Katalog

Małgorzata Rudnicka-Toczek, 2018-10-10
Łódź

Język polski, Regulaminy

Regulamin I Międzyszkolnego Konkursu Języka Polskiego i Języka Angielskiego "Mały poliglota"

- n +
REGULAMIN
I MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO
MAŁY POLIGLOTAI. ORGANIZATOR KONKURSU:
Organizatorem konkursu MAŁY POLIGLOTA jest Szkoła Podstawowa nr 12 im. M. Batki w Łodzi,
Osobami odpowiedzialnymi za organizację i przebieg konkursu są nauczycielki języka polskiego oraz języka angielskiego: Małgorzata Rudnicka-Toczek, Emilia Skrzypiec.

II. ADRESAT KONKURSU:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VI publicznych i niepublicznych szkół podstawowych z terenu Łodzi.

III. CELE KONKURSU
1. Wzbogacenie wiedzy uczniów na temat kultury, geografii i historii Polski oraz Wielkiej Brytanii.
2. Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim i językiem angielskim.
3. Rozbudzenie zainteresowań i zdolności lingwistycznych poprzez kontakt z kulturą polską oraz angielską.
4. Doskonalenie umiejętności poznawczych i motywowanie uczniów do korzystania z różnorodnych źródeł informacji.
5. Kształcenie umiejętności pracy w grupie.
6. Rozwijanie zdolności twórczych.
7. Zachęcanie uczniów do podejmowania nowych działań, a także łączenia wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin.
8. Popularyzacja nauki języka polskiego i angielskiego z wykorzystaniem technik multimedialnych.
IV. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ

Przedmiotem oceny konkursowej są multimedialne prace projektowe w języku polskim i w języku angielskim wykonane przez uczniów klas IV - VI łódzkich szkół podstawowych.
Uczestnicy wykonują projekty (indywidualnie bądź w zespołach dwuosobowych) na corocznie zadany temat z zakresu kultury Polski i Wielkiej Brytanii i/lub krajów anglojęzycznych. Tematem tegorocznej edycji konkursu jest: „Polak, Anglik – dwa bratanki?” – cechy charakterystyczne kultury, obyczajów, tradycji dotyczących obu krajów. Prace powinny być wykonane z wykorzystaniem nośników multimedialnych (płyta CD). Projekt może zawierać maksymalnie 10 slajdów opisanych w 2-3 zdaniach w języku polskim i w języku angielskim. Cechę charakterystyczną dla Polski uczeń opisuje w języku polskim, natomiast informacje związane z Wielką Brytanią, winne być przedstawione w języku angielskim.
W przypadku zaistnienia prawdopodobieństwa, iż praca nie jest samodzielna, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dyskwalifikacji pracy.

Kryteria oceny prac konkursowych:

 poprawność merytoryczna (zgodność zdjęcia z tematem oraz poprawność załączonego opisu i uzasadnienia);
 estetyka (kompozycja, ład, zaplanowana chronologia);
 pomysłowość, kreatywność ucznia.

V. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs jest jednoetapowy. Każda szkoła może przesłać na konkurs maksymalnie 2 prezentacje. Kartę zgłoszenia uczestnictwa w konkursie, oświadczenie opiekuna prawnego wraz z utrwaloną na nośniku CD i podpisaną prezentacją należy przesłać pocztą lub pozostawić w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 12. Adres szkoły: 92-306 Łódź, ul. Jurczyńskiego 1/3, tel.: 42-672-94-27
VI. TERMINARZ KONKURSU:
• nadsyłanie prac konkursowych – do dnia 7 maja 2018r.
• wręczenie nagród i dyplomów – 15 maja 2018r. , godz. 10.00.

Jury przewiduje nagrody za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia.
Każdy opiekun otrzyma również podziękowanie za przygotowanie ucznia do konkursu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu, postanowień jego regulaminu i interpretacji rozstrzyga organizator.

UWAGA! Prace wysłane na konkurs wraz z prawami autorskimi przechodzą na własność organizatora konkursu, który zastrzega sobie prawo do korzystania z materiałów nadesłanych na konkurs w celach dydaktycznych.
Prosimy także o właściwe wykorzystywanie informacji z zachowaniem praw przysługujących ich autorom. Wymagane jest podanie źródeł informacji.

VIII. ZAŁĄCZNIKI:
załącznik nr 1 – KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE,
załącznik nr 2 – OŚWIADCZENIE RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA

Organizatorzy konkursu:
nauczyciel języka polskiego – Małgorzata Rudnicka-Toczek, mrt1@op.pl, nauczyciel języka angielskiego – Emilia Skrzypiec, emiliaskrzypiec@o2.pl,

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.