Programem Rozwoju Placówki, Programem Adaptacyjnym i nauczycielami rozpoczynającymi pracę od września w grupach dzieci nowoprzyjętych, kalendarzem imprez
- zainteresowani rodzice mają możliwość zapoznania się z: kroniką przedszkolną, tablicą z dyplomami i wyróżnieniami dla przedszkola, kącikiem dla rodziców sierpień
4. Pobyt rodziców z dziećmi w przedszkolu - zwiedzanie przedszkola, zapoznanie z rozkładem pomieszczeń należących do grupy
- uzyskanie informacji na temat pożądanych umiejętności jakie powinno posiadać dziecko rozpoczynające edukacje przedszkolną
- zapoznanie dzieci z rozkładem dnia w przedszkolu
- umożliwienie rodzicom, których dziecko ma szczególne problemy z rozstaniem wprowadzenie dziecka do sali i krótkie z nim przebywanie
- przedstawienie harmonogramu dnia w przedszkolu
- zawarcie umów i zasad wspomagających uczenie się roli członka środowiska przedszkolnego.
wrzesień
5. Zajęcia i zabawy adaptacyjne z dziećmi - zabawy integracyjne, mające na celu bliższe poznanie osób pracujących w grupie, poznanie imion kolegów, poznanie własnego ciała
- zabawy umożliwiające zapoznanie dzieci z szatnią, łazienką, salą zabaw i zabawkami
- troska o samopoczucie dziecka, opieka nad nim.
- wspieranie dziecka w jego indywidualnych wysiłkach.
- interesowanie się dzieckiem, jego kłopotami i radościami.
- swobodny, otwarty stosunek do dziecka.
- pozwalanie dziecku na przebywanie w placówce z ulubioną maskotką, zabawką.
- aktywizowanie różnorodnej działalności dzieci z uwzględnieniem cech i możliwości każdego dziecka.
- tworzenie sytuacji dla rozwoju aktywności i twórczości dziecięcej.
- poznawanie i doskonalenie czynności samoobsługowych.
- wzajemne poznawanie się, nawiązywanie kontaktów, współdziałanie w grupie; tworzenie sytuacji umożliwiających mówienie, słuchanie, bycie słuchanym.
Wrzesień
październik
listopad
6. Adaptacja rodziców - ustalenie zasad kontaktu i współpracy
- kontakty indywidualne z rodzicami
- codzienny kontakt w przedszkolu
- zebrania grupowe
- wykłady, pogadanki, pedagogizacja
- udział w organizowanych imprezach i uroczystościach
- aktualizowanie tablicy informacyjnej dla rodziców, repertuar wierszy i piosenek, aktualności z życia grupy Cały rok

Metody pracy wykorzystywane podczas realizacji programu.
Dla osiągnięcia realizacji założonego głównego celu programu, czyli zapewnienia warunków szybkiej adaptacji dziecka w przedszkolu wskazane jest stosowanie takich metod:
- elementy Pedagogiki Zabawy, ułatwiające integrację grupy,
- elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
- zabawy i ćwiczenia ruchowe,
- opowieści ruchowe,
- wybrane metody aktywne: zabawy w kręgu, drama, improwizacja,
- zabawy naśladowcze,
- tańce integracyjne (KLANZA),
- opowiadania, bajki, inscenizacje,
- techniki relaksacyjne.
Dziecko za pomocą tych metod, poprzez podstawową formę aktywności, jaką jest zabawa nabywa nowych umiejętności, uczy się współżycia w grupie rówieśników i współdziałania z nimi.
Ewaluacja programu
Celowość i efektywność proponowanych przez program działań należy monitorować przez cały okres procesu adaptacyjnego. Proponowane sposoby monitoringu to:
- ankieta dla rodziców
- obserwacja zachowań dzieci {Arkusz obserwacji dziecka 3i 4 latka}
- scenariusze zajęć integracyjnychWyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.