Katalog

Lidia Harędzińska
Geografia, Różne

Regulamin oceniania na lekcjach geografii

- n +

Ocenianiu podlegają:

Wypowiedzi ustne.

Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych- całego rozdziału. Oceny z odpowiedzi ustnych będą wpisywane do zeszytu przedmiotowego z koniecznością podpisania przez rodziców.
Krótkie odpowiedzi ustne - aktywność na lekcji.
Podczas wypowiedzi ustnej uczeń powinien wykazać się nie tylko wiedzą merytoryczną, ale również sprawnym operowaniem językiem geograficznym oraz skutecznością komunikacji.

Prace pisemne:

Przed przystąpieniem do sprawdzianu nauczyciel zapoznaje uczniów z kluczem oceniania, który nie może ulec zmianie po sprawdzeniu pracy.
W ciągu semestru przewidywane są całogodzinne sprawdziany pisemne po zakończeniu działu, które nauczyciel zapowiada z tygodniowym wyprzedzeniem. Sprawdzian całogodzinny poprzedzony jest lekcją powtórzeniową.
Kartkówki z ostatniej lekcji nie są zapowiadane przez nauczyciela. Sprawdzają one przygotowanie uczniów do lekcji bieżącej. Maksymalny czas trwania 10 min.
Czas sprawdzania prac pisemnych przez nauczyciela wynosi maksymalnie 2 tygodnie. Oceny z prac pisemnych wpisywane są kolorem czerwonym do dziennika.
Uczeń ma prawo wglądu do pracy sprawdzającej i zapoznania się z błędami.
Wszystkie prace pisemne przechowywane są przez nauczyciela i mogą być udostępnione rodzicom na ich życzenie.

Przygotowanie ucznia do zajęć.

Uczeń może uzyskać ocenę za prace dodatkowe;np. opracowanie ciekawych materiałów dotyczących zajęć, referaty, plakaty, plansze, rysunki.
Nauczyciel sprawdza losowo pracę domową oraz przygotowanie ucznia do zajęć- posiadanie podręcznika ,zeszytu czy zeszytu ćwiczeń. Zeszyty i ćwiczenia sprawdzane są raz w semestrze.
Uczeń może przed lekcją zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, ale nie częściej niż dwa razy w ciągu semestru.

Przy wystawianiu oceny semestralnej lub końcoworocznej najważniejsze będą oceny ze sprawdzianów, testów, kartkówek oraz znajomości mapy.Opracowała mgr L. Harędzińska
OCENA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

I.Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
- ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem, które uniemożliwiają dalsze kształcenie
- nie potrafi korzystać ze źródeł informacji geograficznej i map.

II.Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
- zna podstawowe pojęcia i definicje w stopniu umożliwiającym dalsze zdobywanie wiedzy.
- z pomocą nauczyciela potrafi korzystać z mapy

- III.Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczająca oraz z pomocą nauczyciela
- umie korzystać ze źródeł informacji geograficznej
- potrafi dostrzegać związki między środowiskiem naturalnym,a człowiekiem

IV.Ocenę dobrą uzyskuje uczeń, który;
- w dużym zakresie opanował wiadomości i umiejętności określone programem
- potrafi bez pomocy nauczyciela wykonać to, co uczeń na ocenę dostateczną

V.Ocenę bardzo dobrą otrzyma uczeń, który:
- w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności określone programem
- wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania nowych problemów i zadań
- wykazuje dużą samodzielność przy korzystaniu z różnych źródeł wiedzy
- potrafi czytać mapy i korzystać z nich
- umie planować i prowadzić obserwacje środowiska geograficznego
- wykazuje związki między człowiekiem ,a środowiskiem, dostrzega relacje między nimi

VI.Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który
- posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania
- potrafi wykorzystać je w sytuacjach nietypowych
- umie formułować problemy i dokonywać analizy lub syntezy różnych zjawisk
- osiąga sukcesy w konkursach geograficznych

Uczniowi przysługuje odwołanie od oceny semestralnej, zgodnie z zasadami zamieszczonymi w Wewnętrznym Systemie Oceniania szkoły.

Opracowanie: Lidia Harędzińska

Wyświetleń: 1342


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.